lagen.nu

Förordning (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:2072
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-22

Uppgifter

1 § Statens försvarshistoriska museer har till uppgift att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Armémuseum och Flygvapenmuseum samt Försvarets traditionsnämnd. Förordning (2015:1002).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1002

2 § Myndigheten ska särskilt

  • 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
  • 2. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,
  • 3. stödja samlingar av militär art i Sverige,
  • 4. främja studier och forskning i ämnen som tillhör verksamhetsområdet, och
  • 5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2011:1561).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:740, 2011:1561

2 a § Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1091).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1091, 2009:740

3 § Myndigheten ska även handlägga frågor som rör traditioner, traditionsvård och liknande ärenden på det militära området.

3 a § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:169

3 b § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:169

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Fördelning av vissa uppgifter

5 § Armémuseum ska fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör lantförsvaret och statens trofésamling.

6 § Flygvapenmuseum ska fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör flygstridskrafterna.

Samverkan

7 § I fråga om sjöförsvaret ska myndigheten i lämplig omfattning samråda med Statens maritima och transporthistoriska museer. Förordning (2018:2072).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:2072

7 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:169).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:169

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

9 § Försvarets traditionsnämnd ska fullgöra de uppgifter inom myndigheten som rör militära traditioner.

I Försvarets traditionsnämnd ingår två ledamöter som utses av myndigheten, tre ledamöter som utses av Försvarsmakten, en ledamot som utses av Statens maritima och transporthistoriska museer samt statsheraldikern vid Riksarkivet.

Överintendenten är ordförande i nämnden. Förordning (2018:2072)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:2072

Anställningar och uppdrag

10 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

13 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får ta betalt för depositioner av föremål ur samlingarna enligt grunder som myndigheten föreskriver.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Armémuseum och Flygvapenmuseum ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1002).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1002

14 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1178

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1178

Förordning (2009:740) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2009-08-01
SFS-nummer
2009:740
Rubrik
Förordning (2009:740) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Förordning (2011:1561) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2012-02-01
SFS-nummer
2011:1561
Rubrik
Förordning (2011:1561) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Förordning (2014:169) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 3 a, 3 b, 7 a §§
Ikraft
2014-05-15
SFS-nummer
2014:169
Rubrik
Förordning (2014:169) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Förordning (2015:1002) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Omfattning
ändr. 1, 13 §§
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:1002
Rubrik
Förordning (2015:1002) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Förordning (2017:1091) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1091
Rubrik
Förordning (2017:1091) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Förordning (2018:2072) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:2072
Rubrik
Förordning (2018:2072) om ändring i förordningen (2007:1178) med instruktion för Statens försvarshistoriska museer
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation