lagen.nu

Förordning (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1550
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-09-15

Uppgifter

1 § Myndigheten Nationalmuseum har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Myndigheten ska verka för att dess verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Förordning (2017:383).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:999, 2017:383

2 § Myndighetens ansvars- och samlingsområde omfattar äldre måleri, skulptur, teckning och grafik, företrädesvis från tiden före år 1900, samt porträtt, konsthantverk, form och design från äldre tid till nutid. Förordning (2018:1550).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1550

3 § Myndigheten ska särskilt

  • 1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten,
  • 2. hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgängligt för allmänheten, bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt bedriva utlånings- och depositionsverksamhet,
  • 3. inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten, och
  • 4. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:737).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:737

4 § Myndigheten ska bedriva internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:1087).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1087, 2009:1568

4 a § Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:166).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:737, 2014:166

4 b § Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2014:166).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:166
5 § Har upphävts genom förordning (2017:383).

6 § Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1–3 §§ får den tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2009:1568).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1568

Samverkan

7 § Myndigheten ska samarbeta med Moderna museet om gemensamma funktioner.

7 a § Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer. Förordning (2014:166).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:166

Ledning

8 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 a § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter. Förordning (2011:1564).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1564
9 § Har upphävts genom förordning (2017:383).
10 § Har upphävts genom förordning (2017:383).

Anställningar och uppdrag

11 § Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

12 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

14 § När myndigheten utför de uppgifter som anges i 3 § 2, får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgiften bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten ska ha fri entré till utställningar i de egna lokalerna. Om det finns skäl får dock myndigheten ta ut avgifter för vissa tillfälliga utställningar i de egna lokalerna. För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten dock ha fri entré till alla utställningar. Förordning (2017:383).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:999, 2017:383

15 § För verksamhet som anges i 6 § ska myndigheten ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

16 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1175

Tryckt format (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1175

Förordning (2009:737) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §;ny 4 a §
Ikraft
2009-08-01
SFS-nummer
2009:737
Rubrik
Förordning (2009:737) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Förordning (2009:1568) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145
Omfattning
upph. 4 §;nuvarande 4 a § betecknas 4 §;ändr. 6 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1568
Rubrik
Förordning (2009:1568) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Förordning (2011:1564) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 8 a §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1564
Rubrik
Förordning (2011:1564) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Förordning (2014:166) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 4 a, 4 b, 7 a §§
Ikraft
2014-05-15
SFS-nummer
2014:166
Rubrik
Förordning (2014:166) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Förordning (2015:999) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr.2015/16:85
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:999
Rubrik
Förordning (2015:999) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Förordning (2017:383) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§;ändr. författningsrubr., 1, 14 §§
Ikraft
2017-07-01
SFS-nummer
2017:383
Rubrik
Förordning (2017:383) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Förordning (2017:1087) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1087
Rubrik
Förordning (2017:1087) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Förordning (2018:1550) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-10-15
SFS-nummer
2018:1550
Rubrik
Förordning (2018:1550) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation