lagen.nu

Förordning (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-02-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:463
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-15

Inledning

1 § Socialstyrelsen får föra hälsodataregister enligt 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister i form av ett register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Personuppgiftsansvarig

2 § Av 1 § lagen (1998:543) om hälsodataregister följer att Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Ändamål för behandling av personuppgifter

3 § Personuppgifter i registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården får behandlas för framställning av statistik, uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom den hälso- och sjukvård som avses i 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt för forskning och epidemiologiska undersökningar. Förordning (2017:93).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:93

Personuppgifter som får behandlas

4 § Sådana personuppgifter får behandlas som rör personer som fått hälso- och sjukvård enligt 12 kap. 1 eller 2 § eller 14 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Behandlingen får avse uppgifter om

  • 1. personnummer, bosättningsort, kommun som utfört vårdinsatser, nummer i Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR-nummer) för utföraren av vårdinsatserna, åtgärder, tidpunkter för åtgärder, omfattning av åtgärder räknad i tid och om åtgärder vidtagits av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården eller av annan personal på delegation,
  • 2. folkbokföringsort, födelsehemort eller födelseort för den registrerade och dennes föräldrar, medborgarskap, civilstånd, inflyttning från och utflyttning till utlandet, personnummerförändringar och dödsdatum. Förordning (2017:93).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:93

Uppgiftsskyldighet

5 § Kommunerna ska, för de ändamål som anges i 3 § lagen (1998:543) om hälsodataregister, lämna de uppgifter som avses i 4 § 1 till registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Statistiska centralbyrån ska lämna de personuppgifter som avses i 4 § 2 till registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen får, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, meddela föreskrifter om hur den uppgiftsskyldighet som avses i första stycket ska fullgöras. Förordning (2007:869).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:869

Information

6 § Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning lämna information till den registrerade om

  • 1. innebörden och omfattningen av det sekretess- och säkerhetsskydd som gäller för registret, och
  • 2. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling.

Socialstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten om registret. Förordning (2018:463).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:463

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:94

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2006-04-01
SFS-nummer
2006:94

Förordning (2007:869) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:869
Rubrik
Förordning (2007:869) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Förordning (2017:93) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:93
Rubrik
Förordning (2017:93) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Förordning (2018:463) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:463
Rubrik
Förordning (2018:463) om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation