lagen.nu

Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Anspråk på ersättning, som utgör en del av säkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387) och som kan betalas ut till vittnen och andra hotade personer, får inte utmätas för den ersättningsberättigades skulder. I fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning har betalats ut tillämpas 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:516

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Förarbeten
Prop. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36, rskr. 2005/06:297
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:516
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation