lagen.nu

Förordning (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:171
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Uppgifter

1 § Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige.

Myndigheten ska främja utvecklingen inom sitt verksamhetsområde genom fördelning av statliga bidrag.

Myndigheten ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. Förordning (2012:309).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:743, 2012:309

2 § Myndigheten ska särskilt

 • 1. samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta samt sprida kunskap och material om det svenska språket, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, det svenska teckenspråket samt dialekter, folkminnen, folkmusik och namn i Sverige,
 • 2. samla kunskap om och följa användningen av även andra språk i Sverige,
 • 3. initiera och samordna lexikaliskt arbete i fråga om de främmande språk som är aktuella för tolk- och översättarutbildning samt vara engagerad i terminologiskt arbete som rör invandrarspråk,
 • 4. ge råd och upplysningar i språkfrågor,
 • 5. yttra sig i ärenden om fastställande av ortnamn och granska förslag till

namn på allmänna kartor,

 • 6. yttra sig i frågor om personnamn,
 • 7. yttra sig i ärenden av språkpolitisk betydelse,
 • 8. följa tillämpningen av språklagen (2009:600) och verka för att den offentliga förvaltningen använder svenska som huvudspråk och de nationella minoritetsspråken enligt gällande lagar och förordningar,
 • 9. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk, bland annat genom att ge ut skrivregler för den offentliga förvaltningen,
 • 10. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga förvaltningen,
 • 11. främja språkteknologisk och terminologisk utveckling, och
 • 12. verka för att den nordiska språkgemenskapen stärks. Förordning (2012:514).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:743, 2012:309, 2012:514

2 a § Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2009:743).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:743

3 § Myndigheten ska i samband med årsredovisningen varje år redovisa klarspråksarbetet under det gångna året. Förordning (2012:309).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:309

3 a § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:171).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:171

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:743).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:743

Samverkan

4 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:171).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:171

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

6 § Inom myndigheten ska det finnas en rådgivande nämnd för klarspråksfrågor.

Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

8 § Fyra ledamöter i nämnden för klarspråksfrågor utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av myndigheten.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 1 och 2 får avgifter tas ut inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får inte ta betalt för den rådgivning som är ett led i den språkvårdande verksamheten. Förordning (2009:743).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:743

12 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1181

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1181

Förordning (2009:743) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 11 §§;ny 2 a §
Ikraft
2009-08-01
SFS-nummer
2009:743
Rubrik
Förordning (2009:743) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

Förordning (2012:309) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft
2012-07-01
SFS-nummer
2012:309
Rubrik
Förordning (2012:309) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

Förordning (2012:514) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:514
Rubrik
Förordning (2012:514) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

Förordning (2014:171) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 3 a, 4 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft
2014-05-15
SFS-nummer
2014:171
Rubrik
Förordning (2014:171) om ändring i förordningen (2007:1181) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation