lagen.nu

Förordning (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1756
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-10

1 § Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU. Förordning (2013:673).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:673

2 § När det gäller följande bestämmelser i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

  • 1. hur balansomslutningen och kapitalkraven ska beräknas enligt 2 kap. 2–4 §§,
  • 2. de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen i 3 kap. 4 §,
  • 3. hur kapitalbasen och kapitalkraven ska beräknas enligt 5 kap. 3–5 §§,
  • 4. hur riskkoncentrationer enligt 5 kap. 7 § ska värderas,
  • 5. hur interna transaktioner enligt 5 kap. 9 § ska värderas, 6. innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 5 kap. 10 §,
  • 7. sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som ska rapporteras enligt 5 kap. 11 § och fullgörandet av denna rapportering,
  • 8. att vissa uppgifter som enligt 5 kap. 10 och 11 §§ ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och
  • 9. kraven på system för riskhantering och rutiner för intern kontroll enligt 5 kap. 13 och 14 §§. Förordning (2014:499).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:499

3 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 8, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:499).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:499
(Träder i kraft 2019-09-01 00:00:00)

4 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 8 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska lämnas. Förordning (2018:1756).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1756

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:627

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet B
Förarbeten
EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:627
CELEX-nr
32002L0087, 32005L0001

Förordning (2013:673) om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL326/2011, s113, EUTL035/2003 s1,
Ikraft
2013-08-01
CELEX-nr
32011L0089, 32002L0087
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2013:673
Rubrik
Förordning (2013:673) om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förordning (2014:499) om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;ny 3 §
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:499
Rubrik
Förordning (2014:499) om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Förordning (2018:1756) om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Officiell autentisk version

Omfattning
ny 4 §
Ikraft
2019-09-01
SFS-nummer
2018:1756
Rubrik
Förordning (2018:1756) om ändring i förordningen (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation