lagen.nu

Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:256
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Uppgifter m.m.

1 § Bolagsverket ansvarar för

 • 1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer, europeiska ekonomiska intressegrupperingar, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, europabolag, europakooperativ och anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 • 2. handels- och föreningsregisterärenden,
 • 3. bank- och försäkringsregisterärenden, och
 • 4. ärenden enligt 1 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister. Förordning (2009:706).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1082, 2009:706

2 § Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek. Förordning (2008:1230).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1230

3 § Bolagsverket för register över

 • 1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
 • 2. konkurser och företagsrekonstruktioner,
 • 3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
 • 4. anmälda verksamhetsutövare, och
 • 5. verkliga huvudmän. Förordning (2019:256).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:98, 2017:851, 2019:256

4 § Bolagsverket prövar frågor om

Bolagsverket utfärdar även bevis och utdrag ur verkets register. Förordning (2018:762).

Ändringar/Förarbeten (4)

5 § Bolagsverket framställer Post- och Inrikes Tidningar enligt bestämmelserna i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar.

Bolagsverket ger även ut en tidning för kungörelser av insända årsredovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och tillfälliga näringsförbud.

5 a § Bolagsverket ska se till att de regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Verket ska i så stor utsträckning som möjligt minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Förordning (2008:1230).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1230

6 § Bolagsverket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla bevis och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar samt tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation.

Bolagsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Förordning (2010:1534).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1534

7 § Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets

 • 1. aktiebolagsregister,
 • 2. handelsregister,
 • 3. föreningsregister,
 • 4. filialregister,
 • 5. EEIG-register,
 • 6. företagsinteckningsregister,
 • 7. europabolagsregister,
 • 8. europakooperativsregister,
 • 9. bankregister,
 • 10. försäkringsregister,
 • 11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 • 12. inteckningsbrevsregister,
 • 13. register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, eller
 • 14. register över anmälda verksamhetsutövare. Förordning (2017:851).

Ändringar/Förarbeten (4)

Ledning

8 § Bolagsverket leds av en myndighetschef.

9 § Vid Bolagsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter.

Organisation

9 a § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Patentombudsnämnden. Förordning (2010:1024).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1024

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid Bolagsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

12 § Bolagsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

13 § Trots det som anges i 16 § och 21 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) ska Bolagsverket

– ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling, även om beställningen omfattar färre än tio sidor, och

– ta ut avgifter av staten för kopior av allmänna handlingar, utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling, kopior av video- eller ljudbandsupptagningar eller utskrifter av ljudbandsupptagningar samt för bevis och registerutdrag.

Bolagsverket ska ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 6 §.

Andra stycket gäller inte elektroniskt tillhandahållande av grunddata ur Bolagsverkets register som avses i 3 § och 7 § 1–13 till en statlig myndighet som inte är ett affärsverk. Förordning (2017:851).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:1534, 2017:851

Undantag från myndighetsförordningen

14 § I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling ska 21 § myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1110

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSN
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1110

Förordning (2008:1082) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraft
2009-03-01
SFS-nummer
2008:1082
Rubrik
Förordning (2008:1082) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2008:1230) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;ny 5 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1230
Rubrik
Förordning (2008:1230) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2009:98) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraft
2009-03-15
SFS-nummer
2009:98
Rubrik
Förordning (2009:98) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2009:706) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraft
2009-08-01
SFS-nummer
2009:706
Rubrik
Förordning (2009:706) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2010:1024) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft
2010-09-01
SFS-nummer
2010:1024
Rubrik
Förordning (2010:1024) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2010:1534) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 13 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1534
Rubrik
Förordning (2010:1534) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2011:1579) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2012-02-01
SFS-nummer
2011:1579
Rubrik
Förordning (2011:1579) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2013:742) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2013-11-01
SFS-nummer
2013:742
Rubrik
Förordning (2013:742) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2016:327) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:327
Rubrik
Förordning (2016:327) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2017:851) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 7, 13 §§
Ikraft
2017-08-01
SFS-nummer
2017:851
Rubrik
Förordning (2017:851) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2018:762) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:762
Rubrik
Förordning (2018:762) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:256
Rubrik
Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation