lagen.nu

Valförordning (2005:874)

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2005-11-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:406
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-24

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till vallagen (2005:837). Föreskrifterna avser

 • 1. den centrala valmyndigheten (2 och 2 a §§),
 • 2. Lantmäteriet (3 §),
 • 3. anmälan av kandidater (4 §),
 • 4. valsedlar (5 och 6 §§),
 • 5. kuvert (7 §),
 • 6. anteckningar och protokoll (8-13 §§),
 • 7. redovisning av valresultat i vissa fall (14 och 15 §§), och
 • 8. bemyndigande (16 §). Förordning (2008:1279).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1279, 2008:689

Den centrala valmyndigheten

2 § Valmyndigheten är central valmyndighet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 a § Valmyndigheten ska i samverkan med den beslutande myndigheten se till att ett beslut om att tilldela en väljare andra personuppgifter än de verkliga inte leder till att väljaren kan rösta mer än en gång vid samma val. Förordning (2008:1279).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1279

Lantmäteriet

3 § Lantmäteriet ska tillhandahålla valmyndigheterna den fastighetsinformation dessa behöver för att fullgöra sina uppgifter enligt vallagen (2005:837). Förordning (2008:1279).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1279, 2008:689

Anmälan av kandidater och samtycke till kandidatur

4 § En anmälan av kandidater enligt 2 kap. vallagen (2005:837) ska göras hos Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt hos länsstyrelsen.

Ett samtycke enligt 2 kap. 20 § vallagen ska ges in till Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt till länsstyrelsen. Förordning (2017:1073).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1279, 2017:1073

Valsedlar

Färger och utformning

(Upphör att gälla 2019-08-01 00:00:00)

5 § Valsedlar ska vara

 • 1. för ordinarie val till riksdagen: gula,
 • 2. för extra val till riksdagen: vita,
 • 3. för val till landstingsfullmäktige: blå,
 • 4. för val till kommunfullmäktige: vita,
 • 5. för val till Europaparlamentet: vita.

Valsedlar ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

På en valsedel med partibeteckning får en partibeteckning tryckas i annan färg än svart, om partiet begär det. Förordning (2017:1073).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

(Träder i kraft 2019-08-01 00:00:00)

5 § Valsedlar ska vara

 • 1. för val till riksdagen: gula,
 • 2. för val till landstingsfullmäktige: blå,
 • 3. för val till kommunfullmäktige: vita,
 • 4. för val till Europaparlamentet: vita.

Valsedlar ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning.

På en valsedel med partibeteckning får en partibeteckning tryckas i annan färg än svart, om partiet begär det. Förordning (2019:406).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

Upplysning om personvalets innebörd

5 a § På en valsedel med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater ska det finnas en upplysning om att väljaren kan personrösta genom att markera namnet på den kandidat väljaren helst vill ska bli vald och om att väljaren inte kan rösta på fler än en eller på någon annan än dem som anges på valsedeln.

Om ett parti inte har anmält samtliga sina kandidater enligt 2 kap. 9 § vallagen (2005:837), ska det på valsedeln finnas en upplysning om att väljaren också kan personrösta genom att skriva till namnet på den kandidat väljaren helst vill ska bli vald samt en upplysning om vad som i övrigt följer av 7 kap. 2 § tredje stycket vallagen. Det ska på valsedeln också finnas en upplysning om att väljaren kan personrösta endast på en kandidat som har samtyckt till att kandidera. Förordning (2017:1073).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1073

Beställning av valsedlar

6 § Beställning av valsedlar görs hos Valmyndigheten när det gäller val till Europaparlamentet och i övrigt hos länsstyrelsen.

Partier som beställer valsedlar ska betala samtliga kostnader för framställning och leverans av valsedlarna. Kostnaderna ska delas upp i en fast och en rörlig del. De ska betalas i förskott.

Av 6 kap. 8 § vallagen (2005:837) framgår att partier i vissa fall har rätt till valsedlar på statens bekostnad. Förordning (2008:1279).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1279

Kuvert

7 § Valkuvert, ytterkuvert för budröst samt ytterkuvert för brevröst ska vara utformade på det sätt som framgår av bilagan till denna förordning. Förordning (2008:1279).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1279

Anteckningar och protokoll

Valnämndens behandling av fönsterkuvert m.m.

8 § Valnämnden ska under tiden fram till dess att röstmottagningen har avslutats föra anteckningar om hur många fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som nämnden har fått och vad nämnden har gjort med dessa.

Anteckningar enligt första stycket ska föras in i val- och folkomröstningsdatabasen. Förordning (2008:1279).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1279

Röstmottagning i vallokal

9 § Under röstmottagningen ska röstmottagarna i protokollet anteckna

 • 1. hur många röster de tagit emot från valnämnden och från röstningslokaler,
 • 2. om röstmottagarna har vägrat ta emot valkuvert eller ytterkuvert för budröst och anledningen till detta, och
 • 3. om ångerröstning förekommit. Förordning (2008:1279).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1279

10 § Vid den preliminära rösträkningen ska röstmottagarna för varje val i protokollet anteckna

 • 1. antalet valkuvert som tas ur valurnan och antalet röstande enligt röstlängden och om antalet inte stämmer den sannolika orsaken till skillnaden,
 • 2. antalet godkända valsedlar uppdelade efter partibeteckning,
 • 3. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de saknar partibeteckning,
 • 4. antalet valsedlar som inte har godkänts därför att de har en partibeteckning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap. vallagen (2005:837), och
 • 5. antalet valkuvert som innehåller valsedlar som av andra skäl inte har godkänts eller som är tomma. Förordning (2017:1073).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1279, 2017:1073

11 § Protokollet ska skrivas under av två av röstmottagarna, däribland ordföranden. Förordning (2008:1279).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1279

Valnämndens preliminära rösträkning

12 § I samband med valnämndens preliminära rösträkning ska 6nämnden för varje val i protokollet anteckna

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1279

Länsstyrelsens slutliga rösträkning och mandatfördelning

13 § Vid sin slutliga rösträkning ska länsstyrelsen i protokollet anteckna

 • 1. antalet godkända valsedlar för varje partibeteckning och lista som har fått mandat samt antalet godkända personröster och fördelningen av dessa,
 • 2. antalet godkända valsedlar för övriga partibeteckningar,
 • 3. antalet ogiltiga valsedlar,
 • 4. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de saknar partibeteckning, och
 • 5. antalet valsedlar som är ogiltiga därför att de har en partibeteckning för ett parti som inte anmält sitt deltagande i valet enligt 2 kap. vallagen (2005:837).

Vid fördelningen av mandat vid val till landstings- och kommunfullmäktige ska länsstyrelsen i protokollet dessutom anteckna

 • 1. mandatfördelningen,
 • 2. vilka listor som förekommit med kandidater för de partier som har fått mandat,
 • 3. vilka kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal, och
 • 4. vilka ledamöter och ersättare som har utsetts. Förordning (2017:1073).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:1279, 2017:1073

Redovisning av valresultat i vissa fall

14 § Valmyndigheten och länsstyrelserna ska beträffande partier som inte fått mandat i ett val redovisa antalet godkända valsedlar

 • 1. vid val till riksdagen och Europaparlamentet: senast två månader efter valdagen,
 • 2. vid övriga val: senast tre månader efter valdagen. Förordning (2008:1279).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1279

15 § Om mindre än hälften av det bestämda antalet ledamöter har utsetts vid val till landstings- eller kommunfullmäktige, ska länsstyrelsen anmäla detta till Valprövningsnämnden. Förordning (2008:1279).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1279

Bemyndigande

16 § Valmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

 • 1. avgifter vid beställning av valsedlar och kuvert,
 • 2. papperskvalitet och färgnyanser för valsedlar samt vilken administrativ information som ska finnas på dessa,
 • 3. utformningen av röstkort, kuvert och omslag,
 • 4. blanketter för röstlängd, protokoll och väljarförteckningar, och
 • 5. vilken administrativ information som ska finnas i protokoll som förs av valnämnderna och länsstyrelserna. Förordning (2008:1279).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:1279

Bilaga

Utformning av valsedlar
En valsedel ska utformas enligt nedan och får, på därför avsedda utrymmen, förses endast med sådana uppgifter som anges där.
Framsida
/Bilden är inte med här/
Baksida
/Bilden är inte med här/
På valsedlarna får det utöver varje kandidats namn finnas följande uppgifter om kandidaten:
 • 1. ålder,
 • 2. yrke eller titel,
 • 3. adress,
 • 4. partitillhörighet eller liknande uppgift.
Uppgifterna får omfatta högst två rader per kandidat.
För de angivna fälten på en valsedel ska följande marginaler användas:
 • 1. valsedelns framsida:
  • a) vänster och höger sidmarginal till 1, 2, 3 och 4 samt 6 och 7: 10 millimeter,
  • b) valsedelns överkant till 1: 4 millimeter,
  • c) avstånd mellan 1 och 2: 2,45 millimeter,
  • d) avstånd mellan 2 och 3: 2,45 millimeter,
  • e) avstånd mellan 3 och 4: 2,45 millimeter,
  • f) avstånd mellan 4 och 6: 3,6 millimeter,
 • 2. valsedelns baksida:
  • a) vänster och höger sidmarginal till 8 och 9: 10 millimeter,
  • b) valsedelns överkant till 8: 11 millimeter,
  • c) avstånd mellan 8 och 9: 7,6 millimeter.
 • 2. Valsedlar som avses i 6 kap. 1 § 1 respektive 3 vallagen (2005:837)
/Bilden är inte med här/
De fält som har samma beteckning som enligt 1 ovan ska ha samma marginaler som anges där.
Utformning av valkuvert
Valkuvert ska ha storleken 156 × 123 millimeter och dess framsida ska vara utformad enligt följande:
/Bilden är inte med här/
Utformning av ytterkuvert för budröst
Ytterkuvert för budröst ska ha storleken 210×148 millimeter och vara utformade enligt följande:
/Bilden är inte med här/
Utformning av ytterkuvert för brevröst
Ytterkuvert för brevröst ska ha storleken 210×148 millimeter och vara utformade enligt följande:
/Bilden är inte med här/ Förordning (2017:1073).

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:874

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L6
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:874

Förordning (2008:689) om ändring i valförordningen (2005:874)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft
2008-09-01
SFS-nummer
2008:689
Rubrik
Förordning (2008:689) om ändring i valförordningen (2005:874)

Förordning (2008:1279) om ändring i valförordningen (2005:874)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, bil.;ny 2 a §;omtryck
Ikraft
2009-01-01
SFS-nummer
2008:1279
Rubrik
Förordning (2008:1279) om ändring i valförordningen (2005:874)

Förordning (2011:272) om ändring i valförordningen (2005:874)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §, bil.
Ikraft
2011-04-01
SFS-nummer
2011:272
Rubrik
Förordning (2011:272) om ändring i valförordningen (2005:874)

Förordning (2013:1172) om ändring i valförordningen (2005:874)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2014-02-01
SFS-nummer
2013:1172
Rubrik
Förordning (2013:1172) om ändring i valförordningen (2005:874)

Förordning (2014:1397) om ändring i valförordningen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1397
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 • 2. Äldre föreskrifter ska tillämpas vid ett omval som hålls på grund av att ett ordinarie val till riksdagen eller landstings- eller kommunfullmäktige i september 2014 upphävts.
Rubrik
Förordning (2014:1397) om ändring i valförordningen

Förordning (2017:1073) om ändring i valförordningen (2005:874)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4, 5, 10, 13 §§, bil., rubr. närmast före 4 §;ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1073
Rubrik
Förordning (2017:1073) om ändring i valförordningen (2005:874)

Förordning (2019:406) om ändring i valförordningen (2005:874)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraft
2019-08-01
SFS-nummer
2019:406
Rubrik
Förordning (2019:406) om ändring i valförordningen (2005:874)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation