lagen.nu

Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:517
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Vad som avses med en kvalificerad skyddsidentitet

1 § Med kvalificerad skyddsidentitet förstås i denna lag en särskilt beslutad skyddsidentitet som består av andra personuppgifter än de verkliga och som har förts in i statliga register eller i handlingar som har utfärdats av statliga myndigheter.

Vem ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får avse

2 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får endast avse

  • 1. en polisman med uppgift att delta i spanings- eller utredningsverksamhet som gäller allvarlig brottslighet eller verksamhet för att förebygga sådan brottslighet,
  • 2. en annan tjänsteman som är anställd vid Säkerhetspolisen med uppgift att delta i verksamhet som avses i 1, eller
  • 3. en tjänsteman som är anställd vid Försvarsmakten med uppgift att, i verksamhet enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, delta i sådant inhämtande av underrättelser som sker med särskilda metoder.

Förutsättningarna för ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet

3 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får meddelas endast om

  • 1. tillgången till en kvalificerad skyddsidentitet är nödvändig för att beslutade eller förutsedda åtgärder inom sådan verksamhet som avses i 2 § inte skall röjas,
  • 2. det finns en påtaglig risk för att ett sådant röjande som avses i 1 allvarligt skulle motverka verksamheten eller utsätta någon som berörs av verksamheten för allvarlig fara, och
  • 3. skälen för beslutet uppväger det men som beslutet kan innebära för allmänna eller enskilda intressen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Vad ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får innehålla

4 § I ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet får det förordnas

  • 1. att Transportstyrelsen skall utfärda körkort i den kvalificerade skyddsidentitetens namn,
  • 2. att andra statliga myndigheter skall utfärda pass eller andra identitetshandlingar i den kvalificerade skyddsidentitetens namn, eller
  • 3. att Skatteverket skall registrera den kvalificerade skyddsidentiteten i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Ett förordnande enligt första stycket 1 får meddelas endast för den som innehar motsvarande körkort. I samband med förordnandet får det beslutas att Transportstyrelsen eller någon annan körkortsmyndighet skall föra in uppgifter om körkortet i vägtrafikregistret.

I samband med ett förordnande enligt första stycket 2 får det beslutas att den myndighet som utfärdar handlingen även skall föra in uppgifter om handlingen i det register där handlingar av det aktuella slaget registreras.

Ett förordnande enligt första stycket 3 får meddelas endast om åtgärder enligt första stycket 1 eller 2 inte är tillräckliga. Lag (2008:1355).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1355

Beslutsmyndighet

5 § Beslut om kvalificerade skyddsidentiteter meddelas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer (beslutsmyndigheten).

Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet skall, om den som skyddsidentiteten skall avse är anställd vid beslutsmyndigheten, fattas av en särskild nämnd inom myndigheten. Vid tillämpningen av 9 och 10 §§ skall vad som sägs där om beslutsmyndigheten avse denna nämnd.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om nämnden, dess ledamöter och nämndens beslutförhet.

Ansökan

6 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet meddelas på ansökan av den myndighet där den som skyddsidentiteten skall avse är anställd (anställningsmyndigheten). Om den som skyddsidentiteten skall avse är anställd vid beslutsmyndigheten, skall ansökan göras av den enhet inom myndigheten där han eller hon är verksam (anställningsenheten).

Verkställighet

7 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet skall verkställas på ett sådant sätt att det inte framgår att det är fråga om en skyddsidentitet.

Beslutets giltighetstid

8 § Ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet gäller för den tid som anges i beslutet. Denna tid får bestämmas till högst två år. Om villkoren i 2 och 3 §§ fortfarande är uppfyllda, får, på ansökan av anställningsmyndigheten eller, i förekommande fall, anställningsenheten, beslutet förlängas med högst två år i taget.

Ändrade förhållanden under beslutets giltighetstid

9 § Om villkoren i 2 eller 3 § inte längre är uppfyllda, skall beslutsmyndigheten förordna att beslutet om kvalificerad skyddsidentitet inte längre skall gälla. Om förutsättningarna för ett förordnande som meddelats enligt 4 § har ändrats, skall beslutsmyndigheten besluta om de ändringar som föranleds av detta.

Anställningsmyndigheten eller, i förekommande fall, anställningsenheten skall genast anmäla till beslutsmyndigheten när det finns grund för att upphäva eller ändra ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Åtgärder som skall vidtas när beslutet har upphört att gälla

10 § När ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet som innehåller ett förordnande enligt 4 § första stycket 1 eller 2 har upphört att gälla, ska körkort, pass eller andra identitetshandlingar som omfattas av förordnandet lämnas in till beslutsmyndigheten.

När ett beslut om kvalificerad skyddsidentitet som innehåller ett förordnande enligt 4 § första stycket 3 har upphört att gälla, ska Skatteverket, efter anmälan från beslutsmyndigheten, avregistrera den kvalificerade skyddsidentiteten. Om det fortfarande finns en sådan risk som anges i 3 § 2, får beslutsmyndigheten bestämma att avregistreringen ska anstå till dess att risken har upphört. När uppgiften att det som har registrerats i folkbokföringsdatabasen utgör en kvalificerad skyddsidentitet inte längre omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ska Skatteverket, efter anmälan från beslutsmyndigheten, i folkbokföringsdatabasen ange att registreringen avser en kvalificerad skyddsidentitet. Lag (2009:517).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:517

Överklagande

11 § Beslutsmyndighetens beslut får inte överklagas.

Användandet av den kvalificerade skyddsidentiteten

12 § En kvalificerad skyddsidentitet får användas endast i den utsträckning som det är nödvändigt enligt 3 § 1 och finns en sådan risk som anges i 3 § 2.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:939

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 2005/06:149, bet. 2005/06:JuU31, rskr. 2005/06:298
Ikraft
2006-10-01
SFS-nummer
2006:939

Lag (2008:1355) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1355
Rubrik
Lag (2008:1355) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Lag (2009:517) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:517
Rubrik
Lag (2009:517) om ändring i lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation