lagen.nu

Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2007-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:246
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Märkning och registrering

2 § En hundägare ska låta märka och registrera sin hund

  • 1. innan hunden uppnått en ålder av fyra månader,
  • 2. inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter tre månaders ålder och föregående ägare inte har låtit märka och registrera den, eller
  • 3. inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet efter tre månaders ålder och inte är märkt och registrerad.

3 § Märkning ska ske med mikrochips eller tatuering.

4 § En anmälan om registrering ska innehålla uppgifter om

  • 1. hundägarens namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och kontaktuppgifter,
  • 2. hundens identitet och märkning, och
  • 3. namn och kontaktuppgifter på den som utfört märkningen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

5 § Vid ägarbyte ska anmälan ske till registret inom fyra veckor från förvärvet. Anmälan ska innehålla de uppgifter som avses i 4 § 1 och 2.

När hunden har dött ska hundägaren snarast anmäla detta till registret.

Överlåtelse av driften av hundregistret

6 § Statens jordbruksverk får överlåta driften av hundregistret till en annan myndighet eller en organisation.

Registerinnehåll

7 § Registret får innehålla de uppgifter som anges i 4 § 1 och 2 samt övriga uppgifter som har omedelbar betydelse för handläggningen av registreringsärendet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Avgifter

8 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

  • 1. skyldighet för hundägaren att betala avgift för registreringen och för utrustning för att läsa av märkningen, och
  • 2. beräkningen av avgiften.

Samordnande myndighet

8 a § Länsstyrelsen i Norrbottens län samordnar övriga länsstyrelser i arbetet enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och ger stöd, råd och vägledning till dem. Förordning (2018:246).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:246

Informationsplikt

9 § Om Polismyndigheten finner att det finns förutsättningar enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter att besluta om förelägganden eller förbud enligt 8 eller 9 §, att omhänderta en hund enligt 11 § första stycket eller meddela hundförbud enligt 15 §, ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen. En sådan anmälan ska innehålla en redogörelse för omständigheterna i ärendet. Polismyndigheten får avvakta med en anmälan om den skulle skada en pågående förundersökning eller myndighetens verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Förordning (2018:246).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1053, 2018:246

9 a § Vid handläggningen av ett ärende enligt 8, 9, 11 eller 15 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, ska Polismyndigheten på begäran av länsstyrelsen lämna över uppgifter om ärendet som kan vara av betydelse för länsstyrelsens handläggning, i den utsträckning överlämnandet inte skulle skada en pågående förundersökning eller myndighetens verksamhet för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Förordning (2018:246).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:246

9 b § Om länsstyrelsen har fattat beslut enligt 8 eller 15 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, ska myndigheten underrätta Polismyndigheten om beslutet. Förordning (2018:246).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:246

Tillsyn över hundar vid jakt

10 § I 16, 17 och 19 §§ jaktförordningen (1987:905) finns föreskrifter om tillsyn över hundar vid jakt och jaktträning som avviker från 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Verkställighetsföreskrifter

11 § Länsstyrelsen i Norrbottens län får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Förordning (2018:246).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1236, 2018:246

12 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 2–7 §§ i denna förordning. Förordning (2018:246).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:246

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1240

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1240
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048

Förordning (2008:1053) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1053
Rubrik
Förordning (2008:1053) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

Förordning (2014:1236) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1236
Rubrik
Förordning (2014:1236) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

Förordning (2018:246) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 9, 11, 12 §§;nya 8 a, 9 a, 9 b §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft
2018-06-01
SFS-nummer
2018:246
Rubrik
Förordning (2018:246) om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation