lagen.nu

Vägtrafikskatteförordning (2006:242)

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2006-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:392
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.

2 § Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i vägtrafikskattelagen (2006:227).

De beslutande myndigheternas uppgifter

Skatteverkets uppgifter

3 § Skatteverket ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227), samordna kontrollen av vägtrafikskatt, och fastställa formulär till de blanketter som behövs.

Skatteverket får, efter samråd med Transportstyrelsen, meddela närmare föreskrifter om debitering och betalning av vägtrafikskatt, samt att Transportstyrelsen i vägtrafikregistret ska föra in de särskilda uppgifter som behövs för debitering och betalning av vägtrafikskatt. Förordning (2008:1187).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1187

4 § Om det finns anledning anta att ett brott har begåtts enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) eller lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, skall Skatteverket anmäla detta till åklagarmyndigheten. Anmälan skall dock inte göras om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av något annat skäl inte behövs.

Transportstyrelsens uppgifter

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

5 § Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227),

 • 1. svara för att de uppgifter som behövs för beräkning av skattevikt förs in i vägtrafikregistret,
 • 2. beräkna skattevikt och föra in denna uppgift i vägtrafikregistret,
 • 3. återbetala vägtrafikskatt, samt
 • 4. begära indrivning av vägtrafikskatt samt avgifter som i samband med debitering av vägtrafikskatt tas ut enligt 6 kap. 18 § och 14 kap. 9 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Vid indrivning gäller 3–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket 3 och 4 utförs för Skatteverkets räkning. Förordning (2010:1839).

Ändringar/Förarbeten (3)

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

5 § Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av vägtrafikskattelagen (2006:227),

 • 1. svara för att de uppgifter som behövs för beräkning av skattevikt förs in i vägtrafikregistret,
 • 2. beräkna skattevikt och föra in denna uppgift i vägtrafikregistret,
 • 3. återbetala vägtrafikskatt, och
 • 4. begära indrivning av vägtrafikskatt och avgifter som i samband med debitering av vägtrafikskatt tas ut enligt 2 kap. 4 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) och 9 kap. 9 § förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning.

Vid indrivning gäller 3-9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket 3 och 4 utförs för Skatteverkets räkning. Förordning (2019:392).

Ändringar/Förarbeten (3)

5 a § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som behövs för att styrka att en bil uppfyller kraven enligt 2 kap. 11 a § första stycket 5 eller tredje stycket vägtrafikskattelagen (2006:227). Förordning (2009:1473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1473

Debitering och återbetalning av fordonsskatt

6 § Skatteår, skatteperioder och betalningsmånader för fordonen bestäms efter sista siffran i fordonets registreringsnummer enligt följande uppställning.

Sista siffra Skatteår/ skatteperioder Fordonsskatt Betalningsmånad
1 skatteår: skatteperioder: maj-augusti maj-april september-december januari-april april april augusti december
2 skatteår: skatteperioder: juni-september juni-maj oktober-januari februari-maj maj maj september januari
3 skatteår: skatteperioder: juli-oktober juli-juni november-februari mars-juni juni juni oktober februari
4 skatteår: skatteperioder: september-december september-augusti januari-april maj-augusti augusti augusti december april
5 skatteår: skatteperioder: november-februari november-oktober mars-juni juli-oktober oktober oktober februari juni
6 skatteår: skatteperioder: december-mars december-november april-juli augusti-november november november mars juli
7 skatteår: skatteperioder: januari-april januari-december maj-augusti september-december december december april augusti
8 skatteår: skatteperioder: februari-maj februari-januari juni-september oktober-januari januari januari maj september
9 skatteår: skatteperioder: mars-juni mars-februari juli-oktober november-februari februari februari juni oktober
0 skatteår: skatteperioder: april-juli april-mars augusti-november december-mars mars mars juli november
Förordning (2017:99).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:99

7 § Fordonsskatt skall debiteras för ett skatteår eller en skatteperiod, om inte något annat följer av 2 kap. 18 §, 5 kap. 3 § andra eller tredje stycket, 4, 5 eller 7 § vägtrafikskattelagen (2006:227). Debiteringen skall avse skatt för tiden till utgången av skatteåret eller, om skatten för hela året överstiger 3 600 kronor, till utgången av skatteperioden, om inte något annat följer av 2 kap. 18 § eller 5 kap. 7 § vägtrafikskattelagen.

8 § Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige snarast möjligt, i fråga om betalning enligt 5 kap. 3 § första stycket vägtrafikskattelagen (2006:227), senast den 12 i betalningsmånaden.

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan skatten ska vara inbetald. Förordning (2008:1187).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1187

9 § På begäran av den skattskyldige får fordonsskatt förskottsdebiteras. Fordonsskatt som förskottsdebiteras får avse närmast följande skatteår eller, om fordonsskatten skall betalas för skatteperiod, högst de tre närmast följande skatteperioderna.

Debitering av saluvagnsskatt

(Upphör att gälla 2019-07-01 00:00:00)

10 § Ett inbetalningskort för skatten skall sändas till den skattskyldige snarast möjligt efter det att saluvagnslicens enligt 19 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister har beslutats.

(Träder i kraft 2019-07-01 00:00:00)

10 § Ett inbetalningskort för skatten ska sändas till den skattskyldige snarast möjligt efter det att saluvagnslicens enligt 12 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning har beviljats. Förordning (2019:392).

11 § Om skattskyldighet föreligger vid ingången av december månad ska ett inbetalningskort avseende saluvagnsskatt för närmast följande skatteår sändas till den skattskyldige senast den 10 december.

Om den skattskyldige inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast den 20 december. Förordning (2008:1187).

Omhändertagna registreringsskyltar

12 § Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare, om det visas att användningsförbud inte längre råder för fordonet enligt 6 kap. 1 och 2 §§ vägtrafikskattelagen. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra dem. Förordning (2014:1209).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1209

13 § Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § första eller andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227) ska det finnas ett bevis i fordonet om en polismans eller bilinspektörs medgivande enligt tredje stycket i den paragrafen. Förordning (2015:38).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:38

Överklagande

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1011).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:1011

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:242

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Jfr prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ikraft
2006-05-01
SFS-nummer
2006:242
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006. Genom förordningen upphävs
 • 2. I fråga om skatt som hänför sig till tiden före den 1 maj 2006 gäller fortfarande 3 § fordonsskatteförordningen.
 • 3. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna förordning, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Förordning (2008:1187) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 5, 8, 11 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1187
Rubrik
Förordning (2008:1187) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Förordning (2009:1473) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 5 a §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1473
Rubrik
Förordning (2009:1473) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Förordning (2010:1839) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2010:1839
Rubrik
Förordning (2010:1839) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Förordning (2014:1209) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1209
Rubrik
Förordning (2014:1209) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Förordning (2015:38) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraft
2015-03-01
SFS-nummer
2015:38
Rubrik
Förordning (2015:38) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Förordning (2017:99) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2017-04-01
SFS-nummer
2017:99
Rubrik
Förordning (2017:99) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Förordning (2018:1011) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraft
2018-07-01
SFS-nummer
2018:1011
Rubrik
Förordning (2018:1011) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Förordning (2019:392) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 5, 10 §§
Ikraft
2019-07-01
SFS-nummer
2019:392
Rubrik
Förordning (2019:392) om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation