lagen.nu

Förordning (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1086
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Uppgifter

1 § Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla 1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Förordning (2015:1001).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1001

2 § Myndigheten ska inom sitt område

  • 1. levandegöra konsten och dess samband med både samhällets utveckling och äldre konstformer,
  • 2. verka för konstnärlig och kulturell förnyelse,
  • 3. främja konstvetenskapen och förståelsen och intresset för vår tids konst,
  • 4. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika myndighetens samling,
  • 5. göra samlingen tillgänglig för allmänheten, ordna utställningar och bedriva pedagogisk verksamhet samt utlånings- och depositionsverksamhet,
  • 6. vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst som tillhör eller understöds av staten,
  • 7. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde, och
  • 8. utveckla sin position som ledande institution. Förordning (2009:739).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:739

3 § Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar i första hand måleri, skulptur, grafik, teckning och andra konstformer, företrädesvis från tiden efter år 1900, samt fotografiska bilder. Förordning (2009:739).

4 § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:168).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:739, 2014:168, 2009:1566

4 a § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:168).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:168

5 § Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1086).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:739, 2017:1086

6 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:1566).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1566, 2009:739

Samverkan

7 § Myndigheten ska samarbeta med Statens centrum för arkitektur och design och Nationalmuseum om gemensamma funktioner. Förordning (2013:72).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:72

7 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:168).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:168

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

9 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

12 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 5, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Moderna museet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1001).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1001

13 § För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

14 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1177

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1177

Förordning (2009:739) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 3, 4, 5 §§ betecknas 5, 3, 4 §§;ändr. 2, 6 §§, de nya 4, 5 §§
Ikraft
2009-08-01
SFS-nummer
2009:739
Rubrik
Förordning (2009:739) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Förordning (2009:1566) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145
Omfattning
upph. 4 §;ändr. 6 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1566
Rubrik
Förordning (2009:1566) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Förordning (2013:72) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2013-05-01
SFS-nummer
2013:72
Rubrik
Förordning (2013:72) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Förordning (2014:168) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 4, 4 a, 7 a §§
Ikraft
2014-05-15
SFS-nummer
2014:168
Rubrik
Förordning (2014:168) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Förordning (2015:1001) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Omfattning
ändr. 1, 12 §§
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:1001
Rubrik
Förordning (2015:1001) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Förordning (2017:1086) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1086
Rubrik
Förordning (2017:1086) om ändring i förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation