lagen.nu

Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2006-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1503
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Rättelseblad 2006:228 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 § Fordonsskatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådana bilar som avses i 3 §.

För övriga fordon finns bestämmelser om skatt på fordon i vägtrafikskattelagen (2006:227). Lag (2009:1471).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1471

2 § Vid tillämpningen av denna lag gäller 1 kap. 2–5, 6 a–8 §§ samt 2 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227). För personbilar klass I gäller även 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen.

Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar. Lag (2013:966).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:966

Skatteplikt

3 § Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade, nämligen

 • 1. personbilar klass I som
  • a) enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005 eller tidigare, och
  • b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt
 • 2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2010. Lag (2011:479).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:472, 2009:1471, 2011:479

Undantag från skatteplikt

4 § Veteranfordon som avses i 2 kap. 2 § första stycket 2 vägtrafikskattelagen (2006:227) är inte skattepliktiga.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Skattskyldighet

5 § Skattskyldig för ett visst fordon är den som anses som ägare av fordonet enligt 2 kap. 4 § andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).

Skattens storlek

6 § Fordonsskatten skall betalas för ett skatteår eller, om skatten för ett fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år, för en skatteperiod.

Fordonsskattens storlek för ett skatteår framgår av bilagan till denna lag. För en skatteperiod är skatten en tredjedel av skatten för ett helt år.

När det gäller skattens storlek för en del av ett skatteår eller en skatteperiod samt för de fall när ett fordons beskaffenhet eller användning ändras tilllämpas bestämmelserna i 2 kap. 13 och 14 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

Nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt

7 § I fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt gäller bestämmelserna i 2 kap. 20-22 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227). Lag (2009:1472).

Ändringar/Förarbeten (4)

Övriga bestämmelser

8 § I fråga om fordonsskatt enligt denna lag gäller bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (2006:227) om

 • 1. beskattningsbeslut i 4 kap.,
 • 2. betalning av vägtrafikskatt i 5 kap.,
 • 3. effekter av att skatt inte har betalats i 6 kap.,
 • 4. överklagande i 7 kap., samt
 • 5. avrundning, avräkning och verkställighet i 8 kap.

Bilaga

Fordonsskatt

Fordonsslag Skattevikt, kilogram Skatt, kronor
grundbelopp hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassen tilläggsbelopp för varje helt
A Personbilar klass I
1. Personbilar klass I som inte kan drivas med dieselolja 0– 900 913 0
901– 1 129 214
2. Personbilar klass I som kan drivas med dieselolja 0– 900 2 298 0
901– 2 863 564
B Lätta bussar
1. Lätta bussar som inte kan drivas med dieselolja 0–1 300 889 0
1 301–1 600 1 098 187
1 601–3 000 1 660 147
3 001–3 500 3 713 0
2. Lätta bussar som kan drivas med dieselolja 0–1 300 2 496 0
1 301–1 600 2 665 66
1 601–3 000 2 863 198
3 001–3 500 5 642 0
C Lätta lastbilar och personbilar klass II
1. Lätta lastbilar och personbilar klass II som inte kan drivas med dieselolja 0–1 300 889 0
1 301–1 600 1 098 187
1 601–3 000 1 660 147
3 001– 3 713 0
2. Lätta lastbilar och personbilar klass II som kan drivas med dieselolja 0–1 300 2 496 0
1 301–1 600 2 665 66
1 601–3 000 2 863 198
3 001–0 000 5 642 0
Lag (2014:1503).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:228

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S2
Förarbeten
Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ikraft
2006-05-01
SFS-nummer
2006:228
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.
 • 2. Fordonsskatt som avser tid före utgången av april 2006 skall, med avseende på skatteplikten och skattens storlek, beräknas enligt fordonsskattelagen (1988:327).
 • 3. Om fordonsskatt på grund av denna lag skall tas ut med ett annat belopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tid efter ikraftträdandet enligt fordonsskattelagen, behöver inte tillkommande belopp betalas in om det understiger 200 kronor. Överskjutande belopp skall inte återbetalas om det understiger 100 kronor.
 • 4. Bestämmelserna i 14 a och 14 c §§ fordonsskattelagen gäller fortfarande beträffande sådana fordon som vid ikraftträdandet omfattas av bestämmelserna.
 • 5. Brukandeförbud som har inträtt med stöd av 64 § fordonsskattelagen skall gälla som användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227).
 • 6. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

Lag (2006:472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:167, bet. 2005/06:SkU27, rskr. 2005/06:290, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2006-07-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
SFS-nummer
2006:472
Rubrik
Lag (2006:472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Lag (2007:1392) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1392
Rubrik
Lag (2007:1392) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Lag (2009:1470) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1470
Rubrik
Lag (2009:1470) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Lag (2009:1471) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Omfattning
ändr. 1, 3 §§, bil.
Ikraft
2011-01-01
SFS-nummer
2009:1471
Rubrik
Lag (2009:1471) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Lag (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122
Ikraft
2013-01-01
Omfattning
ändr. 7 §, bil.
SFS-nummer
2009:1472
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
 • 2. Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Lag (2011:479) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Bet. 2010/11:SkU36, rskr. 2010/11:243
Ikraft
2011-06-01
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
SFS-nummer
2011:479
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller för fordonsskatt som avser tid före den 1 juni 2011.
Rubrik
Lag (2011:479) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Lag (2012:769) om ändring i lagen (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37
Omfattning
ändr. bil. i 2009:1472
SFS-nummer
2012:769
Rubrik
Lag (2012:769) om ändring i lagen (2009:1472) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Lag (2013:966) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ikraft
2014-01-01
Omfattning
ändr. 2 §
SFS-nummer
2013:966
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före den 1 januari 2014.
Rubrik
Lag (2013:966) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Lag (2014:1503) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ikraft
2015-01-01
Omfattning
ändr. bil.
SFS-nummer
2014:1503
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före den 1 januari 2015.
Rubrik
Lag (2014:1503) om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation