lagen.nu

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2006-06-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:314
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 § Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

2 § Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat.

Definitioner

3 § I denna lag avses med

energiprestanda: den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år, och

oberoende expert: en person som enligt denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen är oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare och har särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader. Lag (2012:397).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:397

Skyldighet att energideklarera byggnader

4 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:397

5 § Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklaration upprättad för byggnaden om

 • 1. en total användbar golvarea på över 250 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller
 • 2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvarea. Lag (2012:398).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:397, 2012:398

6 § Innan en byggnad eller en andel i en byggnad säljs ska den som äger byggnaden se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2012:397).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:397

6 a § En energideklaration för en tredimensionell fastighet i ett byggnadskomplex får bestå av en gemensam deklaration för hela byggnadskomplexet, om detta har ett gemensamt värmesystem. Lag (2009:579).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:579

6 b § En energideklaration får användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna i denna lag. Lag (2012:397).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:397

Undantag från skyldigheten att energideklarera byggnader

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheterna i 4-6 §§.

Besiktning av en befintlig byggnad

8 § Innan en energideklaration upprättas för en befintlig byggnad ska den som äger byggnaden se till att byggnaden besiktas på plats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om besiktning enligt första stycket och om undantag från kravet på sådan besiktning. Lag (2012:397).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:397

Energideklarationens innehåll

9 § I en energideklaration skall det anges

 • 1. en uppgift om byggnadens energiprestanda,
 • 2. om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden,
 • 3. om radonmätning har utförts i byggnaden,
 • 4. om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, och
 • 5. referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnaders.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda enligt första stycket 1 skall fastställas, vilka referensvärden som skall användas enligt första stycket 5 och vilka uppgifter som utöver första stycket 1-5 skall lämnas i en deklaration.

10 § Har upphävts genom lag (2012:397).
11 § Har upphävts genom lag (2012:397).

Oberoende expert

12 § Den som enligt 4, 5 eller 6 § ska se till att det finns en energideklaration upprättad för byggnaden ska utse en oberoende expert som

 • 1. gör en besiktning enligt 8 §,
 • 2. upprättar en energideklaration, och
 • 3. för över energideklarationen elektroniskt till Boverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav på sakkunskap och oberoende som ska ställas på en oberoende expert. Lag (2013:773).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:397, 2013:773

Tillgång till energideklarationerna

13 § Den som äger en byggnad ska se till att den energideklaration som senast har upprättats för byggnaden

 • 1. visas på en för allmänheten väl synlig och framträdande plats i byggnaden, om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 1, eller på en väl synlig plats i byggnaden, om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2,
 • 2. visas för en presumtiv nyttjanderättshavare om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 eller för en spekulant om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 §,
 • 3. överlämnas till en ny nyttjanderättshavare om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 eller till en ny ägare om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 §.

I de fall en nyttjanderätt säljs ska säljaren av nyttjanderätten, i stället för ägaren till byggnaden, se till att energideklarationen visas och överlämnas enligt första stycket 2 och 3.

Om det finns en energideklaration när en byggnad, en del av en byggnad eller en andel i en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning, ska den som äger byggnaden eller, i de fall som avses i andra stycket, säljaren, se till att den uppgift om byggnadens energiprestanda som finns i energideklarationen anges vid annonsering. Lag (2012:397).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:397

13 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de skyldigheter som anges i 13 § och om undantag från sådana skyldigheter. Lag (2012:397).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:397

14 § Har den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra sin skyldighet enligt 6 § får köparen, senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden, låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Överlämnande av energideklarationer till Boverket

15 § För elektronisk överföring enligt 12 § första stycket 3 krävs behörighet. Sådan behörighet beslutas av Boverket. Ett beslut om behörighet förutsätter att kraven på sakkunskap som avses i 12 § andra stycket är uppfyllda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av energideklarationer och om behörighet enligt första stycket. Lag (2013:773).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:397, 2013:773

Energideklarationsregister

16 § Boverket ska föra ett register över de energideklarationer som har lämnats till verket enligt 15 §. Lag (2012:397).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:397

17 § Boverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i energideklarationsregistret.

18 § Uppgifterna i energideklarationsregistret får behandlas för

 • 1. framtagande av statistik,
 • 2. forskning,
 • 3. uppföljning och utvärdering av energianvändningen och inomhusmiljön i bebyggelsen,
 • 4. tillsyn, och
 • 5. annan allmän eller enskild verksamhet där information om byggnader och deras energiprestanda och inomhusmiljö utgör underlag för bedömningar och beslut.

19 § Regeringen får meddela föreskrifter om

 • 1. vilka uppgifter som får registreras i energideklarationsregistret,
 • 2. urval och bearbetningar av personuppgifter,
 • 3. utlämnande på medium för automatiserad behandling, och
 • 4. direktåtkomst till registret.

20 § Har upphävts genom lag (2018:314).

Skadestånd vid tekniskt fel

21 § Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i energideklarationsregistret har rätt till ersättning av staten.

Ersättningen skall sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning ha låtit bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

I ärenden om ersättning företräds staten av den myndighet som regeringen bestämmer.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:314
22 § Har upphävts genom lag (2018:314).

Alternativa energiförsörjningssystem

23 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska innan byggnadsarbetena påbörjas låta utreda alternativa energiförsörjningssystem och redovisa om sådana system är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbara för byggnaden. Redovisningen ska lämnas till den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om utredning enligt första stycket och om undantag från kravet på sådan utredning. Lag (2012:397).

Tillsyn

24 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen fullgörs.

Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn och kontroll enligt första stycket. Lag (2013:773).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:397, 2013:773

25 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska fullgöras. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Ett föreläggande mot en säljare som avser fullgörande av en skyldighet enligt 13 § andra eller tredje stycket får dock förenas med vite endast i de fall där det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2013:773).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:397, 2013:773

25 a § En behörighet för elektronisk överföring får återkallas av tillsynsmyndigheten om den person som har fått behörigheten inte uppfyller kraven på oberoende eller sakkunskap enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2013:773).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:773

Överklagande

26 § En tillsynsmyndighets beslut om föreläggande som har förenats med vite enligt 25 § och om återkallelse av behörighet enligt 25 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:314).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:397, 2013:773, 2018:314

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:985

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
Prop. 2005/06:145, bet. 2005/06:BoU9, rskr. 2005/06:365
Ikraft
2006-10-01
SFS-nummer
2006:985
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
 • 2. Byggnader som vid lagens ikraftträdande omfattas av bestämmelsen i 5 § 1 skall vara energideklarerade senast den 31 december 2008.
 • 3. Byggnader som vid lagens ikraftträdande omfattas av bestämmelsen i 5 § 2 och som är flerbostadshus skall vara energideklarerade senast den 31 december 2008.
 • 4. I fråga om andra byggnader än flerbostadshus skall bestämmelsen i 5 § 2 tillämpas från och med den 1 januari 2009.
 • 5. Byggnader som avses i 4 eller 6 § skall energideklareras första gången efter den 31 december 2008.
 • 6. Luftkonditioneringssystem som avses i 11 § första stycket skall besiktigas första gången efter den 31 december 2008.
 • 7. För byggnader under uppförande den 1 januari 2009 skall skyldigheten enligt 4 § inte gälla om bygganmälan gjorts före den 1 januari 2009.
 • 8. För byggnader under uppförande den 1 oktober 2006 skall skyldigheten enligt 23 § inte gälla om bygganmälan gjorts före den 1 oktober 2006.

Lag (2009:579) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:161, bet. 2008/09:CU29, rskr. 2008/09:266
Ikraft
2009-07-01
Omfattning
ny 6 a §
SFS-nummer
2009:579
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Den ska dock tillämpas för tid från och med den 1 maj 2009.

Rubrik
Lag (2009:579) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Lag (2012:397) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:120, bet. 2011/12:CU26, rskr. 2011/12:243, EUTL153/2010 s13
Ikraft
2012-07-01
CELEX-nr
32010L0031
Omfattning
upph. 10, 11 §§, rubr. närmast före 11 §;ändr. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 15 §;nya 6 b, 13 a §§
SFS-nummer
2012:397
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana energideklarationer som har upprättats före den 1 juli 2012.
 • 3. En energideklaration som har upprättats före den 1 juli 2012 och som inte är äldre än tio år får användas för att uppfylla skyldigheterna enligt denna lag.
Rubrik
Lag (2012:397) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Lag (2012:398) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2011/12:120, bet. 2011/12:CU26, rskr. 2011/12:243, EUTL153/2010 s13
Ikraft
2015-07-01
CELEX-nr
32010L0031
Omfattning
ändr. 5 §
SFS-nummer
2012:398
Rubrik
Lag (2012:398) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Lag (2013:773) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:171, bet. 2013/14:CU3, rskr. 2013/14:9
Omfattning
ändr. 12, 15, 24, 25, 26 §§;ny 25 a §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:773
Rubrik
Lag (2013:773) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Lag (2018:314) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 20, 22 §§;ändr. 26 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:314
Rubrik
Lag (2018:314) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation