lagen.nu

Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:706
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-01

Lagens syfte

1 § Denna lag syftar till att

 • 1. främja animalieproduktionen och djurs lämplighet för avel i näringsverksamhet,
 • 2. förebygga sjukdomar hos djur, samt
 • 3. främja en långsiktig förvaltning av husdjursgenetiska resurser.

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

2 § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar (EG-bestämmelser) som har samma syfte som lagen. Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.

Kontroll av husdjur m.m.

3 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens jordbruksverk får för det syfte som anges i 1 §

 • 1. meddela föreskrifter om kontroll av husdjur och av andra djur som människan har i sin vård,
 • 2. ge organisationer på jordbruksnäringens område eller andra sammanslutningar rätt att anordna sådan kontroll,
 • 3. meddela föreskrifter om seminverksamhet, överföring av befruktade ägg mellan hondjur och om ägg för avelsändamål.

4 § Den som innehar djur av sådant slag och inom sådant område för vilket kontroll enligt 3 § 2 har anordnats har rätt att få djuren anslutna till kontrollen. Fortsatt anslutning får vägras, om djurens innehavare inte följer de föreskrifter som gäller för kontrollen.

5 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att djur som omfattas av kontroll enligt denna lag får överlåtas under särskild beteckning som är förbehållen sådana djur.

6 § Om det finns hälsokontroll anordnad för slaktsvin eller nötkreatur, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket

 • 1. meddela föreskrifter om att en avgift får tas ut vid slakt av svin eller nötkreatur från sådana besättningar som inte omfattas av kontrollen och i vilka sjukdomar i särskilt hög grad förekommer, och
 • 2. överlämna åt innehavare av slakteri att ta ut avgiften av den som lämnar svinen eller nötkreaturen till slakt.

7 § Om det finns hälsokontroll anordnad för kronhjort och dovhjort, får regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket meddela föreskrifter om vad som skall gälla för att kronhjortar och dovhjortar som inte omfattas av kontrollen skall få flyttas till eller från ett hägn. Föreskrifterna får avse också andra djurslag som hålls i sambete med kronhjort eller dovhjort.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

8 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av Jordbruksverket och länsstyrelserna i enlighet med vad regeringen bestämmer.

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

9 § Jordbruksverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna.

Rätt till upplysningar och tillträde

10 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att

 • 1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
 • 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen och där göra undersökningar och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av institutionerna.

Skyldighet att tillhandahålla hjälp

11 § Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla den hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras.

Förelägganden och förbud

12 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

Vite

13 § Förelägganden och förbud enligt denna lag eller enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite.

Rättelse

14 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller hennes bekostnad.

Hjälp av Polismyndigheten

15 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 • 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 • 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:706).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:706

Avgifter

16 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll enligt denna lag, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller de EG- bestämmelser som kompletteras av lagen.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgifterna skall beräknas.

Straffbestämmelser

17 § Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § 3, 5 eller 7 §.

18 § Till ansvar enligt denna lag döms inte, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Om ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud har överträtts, döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Överklagande m.m.

19 § Beslut enligt lagen eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter som har meddelats av en sådan organisation eller sammanslutning som avses i 3 § 2 eller av ett sådant slakteri som avses i 6 § 2, får överklagas hos Jordbruksverket.

Beslut som har meddelats av en sådan organisation som avses i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen får överklagas hos Jordbruksverket.

20 § Jordbruksverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats

 • 1. enligt denna lag,
 • 2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
 • 3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Detsamma gäller beslut som har meddelats av en annan statlig förvaltningsmyndighet eller en officiell veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer.

Jordbruksverket ska föra det allmännas talan hos förvaltningsdomstol, om en organisation, en sammanslutning eller ett slakteri först har beslutat i saken. Detsamma gäller om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2009:1260).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1260

21 § En myndighet får bestämma att dess beslut skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:807

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RSL
Förarbeten
Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL206/1977 s8, EUTL122/2003 s36, EGTL167/1987 s54, EUTL78/2005 s43, EGTL194/1988 s10, EUTL11/2006 s21, EGTL382/1988 s36, EUTL122/2003 s1, EGTL153/1989 s30, EGTL302/1989 s1, EUTL31/2006 s24, EGTL71/1990 s34, EGTL71/1990 s36, EGTL224/1990 s29, EGTL315/2002 s14, EGTL224/1990 s55, EGTL224/1990 s62, EUTL122/2003 s1, EGTL46/1991 s19, EUTL340/2005 s68, EGTL85/1991 s37, EGTL268(1992 s54, EUTL139/2004 s320, EUTL325/2003 s31, EUTL325/2003 s1
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:807
CELEX-nr
31977L0504, 32003R0807, 31987L0328, 32005L0024, 31988L0407, 32006D0016, 31988L0661, 32003R0806, 31989L0361, 31989L0556, 32006D0060, 31990L0118, 31990L0119, 31990L0425, 32002L0033, 31990L0427, 31990L0429, 32003R0806, 31991L0068, 32005D0932, 31991L0174, 31992L0065, 32004L0068, 32003L0099, 32003R2160

Lag (2009:1260) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1260
Rubrik
Lag (2009:1260) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Lag (2014:706) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:706
Rubrik
Lag (2014:706) om ändring i lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation