lagen.nu

Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2006-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1164
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-02-15
Övrigt
Rättelseblad 2006:1481 har iakttagits.
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2018-05-01 genom SFS 2018:43

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt till stöd för arbetsgivare som anställer personer som uppfyller villkoren för ett nystartsjobb.

2 § Syftet med nystartsjobb är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som har varit utan arbete en längre tid. Förordning (2008:1437).

Arbetssökande för vilka stöd lämnas

3 § Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid årets ingång fyllt 25 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och under en ramtid om femton månader närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen under minst tolv månader på heltid har

 • 1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 • 2. haft skyddat arbete vid Samhall AB,
 • 3. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
 • 4. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller
 • 5. omfattats av en kombination av förhållanden som avses i 1–4. Förordning (2016:365).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (8)

3 a § Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid årets ingång fyllt 20 år men inte 25 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och under en ramtid om nio månader närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen har omfattats av förhållanden som avses i 3 § 1–5 under minst sex månader på heltid. Förordning (2016:365).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

3 b § Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid årets ingång fyllt 20 år och

 • 1. är anvisad till det arbetsmarknadspolitiska programmet etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller
 • 2. vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste tre åren har beviljats
  • a) uppehållstillstånd enligt

5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,

12 kap. 18 § utlänningslagen,

– 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller

13 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, eller

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (9)

3 c § Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid årets ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt eller är villkorligt frigiven men ännu inte fullgjort ett år av prövotiden. Förordning (2010:396).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:26, 2010:396, 2008:1437

3 d § Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid årets ingång fyllt 20 år, är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och inte på någon annan grund kvalificerar sig för ett nystartsjobb. Förordning (2009:26).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:26, 2008:1437
3 e § Har upphävts genom förordning (2009:26).

4 § Vid tillämpning av 3–3 d §§ bortses från tid när den som ska anställas har varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte har fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen. Förordning (2009:26).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:26, 2008:1437
5 § Har upphävts genom förordning (2013:686).

Arbetsgivare

6 § En arbetsgivare ska vara en fysisk person som bedriver näringsverksamhet eller en juridisk person. Förordning (2011:944).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:421, 2007:1366

7 § Stöd till en arbetsgivare som den arbetssökande är eller har varit anställd hos lämnas endast om den arbetssökande, sedan anställningen avslutats, åter kvalificerar sig för ett nystartsjobb. Förordning (2009:26).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1366, 2009:26

8 § Stöd enligt denna förordning lämnas endast under förutsättning att arbetsgivaren intygar att lön och andra anställningsförmåner följer av kollektivavtal eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen.

Stöd får inte beviljas om arbetsgivaren har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig. Förordning (2016:1274).

Ändringar/Förarbeten (3)

8 a § Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren är registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket vid beslutstillfället. Förordning (2011:944).

Anställningsformerna

9 § Stöd för nystartsjobb lämnas såväl för anställningar som gäller tills vidare som för provanställningar och tidsbegränsade anställningar.

9 a § Har upphävts genom förordning (2008:1481).

Tid med stöd

10 § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 § lämnas stöd under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från arbetslivet eller har haft ett skyddat arbete, dock längst under två år.

Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte kvalificerar för nystartsjobb enligt 3 § räknas bort. Förordning (2016:1274).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (5)

10 a § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 a § lämnas stöd under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från arbetslivet eller har haft ett skyddat arbete, dock längst under ett år.

Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte kvalificerar för nystartsjobb enligt 3 a § räknas bort. Förordning (2016:1274).

Ändringar/Förarbeten (6)

10 b § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 b § gäller följande. För den som vid årets ingång fyllt 25 år lämnas stöd under två år. För den som vid årets ingång inte fyllt 25 år lämnas stöd under ett år. För den som har varit anställd med stöd under den maximala stödtiden lämnas inte ytterligare stöd även om personen åter kvalificerar sig enligt 3 b §. Förordning (2016:1274).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:1274, 2008:1437

10 c § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 c § lämnas stöd under lika lång tid som den utdömda strafftiden, dock minst ett och längst två år. Förordning (2016:1274).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:26, 2016:1274, 2008:1437

10 d § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 d § lämnas stöd under ett år. Förordning (2016:1274).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:1437, 2016:1274, 2009:26

10 e § Stöd får aldrig lämnas längre än till årets utgång det år som den som ska anställas fyller 65 år. Förordning (2016:1274).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1274

11 § Betecknas 16 a § genom förordning (2008:1437).

Stödets storlek

12 § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 § lämnas stöd enligt följande:

 • 1. För den som har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat arbete under en kortare tid än två år lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
 • 2. För den som har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat arbete mellan två och tre år lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar två gånger de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift.
 • 3. För den som har varit frånvarande från arbetslivet eller haft ett skyddat arbete under en längre tid än tre år lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar två och en halv gånger de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift. Förordning (2016:1274).

Ändringar/Förarbeten (6)

12 a § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 a § lämnas stöd enligt 12 § 1–3. Förordning (2016:1274).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2016:1274, 2016:365, 2009:26

12 b § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 b § lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar två och en halv gånger de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Förordning (2016:1274).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:26, 2016:1274, 2016:365

12 c § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 c § lämnas stöd enligt 12 § 1–3. Förordning (2016:1274).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:41, 2016:1274

12 d § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 d § lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift. Förordning (2016:1274).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:1274

12 e § Stöd lämnas per anställd med högst det belopp som skulle ha återbetalats vid ett avgiftsunderlag enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) på 20 000 kronor vid heltidsarbete. Vid deltidsarbete ska det högsta beloppet minskas proportionellt i förhållande till anställningens omfattning. Förordning (2017:885).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:885

Förfarandet

13 § Beslut om stöd för nystartsjobb fattas av Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:931).

14 § En ansökan från en arbetsgivare om stöd enligt denna förordning ska innehålla uppgifter om vilken arbetssökande som ansökan avser samt uppgift om lön och andra anställningsförmåner som gäller för anställningen. Förordning (2016:1274).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:762, 2016:1274

15 § Den arbetssökande ska till Arbetsförmedlingen ge in ett underlag som visar att han eller hon är kvalificerad för nystartsjobb. Förordning (2007:931).

16 § Beslut om stöd för nystartsjobb fattas för den tid anställningen avses vara, dock längst för ett år i taget. Inför ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb ska arbetsgivaren ge in en ny ansökan.

Arbetsförmedlingen ska före beslutet inhämta information för att säkerställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

Om ett sådant förhållande som avses i andra stycket uppkommer efter det att beslut om stöd har meddelats, får Arbetsförmedlingen ompröva beslutet.

Arbetsförmedlingens beslut att en arbetsgivare har rätt till stöd ska förenas med en skyldighet för arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Ett beslut ska omprövas vid ändrade förhållanden. Förordning (2011:944).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

16 a § Om anställningen varar kortare tid än den tid för vilken stöd får lämnas enligt 10-10 d §§ får stöd för nystartsjobb lämnas till en ny arbetsgivare under den återstående tid för vilken stöd får lämnas. Detta gäller under förutsättning att anställningen upphört på grund av förhållanden som hänför sig till arbetsgivaren. Förordning (2008:1437).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1437

Hur stödet tillgodoförs arbetsgivaren

17 § Stöd för nystartsjobb tillgodoförs en arbetsgivare genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för krediteringen.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlag enligt 18 § inkommit, med undantag för januari då stödet i stället krediteras den 17. Förordning (2011:1467).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:1467

18 § En arbetsgivare ska lämna underlag till Arbetsförmedlingen för beräkning av det stödbelopp som ska krediteras skattekontot. Underlaget ska lämnas inom 180 dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Om underlaget inte lämnas inom denna tid, förlorar arbetsgivaren rätten till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl, får Arbetsförmedlingen besluta om undantag från skyldigheten att lämna underlag inom 180 dagar. Förordning (2015:510).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:510

Tillsyn m.m.

19 § Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna förordning används på föreskrivet sätt.

Den arbetsgivare som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Förordning (2010:396).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:396

Återbetalning och återkrav

19 a § En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet. Förordning (2010:396).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:396

19 b § Om en mottagare av ekonomiskt stöd är återbetalningsskyldig enligt 19 a §, ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet. Förordning (2010:396).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:396

19 c § Vid återkrav enligt 19 b § får Arbetsförmedlingen bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Förordning (2010:396).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:396

19 d § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 19 a § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 19 c § och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet. Förordning (2010:396).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:396

19 e § Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 19 b § eller ett krav på ränta enligt 19 c eller 19 d §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet. Förordning (2010:396).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:396

19 f § Vid återkrav enligt 19 b § får Arbetsförmedlingen, vid ett senare tillgodoförande av stöd till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt 19 c eller 19 d §. Förordning (2010:396).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:396

Omprövning och överklagande

20 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet. Förordning (2010:396).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:931, 2010:396, 2007:931

20 a § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 16 §, 18 § första stycket och 19 f § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning. Förordning (2010:396).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:931, 2010:396

Bemyndigande

21 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2010:396).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:931, 2010:396

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:1481

Tryckt format (PDF)

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2018-05-01
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1481

Förordning (2007:25) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nya 3 a, 10 a §§
Ikraft
2007-03-15
SFS-nummer
2007:25
Rubrik
Förordning (2007:25) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2007:421) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 6, 8, 10, 12, 16 §§
Ikraft
2007-07-02
SFS-nummer
2007:421
Rubrik
Förordning (2007:421) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2007:931) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 20 § betecknas 20 a §;ändr. 13, 15, 17, 18, 19, den nya 20 a, 21 §§, rubr. närmast före nuvarande 20 §;ny 20 §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:931
Rubrik
Förordning (2007:931) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2007:1366) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 6 §;ändr. 3, 7, 8, 10, 12, 16 §§;ny 9 a §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1366
Rubrik
Förordning (2007:1366) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2008:272) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 10 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:272
Rubrik
Förordning (2008:272) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2008:1437) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 4, 9 a §§;nuvarande 3 a § betecknas 4 §, nuvarande 11 § betecknas 16 a §;ändr. 2, 3, den nya 4, 7, 8, 10, 10 a, 12, 14, 16, den nya 16 a §§, rubr. närmast före 3 §;nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 10 b, 10 c, 10 d §§
Ikraft
2009-02-01
SFS-nummer
2008:1437
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2008:1437) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2009:26) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 3 e, 10 d §§;ändr. 3, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 4, 7, 10, 10 c, 12, 16 §§;nya 12 a, 12 b §§
Ikraft
2009-03-01
SFS-nummer
2009:26
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för nystartsjobb som har beslutats före den 1 mars 2009. För stöd för nystartsjobb som har beslutats under januari eller februari 2009 ska dock de nya bestämmelserna i 12–12 b §§ tillämpas.
 • 3. Om stöd för nystartsjobb har beviljats en arbetsgivare före den 1 mars 2009 för anställning av en person som den 31 december 2008 var 25 år och för vilken stöd för nystartsjobb då kunde lämnas under längre tid än ett år, kan ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb fattas för resterande tid, dock längst för ett år i taget. Stöd ska lämnas enligt 12 a eller 12 b §.
 • 4. För ansökningar om stöd för nystartsjobb i fall som avses i 3 e § som kommit in senast den 31 december 2008 gäller äldre föreskrifter.
Rubrik
Förordning (2009:26) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2009:762) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 b, 10 a, 14 §§
Ikraft
2009-07-28
SFS-nummer
2009:762
Rubrik
Förordning (2009:762) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2010:396) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27
Ikraft
2010-07-01
Omfattning
ändr. 3, 3 a, 3 b, 3 c, 10 a, 19, 20, 20 a, 21 §§, rubr.närmast före 20 §;nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f §§, rubr. närmast före 19 a §
SFS-nummer
2010:396
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav av belopp som krediterats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2010:396) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2011:944) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 16 §;nya 6, 8a §§
Ikraft
2011-08-11
SFS-nummer
2011:944
Rubrik
Förordning (2011:944) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2011:1467) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1467
Rubrik
Förordning (2011:1467) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2012:564) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraft
2012-10-15
SFS-nummer
2012:564
Rubrik
Förordning (2012:564) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2012:983) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 10 a, 12 §§
Ikraft
2013-02-01
SFS-nummer
2012:983
Rubrik
Förordning (2012:983) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2013:686) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5 §
Ikraft
2013-09-01
SFS-nummer
2013:686
Rubrik
Förordning (2013:686) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2013:811) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2014-01-01
SFS-nummer
2013:811
Rubrik
Förordning (2013:811) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2014:188) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraft
2014-05-01
SFS-nummer
2014:188
Rubrik
Förordning (2014:188) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2015:41) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 12 c §
Ikraft
2015-04-01
SFS-nummer
2015:41
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2015:41) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2015:510) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraft
2015-08-03
SFS-nummer
2015:510
Rubrik
Förordning (2015:510) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2015:948) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 b, 10 a §§
Ikraft
2016-02-01
SFS-nummer
2015:948
Rubrik
Förordning (2015:948) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2016:365) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 12 b §;ändr. 3, 3 a, 12, 12 a §§
Ikraft
2016-06-01
SFS-nummer
2016:365
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om åldergränser för arbetssökande när stöd enligt förordningen har beslutats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2016:365) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2016:1274) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
nuvarande 12 c § betecknas 12 e §;ändr. 3 b, 8, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 12, 12 a, 14 §§;nya 10 d, 10 e, 12 b, 12 c, 12 d §§
Ikraft
2017-02-01
SFS-nummer
2016:1274
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2016:1274) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2017:885) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 e §
Ikraft
2017-11-01
SFS-nummer
2017:885
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.
 • 2. För stöd för nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet gäller 12 e § i den äldre lydelsen för hela den beslutsperiod som beslutet omfattar.
Rubrik
Förordning (2017:885) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Förordning (2017:1164) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1164
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för anställning av den som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Rubrik
Förordning (2017:1164) om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

2018:43

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2018:43
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation