lagen.nu

Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Departement
Finansdepartementet OU
Utfärdad
2006-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:1168
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-03-15

1 § I 13 kap. 3 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och 13 kap. 4 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid en upphandling.

I 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling samt 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna finns bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor. Förordning (2016:1168).

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt 17 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller 16 kap. 1 § och 19 kap. 2 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen (2008:567). Förordning (2016:1168).

Ändringar/Förarbeten (4)

3 § Förordningen gäller för de statliga myndigheter som anges i bilagan till förordningen.

4 § I kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller byggentreprenad i Sverige enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna ska myndigheten ställa upp villkor som ska ha till ändamål att motverka diskriminering hos leverantören, om kontraktet

  • 1. har en löptid på åtta månader eller längre, och
  • 2. har ett beräknat värde på minst 750 000 kr.

En upphandling får inte delas upp i syfte att löptid eller beräknat värde ska underskridas. Förordning (2016:1168).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1101, 2016:1168

5 § Villkor som anges i 4 § skall utformas på ett sätt som gör det möjligt för myndigheten att kontrollera att de uppfylls. De skall, om det är lämpligt, omfatta underleverantörer.

Myndigheten skall förena villkoren med någon sanktion.

6 § En myndighet skall under avtalstiden kontrollera att leverantören uppfyller villkor enligt 4 §. Uppföljning skall göras minst en gång per år eller, vid kortare avtal än ett år, minst en gång under avtalstiden.

Bilaga

Arbetsförmedlingen

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Fortifikationsverket

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Försäkringskassan

Göteborgs universitet

Kammarkollegiet

Karolinska institutet

Kriminalvården

Kungl. Tekniska Högskolan

Lantmäteriet

Luftfartsverket

Lunds universitet

Migrationsverket

Naturvårdsverket

Polismyndigheten

Regeringskansliet

Riksgäldskontoret

Sjöfartsverket

Skatteverket

Statens fastighetsverk

Statskontoret

Sveriges lantbruksuniversitet

Trafikverket

Umeå universitet
Uppsala universitet Förordning (2014:1296).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:260

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet OU
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:260

Förordning (2007:1101) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§, bil.
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1101
Rubrik
Förordning (2007:1101) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Förordning (2008:703) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:703
Rubrik
Förordning (2008:703) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Förordning (2008:943) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:943
Rubrik
Förordning (2008:943) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Förordning (2010:152) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2010-04-01
SFS-nummer
2010:152
Rubrik
Förordning (2010:152) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Förordning (2010:634) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraft
2010-07-15
SFS-nummer
2010:634
Rubrik
Förordning (2010:634) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Förordning (2012:719) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2013-01-01
SFS-nummer
2012:719
Rubrik
Förordning (2012:719) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Förordning (2014:1296) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1296
Rubrik
Förordning (2014:1296) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Förordning (2016:1168) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft
2017-01-01
SFS-nummer
2016:1168
Rubrik
Förordning (2016:1168) om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation