lagen.nu

Förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1740
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Swedish Commission on Security and Integrity Protection

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Uppgifter

1 § Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är en myndighet som ansvarar för de uppgifter som framgår av 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet och av 2 och 3 §§ denna förordning.

2 § /Upphör att gälla U:2019-04-01 Myndigheten har till uppgift att i ärenden om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:227) pröva frågor om utlämnande av

 • 1. uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister,
 • 2. uppgifter från register som omfattas av lagen (1998:621) om misstankeregister, och
 • 3. uppgifter som Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen behandlar med stöd av brottsdatalagen (2018:1177) eller lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Myndigheten ska pröva frågor om utlämnande av uppgifter även i sådana fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. och 7 § skyddsförordningen (2010:523). Förordning (2018:1739).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2019-04-01 00:00:00)

2 § Myndigheten har till uppgift att besluta om huruvida uppgifter som kommit fram vid registerkontroll och särskild personutredning enligt 3 kap. 19 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska lämnas ut för säkerhetsprövning.

Myndigheten ska pröva frågor om utlämnande av uppgifter även i sådana fall som avses i 10 § förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m. och 7 § skyddsförordningen (2010:523). Förordning (2018:1740).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Myndigheten fattar beslut om kvalificerad skyddsidentitet i de fall som avses i 2 § 1 och 2 lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter. Myndigheten prövar också andra frågor som hör till ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ledning

4 § Myndigheten leds av en nämnd. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

5 § Antalet ledamöter i nämnden och dess sammansättning framgår av 5 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

Delegering

7 § Nämnden får i arbetsordningen eller genom ett särskilt beslut i fråga om tillsyns- och kontrollärenden enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet, lämna över till nämndens ordförande eller vice ordförande att fatta beslut av enkel beskaffenhet. Ett sådant överlämnande får dock inte avse behörighet att fatta beslut om underrättelse till enskild enligt 3 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Beslut som ordföranden eller vice ordföranden har fattat med stöd av ett överlämnande ska anmälas till nämnden på det sätt och den tid som nämnden bestämmer.

När det gäller de ärenden som avgörs av Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen finns särskilda bestämmelser om delegering i 22 § tredje stycket och 26 §. Förordning (2009:1516).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

Särskilda beslutsorgan

8 § Inom myndigheten ska det finnas två särskilda beslutsorgan, som benämns Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen. Registerkontrolldelegationen har till uppgift att besluta i frågor som avses i 2 §. Skyddsregistreringsdelegationen har till uppgift att besluta i frågor som avses i 3 §.

Varje delegation består av en ordförande, en vice ordförande samt högst tre andra ledamöter. Förordning (2009:1516).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

9 § Delegationerna som anges i 8 § ansvarar för sina beslut. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1516, 2009:332

Organisation

10 § Vid myndigheten ska det finnas ett kansli. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516
(Upphör att gälla 2019-04-01 00:00:00)

11 § Säkerhetspolisen ska tillhandahålla Registerkontrolldelegationen sammanträdes- och kontorslokaler, kanslistöd och föredragande. Förordning (2009:1516).

(Träder i kraft 2019-04-01 00:00:00)

11 § Säkerhetspolisen ska tillhandahålla Registerkontrolldelegationen sammanträdes- och kontorslokaler och kanslistöd. Förordning (2018:1740).

Anställningar och uppdrag

12 § Bestämmelser om hur ledamöterna i myndighetens nämnd ska utses finns i 5 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

13 § Ledamöterna i Registerkontrolldelegationen och Skyddsregistreringsdelegationen utses av regeringen för en bestämd tid. Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare eller ha annan motsvarande juridisk erfarenhet.

Av de övriga ledamöterna i Skyddsregistreringsdelegationen ska en av dem ha särskild erfarenhet av verksamhet som avser folkbokföring. Förordning (2009:1516).

14 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

15 § /Upphör att gälla U:2019-04-01 genom förordning (2018:1740)./ Myndigheten förordnar efter samråd med Säkerhetspolisen föredragande eller annan handläggare som ska tjänstgöra vid Registerkontrolldelegationen. Dessa förordnas av myndigheten för en bestämd tid. Förordning (2009:1516).

Handläggning av tillsyns- och kontrollärenden i myndighetens nämnd

16 § Bestämmelser om handläggning av tillsyns- och kontrollärenden i myndighetens nämnd finns i 2–4 §§ lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet och i 17–20 §§ denna förordning. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

17 § Nämnden sammanträder efter kallelse av ordföranden. Om en ledamot begär att nämnden ska sammankallas, ska en sådan begäran följas om ordföranden anser att det finns skäl för det. Förordning (2009:1516).

18 § Vid handläggningen av ett ärende som kräver särskild kompetens får nämnden förordna en sakkunnig person till att biträda nämnden. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

19 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande får av nämnden tillerkännas skälig ersättning av allmänna medel för sina inställelsekostnader. Förordning (2009:1516).

20 § Om nämnden i sin verksamhet uppmärksammar förhållanden som kan utgöra brott, ska nämnden anmäla det till Åklagarmyndigheten eller någon annan behörig myndighet.

Om nämnden vid tillsyn enligt 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet uppmärksammar felaktigheter som kan medföra skadeståndsansvar för staten gentemot en fysisk eller juridisk person, får nämnden anmäla det till Justitiekanslern. Om nämnden uppmärksammar sådana felaktigheter vid kontroll enligt 3 § samma lag, ska nämnden anmäla det till Justitiekanslern.

Om nämnden bedömer att Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen brister i sina skyldigheter vid behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att korrigerande befogenheter kan aktualiseras, ska nämnden anmäla det till Datainspektionen.

Innan en sådan anmälan som avses i första–tredje styckena görs ska nämnden samråda med den myndighet till vilken anmälan ska göras. När anmälan har gjorts ska nämnden lämna myndigheten det biträde som behövs. Myndigheten har rätt att ta del av nämndens underlag i den utsträckning som det behövs. Förordning (2018:1739).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1739

Handläggning av ärenden i Registerkontrolldelegationen

21 § Registerkontrolldelegationen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Delegationen ska vidare sammanträda om någon av ledamöterna begär det och ordföranden anser att det finns skäl för det. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

22 § Registerkontrolldelegationen är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

Om både ordföranden och vice ordföranden i delegationen har förhinder får nämndens ordförande träda in som delegationens ordförande.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten lämna över till Registerkontrolldelegationens ordförande, vice ordförande, föredragande eller annan handläggare att avgöra ärenden som är av enkel beskaffenhet. Förordning (2009:1516).

23 § En uppgift får lämnas ut endast om alla är ense om beslutet. Anser någon av ledamöterna att uppgiften inte bör lämnas ut, får ordföranden lämna över ärendet till regeringen för handläggning, om ordföranden anser att uppgiften ändå bör lämnas ut. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

Handläggning av ärenden i Skyddsregistreringsdelegationen

24 § När en ansökan om kvalificerad skyddsidentitet har kommit in ska Skyddsregistreringsdelegationen, utom i fall som avses i 25 § andra stycket, sammanträda så snart som möjligt. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

25 § Skyddsregistreringsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

I brådskande fall får ordföranden eller vice ordföranden i delegationen besluta i ärenden om kvalificerad skyddsidentitet. Ett sådant beslut ska anmälas till delegationen vid nästa sammanträde.

Om både ordföranden och vice ordföranden i delegationen har förhinder får nämndens ordförande träda in som delegationens ordförande. Förordning (2009:1516).

26 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får myndigheten lämna över till Skyddsregistreringsdelegationens ordförande eller vice ordförande att avgöra ärenden som är av enkel beskaffenhet.

Överlämnande som avses i första stycket får inte avse beslut om kvalificerad skyddsidentitet eller förordnande om att beslut om kvalificerad skyddsidentitet ska ändras eller inte längre gälla. Myndigheten får dock lämna över till ordföranden eller vice ordföranden i Skyddsregistreringsdelegationen att förordna att beslut om kvalificerad skyddsidentitet inte längre ska gälla om anställningsmyndigheten har begärt detta. Förordning (2009:1516).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516

Överklagande

27 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1029).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1516, 2018:1029

Undantag från myndighetsförordningen

28 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet m.m. Förordning (2009:1516).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1516
29 § Har upphävts genom förordning (2009:1516).
30 § Ny beteckning 27 § genom förordning (2009:1516).
31 § Ny beteckning 28 § genom förordning (2009:1516).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1141

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet Å
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1141
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2006:1076) med instruktion för Registernämnden ska upphöra att gälla.
 • 2. Vad som i förordningen (2006:1076) med instruktion för Registernämnden föreskrivs om att Registernämnden ska avge en verksamhetsberättelse ska även efter utgången av år 2007 tillämpas på Registernämndens verksamhetsberättelse för år 2007.
 • 3. Ärenden som har kommit in till Registernämnden före utgången av år 2007, och som då ännu inte har slutbehandlats av nämnden, ska överlämnas till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Även Registernämndens diarier och arkiv ska övertas av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
 • 4. Vad som vid utgången av december månad 2007 gäller för Registernämnden om delegering av beslutanderätt samt om föredragande och annan handläggare får tillämpas av Registerkontrolldelegationen under januari och februari 2008, dock längst till dess att en arbetsordning har beslutats för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Förordning (2009:332 ) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:332
Rubrik
Förordning (2009:332 ) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Förordning (2009:1516) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5, 6, 29 §§, rubr. närmast före 29 §;nuvarande 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 §§ betecknas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28 §§;ändr. 4 §, de nya 7, 9, 24, 27, 28 §§, rubr. närmast före 9, 10, 12, 14, 18, 23, 26, 30, 31 §§ sätts närmast före 7, 8, 10, 12, 16, 21, 24, 27, 28 §§
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1516
Rubrik
Förordning (2009:1516) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Förordning (2010:483) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:483
Rubrik
Förordning (2010:483) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Förordning (2010:1158 ) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2012-03-01
SFS-nummer
2010:1158
Rubrik
Förordning (2010:1158 ) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Förordning (2017:1079) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1079
Rubrik
Förordning (2017:1079) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Förordning (2018:1029) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 27 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1029
Rubrik
Förordning (2018:1029) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Förordning (2018:1739) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2, 20 §§
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1739
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för myndighetens prövning av utlämnande enligt 2 § av uppgifter som Säkerhetspolisen behandlar med stöd av den upphävda polisdatalagen (2010:361).
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för myndighetens prövning enligt 2 § av frågor om utlämnande som väckts hos myndigheten före ikraft-trädandet.
Rubrik
Förordning (2018:1739) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Förordning (2018:1740) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Officiell autentisk version

Ikraft
2019-04-01
SFS-nummer
2018:1740
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för myndighetens prövning av utlämnande enligt 2 § av uppgifter som Säkerhetspolisen behandlar med stöd av den upphävda polisdatalagen (2010:361).
 • 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för myndighetens prövning enligt 2 § av frågor om utlämnande som väckts hos myndigheten före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2018:1740) om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation