lagen.nu

Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-03-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:464
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-05-15

Inledning

1 § För de ändamål som anges i 4 och 5 §§ skall Socialstyrelsen med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över hälso- och sjukvårdspersonal.

2 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna förordning. Förordning (2018:464).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:464

3 § En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning.

Personuppgiftsansvarig

3 a § Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för registret. Förordning (2013:639).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:639

Registrets ändamål

4 § Personuppgifterna i registret får behandlas för att föra en aktuell förteckning över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Lagrumshänvisningar hit (3)

5 § Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i 4 §, behandlas endast för att

 • 1. utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal,
 • 2. lämna uppgifter till receptregistret enligt lagen (1996:1156) om receptregister,
 • 3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet med det som föreskrivs i annan författning eller avtal,
 • 4. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av identitet och behörighet i fråga om förskrivare av läkemedel och kontroll av identitet i fråga om legitimerade sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel, i samband med myndighetens behandling av personuppgifter enligt lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,
 • 5. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av förskrivares identitet och behörighet vid expedition på öppenvårdsapotek av läkemedel och andra varor som förskrivits,
 • 6. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet i samband med tjänstetillsättning och under anställning eller uppdrag, och
 • 7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och behörighet att utfärda intyg. Förordning (2013:1037).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (6)

Registrets innehåll

6 § Registret får innehålla endast följande uppgifter:

 • 1. namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar och kön,
 • 2. folkbokföringsort,
 • 3. yrke,
 • 4. grundyrke, läroanstalt, utbildningsland och datum för utfärdande av examen,
 • 5. specialitet,
 • 6. datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om specialist-kompetens,
 • 7. datum när ett tidsbegränsat behörighetsbevis enligt 6 upphör att gälla,
 • 8. beslut om partiellt tillträde,
 • 9. beslut om prövotid och återkallelse av legitimation,
 • 10. förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt, och
 • 11. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är nödvändiga för att registerändamålen ska kunna tillgodoses. Förordning (2016:163).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:639, 2016:163

Utlämnande

7 § Personuppgifterna i registret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling om uppgifterna skall behandlas för de ändamål som anges i 4 och 5 §§.

Direktåtkomst

7 a § Inspektionen för vård och omsorg får ha direktåtkomst till uppgifterna i registret.

En offentlig vårdgivare får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 6 § 1, 3 och 5–10.

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 6 § 1, 3, 5 och 7–9. Förordning (2016:163).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:163, 2013:639

7 b § En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje användare behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Direktåtkomst får inte medges innan Socialstyrelsen har försäkrat sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt. Förordning (2013:639).

Utlämnande av uppgifter till myndigheter

7 c § Socialstyrelsen ska på begäran av Inspektionen för vård och omsorg lämna ut uppgifter för det ändamål som anges i 5 § 1.

Inspektionen för vård och omsorg har rätt att ta del av uppgifterna i registret vid direktåtkomst enligt 7 a § första stycket. Förordning (2013:639).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:639

7 d § En offentlig vårdgivare har rätt att ta del av uppgifterna i registret vid direktåtkomst enligt 7 a § andra stycket. Förordning (2013:639).

7 e § Transportstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i registret vid direktåtkomst enligt 7 a § tredje stycket. Förordning (2013:639).

Information

8 § Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna förordning lämna information till den registrerade om

 • 1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
 • 2. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna förordning,
 • 3. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling, och
 • 4. huruvida registreringen är frivillig eller inte. Förordning (2018:464).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:464
9 § Har upphävts genom förordning (2018:464).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:196

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
Ikraft
2006-05-01
SFS-nummer
2006:196

Förordning (2007:1204) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1204
Rubrik
Förordning (2007:1204) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Förordning (2009:394) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2009-06-01
SFS-nummer
2009:394
Rubrik
Förordning (2009:394) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Förordning (2009:635) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2009-07-01
SFS-nummer
2009:635
Rubrik
Förordning (2009:635) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Förordning (2009:1244) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1244
Rubrik
Förordning (2009:1244) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Förordning (2013:639) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5, 6 §§;nya 3 a, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, e §§, rubr. närmast före 3 a, 7 a, 7 c §§
Ikraft
2013-08-01
SFS-nummer
2013:639
Rubrik
Förordning (2013:639) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Förordning (2013:1037) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:1037
Rubrik
Förordning (2013:1037) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Förordning (2016:163) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2005/36/EG
Omfattning
ändr. 6, 7 a §§
Ikraft
2016-04-15
SFS-nummer
2016:163
Rubrik
Förordning (2016:163) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Förordning (2018:464) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §;ändr. 2, 8 §§
Ikraft
2018-05-25
SFS-nummer
2018:464
Rubrik
Förordning (2018:464) om ändring i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation