lagen.nu

Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:519
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

Uppgifter

1 § Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket ska i fråga om dessa

  • 1. i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten för att skapa förutsättningar för en rättssäker verksamhet och se till att den bedrivs effektivt,
  • 2. åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning,
  • 3. vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbete,
  • 4. arbeta för god tillgänglighet och information när det gäller verksamheten, och
  • 5. arbeta för god samverkan dem emellan och med andra berörda myndigheter.

I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas självständighet enligt regeringsformen. Förordning (2013:978).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:978

1 a § Domstolsverket ska ansvara för utveckling av rättsinformation samt fullgöra de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning (2008:1393).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1393

1 b § Domstolsverket ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som ordinarie domare eller som hyresråd i hyresnämnd som behöver tillsättas. Förordning (2010:1810).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1810

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Ledningens ansvar

4 § Myndighetschefens ansvar enligt 4 § 4 myndighetsförordningen (2007:515) ska, utöver vad som följer av den bestämmelsen, avse också de myndigheter som anges i 1 §.

5 § Har upphävts genom förordning (2017:519).

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Nämnden prövar frågor som anges i 25 § myndighetsförordningen (2007:515) för anställda inom verksamhetsområdet. Två av ledamöterna i nämnden ska vara anställda vid någon av de myndigheter som anges i 1 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Förordningar som ska tillämpas

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101), utom när det gäller 7 §, och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

9 § Myndigheten får ta ut avgifter för tillhandahållande av varor och tjänster.

Rätt att meddela föreskrifter

10 § Myndigheten får meddela de administrativa verkställighetsföreskrifter som behövs för att uppnå samordning och effektivitet inom verksamhetsområdet.

Föreskrifter om informationssäkerhet får avse endast de system vid domstolarna eller de övriga myndigheterna som direkt eller indirekt är anslutna till det gemensamma nätverket Domnät.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Bestämmelsen i 25 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515) om personalansvarsnämndens sammansättning ska, när det gäller personalföreträdare, inte tillämpas på myndigheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:1073

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1073

Förordning (2008:430) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:430
Rubrik
Förordning (2008:430) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Förordning (2008:1393) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 1 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1393
Rubrik
Förordning (2008:1393) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Förordning (2010:1810) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §;ny 1 b §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1810
Rubrik
Förordning (2010:1810) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Förordning (2013:978) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:978
Rubrik
Förordning (2013:978) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Förordning (2017:519) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2017-07-14
SFS-nummer
2017:519
Rubrik
Förordning (2017:519) om ändring i förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation