lagen.nu

Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-05-11
Ändring införd
t.o.m. 2017:7
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-05-01

Inledande bestämmelse

1 § I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler (sprututbytesverksamhet) i syfte att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar narkotika.

Sprututbytesverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras för vård och behandling.

Vad som i lagen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting.

Tillstånd att bedriva verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler

2 § Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av landsting inom ramen för deras hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och omsorg har gett tillstånd till verksamheten. Lag (2017:7).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:950, 2017:7

3 § Innan en ansökan om tillstånd ges in, skall samråd ske mellan landstinget och samtliga kommuner inom landstinget.

I ansökan skall landstinget redovisa hur behovet av avgiftning och vård av missbrukare kommer att tillgodoses.

4 § Inspektionen för vård och omsorg får ge tillstånd till sprututbytesverksamhet för högst två år åt gången. Har en ny ansökan getts in innan tiden för gällande tillstånd har löpt ut, får verksamheten fortsätta i avvaktan på inspektionens beslut. Lag (2012:950).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:950

5 § Inspektionen för vård och omsorg får besluta att återkalla ett tillstånd till sprututbytesverksamhet om det förekommer missförhållanden i verksamheten. Lag (2012:950).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:950

Villkor för utbyte av sprutor och kanyler

6 § En spruta eller en kanyl får lämnas ut av landstinget endast om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in. Utlämnande får dock ske om det finns särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in.

Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har fyllt 18 år. Utlämnande får ske endast vid personligt besök.

Endast personer som kan anses bosatta i ett landsting som har beviljats tillstånd får delta i sprututbytesverksamhet i det landstinget. Lag (2017:7).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:7

Överklagandeförbud

7 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Bemyndigande

8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela sådana ytterligare föreskrifter om sprututbytesverksamheten som behövs till skydd för enskilda.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:323

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Förarbeten
Prop. 2005/06:60, bet. 2005/06:JuSoU1, rskr. 2005/06:218
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:323
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
  • 2. Ett landsting som vid ikraftträdandet bedriver sprututbytesverksamhet får, under förutsättning att landstinget före utgången av år 2006 gör en ansökan om tillstånd enligt 2 §, fortsätta verksamheten i avvaktan på Socialstyrelsens beslut.

Lag (2012:950) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Omfattning
ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2012:950
Rubrik
Lag (2012:950) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Lag (2017:7) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2016/17:15, bet. 2016/17:SoU4, rskr. 2016/17:132
Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraft
2017-03-01
SFS-nummer
2017:7
Rubrik
Lag (2017:7) om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation