lagen.nu

Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2006-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:178
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01
Övrigt
Rättelseblad 2016:178 har iakttagits.

Definitioner

1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Tillsynsmyndighet

1 a § Boverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Förordning (2012:400).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:400

Undantag från skyldigheten att energideklarera byggnader

2 § Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklareras och från de skyldigheter som anges i 13 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

 • 1. Byggnader som huvudsakligen används för andakt eller religiös verksamhet.
 • 2. Industrianläggningar och verkstäder.
 • 3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning
  • a) mindre än fyra månader per år, eller
  • b) under en begränsad del av året, om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 • 4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.
 • 5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.
 • 6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.
 • 7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur. Förordning (2016:7).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:374, 2012:400, 2016:7
3 § Har upphävts genom förordning (2016:7).
4 § Har upphävts genom förordning (2016:7).

5 § Boverket får meddela närmare föreskrifter om undantagen i 2 §. Förordning (2016:7).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:7

Besiktning och undantag från kravet på besiktning

5 a § Boverket får meddela föreskrifter om besiktning av byggnad enligt 8 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. Förordning (2012:400).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:400

6 § En energideklaration får upprättas utan besiktning, om

 • 1. byggnaden är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överensstämmelsen garanteras av den oberoende experten,
 • 2. energideklarationen avser en del av en byggnad som har samma utformning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden och den delen har besiktats,
 • 3. byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda, eller
 • 4. den som upprättar energideklarationen bedömer att kostnaden för besiktningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kravet på besiktning enligt första stycket. Förordning (2016:7).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:400, 2016:7, 2016:7

Energideklaration

7 § En byggnads energiprestanda ska fastställas med utgångspunkt i byggnadens tekniska egenskaper och en normal användning av byggnaden. När en uppgift om en byggnads energiprestanda anges i en energideklaration ska byggnadens uppvärmningsformer, eventuella kylsystem och annan energianvändning redovisas.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda ska fastställas och anges i en energideklaration. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Boverket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig. Förordning (2016:7).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:7

7 a § De rekommendationer som enligt 9 § första stycket 4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader lämnas i en energideklaration ska vara av betydelse för den aktuella byggnaden, tekniskt genomförbara och inkludera åtgärder på klimatskärm eller installationssystem med eller utan samband med ändring eller ombyggnad. Energideklarationen ska innehålla uppgifter om var det finns ytterligare information om de rekommenderade åtgärderna och vad som krävs för att genomföra dem samt om beräkningen av rekommendationernas kostnadseffektivitet. Förordning (2013:1163).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1163

8 § Boverket får meddela föreskrifter om

 • 1. när en energideklaration enligt 4 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader senast ska vara upprättad,
 • 2. vilka referensvärden som ska användas enligt 9 § första stycket 5 lagen om energideklaration för byggnader,
 • 3. vilka uppgifter som utöver 9 § första stycket 1–5 lagen om energideklaration för byggnader ska anges i en energideklaration, och
 • 4. beräkning av total användbar golvarea.

Innan Boverket meddelar föreskrifter med stöd av första stycket 2 ska verket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig. Förordning (2012:400).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:400
9 § Har upphävts genom förordning (2012:400).

Utredning om alternativa energiförsörjningssystem

9 a § En utredning om alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska omfatta energiförsörjningssystem som får energi från förnybara energikällor, däribland decentraliserade energiförsörjningssystem, och energiförsörjningssystem som får energi från kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepumpar.

En sådan utredning får avse

 • 1. enskilda byggnader,
 • 2. grupper av liknande byggnader, eller
 • 3. gemensamma typer av byggnader i samma område.

En utredning om system för fjärrvärme och fjärrkylning får avse samtliga byggnader som är anslutna till ett system i samma område.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om utredning om alternativa energiförsörjningssystem samt föreskrifter om undantag från kravet på sådan utredning. Förordning (2016:7).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:7, 2012:400

Oberoende experter

10 § Kravet på särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader tillgodoses genom att den person som ska upprätta energideklarationer har certifierats för uppgiften för viss tid av ett certifieringsorgan som är ackrediterat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

För att den person som certifierats enligt första stycket ska anses vara oberoende enligt lagen om energideklaration för byggnader får han eller hon inte

 • 1. ha ett eget intresse i byggnaden eller vara närstående till den som har anlitat honom eller henne, eller
 • 2. ha eller ha haft ett uppdrag hos eller vara kommersiellt, ekonomiskt eller på något annat sätt beroende av den som anlitar honom eller henne, om det finns risk för att bedömningarna i energideklarationen därigenom påverkas. Förordning (2013:774).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:817, 2012:400, 2013:774

10 a § Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:178).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:178, 2013:774

11 § Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om särskild sakkunskap och om oberoende. Förordning (2013:774).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:774

11 a § Boverket ska föra ett register över dem som har certifierats enligt 10 § för att upprätta energideklarationer. Förordning (2013:1163).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:1163

Tillgång till energideklarationerna

12 § Den energideklaration som ska visas enligt 13 § första stycket 1 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader får sammanfattas och visas utan sådana rekommendationer som avses i 9 § första stycket 4 samma lag.

Boverket får meddela föreskrifter om

 • 1. hur en sådan energideklaration får sammanfattas, och
 • 2. placering av en energideklaration eller en sammanfattning av en energideklaration som har upprättats för en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 lagen om energideklaration för byggnader.

Om kraven på sammanfattningens utformning har ändrats genom nya föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket 1, får Boverket på begäran av byggnadens ägare ta fram en ny sammanfattning med utgångspunkt från uppgifterna i en befintlig energideklaration. Förordning (2013:774).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:400, 2013:774

12 a § Den uppgift om en byggnads energiprestanda som avses i 13 § tredje stycket lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska, i förekommande fall, anges vid annonsering i kommersiella medier såsom dagstidningar eller på internet med beaktande av det använda kommunikationsmediets begränsningar i utrymme.

Boverket får meddela föreskrifter om hur en sådan uppgift ska anges vid annonsering enligt första stycket. Förordning (2012:400).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:400

Överlämnande av energideklarationer till Boverket

13 § Boverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av energideklarationer och om behörighet att överföra energideklarationer. Förordning (2013:774).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:400, 2013:774

Energideklarationsregister

14 § Uppgifter som har hämtats från energideklarationer och besiktningsprotokoll får registreras i energideklarationsregistret. En sammanfattning som Boverket har gjort av en energideklaration enligt 12 § tredje stycket får registreras i energideklarationsregistret. Förordning (2013:774).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:774

15 § Vid urval eller bearbetningar av personuppgifter som Boverket gör för någon annans räkning för direkt marknadsföring får uppgifter i energideklarationsregistret om personnummer, fastighetsbeteckning, byggnadsbeteckning, adress, en byggnads energiprestanda, referensvärden eller radonmätning inte behandlas.

Lagrumshänvisningar hit (1)

16 § Sådana uppgifter som anges i 15 § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast för de ändamål som anges i 18 § 1-4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

17 § Boverket får i det enskilda fallet medge direktåtkomst till energideklarationsregistret för

 • 1. den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, om det sker för det ändamål som anges i 18 § 4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,
 • 2. Statens energimyndighet,
 • 3. oberoende experter för sökningar på byggnader som omfattas av deras uppdrag, och
 • 4. byggnadsägare, för sökningar på byggnader som de äger.

18 § Boverket ska i fråga om en byggnad som har energideklarerats hålla följande uppgifter i energideklarationsregistret tillgängliga på sin webbplats:

 • 1. uppgift om byggnadens energiprestanda,
 • 2. uppgift om huruvida obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) har utförts,
 • 3. uppgift om huruvida radonmätning har utförts,
 • 4. energideklarationens identitetsnummer och uppgift om var den finns att tillgå. Förordning (2012:400).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:400

Tillsyn och kontroll av energideklarationer

19 § Boverket ska varje år göra en validitetskontroll av uppgifter som använts för upprättandet av energideklarationer och av de resultat som angivits i energideklarationen.

Validitetskontrollen ska baseras på ett underlag som består av minst en procent av statistiskt relevanta energideklarationer som har upprättats under ett år. Energideklarationerna ska vara slumpvis utvalda. Förordning (2012:400).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2013:774, 2012:400

20 § Den person som enligt 10 § har certifierats för uppgiften att upprätta energideklarationer eller som med stöd av 11 § upprättar sådana deklarationer ska se till att det underlag som verifierar uppgifterna som angivits i energideklarationen sparas i tio år från det att energideklarationen upprättades.

Den som avses i första stycket ska på Boverkets begäran lämna de upplysningar och de handlingar som verket behöver för tillsyn och kontroll. Förordning (2013:774).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:774

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:1592

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
EGTL1/2003 s65
Ikraft
2007-02-01
SFS-nummer
2006:1592
CELEX-nr
32002L0091

Förordning (2011:374) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2011-05-02
SFS-nummer
2011:374
Rubrik
Förordning (2011:374) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Förordning (2011:817) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL218/2008 s30
Ikraft
2011-08-01
CELEX-nr
32008R0765
Omfattning
ändr. 10 §
SFS-nummer
2011:817
Rubrik
Förordning (2011:817) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Förordning (2012:400) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §;ändr. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13 §§;nya 1 a, 5 a, 9 a, 12 a, 18, 19 §§, rubr. närmast före 1 a, 5 a, 9 a, 19 §§
Ikraft
2012-07-08
SFS-nummer
2012:400
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2012.
 • 2. Bestämmelsen i 9 a § tillämpas endast på ansökningar om bygglov eller på anmälningar enligt plan- och byggförordningen (2011:338) som har kommit in till byggnadsnämnden efter ikraftträdandet av denna förordning.
Rubrik
Förordning (2012:400) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Förordning (2013:774) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL218/2008 s30
Ikraft
2014-01-01
CELEX-nr
32008R0765
Omfattning
ändr. 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 13, 19 §§;nya 10 a, 20 §§
SFS-nummer
2013:774
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
 • 2. Ackrediteringar enligt 10 § i dess äldre lydelse upphör att gälla den 1 januari 2014. Sådana ackrediteringar ger dock behörighet att upprätta energideklarationer till och med den 30 juni 2014.
Rubrik
Förordning (2013:774) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Förordning (2013:1163) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL153/2010 s13
Ikraft
2014-02-15
CELEX-nr
32010L0031
Omfattning
nya 7 a, 11 a §§
SFS-nummer
2013:1163
Rubrik
Förordning (2013:1163) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Förordning (2016:7) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3, 4 §§, rubr. närmast före 6 §;ändr. 2, 5, 6, 7, 9 a §§
Ikraft
2016-02-15
SFS-nummer
2016:7
Rubrik
Förordning (2016:7) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Förordning (2016:178) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv 2005/36/EG
Omfattning
ändr. 10 a §
Ikraft
2016-04-15
SFS-nummer
2016:178
Rubrik
Förordning (2016:178) om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation