lagen.nu

Lag (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2006-01-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1421
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Vid beräkning av fastighetsskatt vid 2007-2011 års taxeringar avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vattenkraftverk ska, i stället för vad som anges i 3 § första stycket e lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, fastighetsskatten för varje kalenderår utgöras av 2,2 % av taxeringsvärdet. Lag (2007:1421).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1421

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:2

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet S1
Förarbeten
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2006:2
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.
  • 2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som infaller före ikraftträdandet.

Lag (2007:1421) om ändring i lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Prop. 2007/08:11, 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ikraft
2008-01-01
Omfattning
ändr. 1 §
SFS-nummer
2007:1421
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången vid 2009 års taxering.
  • 2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om fastighetsskatt som avser tid före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2007:1421) om ändring i lagen (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation