lagen.nu

Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:581
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Redovisning av ställningstagande

1 § Om en part i ett mål eller ärende vid en domstol eller myndighet, som omfattas av skyldigheten att inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol, har yrkat att ett förhandsavgörande ska inhämtas eller på annat sätt väckt frågan om en sådan åtgärd, ska domstolen eller myndigheten, i de fall den beslutar att inte inhämta ett förhandsavgörande, i sitt beslut ange skälen till detta.

Första stycket gäller inte vid tillämpningen av 58 eller 59 kap. rättegångsbalken, 37 b eller 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) eller 42 § lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2010:581).

Rättsfall (2)

MIG 2007:51: Ett förfarande om övertagande/återtagande enligt Dublinförordningen måste...
NJA 2008 s. 92: Ansvarig utgivare för periodisk skrift har av tingsrätt dömts för brott mot...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:581

Förhandsavgörande enligt vissa internationella överenskommelser

2 § En domstol ska eller får inhämta förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol om tolkningen av en bestämmelse i en internationell överenskommelse, som Sverige har tillträtt och som har ingåtts inom ramen för samarbete i Europeiska unionen, i den omfattning som Sverige enligt överenskommelsen har åtagit sig att ålägga domstol sådan skyldighet eller att ge domstol sådan behörighet.

Om en annan lag innehåller någon bestämmelse om domstols rätt eller skyldighet att begära förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol, gäller den bestämmelsen.

Regeringen ger i Svensk författningssamling till känna åtaganden enligt första stycket och bestämmelser enligt andra stycket. Lag (2010:581).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:502

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet DOM
Förarbeten
Prop. 2005/06:157, bet. 2005/06:JuU39, rskr. 2005/06:274
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:502

Lag (2010:581) om ändring i lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft
2010-07-01
SFS-nummer
2010:581
Rubrik
Lag (2010:581) om ändring i lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från EG-domstolen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation