lagen.nu

Livsmedelsförordning (2006:813)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:154
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-23

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available at the National Food Administration.

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till livsmedelslagen (2006:804). De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

EG-bestämmelser

2 § De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EG-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen.

Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.

Dricksvatten i privathushåll

3 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att livsmedelslagen (2006:804) skall tillämpas på dricksvatten i privathushåll.

Behandling av livsmedel med joniserande strålning

4 § Livsmedel får inte behandlas med joniserande strålning. Örtkryddor, kryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung får dock på de villkor som Livsmedelsverket föreskriver behandlas med sådan strålning.

Ett livsmedel som har behandlats med joniserande strålning får föras in eller släppas ut på marknaden i landet endast om behandlingen är tillåten här. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om ytterligare villkor för införsel av livsmedel från ett land som är medlem i Europeiska unionen.

Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en förteckning över

 • 1. slag av livsmedel som bestrålas utomlands,
 • 2. länder där livsmedel bestrålas eller kan antas bestrålas.

Förbud och villkor för handhavande m.m. av livsmedel

5 § Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa får Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut om

 • 1. förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande på marknaden av livsmedel, och
 • 2. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation eller ett tullager eller i en frizon. Förordning (2016:301).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:301

6 § Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars för att tillgodose konsumentintresset, får Livsmedelsverket meddela föreskrifter om livsmedels beskaffenhet och beteckning eller om användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av livsmedel eller tillsammans med livsmedel. Förordning (2011:875).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:875, 2018:1542

6 a § Om det behövs för att trygga kvaliteten hos material eller produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, får Livsmedelsverket meddela föreskrifter om import av sådana varor. Förordning (2011:875).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:875
6 b § Har upphävts genom förordning (2018:1542).

Märkning och presentation av livsmedel

7 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel.

Personalhygien

8 § Om det behövs av livsmedelshygieniska skäl skall den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet på uppmaning av kontrollmyndigheten genomgå läkarundersökning. Sådan undersökning bekostas av myndigheten om den inte skall ersättas enligt smittskyddslagen (2004:168).

9 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som ska syssla med livsmedelsverksamhet att genom läkarintyg visa att han eller hon är fri från sjukdom eller smitta som genom livsmedel kan överföras på människor.

Läkarintyget ska utfärdas enligt formulär som Livsmedelsverket fastställer efter samråd med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Förordning (2015:161).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:161

10 § Livsmedelsverket får efter samråd med Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning eller annan hälsokontroll.

Livsmedelsföretagaren ska besluta om och bekosta hälsokontrollen. Förordning (2015:161).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:161

11 § Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om personalhygien. Om föreskrifterna avser hälsokontroll av personal, ska verket samråda med Folkhälsomyndigheten. Förordning (2015:161).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:161

Livsmedelsanläggningar

12 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att livsmedel får handhas eller släppas ut på marknaden endast i en anläggning som godkänts av behörig kontrollmyndighet. Livsmedelsverket får vidare meddela föreskrifter om vad som skall krävas för ett sådant godkännande samt under vilka förutsättningar godkännandet får återkallas.

13 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om registrering av anläggningar.

14 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om anpassning av och undantag från kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

15 § Livsmedelsverket, länsstyrelsen, försvarsinspektören för hälsa och miljö och en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska föra uppdaterade förteckningar över de godkända och registrerade anläggningar som respektive myndighet kontrollerar. Myndigheterna ska även i övrigt utföra de uppgifter i fråga om sådana anläggningar som föreskrivs i artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Förordning (2017:796).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1429, 2017:796

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse

16 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om försiktighetsmått i syfte att förebygga och avhjälpa skadeverkningarna av sabotage eller annan skadegörelse som kan påverka Sveriges livsmedelsförsörjning.

Undantag från förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden

17 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 10 § livsmedelslagen (2006:804) mot att släppa ut livsmedel på marknaden.

Handläggning av ärenden om tillstånd

17 a § Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller godkännande ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1266).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1266

17 b § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd. Förordning (2009:1266).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1266

Behöriga myndigheter

18 § Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) ankommer på en behörig myndighet, om inte annat följer av 15 eller 23-26 §§ eller regeringen beslutat något annat.

19 § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000. Förordning (2014:1429).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2010:444, 2014:1429
20 § Har upphävts genom förordning (2014:1429).

20 a § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 6?9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. När det gäller ansökningar om gränsvärden för sådana växtskyddsmedel där det verksamma ämne som ingår ännu inte är godkänt på gemenskapsnivå, ska uppgifterna utföras efter samråd med Kemikalieinspektionen.

Livsmedelsverket är även nationell myndighet och kontaktpunkt enligt artikel 38 i samma förordning. Förordning (2009:1266).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1266

20 b § Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina. Förordning (2011:875).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:875

21 § Livsmedelsverket skall samråda med Statens jordbruksverk innan tillstånd till avlivning eller slakt ges enligt kapitel VI, avsnitt II eller punkten 3, avsnitt III i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004. Förordning (2007:490).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:490

21 a § Livsmedelsverket får medge undantag i enlighet med artikel 8.2 i kommissionens förordning (EG) nr 589/2008 av den 23 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller handelsnormerna för ägg. Förordning (2016:386).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:386

22 § Livsmedelsverket skall utföra de inspektioner som behövs för att övervaka att Sverige på livsmedelsområdet fullgör de förpliktelser som föranleds av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

22 a § Statens veterinärmedicinska anstalt ska utföra den uppgift som en medlemsstat har enligt artikel 3.4 i kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött, nämligen att årligen lägga fram en rapport till kommissionen innehållande den information som avses i kapitel II i bilaga IV till den förordningen. Förordning (2014:441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:441

23 § Om inget annat följer av andra och tredje styckena är följande myndigheter behöriga att pröva frågor om godkännande av livsmedelsanläggningar eller att registrera livsmedelsanläggningar.

Typ av livsmedelsanläggning Prövningsmyndighet
1. Anläggningar som ska godkännas enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 Livsmedelsverket
2. Livsmedelsanläggningar i järnvägsvagnar, luftfartyg och fabriksfartyg samt kyltankbåtar för fisk Livsmedelsverket
3. Tillverkningsanläggningar för spritdrycker, vin, aromatiserade viner, aromatiserade drycker baserade på vin och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter Livsmedelsverket
4. Livsmedelsanläggningar som drivs av det detaljhandelsbolag som avses i 5 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) Livsmedelsverket
5. Anläggningar för behandling av livsmedel med joniserande strålning Livsmedelsverket
6. Skeppshandelslager, tullager och anläggningar inom frizon i vilka det förvaras livsmedel som från veterinärsynpunkt inte är godkända för fri omsättning Livsmedelsverket
7. Anläggningar för dricksvattenförsörjning En kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804)
8. Anläggningar för tillverkning av snus och tuggtobak En kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804)
9. Primärproducenter av livsmedel Länsstyrelsen
10. Alla livsmedelsanläggningar inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk som drivs av eller för respektive myndighet Försvarsinspektören för hälsa och miljö
11. Andra livsmedelsanläggningar, inklusive anläggningar för tillverkning av tillsatser, aromer och processhjälpmedel En kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804)

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning flyttas över från en kommunal nämnd till Livsmedelsverket med stöd av 15 eller 17 § livsmedelslagen (2006:804), ska verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anläggningen eller registrera anläggningen.

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning flyttas över från Livsmedelsverket till en kommunal nämnd med stöd av 16 § livsmedelslagen, ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anläggningen eller registrera anläggningen. Förordning (2017:796).

Rättsfall (1)

HFD 2013 ref. 80: En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (7)

24 § Den myndighet som prövar godkännande av en anläggning prövar även frågor om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Förordning (2014:441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:441

Kontrollmyndigheter

25 § Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är den myndighet som prövar frågan om godkännande av en anläggning eller som registrerar en anläggning, om inget annat följer av 25 a eller 26 § eller förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land. Förordning (2017:796).

Rättsfall (1)

HFD 2013 ref. 80: En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

25 a § Om verksamhet bedrivs i en livsmedelsanläggning som tillfälligt befinner sig i en annan kommun än den kommun där anläggningen är godkänd eller registrerad, är även den kommun där verksamhet tillfälligt bedrivs behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över anläggningen. Förordning (2009:29).

26 § Jordbruksverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av punkterna II och V a i del I i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättandet av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007. Förordning (2014:441).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:441, 2008:637, 2008:64
27 § Har upphävts genom förordning (2017:796).

28 § Länsstyrelserna samordnar inom länet kommunernas verksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning. Förordning (2014:441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:441

29 § Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i verksamheten.

Föreskrifter om kontroll

30 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll skall bedrivas. Bemyndigandet innefattar rätt att meddela föreskrifter om i vilken utsträckning företagsanställd personal får bistå den officiella veterinären vid offentlig kontroll på slakterier.

30 a § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur undantaget i artikel 3.3 i kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 ska tillämpas. Förordning (2014:441).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:441

31 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information till verket eller en länsstyrelse om den kontrollverksamhet som bedrivs,
 • 2. skyldighet för en livsmedelsföretagare att utöva en egenkontroll som är lämpad för verksamheten,
 • 3. skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram, och
 • 4. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt. Förordning (2017:1289).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1289

Övriga bestämmelser om kontroll

32 § Länsstyrelsen och en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall biträda vid särskild provtagning och undersökning som Livsmedelsverket bestämmer.

33 § En länsstyrelse och de kommuner som är belägna i länet skall samråda med varandra i en för ändamålet bildad samordningsgrupp. Länsstyrelserna skall ansvara för att sammankalla grupperna.

34 § De kostnader som uppkommer för en kontrollmyndighet till följd av åtgärder enligt 24 § livsmedelslagen (2006:804) skall ersättas av den som var ägare till livsmedlen när dessa togs om hand.

Laboratorier

35 § Laboratorier som utför undersökningar av livsmedel ska, i den utsträckning som följer av artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, vara ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) eller annat likvärdigt ackrediteringsorgan.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att även sådana laboratorier som inte omfattas av krav på ackreditering enligt första stycket ska vara ackrediterade eller godkännas av verket. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om vilka krav som ska ställas på laboratorier som verket ska godkänna. Förordning (2011:806).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:806

36 § Swedac har tillsyn över ackrediterade laboratorier enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Livsmedelsverket har tillsyn över laboratorier som verket har godkänt.

Swedac och Livsmedelsverket ska samråda i frågor om tillsyn över livsmedelslaboratorier och i fråga om föreskrifter för sådana laboratorier. Förordning (2011:806).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:806

Anmälningsskyldighet

37 § Om salmonella påvisas vid undersökning av livsmedel i egenkontrollen, skall detta utan dröjsmål anmälas till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten är en kommunal nämnd skall nämnden snarast underrätta Livsmedelsverket.

38 § En kommunal nämnd som i sin kontrollverksamhet finner att ett livsmedel kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk för människors hälsa skall genast anmäla detta till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en sådan anmälan skall omfatta.

39 § Om det behövs från allmän hälsosynpunkt och om Livsmedelsverket begär det ska en livsmedelsföretagare och innehavaren av eller föreståndaren för ett laboratorium anmäla när sjukdomsalstrande bakterier eller främmande ämnen har iakttagits vid undersökning av livsmedel och andra kontrollprov. Sådan anmälan ska göras till Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

En läkare eller veterinär som har grundad anledning att anta att matförgiftning orsakats av att livsmedel vid yrkesmässig verksamhet förorenats av sjukdomsalstrande bakterier eller något främmande ämne ska anmäla detta till länsstyrelsen, smittskyddsläkaren eller den kontrollmyndighet som utövar kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804).

En läkare som har grundad anledning att anta att en person som i en yrkesmässig livsmedelsverksamhet handhar oförpackade livsmedel har sjukdom, smitta, sår eller annan skada som kan göra livsmedel icke säkra som livsmedel ska anmäla detta till den kontrollmyndighet som utövar kontroll över den aktuella verksamheten samt till smittskyddsläkaren. Anmälan ska innehålla uppgift om personens namn och arbetsplats. Kontrollmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor. Förordning (2013:903).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:903

Sanktionsavgifter

39 a § En sanktionsavgift enligt 30 a § livsmedelslagen (2006:804) ska tas ut för de överträdelser och med de belopp som följer av 39 c–39 g §§. Förordning (2018:1643).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1643

39 b § Med årsomsättning avses i 39 c–39 e §§ den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga. Förordning (2018:1643).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1643

39 c § En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av de anläggningar som han eller hon ansvarar för. Anmälan ska göras i enlighet med artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, eller i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av den här förordningen.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra stycket betala ett fast belopp om 40 000 kronor. Förordning (2019:154).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:154, 2018:1643

39 d § En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att uppfylla de krav på journalföring av all användning av växtskyddsmedel och biocider som anges i artikel 4.1 och bilaga 1 Del A avsnitt III punkt 9 a förordning (EG) nr 852/2004.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra stycket betala ett fast belopp om 10 000 kronor. Förordning (2018:1643).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1643

39 e § En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att uppfylla de krav på dokumentation som anges i föreskrifter som har meddelats med stöd av den här förordningen i fråga om leveranser av små mängder honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges i andra stycket betala avgiften med ett fast belopp om 10 000 kronor. Förordning (2019:154).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2019:154, 2018:1643

39 f § Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges i 39 c–39 e §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor.

En ny avgift enligt första stycket får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning (2018:1643).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1643

39 g § Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inom ett år från beslutet upprepar en sådan överträdelse, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges i 39 b–39 e §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor. Förordning (2018:1643).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1643

39 h § En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter en särskild betalningsuppmaning. Förordning (2018:1643).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1643

39 i § Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Förordning (2018:1643).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1643

Övriga bestämmelser

40 § Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och denna förordning om inget annat följer av andra stycket.

När det gäller lagens tillämpning på Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets materielverk, får sådana föreskrifter meddelas av

 • 1. Försvarsmakten, efter att Livsmedelsverket getts tillfälle att yttra sig, eller
 • 2. i fråga om anmälningsskyldighet enligt 39 § andra stycket, Folkhälsomyndigheten, efter att Livsmedelsverket getts tillfälle att yttra sig. Förordning (2017:796).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:161, 2017:796

40 a § Jordbruksverket får i det enskilda fallet besluta om undantag från 1 § förordningen (1956:413) om klassificering av kött. Förordning (2008:931).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:931

40 b § Livsmedelsverket ska ge Strålsäkerhetsmyndigheten tillfälle att yttra sig innan verket meddelar föreskrifter om skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten med stöd av ett bemyndigande i denna förordning. Förordning (2016:386).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:386

41 § Bestämmelser om överklagande finns i 31 och 32 §§ livsmedelslagen (2006:804).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:813

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
EGTL202/1976 s35, EUTL122/2003 s36, EGTL44/1978 s15, EGTL239/1979 s24, EGTL327/1979 s29, EGTL213/1980 s42, EGTL229/1980 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL167/1981 s6, EGTL257/1981 s1, EGTL297/1982 s26, EGTL222/1997 s10, EGTL237/1983 s25, EUTL22/2003 s36, EGTL277/1984 s12, EUTL110/2005 s36, EGTL372/1985 s14, EGTL221/1986 s37, EUTL75/2006 s7, EGTL221/1986 s43, EUTL75/2006 s7, EGTL243/1986 s29, EGTL113/1987 s57, EGTL306/1987 s24, EGTL157/1988 s28, EUTL284/2003 s1, EGTL184/1988 s61, EUTL284/2003 s1, EGTL40/1989 s27, EUTL2984/2003 s1, EGTL40/1989 s34, EUTL284/2003 s1, EGTL186/1989 s21, EGTL65/1992 s32, EGTL186/1989 s27, EUTL284/2003 s1, EGTL395/1989 s13, EUTL157/2004 s22, EGTL276/1990 s40, EUTL284/2003 s1, EGTL350/1990 s71, EUTL75/2006 s7, EGTL175/1991 s35, EUTL41/2003 s37, EGTL34/1992 s30, EGTL179/1992 2129, EGTL93/1993 s27, EUTL27/2004 s48, EGTL93/1993 s37, EGTL237/1994 s2, EUTL284/2003 s1, EGTL237/1994 s13, EUTL294/2003 s1, EGTL300/1993 s13, EUTL162/2004 s76, EGTL61/1995 s1, EUTL284/20203 s1, EGTL178/1995 s1, EUTL114/2004 s14, EGTL226/1995 s1, EUTL82/2006 s10, EGTL21, 1996 s42, EUTL15/2004 s25, EGTL125/1996 s10, EUTL165/2004 s1, EGTL339/1996 s1, EUTL113/2004 s19, EGTL24/1998 s9, EUTL165/2004 s1, EGTL140/1998 s10, EGTL201/1998 s93, EUTL113/2004 s14, EUTL284/2003 s1, EGTL66/1999 s16, EUTL284/2003 s1, EGTL66/1999 s24, EGTL66/1999 s26, EUTL284/2003 s1, EGTL91/1999 s29, EGTL246/2003 s92, EGTL109/2000 s29, EUTL308/2003 s15, EGTL197/2000 s19, EGTL236/2003 s92, EUTL10/2002 s58, EUTL10/2002 s67, EGTL52/2001 s19, EUTL83/2001 s24, EGTL19/2005 s50, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58, EGTL10/2002 s47, EGTL10/2002 s53, EGTL15/2002 s19, EGTL183/2002 s51, EGTL94/2006 s32, EUTL187/2002 s20, EGTL191/2002 s20, EGTL209/2002 s20, EUTL113/2004 s17, EGTL220/2002 s18, EUTL71/2004 s8, EUTL126/2003 s34, EUTL325/2003 s31, EUTL42/2004 s16, EUTL139/2004 s1, EUTL139/2004 s55, EUTL165/2004 s1, EGTL17/2000 s22, EUTL118/2002 s1, EGTL204/2000 s1, EGTL173/1990 s5, EUTL226/2004 s206
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:813
CELEX-nr
31976L0621, 32003R0807, 31978L0142, 31979L0796, 31979L1067, 31980L0766, 31980L0777, 32003R1882, 31981L0432m 31981L0712, 31982L0711, 31997L0048, 31983L0417, 32003R0807, 31984L0500, 32005L0031, 31985L0572, 31986L0362, 32006L0030, 31986L0363, 32006L0030, 31986L0363, 32006L0030, 31986L0424, 31987L0250, 31987L0524, 31988L0344, 32003R1882, 31998L0388, 32002R1882, 31989L0107, 32003R1882, 31989L0396, 31992L0011, 31989L0398, 32002R1882, 31989L0662, 31990L0496, 32003R1882, 31990L0642, 32006L0030, 31991L0321, 32003L0014, 31992L00092, 31992L0052, 31993L0010, 32004L0014, 31993L0011, 31994L0035, 32003R1882, 31994L0036, 32003R1882, 31994L0054, 32004L0077, 31995L0002, 32003R1882, 31995L0031, 32005L0046, 31995L0045, 32006L0033, 31996L0003, 32004L0004, 31996L0023, 32004R0882, 31996L0077, 32004L0045, 31997L0078, 32004R0882, 31998L0028, 31998L0053, 32004L0043, 31998L0083, 32003R1882, 31999L0002, 32003R1882, 31999L0003, 31999L0004, 32003R1882, 31999L0021, 12003TN02/01/J, 32000L0013, 32003L0089, 32000L0036, 12003TB02/01/J, 32001L0112, 32001L0113, 32001L0015, 32006L0034, 32001L0022, 32005L0004, 32001L0082, 32004L0028, 32001L0110, 32001L0111, 32001L0114, 32006L0037, 32002L0063, 32002L0067, 32002L0069, 32004L0044, 32002L0072, 32004L0019, 32002L0040, 32002L0099, 32004L0016, 32004R0852, 32004R0853,, 32004R0882, 32000R0104, 32002R0753, 32000R1760, 31990R1907, 32004R0854

Förordning (2007:490) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:490
Rubrik
Förordning (2007:490) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2008:64) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL173/1990 s5, svensk specialutgåva, område 3, volym 33 s.42
Ikraft
2008-04-01
CELEX-nr
31990R1907
Omfattning
upph. 26 §;ändr. 23, 25 §§
SFS-nummer
2008:64
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.
 • 2. I det fall kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 16 § livsmedelslagen (2006:804) har flyttats över från Livsmedelsverket till en kommunal nämnd före ikraftträdandet, ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av en anläggning eller registrera anläggningen.
Rubrik
Förordning (2008:64) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2008:637) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL299/2007 s1
Ikraft
2008-08-01
CELEX-nr
32007R1234
Omfattning
ändr. 25 §;ny 26 §
SFS-nummer
2008:637
Rubrik
Förordning (2008:637) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2008:745) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:745
Rubrik
Förordning (2008:745) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2008:931) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 40 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:931
Rubrik
Förordning (2008:931) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2009:29) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 25 §, ny 25 a §
Ikraft
2009-03-01
SFS-nummer
2009:29
Rubrik
Förordning (2009:29) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2009:1266) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL70/2005 s1
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32005R0396
Omfattning
nya 17 a, 17 b, 20 a §§, rubr. närmast före 17 a §
SFS-nummer
2009:1266
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i fråga om 17 a och 17 b §§ och i övrigt den 1 januari 2010.
 • 2. Bestämmelserna i 17 a § tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till den berörda myndigheten efter den 26 december 2009.
Rubrik
Förordning (2009:1266) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2010:444) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL17/2000 s22
Ikraft
2010-07-01
CELEX-nr
32000R0104
Omfattning
ändr. 19 §
SFS-nummer
2010:444
Rubrik
Förordning (2010:444) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2010:1641) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1641
Rubrik
Förordning (2010:1641) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2011:806) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 35, 36 §§
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:806
Rubrik
Förordning (2011:806) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2011:875) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL77/2011 s25
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
32011R0284
Omfattning
ändr. 6 §;nya 6 a, 20 b §§
SFS-nummer
2011:875
Rubrik
Förordning (2011:875) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2011:1061) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2011-11-01
SFS-nummer
2011:1061
Rubrik
Förordning (2011:1061) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2012:991) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81
Ikraft
2013-07-01
CELEX-nr
31998L0034, 32006L0096
Omfattning
ny 6 b §
SFS-nummer
2012:991
Rubrik
Förordning (2012:991) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2013:301) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 23 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:301
Rubrik
Förordning (2013:301) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2013:903) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 39 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:903
Rubrik
Förordning (2013:903) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2014:441) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 24, 26, 28 §§;nya 22 a, 30 a §§
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:441
Rubrik
Förordning (2014:441) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2014:1429) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 20 §;ändr. 15, 19 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1429
Rubrik
Förordning (2014:1429) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2015:161) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 10, 11, 40 §§
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:161
Rubrik
Förordning (2015:161) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2016:301) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 23 §§
Ikraft
2016-05-01
SFS-nummer
2016:301
Rubrik
Förordning (2016:301) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2016:386) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 21 a, 40 b §§
Ikraft
2016-05-24
SFS-nummer
2016:386
Rubrik
Förordning (2016:386) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2017:796) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 27 §;ändr. 15, 23, 25, 40 §§
Ikraft
2017-10-01
SFS-nummer
2017:796
Rubrik
Förordning (2017:796) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2017:1289) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 98/83/EG
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2018-02-01
SFS-nummer
2017:1289
Rubrik
Förordning (2017:1289) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2018:1542) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 6 §
Ikraft
2018-09-06
SFS-nummer
2018:1542
Rubrik
Förordning (2018:1542) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2018:1643) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Officiell autentisk version

Omfattning
nya 39 a, 39 b, 39 c, 39 d, 39 e, 39 f, 39 g, 39 h, 39 i §§, rubr. närmast före 39 a §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1643
Rubrik
Förordning (2018:1643) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Förordning (2019:154) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 39 c, 39 e §§
Ikraft
2019-05-15
SFS-nummer
2019:154
Rubrik
Förordning (2019:154) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation