lagen.nu

Naturgasförordning (2006:1043)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
2006-06-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1041
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-05-01

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

An unofficial translation is available from the Energy Markets Inspectorate

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till naturgaslagen (2005:403).

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403).

Undantag från kravet på koncession

3 § Koncession enligt 2 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) krävs inte för ombyggnad av en mät- och reglerstation, linjeventilstation, rensdonsstation eller kompressorstation.

Ärenden om koncession

4 § En ansökan om koncession för en naturgasledning enligt 2 kap. 1 § första stycket naturgaslagen (2005:403) skall innehålla uppgifter om

 • 1. det överföringsbehov som naturgasledningen är avsedd att tillgodose,
 • 2. det behov som mät- och reglerstationen eller kompressorstationen är avsedd att tillgodose, och
 • 3. de alternativa sträckningar av naturgasledningen och de alternativa placeringar av stationen som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.

Lagrumshänvisningar hit (4)

5 § En ansökan om koncession för en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning enligt 2 kap. 2 eller 3 § naturgaslagen (2005:403) skall innehålla uppgifter om

 • 1. det behov som anläggningen är avsedd att tillgodose, och
 • 2. de alternativa placeringar av anläggningen som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.

Lagrumshänvisningar hit (4)

6 § En ansökan enligt 4 eller 5 § ska vara skriftlig och ges in till Energimarknadsinspektionen. Utöver det som följer av 4 och 5 §§ ska ansökan innehålla

 • 1. en teknisk beskrivning av den planerade ledningen, stationen eller anläggningen samt en kostnadsberäkning,
 • 2. en karta över ledningens föreslagna sträckning eller stationens eller anläggningens föreslagna placering samt en beskrivning av den mark som behöver tas i anspråk för ledningen, stationen eller anläggningen,
 • 3. bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av fastigheter över vilka ledningen avses dras fram eller på vilka stationen eller anläggningen avses placeras eller av fastigheter som på annat sätt behövs för anläggningen,
 • 4. uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av mark för ledningen, stationen eller anläggningen eller de hinder som finns mot sådana överenskommelser,
 • 5. en redogörelse för sökandens organisation,
 • 6. en redogörelse för hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken följs, och
 • 7. den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 2 kap. 7 § andra stycket 2 eller 3 naturgaslagen (2005:403).

I en beskrivning enligt första stycket 1 ska det finnas en ritning över ledningens, stationens eller anläggningens konstruktion och dess anslutning till naturgasledningar. Förordning (2017:1036).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1321, 2017:1036

7 § Energimarknadsinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifterna i 4-6 §§ eller begära in de ytterligare uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Förordning (2007:1321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1321

8 § Energimarknadsinspektionen ska kungöra en ansökan enligt 4 eller 5 §. Kungörelsen ska göras i en ortstidning. Energimarknadsinspektionen ska dessutom skicka meddelanden om ansökan till de sakägare som angetts i ansökan.

I kungörelsen och i meddelanden enligt första stycket ska det anges att synpunkter på ansökan kan lämnas skriftligt till Energimarknadsinspektionen inom en viss angiven tid, som ska vara minst fyra veckor från det att kungörelsen var införd i ortstidningen.

Bestämmelser om kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningar finns i 6 kap. 39–41 §§ miljöbalken och 20 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Förordning (2017:1036).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1321, 2017:1036

9 § I ett ärende om koncession ska yttrande inhämtas från

 • 1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
 • 2. Försvarsmakten,
 • 3. länsstyrelsen i det eller de län som berörs av ansökan,
 • 4. de kommuner som berörs av ansökan,
 • 5. de fastighetsägare som berörs av ansökan, och
 • 6. de övriga sakägare som berörs av ansökan. Förordning (2008:900).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:900

10 § Sedan Energimarknadsinspektionen berett ett ärende enligt 4 eller 5 § ska myndigheten med ett eget yttrande överlämna ärendet till regeringens prövning. Om en specifik miljöbedömning krävs enligt 2 kap. 7 § andra stycket 2 naturgaslagen (2005:403), ska myndigheten i sitt yttrande ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Förordning (2017:1036).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1321, 2017:1036

10 a § I ärenden enligt 4 och 5 §§ ska beslut meddelas av regeringen inom fem år efter det att en fullständig ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen.

I ett ärende enligt 13 § ska beslut meddelas av regeringen inom tio år efter det att en fullständig ansökan kom in till Energimarknadsinspektionen.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst den ursprungliga tidsfristens längd. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när fullständig ansökan kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2009:1099).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1099

Byggande av naturgasledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar

11 § Innan en koncessionspliktig naturgasledning, lagringsanläggning eller förgasningsanläggning börjar byggas ska koncessionshavaren göra anmälan om det till Energimarknadsinspektionen och till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. En karta och en teknisk beskrivning av naturgasledningen, lagringsanläggningen eller förgasningsanläggningen ska lämnas in tillsammans med anmälan. Förordning (2007:1321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1321

12 § En koncessionshavare får inte börja använda en naturgasledning, en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning innan Energimarknadsinspektionen har meddelat tillstånd till det (drifttillstånd). Förordning (2007:1321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1321

Vissa ärenden enligt 2 kap. naturgaslagen

13 § En ansökan om förlängning av giltighetstiden för en koncession enligt 2 kap. 12 § första stycket naturgaslagen (2005:403) ska vara skriftlig och ges in till Energimarknadsinspektionen.

I sådana ärenden ska 4-10 §§ tillämpas. Förordning (2007:1321).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1321

14 § Energimarknadsinspektionen ska pröva ansökningar enligt 2 kap. 13 § naturgaslagen (2005:403) om tillstånd till överlåtelse av koncession. Förordning (2007:1321).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1321

15 § Energimarknadsinspektionen ska bereda ärenden enligt 2 kap. 14 § naturgaslagen (2005:403) om återkallelse av koncession och därefter, med eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning. Förordning (2007:1321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1321

16 § Energimarknadsinspektionen ska pröva ärenden enligt 2 kap. 1 a §, 15 § andra och tredje styckena, 16 § första och andra styckena och 17 § första och andra styckena naturgaslagen (2005:403). Förordning (2013:210).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1321, 2013:210

Mätning och rapportering av överförd naturgas

17 § Den som bedriver överföring av naturgas ska mäta överförd naturgas och rapportera resultaten av mätningarna i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av Energimarknadsinspektionen. Förordning (2007:1321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1321

17 a § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om mätning av överförd naturgas och rapportering av resultatet av mätningarna. Förordning (2007:1321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1321

18 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Förordning (2010:805).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:805

Övervakningsplan

19 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:1321, 2011:717, 2012:338

Offentliggörande av information

19 a § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om skyldighet för en transmissionsnätsoperatör eller ett företag som innehar en lagrings- eller förgasningsanläggning att offentliggöra information som har betydelse för naturgasmarknadens funktion. Förordning (2012:338).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:338

Avgifter och övriga villkor

20 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådant offentliggörande av

Ändringar/Förarbeten (5)

20 a § Har upphävts genom förordning (2013:210).

Systembalansansvar

21 § Swedegas AB ska vara systembalansansvarigt enligt 7 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2013:210).

22 §Den som bedriver överföring av naturgas ska hålla Swedegas AB kontinuerligt underrättat om temperatur, tryck, flöde och ventillägen i mät- och reglerstationer och om sådana driftsstörningar som kan påverka driften av det västsvenska naturgassystemet.

Den som bedriver överföring av naturgas ska också hålla Swedegas AB underrättat om volymen naturgas i ledningarna.

Den som bedriver överföring av naturgas ska utan dröjsmål underrätta Swedegas AB om sådana planerade åtgärder på de egna ledningarna som kan påverka driften av det västsvenska naturgassystemet. Förordning (2014:345).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:210

23 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om underrättelser enligt 22 §. Förordning (2013:210).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:210

24 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av villkor enligt 7 kap. 6 § första stycket naturgaslagen (2005:403). Förordning (2007:1321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1321

Anmälan och underrättelse om leverans av naturgas

25 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om anmälningar enligt 7 kap. 8 § första stycket och underrättelser enligt 7 kap. 8 § tredje stycket naturgaslagen (2005:403). Förordning (2007:1321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1321

Underrättelser om balansansvar

26 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om underrättelser enligt 7 kap. 9 § andra och fjärde styckena naturgaslagen (2005:403). Förordning (2011:966).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1321, 2011:966

27 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om underrättelser enligt 7 kap. 10 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2013:210).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:210

Underrättelse till konsument och meddelande till socialnämnden

28 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter med fastställande av formulär för underrättelser till konsument och meddelande till socialnämnden enligt 8 kap. 6 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2007:1321).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:1321

Undantag enligt 9 kap. naturgaslagen (2005:403)

29 § Energimarknadsinspektionen prövar frågor om undantag enligt 9 kap. naturgaslagen (2005:403). I 31 § finns dock bestämmelser om att ett ärende om ett sådant undantag i vissa fall ska överlämnas till byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för prövning av den myndigheten. Förordning (2012:338).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:900, 2012:338, 2012:338

30 § Om den ledning eller anläggning som avses med en ansökan om undantag enligt 9 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) sträcker sig över territorium som tillhör en annan medlemsstat i Europeiska unionen, ska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ges tillfälle att yttra sig i ärendet inom två månader från den dag då en begäran om undantag mottogs av den sista av de berörda medlemsstaternas tillsynsmyndigheter.

Om samtliga berörda nationella tillsynsmyndigheter har kommit överens i frågan om undantag inom sex månader från den dag då en begäran om undantag mottogs av den sista av dessa myndigheter, ska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter underrättas om detta. Förordning (2012:338).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2008:900, 2012:338, 2012:338
30 a § Har upphävts genom förordning (2012:338).

31 § Ett sådant ärende om undantag enligt 9 kap. naturgaslagen (2005:403) som avses i 30 § första stycket ska överlämnas till byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för prövning, om

 • 1. Energimarknadsinspektionen och övriga berörda tillsynsmyndigheter inte har kommit överens i frågan om undantag inom sex månader från den dag då begäran om undantag mottogs av den sista av dessa myndigheter, eller
 • 2. Energimarknadsinspektionen och övriga berörda tillsynsmyndigheter gemensamt begär det.

Den period som avses i första stycket 1 får förlängas med högst tre månader, om tillsynsmyndigheterna är överens om detta. Förordning (2012:338).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:338, 2012:338

32 § Energimarknadsinspektionen ska så snart den har mottagit en ansökan om undantag enligt 9 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) skicka en kopia av ansökan till Europeiska kommissionen.

Energimarknadsinspektionen ska utan dröjsmål anmäla ett beslut om undantag till Europeiska kommissionen och förse kommissionen med alla relevanta uppgifter om beslutet. Förordning (2012:338).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:338, 2012:338
33 § Har upphävts genom förordning (2012:338).
33 a § Har upphävts genom förordning (2012:338).
33 b § Har upphävts genom förordning (2012:338).

Tillsyn m.m.

34 § Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet enligt 1 kap. 9 § naturgaslagen (2005:403). Förordning (2012:338).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2007:1321, 2012:338

34 a § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om skyldighet för naturgasleverantörer att dokumentera och bevara uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument. Förordning (2012:338).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:338

34 b § En naturgasleverantör ska på begäran lämna uppgifter om leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som gäller sådana avtal eller instrument till Europeiska kommissionen och Energimarknadsinspektionen. Detta gäller dock endast sådana uppgifter inom handeln med naturgas som utgör räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som ska dokumenteras och bevaras enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 34 a §. Förordning (2012:338).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:338

Överklagande

35 § Energimarknadsinspektionens beslut enligt 2 kap. 1 a § och 9 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) får överklagas till regeringen. Förordning (2013:210).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2007:1321, 2012:338, 2013:210

36 § Energimarknadsinspektionens beslut enligt 14 § får överklagas till regeringen. Andra beslut av Energimarknadsinspektionen enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:338).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:338

Ändringar och övergångsbestämmelser

2006:1043

Tryckt format (PDF)

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Förarbeten
EUTL176/2003 s57, EUTL127/2004 s92
Ikraft
2006-09-01
SFS-nummer
2006:1043
CELEX-nr
32003L0055, 32004L0067

Förordning (2007:1321) om ändring naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 35 §§;ny 17 a §
Ikraft
2008-01-01
SFS-nummer
2007:1321
Rubrik
Förordning (2007:1321) om ändring naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2008:900) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 9, 29, 30 §§;ny 30 a §
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:900
Rubrik
Förordning (2008:900) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2009:1099) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL376/2006 s36
Ikraft
2009-12-27
CELEX-nr
32006L0123
Omfattning
ny 10 a §
SFS-nummer
2009:1099
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 och tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till Energimarknadsinspektionen efter ikraftträdandet.

Rubrik
Förordning (2009:1099) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2010:805) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 18, 20 §§
Ikraft
2010-12-01
SFS-nummer
2010:805
Rubrik
Förordning (2010:805) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2011:717) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 19 §, rubr. närmast före 20 §;ny 20 a §
Ikraft
2011-08-01
SFS-nummer
2011:717
Rubrik
Förordning (2011:717) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2011:966) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraft
2011-10-01
SFS-nummer
2011:966
Rubrik
Förordning (2011:966) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2011:1063) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL295/2010 s1
Ikraft
2011-12-01
CELEX-nr
32010R0994
Omfattning
ny 33 a §, rubr. närmast före 33 a §
SFS-nummer
2011:1063
Rubrik
Förordning (2011:1063) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2011:1124) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 33 b §
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1124
Rubrik
Förordning (2011:1124) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2012:338) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL211/2009 s94
Ikraft
2012-07-01
CELEX-nr
32009L0073
Omfattning
upph. 29, 30, 30 a, 31, 32, 33, 33 a, 33 b §§, rubr. närmast före 29, 33 a §§;ändr. 19, 34, 35 §§, rubr. närmast före 34 §;nya 19 a, 29, 30, 31, 32, 34 a, 34 b, 36 §§, rubr. närmast före 19 a, 29 §§
SFS-nummer
2012:338
Rubrik
Förordning (2012:338) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2013:210) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 20 a §;ändr. 16, 20, 21, 22, 23, 27, 35 §§, rubr. närmast före 20, 21 §§
Ikraft
2013-06-01
SFS-nummer
2013:210
Rubrik
Förordning (2013:210) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2014:345) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:345
Rubrik
Förordning (2014:345) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2017:1036) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 6, 8, 10 §§
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1036
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Rubrik
Förordning (2017:1036) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Förordning (2017:1041) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1041
Rubrik
Förordning (2017:1041) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation