lagen.nu

Lag (2006:595) om europakooperativ

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1683
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-22

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) (SCE- förordningen). En europeisk kooperativ förening benämns i denna lag ett europakooperativ.

Det som sägs i denna lag om europakooperativ gäller bara europakooperativ med säte i Sverige, om inte annat anges.

För europakooperativ som driver bankrörelse gäller i stället särskilda bestämmelser i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:2074

Försäkringsförening anses som ekonomisk förening i denna lag. Lag (2010:2074). Investerande medlemmar

1 a § I stadgarna för ett europakooperativ får det bestämmas att det i europakooperativet får finnas en eller flera medlemmar av det slag som avses i 1 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (investerande medlemmar).

Sådana stadgebestämmelser som avses i artikel 61.3 i SCE-förordningen, i den ursprungliga lydelsen, ska innehålla minst sådana begränsningar i de investerande medlemmarnas inflytande vid föreningsstämman som anges i 6 kap. 3 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar. Lag (2018:727).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:727, 2016:119

Arbetstagarinflytandet i europakooperativ

2 § Regler om arbetstagarinflytande i europakooperativ finns i lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

Företagsnamn

3 § Ett europakooperativs företagsnamn ska innehålla beteckningen SCE. Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra ännu bestående företagsnamn som är införda i det register som avses i 10 §. Lag (2018:1683).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1683

Bildandet av ett europakooperativ

Deltagande i bildandet av ett europakooperativ

4 § En ekonomisk förening eller motsvarande utländsk förening som har sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får delta i bildandet av ett europakooperativ, om föreningen

 • 1. är bildad i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 • 2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt
 • 3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vid bildandet av ett europakooperativ på annat sätt än genom fusion eller ombildning ska vad som sägs om en ekonomisk förening eller motsvarande utländsk föreningsform i första stycket gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Lag (2010:695).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:695

Redovisningsvaluta vid bildandet av ett europakooperativ genom fusion

5 § Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion, ska bestämmelserna om redovisningsvaluta i 16 kap. 2 § och 28 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar inte tillämpas på den ekonomiska föreningen.

Första stycket gäller också när europakooperativet ska ha sitt säte i en annan stat än Sverige. Lag (2018:727).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:10, 2018:727
6 § Har upphävts genom lag (2009:714).

Skyddet för borgenärer i samband med bildandet av ett europakooperativ genom fusion

7 § I fråga om skyddet för en fusionerande förenings borgenärer ska bestämmelserna i 23 kap. 20 och 22–24 §§ aktiebolagslagen (2005:551) om tillstånd att verkställa en fusionsplan tillämpas. När det gäller föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 21 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. När det gäller föreningar som driver försäkringsrörelse tillämpas i stället 13 kap. 33–35 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043). Lag (2010:2074).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:2074

Utfärdande av intyg vid bildandet av ett europakooperativ genom fusion

8 § Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23 eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. När det gäller föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse ska Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd har meddelats enligt 13 kap. 33–35 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) och beslutet har vunnit laga kraft. Lag (2010:2074).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:10, 2009:714, 2010:2074

Rätt till utträde ur en övertagande förening vid bildandet av ett europakooperativ genom fusion

9 § En medlem i en övertagande förening, som har motsatt sig bildandet av ett europakooperativ genom fusion, får säga upp sig till utträde ur föreningen om fusionen innebär att europakooperativet kommer att ha sitt säte i en annan stat än Sverige. En sådan uppsägning skall ske inom den tid och på de villkor som anges i artikel 7.5 i SCE-förordningen.

Register över europakooperativ m.m.

Registreringsmyndighet

10 § Bolagsverket ska föra ett register över europakooperativ (europakooperativsregistret). I fråga om registrering i europakooperativsregistret tillämpas bestämmelserna i aktiebolagslagen (2005:551) och andra författningar om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europakooperativet driver försäkringsrörelse, försäkringsregistret. Om en arbetstagarrepresentant har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ, ska även detta registreras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:2074

Offentliggörande av förslag till beslut i vissa fall

11 § Föreningens styrelse eller europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan skall ge in sådana förslag till beslut eller sådana uppgifter som avses i artiklarna 7.2, 35.3 och 76.3 i SCE-förordningen till Bolagsverket för registrering. Verket skall genast kungöra uppgift om registreringen i Post- och Inrikes Tidningar. Om förslaget inte kungörs i sin helhet, skall det i kungörelsen lämnas uppgift om var det hålls tillgängligt.

Flyttning av ett europakooperativs säte

Tillämpliga bestämmelser

12 § Vid flyttning av ett europakooperativs säte från Sverige till en annan stat, tillämpas 12 a–20 §§. När det gäller europakooperativ som driver finansieringsrörelse tillämpas 12 kap. 24–26 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i stället för 14–20 §§. Lag (2010:2074).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:2074

Särskilt om europakooperativ som driver försäkringsrörelse

12 a § När ett europakooperativ som driver försäkringsrörelse avser att flytta sitt säte från Sverige till en annan stat gäller inte 14 och 15 §§, 16 § första stycket första meningen och andra stycket 4 samt 1719 §§. Sådana kooperativ ska, om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE-förordningen har beslutat att europakooperativets säte ska flyttas till en annan stat, ansöka om tillstånd till flyttningen hos Finansinspektionen. Ärenden av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen efter anmälan av Finansinspektionen.

Tillstånd till flyttningen av säte ska meddelas om

 • 1. försäkringstagarna och andra borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till kooperativets ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har en sådan säkerhet,
 • 2. kooperativets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att flyttningen kan anses förenlig med försäkringstagares och andra borgenärers intressen, och
 • 3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 8.15 i SE-förordningen.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska också underrätta Bolagsverket om lagakraftvunna beslut som har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

Det som anges om Bolagsverket i 16 § tredje stycket och 16 a § första stycket ska i stället gälla Finansinspektionen eller regeringen. Lag (2011:919).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:919, 2010:2074

Finansinspektionens rätt att motsätta sig flyttning av säte

13 § Finansinspektionen får, i fråga om ett europakooperativ som står under inspektionens tillsyn, motsätta sig att europakooperativet flyttar sitt säte till en annan stat, om motsättandet är motiverat av hänsyn till allmänintresset.

Finansinspektionen ska meddela ett sådant beslut som avses i första stycket inom två månader från den dag då förslaget om flyttningen offentliggjordes enligt artikel 7.2 i SCE- förordningen. Inspektionen får inte meddela ett beslut om att motsätta sig flyttning utan att europakooperativet först har fått tillfälle att yttra sig. Lag (2008:10).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:10

Underrättelse till europakooperativets borgenärer

14 § Om föreningsstämman med stöd av artikel 7 i SCE- förordningen har beslutat att europakooperativets säte skall flyttas till en annan stat, skall europakooperativet skriftligen underrätta sina kända borgenärer om beslutet.

Underrättelsen skall innehålla uppgift om borgenärernas rätt att enligt artikel 7.4 i SCE-förordningen ta del av förslaget om flyttning och av en sådan redogörelse som avses i artikel 7.3. Vidare skall underrättelsen innehålla uppgift om borgenärernas rätt att enligt 17 § motsätta sig flyttningen.

En underrättelse behöver inte sändas till de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Skyddet för borgenärer i samband med flyttning av ett europakooperativs säte

15 § I fråga om skyddet för europakooperativets borgenärer i samband med en flyttning av europakooperativets säte, skall bestämmelserna i 16-19 §§ tillämpas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Europakooperativet skall hos Bolagsverket ansöka om tillstånd till flyttning av säte enligt artikel 7 i SCE- förordningen. Ansökan skall ges in inom en månad från föreningsstämmans beslut om flyttning.

Till ansökan skall fogas

 • 1. en kopia av protokollet från den föreningsstämma där beslut om flyttning fattades,
 • 2. en kopia av förslaget om flyttning,
 • 3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 7.3 i SCE- förordningen, och
 • 4. intyg från europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan eller verkställande direktör om att europakooperativets kända borgenärer har underrättats enligt 14 §.

Om europakooperativet inte har fogat de handlingar som anges i andra stycket till ansökan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansökan till prövning, skall Bolagsverket förelägga europakooperativet att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen. Om europakooperativet inte gör detta, skall ansökan avvisas.

Tillfälligt hinder mot flyttning av säte

16 a § Under den tid som Bolagsverkets handläggning av en ansökan enligt 16 § pågår får Skatteverket besluta om att det under en viss tid om högst tolv månader föreligger hinder mot flyttning av säte till en annan stat. Tiden får förlängas, om det finns särskilda skäl. Förlängning får endast ske med tre månader i taget. Så länge Skatteverkets beslut gäller, ska Bolagsverkets handläggning av ansökan enligt 16 § vila.

Skatteverket får besluta enligt första stycket endast om

 • 1. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset,
 • 2. verket har beslutat om revision hos europakooperativet, och
 • 3. det finns skäl att anta att revisionen skulle försvåras avsevärt av en flyttning av sätet. Lag (2008:10).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:10

Handläggning hos Bolagsverket

17 § Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansökan enligt 16 §, skall verket kalla europakooperativets borgenärer. Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den som motsätter sig flyttningen av säte att senast viss dag skriftligen anmäla detta till verket. Bolagsverket skall dock inte kalla de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller annan ersättning som omfattas av lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Bolagsverket skall skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Skatteverket och till Kronofogdemyndigheten. Lag (2007:135).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:135

18 § Om en borgenär som har blivit kallad enligt 17 § motsätter sig flyttningen av säte inom föreskriven tid, skall Bolagsverket överlämna ärendet till allmän domstol i den ort där europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan har sitt säte. Om ingen borgenär motsätter sig flyttningen, skall verket meddela europakooperativet det begärda tillståndet.

Handläggning hos allmän domstol

19 § Om ett ärende om flyttning av europakooperativets säte till en annan stat har överlämnats till allmän domstol, skall tillstånd till flyttningen lämnas, om det visas att de borgenärer som har motsatt sig ansökan har fått full betalning eller har betryggande säkerhet för fordringar som har uppkommit före den dag som har angetts i föreläggandet enligt 17 § första stycket. I annat fall skall ansökan avslås.

Utfärdande av intyg

20 § Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 7.8 i SCE-förordningen när ett beslut om tillstånd enligt 18 eller 19 § har meddelats och beslutet har vunnit laga kraft. Intyg får dock inte utfärdas om Finansinspektionen har meddelat ett sådant beslut som avses i 13 § eller om det föreligger ett sådant förhållande som avses i artikel 7.15 i SCE-förordningen.

När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse ska Bolagsverket dock utfärda intyget när beslut om tillstånd har meddelats enligt 12 a § andra stycket och beslutet har vunnit laga kraft. Lag (2010:2074).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:10, 2010:2074

Europakooperativets organisation

Dualistiskt organiserade europakooperativ

21 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 37–41 i SCE-förordningen, i den ursprungliga lydelsen, (dualistiskt organiserade europakooperativ) gäller följande.

Om något annat inte följer av någon annan författning eller av SCE-förordningen, i den ursprungliga lydelsen, ska lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

6 kap. 29–32 §§ om upplysningsplikt mot föreningsstämman,

6 kap. 47 § om talan mot föreningsstämmans beslut,

6 kap. 50 § om talan mot föreningen,

6 kap. 51 § om skiljeförfarande,

7 kap. 3 § andra stycket om styrelsesuppleanter,

7 kap. 4 § andra stycket om delegation av uppgifter,

7 kap. 7 § första stycket om krav på medlemskap,

7 kap. 8 § om bosättningskrav,

7 kap. 9–11 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,

7 kap. 13 § om när en ändring i styrelsens sammansättning får verkan,

7 kap. 14 § om förtida avgång,

7 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant,

7 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,

7 kap. 23 § om jäv,

7 kap. 24 och 25 §§ om protokoll,

7 kap. 26 § om arvode och annan ersättning till styrelseledamot,

7 kap. 44 och 45 §§ om registrering,

7 kap. 46 § om anmälan av aktieinnehav,

8 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,

8 kap. 19 § om revisorsjäv,

8 kap. 32 § första stycket om revisionsberättelsen,

8 kap. 46 § om underrättelse om brottsmisstanke,

17 kap. 11 § om tvångslikvidation,

17 kap. 43 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband med upphörande av likvidation,

17 kap. 44 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,

19 kap. 9 § om avregistrering av ledamot, och

21 kap. 1 och 4–13 §§ om skadestånd.

När 7 kap. 7 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på europakooperativ, ska den paragrafens första stycke inte gälla arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver försäkringsrörelse gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043). Lag (2018:727).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2010:2074, 2016:119, 2018:727

22 § Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa kategorier av beslut som ledningsorganet eller den verkställande direktören fattar. Tillsynsorganet ska lämna in ett sådant beslut till Bolagsverket för registrering. Beslutet gäller från tidpunkten för registreringen.

Tillsynsorganet ska till varje föreningsstämma som ska pröva frågan om fastställelse av europakooperativets resultat- och balansräkningar avge ett yttrande över årsredovisningen och ledningsorganets och den verkställande direktörens förvaltning. I fråga om tillhandahållande av detta yttrande ska 6 kap. 23 § första och andra styckena lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tillämpas. Lag (2018:727).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:119, 2018:727

23 § Om en ledamot i tillsynsorganet med stöd av artikel 37.3 i SCE-förordningen utses till ledamot i ledningsorganet, får tiden för det senare uppdraget inte överstiga två månader.

24 § Varje ledamot i tillsynsorganet har rätt att från ledningsorganet få all den information som krävs för att tillsynsorganet skall kunna utöva sin kontroll enligt artikel 39.1 i SCE-förordningen.

Lagrumshänvisningar hit (2)

25 § Revisorn ska underrätta tillsynsorganet om erinringar som revisorn framställer till ledningsorganet och den verkställande direktören enligt 8 kap. 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Lag (2018:727).

Monistiskt organiserade europakooperativ

Ledamöter.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:727

26 § I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 42–44 i SCE-förordningen (monistiskt organiserade europakooperativ) ska, om inte något annat följer av någon annan författning eller av SCE-förordningen, bestämmelserna i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på förvaltningsorganet eller dess ledamöter. Lag (2018:727).

Antalet ledamöter i europakooperativets organ

27 § Ledningsorganet i ett dualistiskt organiserat europakooperativ ska ha minst tre ledamöter och tillsynsorganet minst fem ledamöter.

Förvaltningsorganet i ett monistiskt organiserat europakooperativ ska ha minst tre ledamöter. Lag (2011:771).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:771

Verkställande direktör

28 § I ett europakooperativ får det utses en verkställande direktör. I ett europakooperativ som står under tillsyn av Finansinspektionen ska det alltid finnas en verkställande direktör.

I ett dualistiskt organiserat europakooperativ ska den verkställande direktören utses av ledningsorganet. Den verkställande direktören får i ett sådant fall inte vara ledamot i tillsynsorganet.

I ett monistiskt organiserat europakooperativ ska den verkställande direktören utses av förvaltningsorganet. Lag (2016:119).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:119

29 § I ett dualistiskt organiserat europakooperativ skall såväl tillsynsorganet som ledningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel 40 i SCE-förordningen och i 24 § om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information skall tillämpas även vid tillsynsorganets och ledningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning.

30 § I ett monistiskt organiserat europakooperativ skall förvaltningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Vad som sägs i artikel 40 i SCE- förordningen och i 24 § om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information skall tillämpas även vid förvaltningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning.

Europakooperativets årsredovisning m.m.

Upprättande av årsredovisning

31 § Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i förekommande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska föreningar. När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse tillämpas i stället de bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som är tillämpliga på försäkringsföreningar.

När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar eller driver finansieringsrörelse tillämpas 12 kap. 28 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive 3 kap. 10 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar i stället för första stycket. Lag (2018:173).

Ändringar/Förarbeten (4)

Särskilt bokslut

32 § Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvaltningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i SCE-förordningen.

Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion enligt artikel 19 i SCE- förordningen och europakooperativet får säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för den ekonomiska föreningen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då europakooperativet registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfattar. När det gäller europakooperativ som driver försäkringsrörelse ska det som sägs i 6 kap. 4 § andra stycket bokföringslagen om bestämmelser i årsredovisningslagen i stället avse motsvarande bestämmelser i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Lag (2010:2074).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:10, 2010:1510, 2010:2074

Valutan för ett europakooperativs kapital

33 § Ett europakooperativ skall uttrycka sitt kapital i antingen svenska kronor eller euro. Kapitalet skall dock alltid vara uttryckt i samma valuta som europakooperativets redovisningsvaluta.

Övriga bestämmelser

Behörighet att företräda ett europakooperativ

34 § Ett europakooperativ får i stadgarna ange att lednings- eller förvaltningsorganet kan bemyndiga en person ensam eller flera personer i förening att företräda europakooperativet.

När det gäller europakooperativ som driver finansieringsrörelse tillämpas 12 kap. 29 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i stället för första stycket.

Lednings- eller förvaltningsorganets rätt att i visst fall ändra stadgarna

35 § Om stadgarna för ett europakooperativ strider mot de ordningar för arbetstagarinflytande som har fastställts i enlighet med lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ, skall lednings- eller förvaltningsorganet ha rätt att ändra stadgarna.

Sammankallande av föreningsstämma genom Bolagsverkets försorg

36 § Om en föreningsstämma som ska hållas enligt SCE-förordningen, lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, stadgarna eller ett stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter ansökan genast kalla till föreningsstämma. Om kallelse inte kan ske på det sätt som anges i 6 kap. 21 § lagen om ekonomiska föreningar, får Bolagsverket kalla till föreningsstämma på något annat lämpligt sätt. En ansökan får göras av en ledamot i förvaltningsorganet, ledningsorganet eller tillsynsorganet, den verkställande direktören, en revisor eller en föreningsmedlem. Europakooperativet ska ersätta kostnaderna för kallelsen. Lag (2018:727).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:733, 2018:727

Sanktioner mot europakooperativ med säte och huvudkontor i olika stater

37 § Om ett europakooperativ inte uppfyller skyldigheten i artikel 6 i SCE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, ska Bolagsverket genom ett särskilt beslut fastställa att europakooperativet inte uppfyller den skyldigheten. När beslutet har fått laga kraft, ska verket förelägga europakooperativet att inom viss tid göra rättelse. Då ska 17 kap. 12 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar tillämpas. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att europakooperativet kommer att förpliktas att gå i likvidation om europakooperativet inte gör rättelse.

Om europakooperativet inte följer föreläggandet, ska Bolagsverket besluta att europakooperativet ska gå i likvidation. Ett beslut om likvidation ska dock inte meddelas om likvidationsgrunden har upphört under ärendets handläggning hos verket.

Ett beslut om likvidation enligt andra stycket får inte verkställas förrän det har fått laga kraft. Lag (2018:727).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:727

Straff och vite

38 § Bestämmelserna om straff i 22 kap. 1 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på europakooperativ. Lag (2018:727).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:727

39 § Bestämmelserna om vite i 30 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551) skall tillämpas på europakooperativ. Vad som sägs där om styrelsen eller dess ledamöter skall tillämpas på europakooperativets lednings- eller förvaltningsorgan eller ledamöterna i dessa organ.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överklagande

40 § Bolagsverkets beslut att skriva av en anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillståndsärende enligt 16 §, verkets beslut om att vägra utfärda ett intyg enligt 8 eller 20 § samt verkets beslut enligt 36 eller 39 §. Ett beslut av Bolagsverket att vägra registrering av ett företagsnamn överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen. Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 6 eller 13 § och Skatteverkets beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:1683).

Ändringar/Förarbeten (5)

41 § Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 § får överklagas till allmän domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt 37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 § andra stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.

Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2016:222).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:222

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:595

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277, EUTL207/2003 s1
Ikraft
2006-08-18
SFS-nummer
2006:595
CELEX-nr
32003R1435

Lag (2007:135) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2007-05-01
SFS-nummer
2007:135
Rubrik
Lag (2007:135) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2008:10) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ikraft
2008-02-15
Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 13, 20, 32, 40 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§;ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
SFS-nummer
2008:10
Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om flyttning av säte där föreningsstämmans beslut om flyttning har fattats före ikraftträdandet.

Rubrik
Lag (2008:10) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2009:714) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298
Ikraft
2009-07-15
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §;ändr. 8, 40 §§
SFS-nummer
2009:714
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2009:714) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2010:695) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:695
Rubrik
Lag (2010:695) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2010:762) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2010-08-01
SFS-nummer
2010:762
Rubrik
Lag (2010:762) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2010:1510) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Omfattning
ändr. 32 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1510
Rubrik
Lag (2010:1510) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2010:2074) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62, EUTL207/2003 s1
Ikraft
2011-04-01
CELEX-nr
32003R1435
Omfattning
ändr. 1, 7, 8, 10, 12, 20, 21, 31, 32 §§;ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
SFS-nummer
2010:2074
Rubrik
Lag (2010:2074) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2011:771) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Omfattning
ändr. 27, 31 §§
Ikraft
2011-07-01
SFS-nummer
2011:771
Rubrik
Lag (2011:771) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2011:919) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298
Omfattning
ändr. 12 a §
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:919
Rubrik
Lag (2011:919) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2013:733) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ikraft
2013-11-01
Omfattning
ändr. 36, 40 §§, rubr. närmast före 36 §
SFS-nummer
2013:733
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut som länsstyrelsen har meddelat före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2013:733) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2016:119) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130
Omfattning
ändr. 21, 22, 28 §§, rubr. närmast före 28 §;ny 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:119
Rubrik
Lag (2016:119) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2016:222) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ikraft
2016-09-01
Omfattning
ändr. 40 §;ny 41 §
SFS-nummer
2016:222
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2016:222) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2018:173) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 31 §
Ikraft
2018-05-01
SFS-nummer
2018:173
Rubrik
Lag (2018:173) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2018:727) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Omfattning
ändr. 1 a, 5, 21, 22, 25, 26, 36, 37, 38 §§
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:727
Rubrik
Lag (2018:727) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Lag (2018:1683) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Omfattning
ändr. 3, 40 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1683
Rubrik
Lag (2018:1683) om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation