lagen.nu

Förordning (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:1004
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-16
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-01-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-01-01 genom SFS 2017:1260

Uppgifter

1 § I myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet ingår museerna Livrustkammaren och Skoklosters slott.

Myndigheten förvaltar Stiftelsen Hallwylska museet.

Myndigheten har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet och att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden med anknytning till dessa museer. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Förordning (2015:1004).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:816, 2015:1004

2 § Myndigheten ska särskilt

  • 1. vårda, förteckna och vetenskapligt bearbeta de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
  • 2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet, och
  • 3. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:756).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:756

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:756).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:756

2 b § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:176).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:176

2 c § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:176).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:176

3 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Fördelning av vissa uppgifter

4 § Livrustkammaren ska bevara och förmedla kulturarvet med anknytning till sina samlingar.

Livrustkammarens samlingar omfattar föremål från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna och hovstallet samt jämförliga föremålsgrupper av främst personhistorisk karaktär.

5 § Skoklosters slott ska bevara och förmedla kulturarvet med anknytning till slottsbyggnaden, dess användning och samlingar.

De samlingar som hör till Skoklosters slott omfattar företrädesvis konst, konsthantverk, vapen, möbler och annan inredning samt boksamlingar.

Samverkan

5 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:176).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:176

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

7 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

10 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1004).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1004

11 § För verksamhet som anges i 3 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1195

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-01-01
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1195

Förordning (2009:756) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2009-08-01
SFS-nummer
2009:756
Rubrik
Förordning (2009:756) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Förordning (2013:816) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:816
Rubrik
Förordning (2013:816) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Förordning (2014:176) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 2 b, 2 c, 5 a §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft
2014-05-15
SFS-nummer
2014:176
Rubrik
Förordning (2014:176) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Förordning (2015:1004) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Omfattning
ändr. 1, 10 §§
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:1004
Rubrik
Förordning (2015:1004) om ändring i förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Förordning (2017:1260) om upphävande av förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:1260
Rubrik
Förordning (2017:1260) om upphävande av förordningen (2007:1195) med instruktion för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation