lagen.nu

Lag (2006:385) om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-05-11
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst förhållande i Post- och Inrikes Tidningar skall betala en annonsavgift till den som verkställer kungörandet. Om det av en särskild föreskrift framgår att någon annan skall stå för kostnaden för kungörande, skall den personen i stället betala avgiften. Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:385

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L1
Förarbeten
Prop. 2005/06:96, bet. 2005/06:LU24, rskr. 2005/06:229
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:385
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation