lagen.nu

Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-21

Uppgifter

1 § Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen. Förordning (2015:528).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:784, 2015:528

2 § Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Konkurrensverket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2008:1231).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1231

3 § Konkurrensverket ska fullgöra de uppgifter som följer av

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet då Arbetsförmedlingen tillämpar lagen (2008:962) om valfrihetssystem i enlighet med lagen (2010:536) om valfrihet hos Arbetsförmedlingen. Vid tillsynen tillämpas 10 kap. 8 § lagen om valfrihetssystem. Förordning (2016:1218).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (9)

4 § Konkurrensverket ska utöver vad som följer av 3 §

 • 1. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig och privat verksamhet och mot en effektiv offentlig upphandling, lämna förslag till konkurrensutsättning och till regelreformering samt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde,
 • 2. fullgöra den övervakning och rapportering i fråga om detaljhandel med alkohol som överenskommits mellan Sverige och Europeiska kommissionen,
 • 3. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation och 3 § förordningen (2019:14) med kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning,
 • 4. samla in uppgifter för statistikändamål,
 • 5. till Regeringskansliet årligen överlämna kopior av domar och slutliga beslut som gäller tillämpningen av 20 kap. 14 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 20 kap. 14 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och 16 kap. 14 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,
 • 6. fullgöra de uppgifter som ska skötas av en nationell konkurrensmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi, och
 • 7. inom ramen för sina uppgifter enligt 1 arbeta för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Förordning (2019:18).

Ändringar/Förarbeten (11)

4 a § Har upphävts genom förordning (2015:528).

5 § Konkurrensverket ska till Europeiska kommissionen

 • 1. senast den 31 mars varje år överlämna en förteckning över vilka offentliga företag inom tillverkningsindustrin och holdingföretag som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt 8 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och
 • 2. årligen, och senast inom nio månader efter det att företagets räkenskapsår gått till ända, överlämna handlingar och annan ekonomisk information om sådana företag som sägs i 1.

Konkurrensverket ska vidare, om kommissionen begär det, överlämna information från en öppen eller en separat redovisning enligt 3 och 4 §§ samma lag. Detsamma gäller annan information som behövs för att utvärdera dessa redovisningar. Förordning (2010:645).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:645

6 § Konkurrensverket ska bidra till den internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Verket får vid behov samverka med motsvarande myndigheter i andra länder. Förordning (2015:528).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:1231, 2013:387, 2015:528

7 § Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar inte att Konkurrensverket, på eget initiativ eller efter en förfrågan, lämnar ut uppgifter till konkurrensmyndigheterna i Danmark, Finland, Island eller Norge när det är nödvändigt för att uppfylla avtal mellan dessa länder och Sverige om samarbete i konkurrensfrågor.

Uppgifter som lämnas ut enligt första stycket får i det enskilda fallet förenas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt. Förordning (2018:1621).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:645, 2018:1621

8 § Konkurrensverket ska i lämplig omfattning informera företag , upphandlande myndigheter, upphandlande enheter och andra berörda om

 • 1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,
 • 2. tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579), lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
 • 3. tillämpningen av 4 a kap. lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, och
 • 4. Europeiska unionens konkurrens- och upphandlingsregler.

Konkurrensverket ska främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket ska ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver för sina uppgifter på konkurrensområdet. Förordning (2016:1218).

Ändringar/Förarbeten (5)

9 § Konkurrensverket ska underrätta Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten innan verket väcker talan om eller ansöker om näringsförbud enligt 17 § lagen (2014:836) om näringsförbud. Förordning (2014:937).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:611, 2014:937
9 a § Har upphävts genom förordning (2015:528).

Samverkan

10 § Konkurrensverket ska sträva efter en effektiv samverkan med myndigheter, länsstyrelser och andra berörda aktörer och bör vidare samråda med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder.

Konkurrensverket ska samverka med Upphandlingsmyndigheten för att utveckla den offentliga upphandlingen. Förordning (2015:528).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:784, 2015:528

Ledning

11 § Konkurrensverket leds av en myndighetschef.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:528

Rådet för forskningsfrågor

12 § Vid Konkurrensverket ska det finnas ett råd för forskningsfrågor. Rådet har till uppgift att bistå Konkurrensverket i arbetet med att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlingsområdet. Rådet ska även tillföra verket och Upphandlingsmyndigheten sådana resultat från utvecklingen främst inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verkets och myndighetens verksamhet.

Rådet ska delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från anslaget för konkurrensforskning. Beslut i sådana frågor fattas av Konkurrensverket efter förslag av rådet. Förordning (2015:528).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:784, 2015:528

13 § Rådet för forskningsfrågor består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst tio andra ledamöter, som utses av Konkurrensverket efter samråd med Upphandlingsmyndigheten. Rådets sammansättning ska vara representativ för de uppgifter som det har att utföra enligt 12 §. Förordning (2015:528).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:784, 2015:528
14 § Har upphävts genom förordning (2015:528).

Anställningar och uppdrag

15 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

16 § Vid Konkurrensverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

17 § I administrativa ärenden ska Konkurrensverket tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

18 § Konkurrensverket får mot ersättning utföra uppdrag åt Regeringskansliet, andra myndigheter samt åt kommittéer och utredare.

Konkurrensverket får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) utan hinder av den begränsning som följer av andra stycket samma paragraf.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1117

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1117
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket ska upphöra att gälla.
 • 2. Ledamot i Rådet för forskningsfrågor som har utsetts före ikraftträdandet kvarstår som sådan ledamot under den tid som han eller hon har utsetts för.

Förordning (2008:611) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 8, 9 §§
Ikraft
2008-11-01
SFS-nummer
2008:611
Rubrik
Förordning (2008:611) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2008:1231) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL176/2003 s37, EUTL236/2004 s10
Ikraft
2009-01-01
CELEX-nr
32003L0054, 32004L0085
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6 §§
SFS-nummer
2008:1231
Rubrik
Förordning (2008:1231) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2010:645) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 7, 8 §§
Ikraft
2010-07-15
SFS-nummer
2010:645
Rubrik
Förordning (2010:645) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2011:718) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:718
Rubrik
Förordning (2011:718) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2011:1042) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 8 §§
Ikraft
2011-11-01
SFS-nummer
2011:1042
Rubrik
Förordning (2011:1042) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2013:387) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL326/2011 s1
Ikraft
2013-07-01
CELEX-nr
32011R1227
Omfattning
ändr. 3, 4, 6 §§
SFS-nummer
2013:387
Rubrik
Förordning (2013:387) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2013:1093) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1093
Rubrik
Förordning (2013:1093) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2014:60) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2014-03-01
SFS-nummer
2014:60
Rubrik
Förordning (2014:60) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2014:784) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 4, 10, 12, 13, 14 §§;nya 4 a, 9 a §§
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:784
Rubrik
Förordning (2014:784) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2014:937) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 9 §§
Ikraft
2014-08-02
SFS-nummer
2014:937
Rubrik
Förordning (2014:937) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2015:528) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4 a, 9 a, 14 §§, rubr. närmast efter 11 §, rubr. närmast före 14 §;ändr. 1, 4, 6, 10, 12, 13 §§
Ikraft
2015-09-01
SFS-nummer
2015:528
Rubrik
Förordning (2015:528) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2015:836) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:836
Rubrik
Förordning (2015:836) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2016:240) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-09-01
SFS-nummer
2016:240
Rubrik
Förordning (2016:240) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2014/24/EU
Omfattning
ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1169
Rubrik
Förordning (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2016:1218) om ändring i förordningen (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 8 §§ i 2016:1169
SFS-nummer
2016:1218
Rubrik
Förordning (2016:1218) om ändring i förordningen (2016:1169) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2018:1621) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2018-12-01
SFS-nummer
2018:1621
Rubrik
Förordning (2018:1621) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Förordning (2019:18) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-03-24
SFS-nummer
2019:18
Rubrik
Förordning (2019:18) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation