lagen.nu

Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1502
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Uppgifter

1 § Statens institutionsstyrelse ansvarar för sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM-hem).

Lagrumshänvisningar hit (2)

2 § Myndigheten ska särskilt svara för

  • 1. planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen,
  • 2. anvisning av platser till hemmen,
  • 3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll,
  • 4. metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utvecklingsarbete. Förordning (2009:1143).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1426, 2009:1143

3 § Myndigheten får utföra uppdrag åt kommuner och landsting i samband med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatser som anknyter till verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §.

Myndigheten får också tillhandahålla sådana varor och tjänster som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §. Förordning (2011:1502).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1502

4 § Myndigheten ska

  • - utforma sin verksamhet så att den utgår från flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov,
  • - inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn bedöma konsekvenserna för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa.

Myndigheten ska i sin verksamhet utgå från ett brukarperspektiv. Förordning (2008:1426).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1426

5 § Myndigheten ska, genom samverkan med andra myndigheter och övriga aktörer, verka för att brukarna får en sammanhållen vård. Förordning (2008:1426).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1426

Ledning

6 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

7 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

11 § Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får ifråga om verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Med undantag för avgifter för eftervård enligt 3 § första stycket får myndigheten bestämma sådana avgifter som avses i första stycket upp till full kostnadstäckning. Förordning (2011:1502).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1502

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1132

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1132

Förordning (2008:1426) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraft
2009-02-01
SFS-nummer
2008:1426
Rubrik
Förordning (2008:1426) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Förordning (2009:1143) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1143
Rubrik
Förordning (2009:1143) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Förordning (2011:1502) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1502
Rubrik
Förordning (2011:1502) om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation