lagen.nu

Lag (2006:444) om passagerarregister

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:179
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-11

Passagerarregister

1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över sådana passagerare som avses i 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716) (passagerarregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. Lag (2014:657).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:657

Lagens tillämpningsområde

Förhållandet till annan reglering

(Upphör att gälla 2019-05-01 00:00:00)

2 § Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandlingen av personuppgifter i passagerarregistret.

En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan behandling som är tillåten enligt denna lag.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:179
(Träder i kraft 2019-05-01 00:00:00)

2 § Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2019:179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:179
(Träder i kraft 2019-05-01 00:00:00)

2 a § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:179
(Träder i kraft 2019-05-01 00:00:00)

2 b § När en behörig myndighet enligt 1 kap. 6 § brottsdatalagen (2018:1177) behandlar personuppgifter enligt denna lag för syften som faller inom tillämpningsområdet för brottsdatalagen gäller den lagen och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:179

Definitioner

(Upphör att gälla 2019-05-01 00:00:00)

3 § I denna lag avses med

personkontroll: kontroll av personer vid inresa i Sverige,

Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.

De begrepp som i övrigt används i denna lag har samma betydelse som i personuppgiftslagen (1998:204).

(Träder i kraft 2019-05-01 00:00:00)

3 § I denna lag avses med

personkontroll: kontroll av personer vid inresa i Sverige, Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985. Lag (2019:179).

Ändamål

4 § Passagerarregistret skall föras för att underlätta verkställandet av personkontroller vid Sveriges gräns mot stater som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har träffat avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen med konventionsstaterna.

Lagrumshänvisningar hit (8)

Innehåll

5 § I registret får endast förekomma följande personuppgifter som har inkommit i enlighet med 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716):

 • 1. nummer på och typ av resehandling som används,
 • 2. medborgarskap,
 • 3. fullständigt namn,
 • 4. födelsedatum,
 • 5. gränsövergångsstället för inresa,
 • 6. transportkod,
 • 7. avgångs- och ankomsttid för transporten,
 • 8. det totala antalet passagerare vid transporten, och
 • 9. ursprunglig ort för ombordstigning.

Utlämnande av uppgifter

Utlämnande av uppgifter och direktåtkomst

(Upphör att gälla 2019-05-01 00:00:00)

6 § Personuppgifter ur passagerarregistret ska lämnas ut på begäran av Säkerhetspolisen och Tullverket för sådan verksamhet som avses i 4 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter ur registret ska lämnas ut även till annan myndighet än dem som anges i första stycket för sådan verksamhet som avses i 4 §. Lag (2014:657).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:657, 2019:179
(Träder i kraft 2019-05-01 00:00:00)

6 § Personuppgifter ur passagerarregistret ska lämnas ut på begäran av Säkerhetspolisen och Tullverket för sådan verksamhet som avses i 4 §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att uppgifter ur registret ska lämnas ut även till annan myndighet än dem som anges i första stycket för sådan verksamhet som avses i 4 §. Lag (2019:179).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:657, 2019:179

7 § /Ny beteckning 8 § U:2019-05-01/ Personuppgifter ur passagerarregistret får inte lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Lagrumshänvisningar hit (1)

(Träder i kraft 2019-05-01 00:00:00)

7 § Säkerhetspolisen får för sådan verksamhet som avses i 4 § ha direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att även annan myndighet får ha direktåtkomst till registret för sådan verksamhet som avses i 4 §. Lag (2019:179).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Direktåtkomst

8 § /Ny beteckning 7 § U:2019-05-01/ Säkerhetspolisen får för sådan verksamhet som avses i 4 § ha direktåtkomst till personuppgifterna i passagerarregistret.

Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan myndighet får ha direktåtkomst till registret för sådan verksamhet som avses i 4 §. Lag (2014:657).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:657, 2019:179, 2019:179
(Träder i kraft 2019-05-01 00:00:00)

8 § Personuppgifter ur passagerarregistret får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst om det inte är olämpligt.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt enligt första stycket. Lag (2019:179).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2014:657, 2019:179, 2019:179

Gallring

(Upphör att gälla 2019-05-01 00:00:00)

9 § En uppgift i passagerarregistret ska gallras inom 24 timmar efter överföringen till Polismyndigheten.

Om uppgifter i registret behövs för att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket ska kunna verkställa personkontroller enligt 4 §, får uppgifterna i registret dock stå kvar till dess att myndighetens kontroller är slutförda.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter i registret får stå kvar till dess att någon annan myndighet, som behöver uppgifterna för att kunna verkställa personkontroller enligt 4 §, har slutfört kontrollerna. Lag (2014:657).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:657, 2019:179
(Träder i kraft 2019-05-01 00:00:00)

9 § En uppgift i passagerarregistret ska gallras inom 24 timmar efter överföringen till Polismyndigheten.

Om uppgifter i registret behövs för att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket ska kunna verkställa personkontroller enligt 4 §, får uppgifterna i registret dock stå kvar till dess att myndighetens kontroller är slutförda.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att uppgifter i registret får stå kvar till dess att någon annan myndighet, som behöver uppgifterna för att kunna verkställa personkontroller enligt 4 §, har slutfört kontrollerna. Lag (2019:179).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:657, 2019:179

Rättelse och skadestånd

Skadestånd inom tillämpningsområdet för brottsdatalagen

(Upphör att gälla 2019-05-01 00:00:00)

10 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:179
(Träder i kraft 2019-05-01 00:00:00)

10 § Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Detta gäller endast vid behandling av personuppgifter som omfattas av tillämpningsområdet för brottsdatalagen. Lag (2019:179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:179

Rätten att göra invändningar

(Träder i kraft 2019-05-01 00:00:00)

11 § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2019:179).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:179

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:444

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L7
Förarbeten
Prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280, EUTL261/2004 s24
Ikraft
2006-09-01
SFS-nummer
2006:444
CELEX-nr
32004L0082

Lag (2014:657) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 1, 6, 8, 9 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:657
Rubrik
Lag (2014:657) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister

Officiell autentisk version

Förarbeten
Prop. 2018/19:37, bet. 2018/19:JuU18, rskr 2018/19:159
Ikraft
2019-05-01
Omfattning
upph. rubr. närmast före 8 §;nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 7 §§;ändr. 2, 3, 6, den nya 7, den nya 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 6, 10 §§;nya 2 a, 2 b, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
SFS-nummer
2019:179
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.
 • 2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation