lagen.nu

Förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1099
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-01

Uppgifter

1 § Alkoholsortimentsnämnden har till uppgift att pröva följande typer av beslut som det i alkohollagen (2010:1622) omnämnda detaljhandelsmonopolet har fattat enligt det avtal som upprättats enligt 5 kap. 1 § alkohollagen, nämligen beslut varigenom bolaget

  • 1. avvisat ett visst vin, starköl, en viss annan jäst alkoholdryck eller spritdryck från sitt sortiment, eller
  • 2. avfört ett visst vin, starköl, en viss annan jäst alkoholdryck eller spritdryck ur sitt sortiment. Förordning (2010:1643).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:640, 2010:1643

2 § Ett ärende hos nämnden om prövning enligt 1 § första stycket får väckas endast av den leverantör av spritdryck, vin eller starköl vars produkt avvisats från eller avförts ur bolagets sortiment.

Nämnden ska pröva om detaljhandelsbolaget följt vad som sägs i avtalet om att bolagets produkturval får grundas endast på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan och andra affärsmässiga hänsyn samt att någon favorisering inte får ske av inhemska produkter.

3 § Har upphävts genom förordning (2009:640).

Ledning

4 § Myndigheten leds av en nämnd.

5 § Nämnden ska bestå av en ordförande och fem andra ledamöter.

Organisation

6 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:1099).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1099

Ärendena

7 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Anställningar och uppdrag

8 § Nämndens ordförande ska vara eller ska ha varit ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna bör minst en vara väl förtrogen med konkurrensrättsliga frågor och minst en väl förtrogen med livsmedelsfrågor.

Till ledamot i nämnden får inte någon utses som på grund av sin ställning eller sin verksamhet kan antas företräda något partsintresse.

Om en ledamot avgår under tjänstgöringstiden, utses en ny ledamot för återstående tid. Förordning (2009:640).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:640

9 § För beredning av ärenden hos nämnden ska det finnas en sekreterare, som ska vara lagfaren.

Överklagande

10 § Nämndens beslut i ärenden om prövning enligt 1 § får inte överklagas.

Årlig redogörelse

11 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten.

Myndigheten ska dock senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt kostnaderna för verksamheten. Förordning (2011:1150).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1150

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1216

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1216

Förordning (2009:640) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 §;ändr. författningsrubr., 1, 8 §§
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:640
Rubrik
Förordning (2009:640) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

Förordning (2010:1643) om ändring i förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1643
Rubrik
Förordning (2010:1643) om ändring i förordning (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Förordning (2011:1150) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 11 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1150
Rubrik
Förordning (2011:1150) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Förordning (2017:1099) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1099
Rubrik
Förordning (2017:1099) om ändring i förordningen (2007:1216) med instruktion för Alkoholsortimentsnämnden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation