lagen.nu

Förordning (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1088
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Uppgifter

1 § Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för och kunskapen och forskningen om universums, jordens och livets uppbyggnad och utveckling, biologisk mångfald, människans biologi samt miljö och landskap. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Förordning (2015:1000).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1562, 2015:1000

2 § Myndigheten ska särskilt

  • 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts myndigheten och hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten,
  • 2. driva och stödja publik och pedagogisk verksamhet och kommunicera kring frågor som rör myndighetens verksamhetsområde,
  • 3. verka för att öka förståelsen för och ge perspektiv på frågor inom myndighetens verksamhetsområde, främst när det gäller långsiktiga effekter på den biologiska mångfalden, miljön och landskapet,
  • 4. driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av myndighetens verksamhet,
  • 5. bistå andra myndigheter i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde, och
  • 6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2011:1562).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:738, 2011:1562

2 a § Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1088).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1088, 2009:738

3 § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:167).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:167, 2009:1569

3 a § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:167).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:167

4 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den tillhandahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar, och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Samverkan

4 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:167).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:167

Myndighetens ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Har upphävts genom förordning (2010:1840).

Professorernas ansvar

7 § Varje professor ska

  • 1. bedriva forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar,
  • 2. undervisa och handleda studerande samt förrätta examination i den omfattning och i den ordning som myndigheten bestämmer efter samråd med berörda universitet och högskolor, och
  • 3. i övrigt svara för den verksamhet som myndigheten bestämmer.

Anställningar och uppdrag

8 § Överintendenten är myndighetschef.

9 § Har upphävts genom förordning (2010:1840).

10 § Professorer anställs av myndigheten. Myndigheten ska informera om lediga sådana anställningar enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (2010:1840).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1840

11 § I fråga om tillsättning, behörighet och bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska 4 kap. 3 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses därvid myndigheten och med rektor överintendenten. Förordning (2010:1840).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1840

12 § Behörig till anställning som forskare är den som har avlagt doktorsexamen i ett ämne som tillhör myndighetens verksamhetsområde eller som har motsvarande kunskaper. Förordning (2010:1840).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1840

13 § För anställning som doktorand vid myndigheten ska bestämmelserna om arbetsuppgifter, behörighet och tidsbegränsning av anställning i 5 kap. 2, 3 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) tillämpas. Med högskola avses myndigheten. Förordning (2010:1840).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1840

14 § Frågor som rör professorer och som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning prövas av Statens ansvarsnämnd.

Personalansvarsnämnd

15 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

17 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Naturhistoriska riksmuseet ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2015:1000).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:1000

18 § För verksamhet som anges i 4 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

19 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1176

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1176

Förordning (2009:738) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2009-08-01
SFS-nummer
2009:738
Rubrik
Förordning (2009:738) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Förordning (2009:1569) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145
Omfattning
upph. 3 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1569
Rubrik
Förordning (2009:1569) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Förordning (2010:1840) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6, 9 §§, rubr. närmast före 6 §;ändr. 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1840
Rubrik
Förordning (2010:1840) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Förordning (2011:1562) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2012-02-01
SFS-nummer
2011:1562
Rubrik
Förordning (2011:1562) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Förordning (2014:167) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 3, 3 a, 4 a §§, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft
2014-05-15
SFS-nummer
2014:167
Rubrik
Förordning (2014:167) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Förordning (2015:1000) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85
Omfattning
ändr. 1, 17 §§
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:1000
Rubrik
Förordning (2015:1000) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Förordning (2017:1088) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1088
Rubrik
Förordning (2017:1088) om ändring i förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation