lagen.nu

Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2006-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1506
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § En enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Rättsfall (16)

HFD 2011 ref. 22: I mål om rättsprövning bör det regeringsbeslut som klandras anses vara av det...
HFD 2011 ref. 69: Ett regeringsbeslut som medför att massfondbyten inom premiepensionssystemet...
HFD 2012 ref. 66: När ett strandområde som utgör tomtmark inom en enskilt bebyggd fastighet i...
HFD 2013 ref. 66: Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende....
HFD 2013 ref. 72: Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
HFD 2016 ref. 38: Regeringens beslut i ärende om överförande av straffverkställighet har ansetts...
HFD 2017 ref. 2: Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå...
HFD 2017 ref. 4: Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
RÅ 2006 ref. 65: Regeringens beslut i ett anställningsärende har med hänsyn till...
RÅ 2008 ref. 36: Ett regeringsbeslut som innefattar en prövning av en enskilds civila...
RÅ 2008 ref. 89: Regeringsrätten har vid rättsprövning av regeringens beslut att fastställa...
RÅ 2009 ref. 50: Ett regeringsbeslut kan inte rättsprövas på ansökan av enskilda medlemmar i en...
RÅ 2009 ref. 89: Enstaka delägare i en delägarförvaltad samfällighet har inte ansetts behöriga...
RÅ 2009 ref. 90: Regeringens beslut om rätten att överklaga ett beslut om antagande av...
RÅ 2010 ref. 13: Ett regeringsbeslut om detaljplan för en park har inte ansetts beröra boende,...
RÅ 2010 ref. 14: Ett regeringsbeslut om en detaljplan har inte ansetts beröra en inom...

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § En miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken får ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 a § En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) som har utvisats av regeringen enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll får ansöka om rättsprövning av beslutet. Lag (2009:1539).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1539

3 § Högsta förvaltningsdomstolen prövar ansökningar om rättsprövning. Lag (2010:1506).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1506

4 § En ansökan om rättsprövning enligt 1 eller 2 § ska ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre månader från dagen för beslutet.

En ansökan om rättsprövning enligt 2 a § ska ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre veckor från dagen för beslutet.

Det ska framgå av ansökan vilken rättsregel sökanden anser att beslutet strider mot och vilka omständigheter som åberopas till stöd för detta. Lag (2010:1506).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1539, 2010:1506

5 § Regeringens beslut gäller även om det har gjorts en ansökan om rättsprövning. Högsta förvaltningsdomstolen får dock bestämma att beslutet tills vidare inte ska gälla. Lag (2010:1506).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1506

6 § I ett mål om rättsprövning enligt 1 § ska Högsta förvaltningsdomstolen hålla muntlig förhandling, om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt. Lag (2010:1506).

Rättsfall (1)

RÅ 2008 ref. 89: Regeringsrätten har vid rättsprövning av regeringens beslut att fastställa...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1506

7 § Om Högsta förvaltningsdomstolen finner att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna, ska beslutet upphävas. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen ska, om det behövs, återförvisa ärendet till regeringen.

Om regeringens beslut inte upphävs, står det fast. Lag (2010:1506).

Rättsfall (7)

HFD 2012 ref. 66: När ett strandområde som utgör tomtmark inom en enskilt bebyggd fastighet i...
HFD 2013 ref. 66: Fråga om avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i planärende....
HFD 2013 ref. 72: Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
HFD 2017 ref. 4: Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
HFD 2018 ref. 45: I mål om rättsprövning har regeringens beslut om utvidgat strandskydd...
HFD 2018 ref. 47: Ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader vid mark- och miljödomstol i...
RÅ 2009 ref. 50: Ett regeringsbeslut kan inte rättsprövas på ansökan av enskilda medlemmar i en...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:1506
8 § Har upphävts genom lag (2009:347).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:304

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L6
Förarbeten
Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:304
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006, då lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall upphöra att gälla.
  • 2. Den upphävda lagen skall dock alltjämt gälla beträffande en ansökan om rättsprövning av ett beslut som meddelats före ikraftträdandet om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen samt beträffande ett överklagande av ett avgörande av en kammarrätt som meddelats enligt den upphävda lagen.

Lag (2009:347) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213
Omfattning
upph. 8 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:347
Rubrik
Lag (2009:347) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Lag (2009:1539) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133, EUTL158/2004 s77
Ikraft
2010-01-01
CELEX-nr
32004L0038
Omfattning
ändr. 4 §;ny 2 a §
SFS-nummer
2009:1539
Rubrik
Lag (2009:1539) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Lag (2010:1506) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1506
Rubrik
Lag (2010:1506) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation