lagen.nu

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2006-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1344
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt.

Organisering

2 § Vid myndigheten skall det finnas en internrevision.

Internrevisionen skall ledas av en chef som skall vara anställd i myndigheten.

2 a § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller chefen för internrevisionen. Förordning (2009:1321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1321

Uppgifter

Allmänna uppgifter

3 § Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Förordning (2007:1283).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1283

Granskningens inriktning

4 § Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Förordning (2018:1344).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1283, 2018:1344

Råd och stöd

5 § Internrevisionen skall ge råd och stöd till styrelsen och chefen för myndigheten.

Omfattning

6 § Internrevisionen skall omfatta den verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för.

Bedrivande

7 § Internrevision skall bedrivas enligt såväl god internrevisionssed som god internrevisorssed.

Samordning

8 § En myndighet får samordna sin internrevision med en annan myndighet.

Rapportering

9 § Resultatet av internrevisionens granskning skall redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer. Dessa skall rapporteras till styrelsen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Internrevisionens uppdragsgivare

10 § Myndighetens styrelse skall besluta om

  • 1. riktlinjer för internrevisionen,
  • 2. revisionsplan för internrevisionen, och
  • 3. åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Tillgång till uppgifter

11 § Styrelsen skall, i den utsträckning det inte möter hinder på grund av bestämmelse om sekretess, se till att internrevisionen får tillgång till de uppgifter och upplysningar som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Övriga bestämmelser

12 § Om myndigheten saknar styrelse, skall det som anges i 9-11 §§ om styrelsen i stället gälla chefen för myndigheten.

Tillämpningsföreskrifter

13 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:1228

Tryckt format (PDF)

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Ikraft
2007-01-01
SFS-nummer
2006:1228

Förordning (2007:1283) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1283
Rubrik
Förordning (2007:1283) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)

Förordning (2009:1321) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 2 a §
Ikraft
2010-01-01
SFS-nummer
2009:1321
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
  • 2. För ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser gälla.
Rubrik
Förordning (2009:1321) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)

Förordning (2018:1344) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1344
Rubrik
Förordning (2018:1344) om ändring i internrevisionsförordningen (2006:1228)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation