lagen.nu

Förordning (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:48
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Uppgifter

1 § Institutet för rymdfysik ska bedriva och främja forskning och utvecklingsarbete av högsta vetenskapliga kvalitet samt mät- och registreringsverksamhet inom främst ämnesområdet rymdfysik. Myndigheten ska medverka vid utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå som anordnas vid Uppsala universitet och Umeå universitet och får medverka vid sådan utbildning vid andra universitet och högskolor.

Myndigheten ska även

  • 1. delta i internationella forskningssamarbeten,
  • 2. samverka med näringsliv och samhälle,
  • 3. ansvara för kommunikation om sin verksamhet, och
  • 4. göra data från observatorieverksamheten tillgängliga. Förordning (2009:1537).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1537

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter.

Organisation

4 § Myndigheten är förlagd till Kiruna.

Anställningar och uppdrag

5 § Föreståndaren är myndighetschef. Föreståndaren ska uppfylla behörighetskraven för anställning som professor enligt 4 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100). Förordning (2012:71).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:71

6 § Beslut om anställning av professorer vid myndigheten fattas av föreståndaren.

Vid anställning av en professor ska bestämmelserna i 4 kap. 3, 6 och 7 §§ högskoleförordningen (1993:100) om behörighet och bedömningsgrunder, sakkunnigbedömning och kallelse tillämpas. Förordning (2012:71).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:71

7 § Innan en professor anställs vid myndigheten ska även ett yttrande hämtas in från ett universitet eller en högskola där professorn ska medverka i utbildningen. Förordning (2012:71).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:71

8 § För anställningar vid myndigheten som motsvarar anställningar i 4 och 5 kap. högskoleförordningen (1993:100) ska bestämmelserna i dessa kapitel och bestämmelserna om överklagande i 12 kap. i samma förordning tillämpas. Förordning (2012:71).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:71, 2012:71

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2012:71).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:71

Avgifter

9 a § Myndigheten får ta ut avgifter för

  • 1. undervisning,
  • 2. lokalhyror,
  • 3. drift av personalmatsal, och
  • 4. drift av mottagarstationen European Incoherent Scatter (EISCAT).

Myndigheten får ta ut avgifter upp till full kostnadstäckning och disponera intäkterna i verksamheten. Förordning (2014:48).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:48

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2012:71).

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och

29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern. Förordning (2012:71).

12 § Ny beteckning 10 § genom förordning (2012:71).
13 § Ny beteckning 10 § genom förordning (2012:71).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1163

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1163

Förordning (2009:1537) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2010-02-01
SFS-nummer
2009:1537
Rubrik
Förordning (2009:1537) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Förordning (2012:71) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 8, 9 §§;nuvarande 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 8, 9, 10, 11 §§ rubr. närmast före nuvarande 11, 12, 13 §§ sätts närmast före nya 9, 10, 11 §§;ändr. 5, 6, 7 §§, den nya 8 §
Ikraft
2012-03-20
SFS-nummer
2012:71
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2012.
  • 2. I fråga om den som före den 1 oktober 2011 har anställts som forskarassistent med tillämpning av 4 kap. 10 § och 30 § 7 högskoleförordningen (1993:100) i deras lydelse den 31 december 2010 ska dessa bestämmelser tillämpas så länge anställningen pågår. En sådan anställning får förnyas enligt de äldre bestämmelserna.
Rubrik
Förordning (2012:71) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Förordning (2014:48) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft
2014-03-15
SFS-nummer
2014:48
Rubrik
Förordning (2014:48) om ändring i förordningen (2007:1163) med instruktion för Institutet för rymdfysik
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation