lagen.nu

Förordning (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1090
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Uppgifter

1 § Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens samhälle, nationellt och internationellt.

Myndigheten ska främja tvärvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i olika former. Förordning (2015:1003).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:192, 2015:1003

2 § I myndigheten ingår Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm.

Myndigheten har sitt säte i Göteborg.

3 § Myndigheten ska särskilt

  • 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och utveckla de samlingar som anförtrotts myndigheten,
  • 2. göra samlingarna tillgängliga för allmänheten och i det syftet bedriva utställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet och annan förmedlingsverksamhet,
  • 3. genom kunskapsuppbyggnad och samarbeten med olika aktörer främja och berika samhällsdebatten inom sitt verksamhetsområde,
  • 4. samverka nationellt och internationellt med museer och andra aktörer, däribland det civila samhällets organisationer, för att nå största möjliga geografiska spridning och förankring,
  • 5. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten, och
  • 6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2014:172).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:747, 2010:192, 2014:172

3 a § Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1090).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1090, 2009:747

3 b § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:172).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:172

3 c § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:172).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:172

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 3 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2010:192).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:172, 2009:1565

Anställningar och uppdrag

6 § Överintendenten är myndighetschef. Förordning (2010:192).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:172, 2009:1565

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2010:192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:172

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2010:192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:172

Avgifter

9 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Världskulturmuseet, Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1003).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:192, 2014:172, 2015:1003

10 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2010:192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:192

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning. Förordning (2010:192).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:172
12 § Ny beteckning 10 § genom förordning (2010:192).
13 § Ny beteckning 11 § genom förordning (2010:192).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1185

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1185

Förordning (2009:747) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §;ny 3 a §
Ikraft
2009-08-01
SFS-nummer
2009:747
Rubrik
Förordning (2009:747) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Förordning (2009:1565) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145
Omfattning
upph. 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1565
Rubrik
Förordning (2009:1565) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Förordning (2010:192) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§;ändr. 1, 3 §§, de nya 9, 10 §§
Ikraft
2010-05-01
SFS-nummer
2010:192
Rubrik
Förordning (2010:192) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Förordning (2014:172) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §, rubr. närmast före 7, 8, 9, 10, 11 sätts närmast före 5, 6, 7, 8, 9 §§, rubr. närmast efter 11 § sätts närmast före 11 §;nya 3 b, 3 c §§
Ikraft
2014-05-15
SFS-nummer
2014:172
Rubrik
Förordning (2014:172) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Förordning (2015:1003) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Omfattning
ändr. 1, 9 §§
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:1003
Rubrik
Förordning (2015:1003) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Förordning (2017:1090) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1090
Rubrik
Förordning (2017:1090) om ändring i förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation