lagen.nu

Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1644
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-22

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. De uttryck och benämningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen.

EU-bestämmelser

2 § De EU-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EU-bestämmelserna. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

3 § Bestämmelserna i artiklarna 11, 15, 18 och 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet gäller även för foder till icke livsmedelsproducerande djur.

Undantag från villkor för användning av vilda djur som foder

4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från kraven för användning av vilda djur som foder i 7 § första och andra styckena lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Villkor för laboratorier för foderanalyser

5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för sådana analyser.

Villkor för införsel av foder från tredje land

6 § Jordbruksverket får i fråga om foder meddela föreskrifter om krav på förhandsanmälan enligt artikel 17.1 andra strecksatsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd samt även i övrigt utföra de uppgifter som enligt artikel 17 samma förordning ankommer på en medlemsstat.

Övriga föreskrifter och beslut om foder

7 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, användning och bortskaffande av samt annan befattning med foder eller ett visst parti av foder.

Användning av animaliska biprodukter i vissa fall

8 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur får användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

Övriga föreskrifter och beslut om animaliska biprodukter

9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, utsläppande på marknaden, omhändertagande, bearbetning och bortskaffande samt annan befattning med animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden.

Handläggning av ärenden om tillstånd

9 a § Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller godkännande ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1267).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1267

9 b § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd. Förordning (2009:1267).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1267

Behöriga myndigheter

9 c § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 6?9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. Uppgifterna ska utföras efter samråd med Jordbruksverket. När det gäller ansökningar om gränsvärden för sådana växtskyddsmedel där det verksamma ämne som ingår ännu inte är godkänt på gemenskapsnivå, ska uppgifterna utföras efter samråd med även Kemikalieinspektionen.

Livsmedelsverket är även nationell myndighet och kontaktpunkt enligt artikel 38 i samma förordning. Förordning (2009:1267).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1267

10 § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har och fatta sådana beslut som en behörig myndighet får fatta enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, om inte annat framgår av 10 a–15 §§ eller regeringen beslutar något annat.

Jordbruksverket är kontaktpunkt enligt artikel 16.2 i kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:1167, 2011:419

10 a § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 47.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

10 b § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt kapitel I, avsnitt 1, punkt 1 a, sista stycket i bilaga IV till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

10 c § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt kapitel II, punkt 2 a i bilaga XVI till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

10 d § Jordbruksverket är behörigt att i enlighet med artikel 20.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 ansöka om godkännande av en alternativ metod för användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

10 e § Jordbruksverket är behörigt att lämna in en ansökan i enlighet med kapitel II, avsnitt 2, punkt 2 i bilaga VI till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

10 f § Jordbruksverket är behörigt att träffa överenskommelser med andra medlemsstater i gränsområden i enlighet med kapitel II, avsnitt 4, del II, punkt 3 a i bilaga X till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

10 g § Länsstyrelsen är behörig att pröva frågor om godkännande av och att registrera anläggningar som ägs av Jordbruksverket och som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 samt att registrera driftansvariga för sådana anläggningar. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

Kontrollmyndigheter

11 § Jordbruksverket är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll, om inget annat följer av 12–15 §§ eller regeringen beslutar något annat.

Jordbruksverket får överlämna kontrolluppgifter till länsstyrelserna, försvarsinspektören för hälsa och miljö och Statens veterinärmedicinska anstalt. När Jordbruksverket överlämnat kontrolluppgifter är dessa myndigheter behöriga att utöva offentlig kontroll. Förordning (2017:797).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:797

12 § Kommunerna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll över

 • 1. nedgrävning av animaliska biprodukter,
 • 2. utlämnande och transport av matavfall,
 • 3. kompostering av matavfall när sådan kompostering genomförs på annat sätt än genom kompostering i en komposteringsanläggning som är godkänd av Jordbruksverket,
 • 4. förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen,
 • 5. förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i primärproduktionen,
 • 6. användning av andra organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel än naturgödsel, och
 • 7. befattning med naturgödsel i primärproduktionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009. Förordning (2011:419).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1054, 2011:419

12 a § Försvarsinspektören för hälsa och miljö är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av foder samt av verksamheter som anges i 12 § och som bedrivs inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk av eller för respektive myndighet.

Bestämmelserna i 24–27 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter om vite, särskilda ingripanden, rättelse och hjälp av Polismyndigheten, gäller i dessa fall endast vid den offentliga kontroll som försvarsinspektören för hälsa och miljö utför av verksamheter som bedrivs för Försvarsmakten eller Försvarets materielverk. Förordning (2017:797).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1054, 2017:797

12 b § Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll av foderföretag i primärproduktionen av foder.

Inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk är försvarsinspektören för hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll enligt första stycket av verksamheter som bedrivs inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk av eller för respektive myndighet. Förordning (2017:797).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:797

13 § Livsmedelsverket, försvarsinspektören för hälsa och miljö eller den kommunala nämnd som ansvarar för offentlig kontroll av en anläggning med stöd av livsmedelslagen (2006:804) eller med stöd av ett beslut om överflyttning av kontrollansvar enligt livsmedelslagen är, i fråga om samma anläggning, även behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 samt föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av 11 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter följs. Förordning (2017:797).

14 § Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en kommun till Jordbruksverket, ska Jordbruksverket i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och animaliska biprodukter flyttas över från Jordbruksverket till en kommun, ska kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

15 § Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en kommun till Livsmedelsverket, ska Livsmedelsverket i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och animaliska biprodukter flyttas över från Livsmedelsverket till en kommun, ska kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten. Förordning (2011:419).

16 § Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i denna verksamhet.

Importkontrollens utförande

17 § Jordbruksverket ska utföra de kontrolluppgifter som en medlemsstat har i fråga om foder enligt artikel 23.2 och 23.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Förordning (2011:419).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

18 § Jordbruksverket ska i fråga om foder se till att kraven om utförande av kontroll, hantering av prover samt beskaffenhet av metoder och utrustning är uppfyllda i enlighet med artikel 16.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

Anmälningsskyldighet för kommun

19 § En kommunal nämnd som i sin kontrollverksamhet finner att ett foder kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk för djurs och människors hälsa ska genast anmäla detta till Jordbruksverket. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

Avgifter

20 § Bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen finns i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förordning (2006:1167).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:1167

Föreskrifter om kontroll

21 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Förordning (2011:419).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:419

22 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket, och
 • 2. skyldighet för en foderföretagare eller för en annan företagare som befattar sig med animaliska biprodukter att utöva en efter verksamheten lämpad egenkontroll av verksamheten.

Sanktionsavgifter

22 a § En sanktionsavgift enligt 30 a § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter ska tas ut av foderföretagare som handhar foder i sin näringsverksamhet för de överträdelser och med de belopp som följer av 22 c–22 f §§. Förordning (2018:1644).

22 b § Med årsomsättning avses i 22 c och 22 d §§ den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga. Förordning (2018:1644).

22 c § En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i enlighet med artikel 9.2 a i förordning (EG) nr 183/2005 ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon ansvarar för.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor. Förordning (2018:1644).

Lagrumshänvisningar hit (3)

22 d § En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att uppfylla de krav på journalföring av all användning av växtskyddsmedel och bekämpningsmedel som anges i artikel 5.1 och bilaga 1 Del A avsnitt II punkt 2 a förordning (EG) nr 183/2005.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra stycket betala ett fast belopp om 10 000 kronor. Förordning (2018:1644).

Lagrumshänvisningar hit (3)

22 e § Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges i 22 c och 22 d §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor.

En ny avgift enligt första stycket får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning (2018:1644).

22 f § Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inom ett år från beslutet upprepar en sådan överträdelse, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges i 22 c och 22 d §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor. Förordning (2018:1644).

Lagrumshänvisningar hit (1)

22 g § En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning. Förordning (2018:1644).

22 h § Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Förordning (2018:1644).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1644

Föreskrifter om verkställighet

23 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter samt av denna förordning.

Bestämmelser om överklagande

24 § I 31 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till länsstyrelsen.

I 32 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1014).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1014

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:814

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EGTL270/1970 s1, EUTL317/2004 s37, EGTL155/1971 s13, EUTL24/2005 s33, EGTL279/1971 s7, EGTL257/1998 s14, EGTL123/1972 s6, EGTL209/1999 s23, EGTL83/1973 s21, EGTL118/1999 s36, EGTL102/1976 s8, EGTL94/1994 s30, EGTL86/1979 s30, EGTL122/2003 s36, EGTL126/1980 s14, EGTL261/1998 s10, EGTL213/1982 s8, EUTL379/2004 s81, EGTL213/1982 s27, EGTL261/1998 s10, EGTL64/1987 s19, EGTL18/2003 s29, EGTL92/1990 s42, EGTL234/1993 s17, EGTL237/1993 s23, EUTL122/2003 s1, EGTL329/1993 s54, EGTL207/1994 s20, EGTL5/2002 s8, EGTL91/1995 s39, EGTL209/1999 s22, EGTL265/1995 s17, EUTL165/2004 s1, EGTL115/1999 s32, EUTL122/2003, EGTL207/1999 s13, EGTL174/2000 s10, EUTL32/2006 s44, EGTL209/2002 s15, EUTL27/2005 s41, EUTL339/2003 s78, EGTL31/2002 s1, EUTL191/2004 s1, EGTL273/2002 s1, EUTL29/2006 s31
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:814
CELEX-nr
31970L0524, 32004R1800, 31971L0250, 32005L0006, 31971L0393, 31998L0064, 31972L0199, 31999L0079, 31973L0046, 31999L0027, 31976L0372, 31994L0014, 31979L0373, 32003R0807, 31980L0511, 31998L0067, 31982L0471, 32004L0116, 31982L0475, 31998L0067, 31987L0153, 32003R1831, 31990L0167, 31993L0070, 31993L0074, 32003R0806, 31993L0117, 31994L0039, 32002L0001, 31995L0010, 31999L0078, 31995L0053, 32004R0882, 31996L0025, 32003R0806, 31999L0029, 32003R0806, 31999L0076, 32000L0045, 32002L0032, 32006L0013, 32002L0070, 32005R0007, 32003L0126, 32002R0178, 32004R0882, 32002R1774, 32006R0181

Förordning (2006:1167) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraft
2006-12-01
SFS-nummer
2006:1167
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.
 • 2. Fram till och med den 31 december 2006 skall i stället för 20 § följande gälla. Jordbruksverket och kommunerna får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för offentlig kontroll och i ärenden enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av statliga myndigheter och av kontrollorgan. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut för sådan offentlig kontroll som utförs enligt 13 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om beräkningen av den avgift som tas ut.
 • 3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om avgifter som har beslutats före ikraftträdandet av denna förordning.
Rubrik
Förordning (2006:1167) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Förordning (2008:1054) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL29/2006 s31
Ikraft
2009-01-01
CELEX-nr
32006R0181
Omfattning
ändr. 12 §;ny 12 a §
SFS-nummer
2008:1054
Rubrik
Förordning (2008:1054) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Förordning (2009:1267) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36, EUTL70/2005 s1
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123, 32005R0396
Omfattning
nya 9 a, 9 b, 9 c §§, rubr. närmast före 9 a §
SFS-nummer
2009:1267
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i fråga om 9 a och 9 b §§ och i övrigt den 1 januari 2010.
 • 2. Bestämmelserna i 9 a § tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till den berörda myndigheten efter den 26 december 2009.
Rubrik
Förordning (2009:1267) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Förordning (2011:419) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL300/2009 s1, EUTL54/2011 s1
Ikraft
2011-05-15
CELEX-nr
32009R1069, 32011R0142
Omfattning
ändr. 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 §§, rubr. närmast före 2 §;nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e, 10 f, 10 g §§
SFS-nummer
2011:419
Rubrik
Förordning (2011:419) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Förordning (2017:797) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 12 a § betecknas 12 b §;ändr. 11 §, den nya 12 b §, 13 §;ny 12 a §
Ikraft
2017-10-01
SFS-nummer
2017:797
Rubrik
Förordning (2017:797) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Förordning (2018:1014) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1014
Rubrik
Förordning (2018:1014) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Förordning (2018:1644) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

Officiell autentisk version

Omfattning
nya 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 22g, 22 h §§, rubr. närmast före 22 a
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1644
Rubrik
Förordning (2018:1644) om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation