lagen.nu

Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1060
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-15

Uppgifter

1 § Patent- och registreringsverket ansvarar för ärenden om patent, varumärken och mönster. Verket handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och av utgivningsbevis för periodiska skrifter.

Verket är internationell myndighet enligt förordningen (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete. Vidare är verket enligt 5 kap. varumärkeslagen (2010:1877) varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Verket ansvarar för att vidarebefordra uppgifter om herrelösa verk enligt 3 § femte stycket upphovsrättsförordningen (1993:1212) och utövar tillsyn enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Förordning (2017:1060).

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Patent- och registreringsverket ger ut publikationer såsom patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, registreringstidning för varumärken och registreringstidning för mönster.

Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register. Förordning (2017:1060).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1060

2 a § Patent- och registreringsverket ska långsiktigt främja tillväxten samt stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet.

Verket ska informera om och bidra till ökad förståelse för immateriella tillgångar och rättigheter. Förordning (2017:1060).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1060, 2011:1584

3 § Patent- och registreringsverket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, ombesörja bevakning av avgifter för patent, varumärken och mönsterskydd, bedriva kurs- och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla tjänster avseende verkets dokumentation.

Patent- och registreringsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Förordning (2010:1533).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1533

4 § Patent- och registreringsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i patent-, varumärkes- eller mönsterdokumentation som

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:601

Ledning

5 § Patent- och registreringsverket leds av en myndighetschef.

6 § Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Patent- och registreringsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

9 § Patent- och registreringsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ärendenas handläggning

10 § Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett ärende.

En begäran av en sökande eller en behörig invändare om muntlig förhandling i ett patent-, varumärkes- eller mönsterärende får inte avslås om den som begärt förhandlingen inte förut fått tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling. Förordning (2017:1060).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1060

Avgifter

11 § Patent- och registreringsverket ansvarar för att ta ut avgifter för ärenden om patent, varumärken, mönster, kommunala vapen och periodiska skrifter.

Verket ska ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 3 §. Avgifter ska dock inte tas ut av Bolagsverket för tillgång till registerinformation när det gäller varumärken.

Verket ansvarar för att avgiftsfördelning sker mellan Europeiska patentverket och Sverige när det gäller europeiska patent med enhetlig verkan. Förordning (2017:1060).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1533, 2017:1060

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1111

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1111

Förordning (2008:1229) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1229
Rubrik
Förordning (2008:1229) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2010:1533) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 11 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1533
Rubrik
Förordning (2010:1533) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2011:601) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:601
Rubrik
Förordning (2011:601) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2011:1584) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2012-02-01
SFS-nummer
2011:1584
Rubrik
Förordning (2011:1584) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2015:523) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2015-09-01
SFS-nummer
2015:523
Rubrik
Förordning (2015:523) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2017:1060) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 10, 11 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1060
Rubrik
Förordning (2017:1060) om ändring i förordningen (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation