lagen.nu

Förordning (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1582
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Uppgifter

1 § Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

2 § Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857) och 1 § förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el. Svenska kraftnät är även elberedskapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288). Förordning (2013:211).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:211

3 § Svenska kraftnät ska också

 • 1. bygga ut ett transmissionsnät för el i Sverige och förbindelser med elnät i andra länder baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar,
 • 2. svara för tillsyn i frågor om driftsäkerhet hos det nationella elsystemet enligt ellagen (1997:857) och förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el,
 • 3. främja konkurrensen på elmarknaden,
 • 4. främja forskning, utveckling och demonstration av ny teknik av betydelse för verksamheten,
 • 5. svara för beredskapsplaneringen inom sitt verksamhetsområde under kris- eller krigsförhållanden,
 • 6. bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
 • 7. främja dammsäkerheten i landet,
 • 8. bygga ut, installera och förvalta ledningar för elektronisk kommunikation, främst på transmissionsnätet, samt upplåta nätkapacitet i dessa,
 • 9. bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet och löpande förmedla information om effekttillgång till marknadens aktörer,
 • 10. inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion och nya användningsområden för el tas tillvara i omställningen av elsystemet,
 • 11. inom sitt område inkassera kapacitetsavgifter och betalningar i enlighet med artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003,
 • 12. även i övrigt inom sitt verksamhetsområde fullgöra uppgifter som följer av förordning (EG) nr 714/2009,
 • 13. se till att de regelverk och rutiner som affärsverket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
 • 14. vartannat år genomföra och, efter att ha hört Statens energimyndighet, till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorn el enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna,
 • 15. senast den 1 juli varje år i en särskild rapport till regeringen redovisa
  • a) hur kraftbalansen under den senaste vintern har upprätthållits,
  • b) en prognos för kraftbalansen under den kommande vintern,
  • c) en bedömning av förutsättningarna att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen, och
  • d) vilka informationsinsatser som har riktats till aktörerna på elmarknaden i fråga om kraftbalansen, och
 • 16. inom sitt verksamhetsområde verka för att de energipolitiska mål som riksdagen har godkänt uppnås. Förordning (2018:1582).

4 § I krig eller när regeringen annars bestämmer är det Svenska kraftnäts uppgift att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter tillgodose samhällets behov av elkraft genom att planera, leda och samordna elförsörjningens resurser.

När förbrukningsreglering av el införts har Svenska kraftnät till uppgift att, i den utsträckning regeringen föreskriver, svara för långsiktig planering och inriktning av elproduktionen.

5 § Svenska kraftnät ska i fråga om dammsäkerhet

 • 1. följa klimatförändringarnas påverkan samt följa och medverka i utvecklingen i landet,
 • 2. verka för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom dammhaveri eller höga flöden i reglerade vattendrag minskar,
 • 3. årligen rapportera till regeringen om utvecklingen och vid behov föreslå åtgärder,
 • 4. främja forskning och utveckling samt kunskapsförmedling, och
 • 5. svara för tillsynsvägledning enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete. Förordning (2014:215).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:1331, 2011:53, 2014:215

Affärsverkskoncernen

6 § Svenska kraftnät och de företag där staten genom Svenska kraftnät direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en affärsverkskoncern.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en styrelse.

8 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. I styrelsen ingår dessutom myndighetschefen och personalföreträdarna vid verket.

9 § Styrelsen ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där Svenska kraftnät förvaltar statens aktier eller andelar.

10 § Styrelsen ska särskilt

 • 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,
 • 2. bestämma hur rapportering och samordning mellan Svenska kraftnät och koncernens företag ska ske,
 • 3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, energipolitiken, regionalpolitiken och miljöpolitiken, och
 • 4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar.

Organisation

11 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter att inom verksamheten Elberedskap själv avgöra ärenden om föreskrifter, ålägganden och övriga ärenden som rör delfunktionen Elförsörjning.

12 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Särskilda organ

13 § Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som har insyn i verksamheten med elberedskap (insynsråd). Rådet har till uppgift att bevaka det övriga totalförsvarets och elföretagens intressen i frågor om elberedskap. Rådet ska ges tillfälle att yttra sig i frågor av principiell eller större betydelse som rör inriktning på beredskapsåtgärder, föreskrifter och ålägganden om beredskapsåtgärder.

Rådet ska bestå av högst tolv ledamöter.

14 § Vid Svenska kraftnät ska det finnas ett råd som ska biträda affärsverket i arbetet med dammsäkerhetsfrågor (Dammsäkerhetsrådet). Rådet är ett informations- och samrådsorgan för frågor relaterade till dammsäkerhet. Förordning (2014:215).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:215

Medelsförvaltning

15 § Svenska kraftnäts medel får användas för de ändamål som regeringen har fastställt i investeringsplanen och de övriga föreskrifter som avser Svenska kraftnäts verksamhet.

16 § Svenska kraftnäts medel får inte lånas ut till företag i affärsverkskoncernen utan regeringens medgivande i varje särskilt fall.

Extern revision

17 § Styrelsen ska se till att Riksrevisionen får de uppgifter som behövs för revisionen av affärsverkskoncernen.

Anställningar och uppdrag

18 § Generaldirektören är myndighetschef.

19 § Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.

20 § Svenska kraftnät ska bestämma antalet ledamöter samt utse ledamöterna och ordföranden i Dammsäkerhetsrådet.

Personalansvarsnämnd

21 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

22 § Svenska kraftnät ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

23 § När Svenska kraftnät avser att söka personal från företag inom affärsverkskoncernen tillämpas inte förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar.

Avgifter

24 § Svenska kraftnät får i affärsverksamheten ta ut avgifter, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna. Verket får även disponera inkomster från offentligrättsliga avgifter.

Undantag från myndighetsförordningen

25 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

12 § om vem som ska avgöra brådskande ärenden,

29 § om ärendeförteckning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1119

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1119

Förordning (2008:1331) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL176/2003 s57, EUTL127/2004 s92, EUTL176/2003 s37, EUTL17/2008 s6
Ikraft
2009-01-01
CELEX-nr
32003L0055, 32004L0067, 32003L0054, 32008L0003
Omfattning
ändr. 3, 5 §§
SFS-nummer
2008:1331
Rubrik
Förordning (2008:1331) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Förordning (2010:806) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2010-12-01
SFS-nummer
2010:806
Rubrik
Förordning (2010:806) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Förordning (2011:53) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:53
Rubrik
Förordning (2011:53) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Förordning (2011:720) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL211/2099 s55, EUTL211/2009 s94, EUTL211/2009 s15
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
32009L0072, 32009L0073, 32009R0714,
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2011:720
Rubrik
Förordning (2011:720) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Förordning (2011:1486) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1486
Rubrik
Förordning (2011:1486) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Förordning (2012:513) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL345/2008 s75
Ikraft
2012-09-01
CELEX-nr
32008L0114
Omfattning
ändr. 3 §
SFS-nummer
2012:513
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2012.
 • 2. Redovisning enligt 3 § 18 ska ske första gången före utgången av 2012.
Rubrik
Förordning (2012:513) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Förordning (2013:211) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:211
Rubrik
Förordning (2013:211) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Förordning (2013:985) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:985
Rubrik
Förordning (2013:985) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Förordning (2014:215) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 14 §§
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:215
Rubrik
Förordning (2014:215) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Förordning (2014:1089) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1089
Rubrik
Förordning (2014:1089) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Förordning (2015:263) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:263
Rubrik
Förordning (2015:263) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Förordning (2018:1431) om ändring i förordningen (2007:1119) med

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-08-01
SFS-nummer
2018:1431
Rubrik
Förordning (2018:1431) om ändring i förordningen (2007:1119) med

Förordning (2018:1582) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1582
Rubrik
Förordning (2018:1582) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation