lagen.nu

Förordning (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:926
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Uppgifter

1 § Konstnärsnämnden har till uppgift att främja konstnärers möjligheter att utveckla sitt konstnärskap och verka för konstnärlig utveckling genom att fördela statliga bidrag och ersättningar samt genom andra främjande åtgärder. Myndigheten ska även främja nyskapande kultur genom bidragsgivning och andra åtgärder.

Myndigheten ska vidare analysera och sprida kundskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt löpande bevaka trygghetssystemets utformning och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet. Förordning (2015:542).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:760, 2013:1006, 2015:542

1 a § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:179

2 § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:760).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:760

2 a § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 § får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2011:1563).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1563

Samverkan

2 b § Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, institutioner, det civila samhällets organisationer och andra aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för konstnärernas villkor. Förordning (2014:179).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:179, 2013:1006

Ledning

3 § Myndigheten leds av en styrelse.

4 § Styrelsen ska bestå av högst elva ledamöter. Förordning (2015:542).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:1006, 2015:542
5 § Har upphävts genom förordning (2013:1006).

Särskilda organ

6 § Inom myndigheten finns styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond som har till uppgift att handlägga och avgöra ärenden om bidrag och ersättningar till bild- och formkonstnärer.

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond består av högst tretton ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond får i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon annan ledamot i styrelsen eller till någon anställd hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att styrelsen anser att de inte behöver prövas vid styrelsesammanträde.

Lagrumshänvisningar hit (1)

8 § Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond ansvarar för sina beslut enligt 6 och 7 §§.

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

9 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att styrelsens för Sveriges bildkonstnärsfond verksamhet bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

9 a § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Kulturbryggan.

Kulturbryggan har de uppgifter som framgår av förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur. Kulturbryggan ska även samverka med andra finansiärer och verka för en breddad finansiering av nyskapande kulturverksamhet.

Kulturbryggan består av en ordförande, en vice ordförande och högst fem andra ledamöter.

Kulturbryggan är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2017:926).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:926, 2015:542

9 b § Kulturbryggan får i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon annan ledamot i Kulturbryggan eller någon anställd hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att Kulturbryggan anser att de inte behöver prövas vid Kulturbryggans sammanträde. Förordning (2015:542).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:542

9 c § Kulturbryggan ansvarar för sina beslut enligt 9 a §.

Kulturbryggan ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Förordning (2015:542).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:542

9 d § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Kulturbryggan tilldelas resurser för sin verksamhet och att verksamheten bedrivs författningsenligt och redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2015:542).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:542

Anställningar och uppdrag

10 § Regeringen utser ordföranden, vice ordföranden samt de andra ledamöterna i Konstnärsnämndens styrelse för en bestämd tid, dock högst tre år. Fem av ledamöterna utses efter förslag som får lämnas av konstnärsorganisationer.

11 § Ordföranden, vice ordföranden samt de andra ledamöterna i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond utses av myndigheten för en bestämd tid, dock högst tre år. Sju av ledamöterna utses efter förslag som får lämnas av konstnärsorganisationer. Förordning (2017:926).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:926

11 a § Ordföranden, vice ordföranden och de andra ledamöterna i Kulturbryggan utses av myndigheten för en bestämd tid, dock högst tre år. Förordning (2017:926).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:926, 2015:542

12 § Direktören är myndighetschef. Förordning (2013:1006).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1006
13 § Har upphävts genom förordning (2013:1006).

Avgifter

14 § Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 a §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1563).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1563

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1199

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1199

Förordning (2009:760) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2009-08-01
SFS-nummer
2009:760
Rubrik
Förordning (2009:760) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Förordning (2011:1563) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 2 a, 14 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1563
Rubrik
Förordning (2011:1563) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Förordning (2013:1006) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5, 13 §§, rubr. närmast före 5, 13 §§;ändr. 1, 4, 12 §§;ny 2 b §, rubr. närmast före 2 b §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1006
Rubrik
Förordning (2013:1006) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Förordning (2014:179) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 b §;ny 1 a §
Ikraft
2014-05-15
SFS-nummer
2014:179
Rubrik
Förordning (2014:179) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Förordning (2015:542) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4 §§;nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 11 a §§
Ikraft
2015-10-01
SFS-nummer
2015:542
Rubrik
Förordning (2015:542) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Förordning (2017:926) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 a, 11, 11 a §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:926
Rubrik
Förordning (2017:926) om ändring i förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation