lagen.nu

Förordning (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1027
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-06-21

Uppgifter

1 § Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstols beslut om entledigande och avstängning av nämndemän enligt 4 kap. 8 b § rättegångsbalken och 23 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden består av fem ledamöter. För varje annan ledamot än ordföranden och vice ordföranden finns en ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

4 § Hos nämnden tjänstgör en sekreterare.

5 § Kammarrätten i Sundsvall ska upplåta lokaler och utföra administrativa uppgifter åt myndigheten.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Beslutförhet

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och tre andra ledamöter är närvarande.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden får ge dem som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle att närvara vid ett sammanträde.

Den som varit närvarande har rätt att av allmänna medel få skälig ersättning för sina inställelsekostnader.

8 § Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om att ordföranden eller vice ordföranden får besluta om avskrivning av ärenden efter återkallelse och att ordföranden, vice ordföranden eller sekreteraren får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Anställningar och uppdrag

9 § Det som föreskrivs i 22 § myndighetsförordningen (2007:515) om ledamöter och ordförande ska även gälla för ersättare för ledamöter, vice ordförande och sekreteraren i nämnden.

Överklagande

10 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § andra stycket får dock inte överklagas. Förordning (2018:1027).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1027

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,

8 § om arbetsgivarpolitik, och

16 § andra stycket om beslutförhet.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1081

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1081

Förordning (2018:1027) om ändring i förordningen (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1027
Rubrik
Förordning (2018:1027) om ändring i förordningen (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation