lagen.nu

Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2006-09-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:220
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.

Yttrande från Kriminalvården

2 § Kriminalvårdens yttrande enligt 9 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid skall innehålla en redogörelse för verkställigheten av straffet och för andra omständigheter som kan vara av betydelse för rättens bedömning.

När Kriminalvården lämnar yttrandet skall även handlingar som är relevanta för omvandlingsfrågan bifogas.

Yttrandet och övriga handlingar skall lämnas i tre exemplar till rätten.

Utredning om risk för återfall i brottslighet

3 § Rättsmedicinalverket ansvarar för genomförandet av utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.

När rätten har meddelat beslut om inhämtande av en sådan utredning, skall rätten underrätta Rättsmedicinalverket om beslutet och lämna de handlingar i ärendet som behövs för genomförandet av utredningen.

4 § Utredningen ska innehålla ett utlåtande med bedömning av risken för att den dömde återfaller i brottslighet och uppgifter om vilken typ av brottslighet som avses. Om risk för återfall konstateras ska det även lämnas förslag till åtgärder för att minska risken.

Ett utlåtande som avses i första stycket avges av en läkare, psykolog eller någon annan som deltagit i utredningen och som med hänsyn till utbildning och erfarenhet är lämpad för uppgiften.

Utredningen ska lämnas i tre exemplar till rätten. Handlingarna i ärendet ska samtidigt återlämnas till rätten. En kopia av utredningen ska även lämnas till Kriminalvården. Förordning (2008:319).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:319

5 § Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om

  • 1. genomförandet av sådana utredningar om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
  • 2. innehåll och utformning av sådant utlåtande som enligt 4 § första stycket ska ingå i utredningen, och
  • 3. kompetenskrav för den som enligt 4 § andra stycket får avge utlåtande om risk för återfall i brottslighet.

Innan Rättsmedicinalverket meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska verket samråda med Socialstyrelsen. Förordning (2008:319).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:319

6 § Kriminalvården svarar för kostnader med anledning av den dömdes inställelse till Rättsmedicinalverket.

7 § Rätten får inhämta yttrande från Socialstyrelsen över en utredning om risken för återfall i brottslighet.

Om det behövs skall Socialstyrelsen komplettera utredningen.

Socialstyrelsen skall till den som på styrelsens uppdrag kompletterar en utförd utredning, betala ersättning av allmänna medel med belopp som styrelsen bestämmer.

8 § Det som anges i 11 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid om utlämnande av uppgifter från verksamhet där sekretess annars gäller, är tillämpligt även för Socialstyrelsen i de fall styrelsen kompletterar en genomförd utredning.

Underrättelser

9 § Rätten ska, när en ansökan om omvandling av fängelse på livstid har kommit in till domstolen, utan dröjsmål underrätta Kriminalvården och Åklagarmyndigheten om ansökan. Förordning (2019:220).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2019:220

10 § Rätten skall, när ett beslut enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid meddelats, underrätta den dömde, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten om beslutet.

11 § Har upphävts genom förordning (2019:220).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:1119

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L5
Ikraft
2006-11-01
SFS-nummer
2006:1119

Förordning (2008:319) om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:319
Rubrik
Förordning (2008:319) om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

Förordning (2019:220) om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

Officiell autentisk version

Omfattning
upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §;ändr. 9 §
Ikraft
2019-06-01
SFS-nummer
2019:220
Rubrik
Förordning (2019:220) om ändring i förordningen (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation