lagen.nu

Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1017
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01
Övrigt
Rättelseblad 2013:1058 har iakttagits.

Syfte m.m.

1 § Bestämmelserna i denna förordning har till syfte att kontrollera och hindra spridning av växtskadegörare som allvarligt kan skada växtodling, skog, annan mark eller lager av växter eller växtprodukter.

Beteckningarna växt, växtprodukt och växtskadegörare har i denna förordning samma betydelse som i växtskyddslagen (1972:318).

Statens jordbruksverk får meddela ytterligare föreskrifter om vad som avses med växt och växtprodukt enligt växtskyddslagen. Förordning (2013:1058).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1058

2 § De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av växtskyddslagen (1972:318) anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av växtskyddslagen.

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.

Växtskadegörare

3 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka växtskadegörare som åtgärder enligt 5 och 5 a §§ växtskyddslagen (1972:318) får vidtas mot. Sådana föreskrifter får meddelas endast när det gäller växtskadegörare som allvarligt kan skada växter, växtprodukter, växtodlingar, skogar eller annan mark. Förordning (2013:1058).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1058

4 § När det gäller andra växtskadegörare än sådana som avses i 3 § får Jordbruksverket meddela föreskrifter eller beslut om åtgärder som avses i 5 och 5 a §§ växtskyddslagen (1972:318), om det finns särskilda skäl. Sådana föreskrifter och beslut som avses i 5 § växtskyddslagen ska vara tidsbegränsade, när det gäller växtskadegörare som avses i den här paragrafen. Förordning (2013:1058).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1058

Åtgärder

5 § För att bekämpa och hindra spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket

Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att besluta i särskilda fall enligt första stycket. Förordning (2013:1058).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1058

6 § För att kartlägga förekomst av, fastställa frihet från och kontrollera spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket meddela sådana föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet som avses i 5 a § växtskyddslagen (1972:318). Förordning (2013:1058).

7 § Jordbruksverket leder och samordnar åtgärder enligt 5 och 5 a §§ växtskyddslagen (1972:318).

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att länsstyrelsen ska medverka vid sådana åtgärder. Förordning (2013:1058).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:1058, 2013:1058

Anmälningsskyldighet

8 § Anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) ska göras till Jordbruksverket eller länsstyrelsen.

Anmälan som har kommit in till länsstyrelsen ska genast sändas vidare till Jordbruksverket.

Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om anmälan. Förordning (2016:1126).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1126

8 a § Den som har gjort en anmälan enligt 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318) ska på begäran av Jordbruksverket lämna ytterligare upplysningar till verket om den anmälda förekomsten. Förordning (2016:1126).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1126

9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att göra en sådan anmälan som avses i 4 § första stycket växtskyddslagen (1972:318). Förordning (2016:1126).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1126

Förbud mot eller villkor för införsel eller annan hantering

10 § För att bekämpa eller hindra spridning av växtskadegörare får Jordbruksverket meddela föreskrifter enligt 5 § första stycket 6 växtskyddslagen (1972:318) om förbud mot eller villkor för införsel, utförsel eller bortförande, innehav eller annan hantering av

 • 1. växter,
 • 2. växtprodukter,
 • 3. jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat, eller
 • 4. växtskadegörare och kulturer av växtskadegörare. Förordning (2013:1058).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1058

Sundhetsintyg vid förflyttning m.m.

11 § Jordbruksverket får efter ansökan utfärda sundhetsintyg som krävs vid förflyttning inom Europeiska unionen och vid export av växter, växtprodukter eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare.

Jordbruksverket får överlämna till en juridisk person att utfärda sundhetsintyg som krävs vid förflyttning inom Europeiska unionen och vid export av växter eller växtprodukter.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om sundhetsintyg som avses i första och andra styckena.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för ett överlämnande som avses i andra stycket. Förordning (2013:1058).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1058

11 a § Jordbruksverket får

 • 1. i det enskilda fallet besluta om att avlägsna eller ogiltigförklara ett sundhetsintyg om det finns brister i intyget, och
 • 2. meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om användning, behandling eller förstöring och andra liknande åtgärder när det gäller växter, växtprodukter eller andra föremål som kan hysa växtskadegörare om det finns brister i eller saknas ett sundhetsintyg. Förordning (2013:1058).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1058

Egenkontroll

11 b § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för företag som för exportändamål använder, producerar eller behandlar växtprodukter av trä som kan hysa växtskadegörare att utöva en efter verksamhetens art lämpad egenkontroll. Förordning (2013:1058).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1058

Växtskyddskontroll vid införsel

12 § Vid införsel av växter, växtprodukter eller odlingssubstrat för vilka det krävs sundhetsintyg får Jordbruksverket kontrollera sändningens identitet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 § Jordbruksverket får vid införsel av växter, växtprodukter eller odlingssubstrat undersöka sändningen, om den inte

 • 1. åtföljs av föreskrivet sundhetsintyg, eller
 • 2. har anmälts för växtskyddskontroll vid införseln.

Sändningen skall dock alltid undersökas, om det finns välgrundade misstankar att införselförbud överträtts eller att föreskrivna villkor för införseln inte är uppfyllda.

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Om det vid införsel av växter, växtprodukter eller odlingssubstrat genom undersökning eller karantänsodling upptäcks växtskadegörare som medför att införsel är förbjuden, får Jordbruksverket besluta om de åtgärder som behövs för att hindra spridning.

Lagrumshänvisningar hit (1)

15 § I fråga om rätt att hantera varor som inte övergått till fri omsättning som enligt denna förordning eller med stöd av förordningen meddelade föreskrifter inte får införas gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om begränsning av rätten enligt första stycket att hantera varor. Förordning (2016:302).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:302

16 § Om en sändning av växter, växtprodukter eller odlingssubstrat inte uppfyller införselvillkoren, skall Jordbruksverket besluta att sändningen helt eller delvis skall avvisas.

Jordbruksverket skall besluta vad som skall ske med en avvisad sändning.

17 § Växter, växtprodukter eller odlingssubstrat med ursprung i Europa och för vilka det krävs sundhetsintyg får, med undantag för potatis och citrusplantor, införas utan beaktande av bestämmelserna i 12, 13 och 14 §§ om införseln avser

 • 1. privat flyttgods,
 • 2. handbagage innehållande växter, växtprodukter eller odlingssubstrat för eget bruk vars sammanlagda vikt understiger två kilo, eller
 • 3. växter som är avsedda för plantering i gränsområdena mellan Sverige och Norge och som har odlats i det näraliggande gränsområdet enligt villkor föreskrivna av Jordbruksverket.

18 § Jordbruksverket får för vetenskapliga ändamål medge andra undantag från införselbestämmelserna i denna förordning, om det kan ske utan att syftet med förordningen eftersätts.

Ersättning

19 § Om det finns särskilda skäl, kan ersättning enligt 8 § växtskyddslagen (1972:318) lämnas i enskilda fall för förlust som uppkommit genom Jordbruksverkets beslut om bekämpning eller hindrande av spridning av växtskadegörare.

Frågor om ersättning prövas av Jordbruksverket.

Rättsfall (1)

HFD 2013 ref. 37: Potatisodlare har ansetts berättigad till ersättning av statliga medel för...

Avgifter

20 § Den som är skyldig att betala tull för varan eller skulle ha varit det om varan varit tullbelagd skall betala en växtskyddsavgift. Avgiften tas ut av Tullverket.

Växtskyddsavgiften fastställs av Jordbruksverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Växtskyddsavgift skall inte betalas för

 • 1. avvisade sändningar, och
 • 2. sändningar som på sundhetsintyget försäkras vara undersökta före avsändandet från utförsellandet av en person som Jordbruksverket bemyndigat.

21 § Jordbruksverket får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket, meddela föreskrifter om avgifter för handläggning av frågor om tillstånd, omhändertagande av gods eller för kontroll, inspektion eller därmed sammanhängande eller jämförlig åtgärd som regleras av växtskyddslagen (1972:318).

Enskilt kontrollorgan

22 § Jordbruksverket får överlåta till ett enskilt kontrollorgan som är juridisk person att i samband med införsel av växter, växtprodukter, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare besluta om åtgärder som avses i 5 § första stycket 1-3 växtskyddslagen (1972:318). Sådan överlåtelse får även avse beslut om förbud eller villkor för införsel eller bortförande av växt, växtprodukt, växtskadegörare, jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat och kulturer av växtskadegörare.

Jordbruksverket får till sådant kontrollorgan även överlåta att i enskilda fall besluta om provtagning eller undersökning enligt 5 a § första stycket 2 växtskyddslagen (1972:318).

Jordbruksverket skall i ett beslut om överlåtelse ange de åtgärder som det enskilda kontrollorganet får vidta.

Beslagtaget gods

23 § I fråga om beslagtaget gods ska de försiktighetsmått iakttas som Jordbruksverket anser nödvändiga. Förordning (2013:1058).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1058

Kontroll m.m.

24 § Tullverket och sådant företag som enligt 5 kap. 3 § andra stycket tullförordningen (2016:287) utövar tullkontroll över varor ska övervaka att det inte införs växter, växtprodukter eller jord, kompost, gödsel eller annat odlingssubstrat eller växtskadegörare i strid mot

 • 1. föreskrifter om förbud mot eller villkor för införsel, eller
 • 2. föreskrifter om att sådana varor endast får införas mot uppvisande av sundhetsintyg.

Jordbruksverket ska i övrigt utöva kontroll över att det inte införs eller sprids några varor i strid mot denna förordning eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Förordning (2016:302).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:302

Överklagande

25 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos Jordbruksverket.

26 § Jordbruksverkets beslut i ärenden om utfärdande av sundhetsintyg får inte överklagas.

I 11 och 11 a §§ växtskyddslagen (1972:318) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1017).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1017

Ytterligare föreskrifter

27 § Ytterligare föreskrifter om bekämpning av växtskadegörare och om införsel, utförsel och spridning av växter, växtprodukter, odlingssubstrat och växtskadegörare får meddelas av Jordbruksverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:817

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EGTL323/1969 s1, EGTL323/1969 s3, EGTL205/1993 s24, EGTL259/1993 s1, EGTL235/1998 s1, EGTL127/2001 s28, EUTL88/2006 s13, EGTL169/2000 s1, EUTL88/2006 s9
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:817
CELEX-nr
31969L0464, 31969L0465, 31993L0051, 31993L0085, 31998L0057, 32001L0032, 32005L0036, 32000L0029, 32006L0035

Förordning (2013:1058) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. rubr. närmast före 7 §;nuvarande 7 § betecknas 6 §;ändr. 1, 3, 4, 5, 10, 11, 23 §§, rubr. närmast före 5, 10, 11, 23 §§;nya 7, 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11 b §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1058
Rubrik
Förordning (2013:1058) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Förordning (2016:302) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 15, 24 §§
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:302
Rubrik
Förordning (2016:302) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Förordning (2016:1126) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 8, 9 §§;ny 8 a §
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1126
Rubrik
Förordning (2016:1126) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Förordning (2018:1017) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1017
Rubrik
Förordning (2018:1017) om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation