lagen.nu

Utlänningslag (2005:716)

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2005-09-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2019:44
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-02-28
Övrigt
Rättelseblad 2009:16, 2009:1542 och 2014:198 har iakttagits.

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

Huvudförfattare Alexander Ankerstedt

Utlänningslagen (UtlL) innehåller regler om uppehållstillstånd, utvisning, avvisning och medborgarskap. Många av utlänningslagens bestämmelser har tillkommit p g a ett EU-direktiv och när sådan lagbestämmelse är otydlig så ska den tolkas lojalt i enlighet med ordalydelsen och syftet med direktivet, se MIG 2007:14. Dessa för EU-akten tillåtna tolkningsbestämmelser återfinns i EU-författningens förord, även kallat ingress eller preambel och föregår artiklarna. Nationella tolkningsregler är inte tillåtna vid en konflikt med EU-rätten då denna utgör en helt fristående och överordnad rättsordning, en rättsordning sui generis. Handläggningen av ärenden om uppehållstillstånd regleras dels av de allmänna bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223, FL), dels av bestämmelser i 13 kap. Avslag av Migrationsverket får överklagas till migrationsdomstol 14 kap. 3 §. Migrationsdomstolens beslut får överklagas enligt 16 kap. 9 § till Migrationsöverdomstolen men kräver att prövningstillstånd enligt 16 kap. 11 § motiveras. Handläggningen hos domstolarna regleras av förvaltningsprocesslagen (1971:291) och bestämmelser i 16 kap.


Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns föreskrifter om

– lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),

– villkor för att en utlänning ska få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige (2 kap.),

– visering (3 kap.),

– uppehållsrätt (3 a kap.),

– flyktingar och andra skyddsbehövande (4 kap.),

– uppehållstillstånd (5 kap.),

– ställning som varaktigt bosatt i Sverige (5 a kap.),

– arbetstillstånd (6 kap.),

– EU-blåkort (6 a kap.),

– tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT (6 b kap.),

– tillstånd för säsongsarbete (6 c kap.),

– återkallelse av tillstånd (7 kap.),

– avvisning och utvisning (8 kap.),

– utvisning på grund av brott (8 a kap.),

– kontroll- och tvångsåtgärder (9 kap.),

– förvar och uppsikt avseende utlänningar (10 kap.),

– hur en utlänning som hålls i förvar ska behandlas (11 kap.),

– verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (12 kap.),

– handläggningen av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna m.m. (13 kap.),

– överklagande av förvaltningsmyndighets beslut (14 kap.),

– nöjdförklaring (15 kap.),

– migrationsdomstolar och Migrationsöverdomstolen (16 kap.),

– skyldighet att lämna uppgifter (17 kap.),

– offentligt biträde (18 kap.),

– kostnadsansvar (19 kap.),

– bestämmelser om straff m.m. (20 kap.),

– tillfälligt skydd (21 kap.),

– tribunalvittnen (22 kap.), och

– särskilda bemyndiganden (23 kap.). Lag (2018:319).

Kommentar

Med utlänning avses den som inte är svensk medborgare enligt Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap. Migrationsverket meddelar beslut om uppehållstillstånd se 5 kap. 20 §.

Ändringar/Förarbeten (6)

1 a § Om det i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige finns bestämmelser som avviker från denna lag, ska de bestämmelserna gälla. Lag (2016:753).

Rättsfall (1)

MIG 2017:1: Migrationsverkets beslut att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd med...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:753

Vissa definitioner

Barn

2 § Med barn avses i denna lag en person som är under 18 år.

Kommentar

Ett barn får inte ha uppnått myndighetsålder för att bedömas som underårigt barn (MIG 2007:14). Det är om sökanden vid prövningstillfället är under 18 år som ska avgöra om regelverket beträffande vuxna respektive barn skall användas när uppehållstillstånd på grund av anknytning prövas (MIG 2007:5).

Rättsfall (3)

MIG 2007:14: I mål om uppehållstillstånd saknas utrymme att göra tolkningar av...
MIG 2007:5: Fråga om förutsättningar föreligger för uppehållstillstånd på grund av...
MIG 2014:1: En asylsökande som påstår sig vara underårig har bevisbördan för att göra sin...

Asyl

3 § Med asyl avses i denna lag ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför att han eller hon är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Lag (2009:1542).

Rättsfall (1)

MIG 2015:19: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte prövas av en...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

EU-stat

3 a § Med EU-stat avses i denna lag en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU). Lag (2006:219).

Kommentar

Varje person som är medborgare i en av EU:s medlemsstater är också unionsmedborgare (art. 20.1 FEUF). Varje unionsmedborgare ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (art. 21.1 FEUF) även om det finns vissa villkor (art. 1 i rörlighetsdirektivet ). Alla andra behöver tillstånd.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:219

EES-stat och EES-medborgare

3 b § Med EES-stat avses i denna lag en stat som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Med EES-medborgare avses en utlänning som är medborgare i en EES-stat. När det gäller familjeanknytning avses även vissa svenska medborgare i enlighet med vad som närmare framgår av 3 a kap. 2 § andra stycket. Lag (2014:198).

Kommentar

Alla EU länder är med i EES samarbetet. Det motsatta förhållandet gäller däremot inte Norge, Island och Liechtenstein är med i EES men inte EU. Den som är unionsmedborgare är således även EES medborgare. Reglerna om uppehållsrätt aktualiseras enbart i de fall en unionsmedborgare befinner sig i en annan medlemsstat än den han eller hon är medborgare i.

Rättsfall (1)

MIG 2011:17: En tredjelandsmedborgare, som är sambo med en EES-medborgare och som har blivit...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:198, 2006:219
3 c § Har upphävts genom lag (2014:198).

Schengenkonventionen, Schengenstat och Schengenvisering

4 § Med Schengenkonventionen avses i denna lag konventionen om tilllämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985.

Med Schengenstat avses

 • 1. en stat som har tillträtt eller anslutit sig till Schengenkonventionen, samt
 • 2. Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein. Lag (2011:1209).

Kommentar

Inte alla EU-länder ingår i Schengen. Schengensamarbetet har två syften. Det ska dels främja den fria rörligheten för personer, dels stärka åtgärderna mot internationell kriminalitet och olaglig invandring. Den fria rörligheten ska främjas genom att personkontroller vid nationsgränserna mellan Schengenstaterna upphör för alla som lagligen vistas i Schengenområdet. För att den fria rörligheten för personer inte ska leda till ökad internationell brottslighet och olaglig invandring innefattar Schengensamarbetet ett antal olika kompensatoriska åtgärder i form av bl.a. yttre gränskontroll, polisiärt och rättsligt samarbete samt regler om transportörsansvar.

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:946, 2011:1209, 2011:705

4 a § Med Schengenvisering avses i denna lag en visering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex). Lag (2011:705).

Kommentar

Paragrafen deinfinerar Schengenvisering. Villkoren för utfärdande av en Schengenvisering regleras uttömmande i viseringskodexen och det finns ingen möjlighet att ha kompletterande bestämmelser i nationell lag, MIG 2012:19. Viseringskodexen utgör en utveckling av det internationella regelverk som kallas Schengenregelverket. Viseringskodexen skiljer på enhetlig visering (art. 24), visering med territoriellt begränsad giltighet (art. 25) och visering för flygplatstransitering (art. 26). Europeiska kommissionen har, på grundval av art. 51 i viseringskodexen, publicerat en handledning för handläggning av viseringsansökningar och ändring av utfärdade viseringar kommissionens beslut K(2010) 1620 av den 19.3.2010. Den inte är rättsligt bindande utan syftar till att säkra en harmoniserad tillämpning av de rättsliga bestämmelserna.

Rättsfall (4)

MIG 2012:19: En kvinna som ansökt om en Schengenvisering enligt bestämmelserna i...
MIG 2014:19: Ett tillförlitligt sponsoråtagande, som omfattar både resekostnader och...
MIG 2014:19: Ett tillförlitligt sponsoråtagande, som omfattar både resekostnader...
MIG 2018:9: För att en ansökan om Schengenvisering från en tredjelandsmedborgare som är...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:705

Rörlighetsdirektivet

4 b § Med rörlighetsdirektivet avses i denna lag Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG. Lag (2014:198).

Inresa

5 § Med inresa avses i denna lag att en utlänning passerar in över gränsen för svenskt territorium.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från vad som anges i första stycket.

Utresa

6 § Med utresa avses i denna lag att en utlänning passerar ut över gränsen för svenskt territorium.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från vad som anges i första stycket.

Säkerhetsärenden

7 § Säkerhetsärenden enligt denna lag är ärenden där Säkerhetspolisen av skäl som rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän säkerhet förordar

– att en utlänning ska avvisas eller utvisas,

– att en utlännings ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska avslås eller att en utlännings uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska återkallas,

– att en utlänning inte ska beviljas statusförklaring eller att en utlännings statusförklaring ska återkallas,

– att en utlänning inte ska beviljas resedokument, eller

– att en utlännings ansökan om ställning som varaktigt bosatt ska avslås eller att en utlännings ställning som varaktigt bosatt ska återkallas.

Ett ärende hos Migrationsverket om huruvida ny prövning ska beviljas enligt 12 kap. 19 eller 19 b § är ett säkerhetsärende om beslutet om avvisning eller utvisning har fattats i ett säkerhetsärende. Lag (2016:1243).

Kommentar

Det finns två olika typer av säkerhetsärenden, säkerhetsärenden enligt Utlänningslag (2005:716) (UtlL) och säkerhetsärenden enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll (LSU). Ett ärende utgör ett säkerhetsärende enligt UtlL om säkerhetspolisen av skäl som rör rikets säkerhet eller allmän säkerhet motsätter sig att en utlänning beviljas uppehållstillstånd i Sverige eller förordar att utlänningen avvisas eller utvisas eller att utlänningens uppehållstillstånd återkallas. En utlänning som inte avvisas eller utvisas enligt UtlL kan under vissa förutsättningar utvisas enligt LSU. LSU är alltså tillämplig om inte avvisning eller utvisning sker enligt utlänningslagens regler (1 § LSU). LSU tar huvudaskligen sikte på rikets säkrhet och terroristbrott. Frågan om utvisning enligt LSU tas endast upp på ansökan av Säkerhetspolisen.

Rättsfall (2)

MIG 2006:3: Synnerliga skäl för att placera klaganden i häkte har bedömts föreligga när det...
MIG 2006:6: En polismyndighet som inte särskilt förordnats av regeringen eller...

Ändringar/Förarbeten (4)

Allmänna bestämmelser

8 § Lagen skall tillämpas så att en utlännings frihet inte begränsas mer än vad som är nödvändigt i varje enskilt fall.

Kommentar

Beskriver en proportionalitetsprincip (MIG 2006:5).

Rättsfall (8)

MIG 2006:5: Tillfälligt verkställighetshinder på grund av utdömt fängelsestraff medför inte...
MIG 2008:23: Grund för verkställighetsförvar föreligger när det finns anledning att anta att...
MIG 2011:3: En utlänning som utvisats på grund av brott och som hålls i förvar får inte...
MIG 2013:13: En utlänning med lagakraftvunnet utvisningsbeslut har ansökt om förlängning av...
MIG 2014:15: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har inte ansetts föreligga när det bedömts...
MIG 2014:17: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har ansetts finnas när en utlänning bl.a....
MIG 2015:10: En utlänning ska utvisas enligt ett lagakraftvunnet beslut från...
MIG 2017:23: Om en asylsökandesom ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först...

9 § Det som föreskrivs om avvisning och utvisning i denna lag gäller i tilllämpliga delar också för beslut om överföring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (Dublinförordningen). Lag (2014:792).

Kommentar

Beslut om överföring enligt Dublinförordningen ersätter ett beslut om avvisning eller utvisning från Sverige, se MIG 2006:4. En överföring enligt Dublinförordningen innebär således att det inte sker någon materiell prövning av asylansökan i Sverige och ansökan om asyl skall därför inte avslås utan avvisas, se MIG 2006:4. Om däremot överföring enligt Dublinförordningen redan verkställts så förfaller talan såväl vad gäller förordnande av offentligt biträde som överföring enligt Dublinförordningen och den ska i en sådan situation avskrivas, se MIG 2006:4.

Rättsfall (10)

MIG 2006:4: Ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen ersätter ett beslut om...
MIG 2007:4: Migrationsverket skall ha muntlig handläggning även i de ärenden som kan...
MIG 2008:28: Att en ansökan om asyl i Sverige återkallas efter Migrationsverkets beslut om...
MIG 2008:32: Bestämmelserna i 12 kap. 19 § utlänningslagen om ny prövning av frågan om...
MIG 2010:9: Rätt till offentligt biträde såvitt avser förvar kan föreligga för en utlänning...
MIG 2012:20: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande eller...
MIG 2013:23: Migrationsverket kan i ärenden om överföring enligt Dublinförordningen inte...
MIG 2014:29: Bestämmelsen om offentligt biträde i 18 kap. 1 § utlänningslagen kan tillämpas...
MIG 2016:4: Dublinförordningens bestämmelse att en sökande ska ha rätt till överklagande...
MIG 2017:23: Om en asylsökandesom ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:792

10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.

Kommentar

Här anges Principen om barnets bästa. Principen om barnets bästa ska appliceras på alla områden, se även prop. 1996/97:25 s. 244 ff där det framgår att utlänningslagen är en lagstiftning där barnets intresse måste vägas mot andra samhällsintressen.

Rättsfall (12)

MIG 2008:13: Sociala problem i hemlandet bör regelmässigt lösas i samråd med hemlandets...
MIG 2008:19: Hinder mot att meddela återreseförbud har ansetts föreligga, trots att sökanden...
MIG 2009:31: I mål om uppehållstillstånd har en kvinna med barn beviljats permanent...
MIG 2009:33: Synnerliga skäl enligt 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 utlänningslagen har inte...
MIG 2009:8: Synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen har inte...
MIG 2009:9: Synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen har vid en...
MIG 2010:6: Vilket beviskrav som ska tillämpas vid bedömningen av om det föreligger...
MIG 2011:6: I mål om uppehållstillstånd där sökandena åberopat skyddsbehov gentemot...
MIG 2013:6: Ett barn, som lider av livshotande leukemi, har tillsammans med sin förälder...
MIG 2014:30: Umgänge två timmar varje vecka under nio månader per år med fyraårigt barn...
MIG 2014:7: När föräldrar, på grund av ett barns situation i hemlandet, beslutat att skicka...
NJA 2007 s. 425: En man som gjort sig skyldig till våldtäkt har utvisats ur Sverige trots att...

11 § När frågor om tillstånd enligt denna lag skall bedömas och ett barn berörs av ett beslut i ärendet skall, om det inte är olämpligt, barnet höras. Den hänsyn skall tas till det barnet har sagt som barnets ålder och mognad motiverar.

12 § En ansökan om uppehållstillstånd som grundar sig på sådana omständigheter som anges i 4 kap. 2 a § ska handläggas som en ansökan om asyl. Lag (2009:1542).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

13 § Säkerhetsärenden skall handläggas skyndsamt.

14 § Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt och Säkerhetspolisen har ansökt om att utlänningen ska utvisas enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, ska ansökningarna handläggas tillsammans enligt lagen om särskild utlänningskontroll.

En ansökan om uppehållstillstånd, statusförklaring, resedokument eller ställning som varaktigt bosatt av en utlänning som är utvisad enligt lagen om särskild utlänningskontroll eller har meddelats motsvarande beslut enligt äldre lag och befinner sig i Sverige, ska handläggas enligt den lagen. Lag (2014:198).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:198, 2009:1542

15 § Ska det vid tillämpningen av denna lag göras en bedömning av om det finns risk för att en utlänning avviker, får hänsyn endast tas till om denne

 • 1. tidigare har hållit sig undan,
 • 2. har uppgett att han eller hon inte har för avsikt att lämna landet efter ett beslut om avvisning eller utvisning,
 • 3. har uppträtt under någon identitet som var felaktig,
 • 4. inte har medverkat till att klarlägga sin identitet och därigenom försvårat prövningen av sin ansökan om uppehållstillstånd,
 • 5. medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit väsentlig information,
 • 6. tidigare har överträtt ett meddelat återreseförbud,
 • 7. har dömts för ett brott som kan leda till fängelse, eller
 • 8. har utvisats av allmän domstol på grund av brott. Lag (2012:129).

Kommentar

Migrationsverket får inte som krav för att ska anses som medverkande i utredningen av sitt ärende kräva att sökanden lämnar Sverige och istället vänder sig till en svensk beskickning i ett land där han har rätt att vistas, se MiÖD UM 414-11

Rättsfall (4)

MIG 2013:3: Den i utlänningslagen angivna sammanlagda längsta förvarstiden på tolv månader...
MIG 2014:17: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har ansetts finnas när en utlänning bl.a....
MIG 2015:10: En utlänning ska utvisas enligt ett lagakraftvunnet beslut från...
MIG 2015:5: Utlänningslagens förvarsbestämmelser är inte tillämpliga när det är fråga om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:129

16 § Bestämmelser om gränspassage finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna). Lag (2018:30).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:30, 2015:91

2 kap. Villkor för att en utlänning skall få resa in i samt vistas och arbeta i Sverige

Pass

1 § En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige skall ha pass.

Kommentar

Vissa undantag från denna regel ges i 8-10 §§ UtlL och 2 kap. 1-2 §§ UtlF.

Rättsfall (6)

MIG 2007:30: Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte beviljas om utlänningen inte...
MIG 2007:54: En utlänning, som åberopat anknytning till Sverige genom här bosatt maka,...
MIG 2007:56: En tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med...
MIG 2009:35: Ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats av...
MIG 2009:7: För att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska kunna beviljas krävs att...
NJA 2009 s. 424: Fråga om den som utan vinstsyfte har hjälpt nära släktingar att passera över...

Lagrumshänvisningar hit (3)

1 a § Om en utlänning inte har någon handling som gäller som pass och saknar möjlighet att skaffa en sådan handling, får Migrationsverket utfärda ett främlingspass för honom eller henne.

Har en utlänning beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller beviljats skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 c §, ska Migrationsverket utfärda ett främlingspass för utlänningen, om han eller hon inte kan få ett nationellt pass. Främlingspass ska dock inte utfärdas om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver att så inte sker.

Migrationsverket får utfärda främlingspass även i andra fall, om det finns särskilda skäl. Lag (2014:778).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:778

2 § Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall svenska myndigheter får utfärda pass för utlänningar.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Migrationsverket får meddela föreskrifter om vilka handlingar som får godtas som pass.

Rättsfall (2)

MIG 2007:30: Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte beviljas om utlänningen inte...
MIG 2009:7: För att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska kunna beviljas krävs att...

Visering

3 § En utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengenvisering eller nationell visering. Lag (2014:198).

Kommentar

Schengenvisering definieras i 1 kap. 4 §.

Rättsfall (6)

MIG 2012:19: En kvinna som ansökt om en Schengenvisering enligt bestämmelserna i...
MIG 2014:19: Ett tillförlitligt sponsoråtagande, som omfattar både resekostnader och...
MIG 2014:19: Ett tillförlitligt sponsoråtagande, som omfattar både resekostnader...
MIG 2018:22: När en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare...
MIG 2018:9: För att en ansökan om Schengenvisering från en tredjelandsmedborgare som är...
NJA 2009 s. 424: Fråga om den som utan vinstsyfte har hjälpt nära släktingar att passera över...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (4)

Uppehållsrätt

3 a § Bestämmelser om uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar finns i 3 a kap. Lag (2006:219).

Kommentar

Bestämmelserna om uppehållsrätt avser att värna och främja de grundläggande EU-rättsliga principerna om den fria rörligheten inom medlemsstaternas gemensamma marknad respektive rätten till bevarande av familjens enhet. Principen om familjens enhet följer av art. 181–188 UNHCR:s handbok och syftar till att hålla samman kärnfamiljen. Den tar sikte på den familj som flyktingen har vid det tillfälle då han eller hon flyr. De som omfattas är nära anhöriga till en flykting som normalt också beviljas uppehållstillstånd som flyktingar. De anhöriga som omfattas av principen om familjens enhet är make och minderåriga barn men även partner som någon ingått registrerat partnerskap med, se art. 2.2 i rörlighetsdirektivet. Sambo jämställas med make/maka vid tillämpningen av reglerna om uppehållsrätt och tolkas enligt Sambolag (2003:376), se MIG 2011:17. Samboskap kan uppstå även efter inresa i Sverige, se MIG 2011:17, men får inte ha skett uteslutande i syfte att få uppehållsrätt, se MIG 2009:11.

Undantag från regel om familjemedlem finns i 5 kap. 18 § där någon som förvisso inte är, men i praktiken varit som en förälder, för den som i Sverige och som beviljats uppehållstillstånd sedan den varit mycket liten kan räknas som familjemedlem, se MIG 2007:2.

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:219, 2006:219

Uppehållstillstånd

4 § Uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd). Den som har uppehållstillstånd eller ställning som varaktigt bosatt i Sverige får, om villkoret i 1 § är uppfyllt, resa in i Sverige. Lag (2014:198).

Kommentar

En tredjelandsmedborgare har inte självständig rätt att uppehålla sig i Sverige (sekundär uppehållsrätt) utan härleds från, och är beroende av, den uppehållsrätt en unionsmedborgare (primär uppehållsrätt) har med vissa undantag för EES-medborgare enligt 3 a kap..

Rättsfall (3)

MIG 2007:31: Genom att först i migrationsdomstolen yrka uppehållstillstånd på grund av...
MIG 2007:54: En utlänning, som åberopat anknytning till Sverige genom här bosatt maka,...
NJA 2009 s. 424: Fråga om den som utan vinstsyfte har hjälpt nära släktingar att passera över...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:219, 2014:198

5 § En utlänning som vistas i Sverige mer än tre månader ska ha uppehållstillstånd. Lag (2014:198).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:198

6 § Regeringen får meddela föreskrifter om att utlänningar skall ha uppehållstillstånd redan efter en kortare vistelsetid i Sverige än tre månader.

Arbetstillstånd

7 § Arbetstillstånd är ett tillstånd att arbeta i Sverige. En utlänning som skall arbeta i Sverige på grund av anställning här eller utomlands skall ha arbetstillstånd.

Kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd

7 a § Bestämmelser om kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd finns i 6 a–6 c kap. Lag (2018:319).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2018:319, 2018:67, 2013:606

Undantag från kraven på pass, visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd

8 § Kravet på pass enligt 1 § för inresa gäller inte för en utlänning som är medborgare i en Schengenstat om han eller hon reser eller har rest in i Sverige direkt från en Schengenstat.

Kravet på pass enligt 1 § för vistelse gäller inte för en medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge och inte heller för en utlänning som är medborgare i en annan Schengenstat om han eller hon har rest in i Sverige direkt från en Schengenstat. Lag (2014:198).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

Rättsfall (3)

MIG 2007:30: Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte beviljas om utlänningen inte...
MIG 2007:31: Genom att först i migrationsdomstolen yrka uppehållstillstånd på grund av...
MIG 2007:56: En tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:219, 2014:198

8 a § Kravet på visering enligt 3 § gäller inte för en utlänning som

 • 1. är EES-medborgare,
 • 2. har uppehållskort eller permanent uppehållskort som har utfärdats i Sverige eller av en behörig myndighet i en annan EES-stat,
 • 3. har uppehållstillstånd,
 • 4. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller
 • 5. återtas enligt 6 a kap. 14 § eller 6 b kap. 19 §.

Kravet på visering enligt 3 § för inresa gäller inte heller för en utlänning som återtas enligt 4 kap. 5 d § eller 5 a kap. 7 §. Lag (2018:67).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:67

8 b § Kravet på uppehållstillstånd enligt 5 § gäller inte för en utlänning som

 • 1. är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge,
 • 2. har uppehållsrätt, eller
 • 3. har visering för längre tid än tre månader. Lag (2014:198).

8 c § Kravet på arbetstillstånd enligt 7 § gäller inte för en utlänning som

 • 1. är medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge,
 • 2. har uppehållsrätt, eller
 • 3. har permanent uppehållstillstånd. Lag (2014:198).

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om att utlänningar i andra fall än de som anges i 8–8 c §§ får resa in i Sverige samt vistas och arbeta här utan pass, visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. Lag (2014:198).

Rättsfall (3)

MIG 2007:30: Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte beviljas om utlänningen inte...
MIG 2007:31: Genom att först i migrationsdomstolen yrka uppehållstillstånd på grund av...
MIG 2007:54: En utlänning, som åberopat anknytning till Sverige genom här bosatt maka,...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:198

10 § Bestämmelserna om krav på pass, visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd tillämpas inte för

 • 1. diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda, och
 • 2. främmande staters kurirer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna om krav på pass, visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd gäller i viss utsträckning för de personer som anges i första stycket.

I fråga om andra utlänningar som är berättigade till förmåner enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall de inskränkningar iakttas som följer av den lagen.

Rättsfall (2)

MIG 2007:30: Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte beviljas om utlänningen inte...
MIG 2007:31: Genom att först i migrationsdomstolen yrka uppehållstillstånd på grund av...

Lagrumshänvisningar hit (1)

3 kap. Visering

1 § Villkor för beviljande av Schengenvisering finns i viseringskodexen. Lag (2011:705).

Kommentar

Shengenvisering definieras i 1 kap. 4 §, ">Karta över Shengenvisering, samt en detaljerad lista över alla världens länder. Artikel 21 i viseringskodexen handlar om kontroll av inresevillkoren och riskbedömning. Särskild uppmärksamhet bör i det sammanhanget ägnas åt att bedöma huruvida sökanden utgör en risk för olaglig invandring och huruvida han eller hon har för avsikt att lämna medlemsstaternas territorium när viseringen löper ut (artikel 21.1). Av artikel 21.3 b-c i kodexen framgår att konsulatet, när det kontrollerar om sökanden uppfyller inresevillkoren, bl.a. ska kontrollera sökandens skäl rörande den avsedda vistelsens syfte och om personen finns på en spärrlista i SIS i syfte att vägras inresa. I handledningens del II punkt 7.1 under rubriken ”Grundläggande principer” (se även 1 kap. 4a §), anges angående den prövning som ska ske enligt viseringskodexens artikel 21, att hur ingående granskningen bör vara beror på den risk som den sökande utgör med hänsyn tagen till hans eller hennes nationalitet, lokala förhållanden, profil och personliga historia. Varje ansökan ska bedömas för sig och på grundval av all tillgänglig information. Även den socioekonomiska situationen ska bedömas på så vis att en arbetslös sökande kan ha en mycket stabil ekonomisk situation och en högavlönad sökande kan överväga olaglig invandring av personliga skäl, se [punkt 7.12 i handledningen. I MIG 2012:19 bedömdes

 1. det uppgivna syftet med resan vara logiskt och trovärdigt,
 2. ifall det fanns rimliga tvivel till sökandens avsikt, att innan den sökta viseringen löpte ut lämna medlemsstaternas territorium.
 3. de lokala förhållandena och den allmänna situationen i hemlandet
 4. sökandens personliga situation inklusive familjeförhållanden.

Rättsfall (6)

MIG 2012:19: En kvinna som ansökt om en Schengenvisering enligt bestämmelserna i...
MIG 2013:20: En familjemedlem till en unionsmedborgare ska enligt rörlighetsdirektivet ges...
MIG 2014:19: Ett tillförlitligt sponsoråtagande, som omfattar både resekostnader och...
MIG 2014:19: Ett tillförlitligt sponsoråtagande, som omfattar både resekostnader...
MIG 2017:5: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i...
MIG 2018:22: När en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:705
2 § Har upphävts genom lag (2011:705).
3 § Har upphävts genom lag (2011:705).

4 § Om det finns särskilda skäl får nationell visering beviljas. En sådan visering ger tillstånd att resa in i och vistas i Sverige. Viseringen får endast beviljas för längre tid än tre månader, dock högst ett år. Den får beviljas för längre tid än utlänningens pass gäller endast när det finns särskilda skäl. Lag (2011:705).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:705

Beslutande myndigheter

5 § Beslut om Schengenvisering får utöver vad som följer av viseringskodexen meddelas av Migrationsverket. Beslut om nationell visering får meddelas av Migrationsverket och Regeringskansliet. Lag (2011:705).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:705

Bemyndiganden

6 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Migrationsverket får meddela föreskrifter om att andra myndigheter har rätt att besluta om visering.

Regeringen får meddela föreskrifter om att ett organ som är knutet till Sveriges exportråd har rätt att bevilja visering.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Regeringskansliet får ingå överenskommelse med en Schengenstat om att den statens behöriga myndigheter får besluta om Schengenvisering.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Regeringskansliet får besluta om samarbete med en extern tjänsteleverantör eller med en kommersiell mellanhand i enlighet med viseringskodexen. Lag (2011:705).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:705

7 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om visering.

3 a kap. Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl.

Kommentar

Bestämmelserna i 3 a kap. utlänningslagen har utformats för att genomföra rörlighetsdirektivet i svensk rätt som i sin tur bygger på bestämmelserna om unionsmedborgarskap i artikel 20 och den fria rörlighet för unionsmedborgare i artikel 21 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF). art. 20 FEUF utgör även hinder för nationella åtgärder som medför att unionsmedborgare fråntas möjligheten att faktiskt åtnjuta kärnan i de rättigheter som tillkommer dem i kraft av unionsmedborgarskapet, MIG 2011:17.

Allmänna bestämmelser

1 § Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd i enlighet med vad som sägs i detta kapitel. Lag (2006:219).

Kommentar

Med stöd av preambeln i rörlighetsdirektivet p. 10 framgår att uppehållsrätt överstigande tre månader bör vara underkastad vissa villkor till förhindrande av att personer som utövar sin rätt till fri rörlighet blir en orimlig belastning för den mottagande statens sociala biståndssystem under den första tiden av vistelsen. Villkor anges i 3 §. Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

Rättsfall (7)

HFD 2016 ref. 39: Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som...
MIG 2007:56: En tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med...
MIG 2009:11: Uppehållsrätt föreligger inte för tredjelandsmedborgare som ingått äktenskap...
MIG 2009:37: EES-medborgares familjemedlemmar kan få undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 §...
MIG 2011:17: En tredjelandsmedborgare, som är sambo med en EES-medborgare och som har blivit...
MIG 2012:10: För att en EES-medborgares familjemedlem, som är tredjelandsmedborgare, ska ha...
MIG 2014:8: För att en tredjelandsmedborgare ska ha uppehållsrätt i Sverige på den grunden...

2 § Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en EES-medborgare och som är

 • 1. make eller sambo till EES-medborgaren,
 • 2. släkting i rakt nedstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning eller är under 21 år,
 • 3. släkting i rakt uppstigande led till EES-medborgaren eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av någon av dem för sin försörjning, eller
 • 4. annan familjemedlem, om familjemedlemmen i det land som han eller hon har kommit från är beroende av EES-medborgaren för sin försörjning eller ingår i EES-medborgarens hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl absolut krävs att EES-medborgaren personligen tar hand om familjemedlemmen.

Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag även en utlänning med sådan familjeanknytning som anges i första stycket till en svensk medborgare som återvänder till Sverige efter att ha utnyttjat sin rätt till fri rörlighet enligt rörlighetsdirektivet och som utlänningen har följt med eller anslutit sig till när den svenska medborgaren utnyttjat sin rätt till fri rörlighet. Lag (2014:198).

Kommentar

Motsvarar artikel 2.2 i rörlighetsdirektivet. Familjemedlem se 2 kap. 3 a §. Rätten för familjemedlem att "följa med eller i Sverige ansluta sig till" i 1 st. är att tolka som att tredjelandsmedborgare vilka är familjemedlemmar till EES-medborgare har rätt att ansluta sig till EES-medborgare i en medlemsstat. Detta gäller oavsett om denne antingen bosatt sig i medlemsstaten före eller efter att ha bildat familj eller om en tredjelandsmedborgare först efter inresan till Sverige träffar och flyttar samman med EES-medborgaren, se KamR UM 5590-08. Make och sambo skulle jämställs vid tillämpningen av reglerna om uppehållsrätt enligt denna paragraf, se MIG 2011:17 och Metockfallet.

Rättsfall (5)

HFD 2016 ref. 39: Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som...
MIG 2009:11: Uppehållsrätt föreligger inte för tredjelandsmedborgare som ingått äktenskap...
MIG 2009:37: EES-medborgares familjemedlemmar kan få undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 §...
MIG 2011:17: En tredjelandsmedborgare, som är sambo med en EES-medborgare och som har blivit...
MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgare har...

Lagrumshänvisningar hit (9)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:198

Uppehållsrätt

3 § En EES-medborgare har uppehållsrätt om han eller hon

 • 1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
 • 2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning,
 • 3. är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
 • 4. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige. Lag (2006:219).

Kommentar

Bestämmelsen motsvarar artikel 7 i rörlighetsdirektivet. Här anges under vilka förutsättningar en EES-medborgare ska anses ha uppehållsrätt i Sverige. Angående familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

 • p. 3: Både kravet på tillräckliga tillgångar för försörjning och sjukförsäkring måste vara uppfyllda. Kravet på sjukförsäkring gäller även anknytningspersonen, MiÖD UM 8875-10. Om ett barn åberopas som anknytningsperson räcker det med att barnet har sjukförsäkring och att sökande har tillgångar för försörjning som täcker båda, MiÖD UM 8875-10.
 • p. 4. En förälder kan åberopa uppehållsrätt genom anknytning till ett barn om föräldern har faktisk vårdnad om barnet, jfr MIG 2009:22 jmf även EU-domstolens dom i mål nr 200/02 Zhou och Chen.

Att utlänningen har familj här torde nästan regelmässigt innebära en betydelsefull anknytning till landet, särskilt om de anhöriga är svenska medborgare eller har bott i Sverige en avsevärd tid, se prop. 1997/98:36 s. 19 ff.

Rättsfall (7)

HFD 2016 ref. 39: Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som...
MIG 2009:11: Uppehållsrätt föreligger inte för tredjelandsmedborgare som ingått äktenskap...
MIG 2009:21: Fråga om uppehållsrätt - En tredjelandsmedborgare, som ingått äktenskap med en...
MIG 2009:22: Vid prövning av om uppehållsrätt föreligger för en minderårig EES- medborgare,...
MIG 2011:19: En ekonomiskt passiv unionsmedborgare som uppbär äldreförsörjningsstöd och...
MIG 2012:15: Kravet på sjukförsäkring i 3 a kap. 3 § 4 utlänningslagen har inte ansetts...
MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgare har...

Lagrumshänvisningar hit (5)

4 § En sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 2 § första stycket har uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt enligt 3 §.

En sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 2 § andra stycket har uppehållsrätt.

Uppehållsrätt enligt första eller andra stycket föreligger inte om ett äktenskap ingåtts, ett samboförhållande inletts eller en utlänning adopterats uteslutande i syfte att ge utlänningen uppehållsrätt. Lag (2014:198).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §. Skenäktenskap kan inte ligga till grund för uppehållsrätt, se MIG 2009:11 och MIG 2011:17. Även om migrationsverket inte utfört en anknytningsutredning som bland annat görs i syfte att utreda eventuellt skenäktenskap får det yrkas på i åtminstone migrationsdomstol, se KamR UM 3342/10. Familjemedlemmens uppehållsrätt som grundas på släktskapet och inte medborgarskapet, benämns sekundär uppehållsrätt.

Rättsfall (6)

HFD 2016 ref. 39: Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som...
MIG 2007:56: En tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med...
MIG 2009:11: Uppehållsrätt föreligger inte för tredjelandsmedborgare som ingått äktenskap...
MIG 2009:21: Fråga om uppehållsrätt - En tredjelandsmedborgare, som ingått äktenskap med en...
MIG 2011:30: Ett beslut att inte avbryta verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslut om...
MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgare har...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:198

5 § Uppehållsrätten finns så länge villkoren är uppfyllda. Lag (2006:219).

Rättsfall (2)

MIG 2009:11: Uppehållsrätt föreligger inte för tredjelandsmedborgare som ingått äktenskap...
MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgare har...

Att behålla uppehållsrätt i vissa fall

5 a § En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare eller egen företagare enligt 3 § 1 anses som arbetstagare respektive egen företagare och behåller sin uppehållsrätt även om han eller hon

 • 1. drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, eller
 • 2. inleder en yrkesutbildning.

I fall som avses i första stycket 2 måste utbildningen ha samband med den tidigare sysselsättningen, förutom i fall då EES-medborgaren är ofrivilligt arbetslös.

En EES-medborgare som har uppehållsrätt som arbetstagare enligt 3 § 1 anses som arbetstagare och behåller sin uppehållsrätt om han eller hon är ofrivilligt arbetslös efter mer än ett års anställning och har anmält sig som arbetssökande vid den offentliga arbetsförmedlingen. Har EES-medborgaren fullgjort en anställning som varit tidsbegränsad till mindre än ett år eller inträffar den ofrivilliga arbetslösheten under de första tolv månaderna av en anställning, anses EES-medborgaren under motsvarande förutsättningar i stället som arbetstagare i sex månader och behåller sin uppehållsrätt under samma tid. Lag (2014:198).

5 b § En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare behåller sin uppehållsrätt om den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt avlider, under förutsättning att familjemedlemmen då har vistats i Sverige som familjemedlem under minst ett år och

 • 1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige,
 • 2. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige, eller
 • 3. är medlem i en familj som redan är bildad i Sverige av en person som uppfyller villkoren i 1 eller 2. Lag (2014:198).

5 c § En EES-medborgares familjemedlem som är släkting i rakt nedstigande första led till EES-medborgaren och som är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige behåller sin uppehållsrätt om den förälder från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt avlider eller reser ut ur Sverige. Detsamma gäller en person som har vårdnaden om familjemedlemmen. Uppehållsrätten kvarstår till dess att familjemedlemmen har avslutat studierna. Lag (2014:198).

5 d § En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare behåller sin uppehållsrätt om anknytningen till den person från vilken han eller hon härlett sin uppehållsrätt upphör genom äktenskapsskillnad, ogiltigförklaring av äktenskapet eller upphörande av samboförhållandet, under förutsättning att han eller hon uppfyller vad som föreskrivs i 5 b § 1, 2 eller 3 och

 • 1. äktenskapet eller samboförhållandet har varat i minst tre år, varav minst ett år i Sverige, när förfarandet för äktenskapsskillnad eller ogiltigförklaring av äktenskapet eller upplösning av samboförhållandet inleds,
 • 2. vårdnaden av EES-medborgarens barn har överlåtits på familjemedlemmen,
 • 3. det är befogat med hänsyn till särskilt svåra omständigheter i förhållandet, eller
 • 4. familjemedlemmen genom överenskommelse mellan föräldrarna eller genom domstolsbeslut har rätt till umgänge med ett barn och denna umgängesrätt måste utövas i Sverige. Lag (2014:198).

Permanent uppehållsrätt

6 § En EES-medborgare som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har permanent uppehållsrätt. Lag (2006:219).

Rättsfall (1)

MIG 2010:8: I mål om medborgarskap har en man, som först hade uppehållstillstånd enligt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

7 § En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES- medborgare och som har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år med den person från vilken han eller hon härleder sin uppehållsrätt, har permanent uppehållsrätt. Lag (2006:219).

8 § Det som sägs i 6 och 7 §§ påverkas inte av tillfälliga vistelser utanför Sverige som inte överstiger sammanlagt sex månader per år eller av en längre vistelse utanför Sverige på grund av obligatorisk militärtjänstgöring. Detsamma gäller vid vistelse utanför Sverige under högst tolv på varandra följande månader på grund av graviditet och förlossning, allvarlig sjukdom, studier eller yrkesutbildning, utstationering på grund av arbete i ett annat land eller särskilda skäl. Lag (2006:219).

Rättsfall (1)

MIG 2010:8: I mål om medborgarskap har en man, som först hade uppehållstillstånd enligt...

9 § Den permanenta uppehållsrätten gäller utan villkor och kan endast upphöra om utlänningen har vistats utanför Sverige i mer än två på varandra följande år. Lag (2006:219).

Rättsfall (1)

MIG 2007:56: En tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med...

Uppehållskort m.m.

10 § En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare och som har uppehållsrätt ska ansöka om uppehållskort hos Migrationsverket senast tre månader efter det att han eller hon kom till Sverige. Detta gäller dock inte för en utlänning som har ett giltigt uppehållstillstånd eller som inom tre månader från ankomsten till Sverige har ansökt om ett sådant tillstånd. Lag (2014:198).

11 § Om det kan antas att en EES-medborgares familjemedlem är skyldig att ansöka om uppehållskort enligt 10 §, får Migrationsverket förelägga honom eller henne att fullgöra denna skyldighet. Migrationsverket får även förelägga familjemedlemmen att lämna in sådana handlingar som är nödvändiga för att uppehållskort ska kunna utfärdas. Lag (2014:198).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:198

12 § Ett föreläggande enligt 11 § får förenas med vite.

Fråga om utdömande av vite prövas av migrationsdomstol på ansökan av Migrationsverket.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. Lag (2006:448).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:448

12 a § Migrationsverket ska utfärda

 • 1. intyg om permanent uppehållsrätt till en EES-medborgare som har ansökt om sådant intyg och som har permanent uppehållsrätt,
 • 2. uppehållskort till en EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare, om han eller hon har ansökt om sådant kort och har uppehållsrätt, och
 • 3. permanent uppehållskort till en EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare, om han eller hon har ansökt om sådant kort och har permanent uppehållsrätt. Lag (2014:198).

Bemyndiganden

13 § Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kraven i 3–7 §§. Lag (2014:198).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:198

14 § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka handlingar som ska lämnas vid ansökan om uppehållskort. Lag (2014:198).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:198

4 kap. Flyktingar och andra skyddsbehövande

Definitioner

1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som

– befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och

– inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.

Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens territorium.

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.

Av 2 b § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är utesluten från att anses som flykting. Lag (2014:1400).

Kommentar

Relativt få faller in i definitionen av flykting. De flesta asylsökande hamnar under rubriken skyddsbehövande i övrigt (4 kap. 2 §). Definitionen överensstämmer med den som finns i art. 1.A.2 i Genèvekonventionen. Vägledning för tolkningen av flyktingbestämmelsen kan, förutom i förarbeten och praxis, hämtas i de rekommendationer som ges i UNHCR:s handbok Den som bedöms vara flykting ska per automatik ges flyktingstatusförklaring, se 3 §. En flykting kan inte resa fritt då den saknar pass och får istället ansöka om resedokument, se vidare 2 kap. UtlF. Paragrafen tar upp principen om non-refoulement som har sitt ursprung i artikel 33 i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning (Genévekonvention) och handlar om flyktingars rätt att inte återsändas till ett hemland där de riskerar förföljelse smat att inte heller sändas till något annat land där de inte är skyddade mot att sändas vidare till ett sådant hemland, se även 12 kap. 1 och 2 §§. Sedan Genévekonventionen kom till har de allmänt erkända förföljelsegrunderna blivit fler och ett antal sådana grunder finns nu uppräknade i den svenska definitionen av vad som avses med en flykting. Principen har på så sätt fått ett vidare tillämpningsområde vad flyktingskap beträffar. Det är inte möjligt att erhålla status som flykting eller annan skyddsbehövande i förhållande till ett land som man inte är medborgare i, undantaget statslösa personer, se MIG 2012:20.

Asylsökande är inte i behov av internationellt skydd och kan inte vara att bedöma som flykting, om han eller hon, kan få ett effektivt skydd i någon del av hemlandet, se MIG 2013:12. Migrationsverket och domstolarna har att pröva om det är rimligt att tillämpa ett internt flyktalternativ , se MIG 2007:33 II och MIG 2008:20. Prövningen om de föreligger internt flyktalternativ ska göras på samma sätt oavsett om man har att bedöma om en asylsökande är att se som flykting eller alternativt skyddsbehövande se prop. 2009/10:31 s. 135 samt MIG 2007:9. Vid inre oroligheter då inte hela landet är drabbat och det finns ett inre flyktalternativ föreligger inte något behov av fristad i Sverige, se prop. 1996/97:25 s. 101 och MIG 2013:2. Migrationsverket har bevisbördan för att det finns ett rimligt och relevant internflyktsalternativ, se MIG 2009:4 och MIG 2013:2. Prövningen om det föreligger ett internt flyktalternativ måste prövas i underinstans innan frågan kan prövas i överinstans. Om frågan inte prövats i migrationsdomstol så bör målet återförvisas till migrationsdomstolen för fortsatt handläggning.

Rättsfall (36)

MIG 2007:12: Fråga om metod för prövning av skyddsskäl i utlänningsmål, bl.a. tillämpning av...
MIG 2007:16: Det har inte funnits anledning att ifrågasätta att en familj som tillhör...
MIG 2007:20: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd då skyddsskäl åberopas är det...
MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2007:33: Skyddsgrunder skall hållas åtskilda från övriga grunder vid en bedömning av om...
MIG 2007:37: Fråga om förfarandet vid prövning av skyddsskäl. Tillika fråga om begreppet...
MIG 2007:9: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd är det den asylsökande som...
MIG 2008:21: Enbart den omständigheten att en person är statslös, tillhörande gruppen...
MIG 2008:39: När myndigheternas ovilja att bereda en enskild skydd från misshandel av f.d....
MIG 2009:13: För att uppehållstillstånd ska komma ifråga sedan ett avlägsnandebeslut...
MIG 2009:27: För att det ska anses råda ett tillstånd av inre väpnad konflikt i...
MIG 2009:31: I mål om uppehållstillstånd har en kvinna med barn beviljats permanent...
MIG 2009:36: En läkare, en akademiker och en musiker, samtliga från Irak, har inte ansetts...
MIG 2009:4: För att ett internt flyktalternativ ska kunna anses föreligga måste det dels...
MIG 2011: 21: En utlänning har ägnat sig åt politisk verksamhet riktad mot regimen i sitt...
MIG 2011:29: Vid prövningen av om en utlänning gjort sannolikt att hans konversion från en...
MIG 2011:4: I södra och mellersta Somalia, dvs. i de delar av Somalia som inte utgörs av...
MIG 2011:6: I mål om uppehållstillstånd där sökandena åberopat skyddsbehov gentemot...
MIG 2011:7: En domare inom rättsväsendet har inte ansetts tillhöra viss samhällsgrupp i...
MIG 2011:8: En kvinna har gjort sannolikt att hon hyser en välgrundad fruktan för att...
MIG 2011:9: Vid en prövning av frågan om uppehållstillstånd med stöd av 12kap. 19 § fjärde...
MIG 2012:14: Det har inte funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande, som...
MIG 2012:18: Fråga om vilka krav som kan ställas på parterna när det gäller att presentera...
MIG 2012:2: En migrationsdomstols utredningsskyldighet har ansetts aktualiserad när den...
MIG 2012:20: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande eller...
MIG 2013:16: En kvinna har beviljats uppehållstillstånd som flykting. I enlighet med...
MIG 2013:19: En statslös palestinier har beviljats flyktingstatusförklaring sedan det...
MIG 2015:18: Flyktingstatusförklaring kan inte beviljas en utlänning enbart på grund av att...
MIG 2015:22: En asylsökande som är medborgare i ett visst land är enligt lagstiftningen i...
MIG 2016:22: Frågan om uteslutande från att anses som flykting ingår som en del i prövningen...
MIG 2016:30: Komplexa frågor om förföljelse på grund av sexuell läggning och...
MIG 2016:7: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring...
MIG 2017:12: Av landinformation framgår att den som lämnar Eritrea illegalt och håller sig...
MIG 2018:6: Omständigheter som i praxis bedömts medföra behov av internationellt skydd för...
MIG 2018:7: Landinformationen ger stöd för att en man från Syrien, vars hus bränts ned av...
MIG 2018:8: Av landinformationen framgår att situationen för kvinnor har påverkats...

Lagrumshänvisningar hit (17)

Ändringar/Förarbeten (3)

2 § Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att

 • 1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och
 • 2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av hemlandets skydd.

Första stycket gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som avses där eller om utlänningen löper sådan risk genom handlingar från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens territorium.

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.

Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande. Lag (2014:1400).

Kommentar

Dessa ansökningar handlägges som asylansökan, se 1 kap. 12 §. För att en behandling ska bedömas utgöra tortyr, så ska den kännetecknas av en avsiktlig omänsklig behandling som förorsakar ett 1. mycket allvarligt lidande och 2. mycket grymt lidande. Frågan om internt flyktalternativ måste prövas då det är en integrerad del av skyddsprövningen, se MiÖD UM 2953-12. Sökande vars familj i hemlandet var utsatt av hot då banditer ville åt familjens hus, ansågs inte längre ha en hotbild riktad mot sig då banditerna efter att familjen flytt övertagit huset. Eventuella rester av hotbilden var riktad mot fadern och inte sökanden personligen. Sökanden ansågs av denna anledning inte ha något skyddsbehov och nekades flyktingförklaring, uppehålls- och arbetstillstånd, se KamR UM 133-09. Det är en förutsättning för att ett skyddsbehov ska anses föreligga att det inte finns något internt flyktalternativ, jmf 1 §, se MIG 2013:2. Om det av landinformation framgår att det saknas fungerande myndighetsstruktur i hemlandet så kan sökande inte räkna med att få skydd av myndigheterna i hemlandet och därmed falla inom ramen för att beredas skydd som alternativt skyddsbehövande, se MIG 2013:2.

Rättsfall (24)

MIG 2007:12: Fråga om metod för prövning av skyddsskäl i utlänningsmål, bl.a. tillämpning av...
MIG 2007:16: Det har inte funnits anledning att ifrågasätta att en familj som tillhör...
MIG 2007:20: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd då skyddsskäl åberopas är det...
MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2007:33: Skyddsgrunder skall hållas åtskilda från övriga grunder vid en bedömning av om...
MIG 2007:37: Fråga om förfarandet vid prövning av skyddsskäl. Tillika fråga om begreppet...
MIG 2007:9: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd är det den asylsökande som...
MIG 2008:21: Enbart den omständigheten att en person är statslös, tillhörande gruppen...
MIG 2009:13: För att uppehållstillstånd ska komma ifråga sedan ett avlägsnandebeslut...
MIG 2009:19: Engagemang för en organisation som varit delaktig i terroristhandlingar har...
MIG 2009:27: För att det ska anses råda ett tillstånd av inre väpnad konflikt i...
MIG 2009:31: I mål om uppehållstillstånd har en kvinna med barn beviljats permanent...
MIG 2009:36: En läkare, en akademiker och en musiker, samtliga från Irak, har inte ansetts...
MIG 2009:4: För att ett internt flyktalternativ ska kunna anses föreligga måste det dels...
MIG 2010:10: Vid prövning av en asylsökandes möjlighet till internflykt ska individens...
MIG 2011:29: Vid prövningen av om en utlänning gjort sannolikt att hans konversion från en...
MIG 2011:4: I södra och mellersta Somalia, dvs. i de delar av Somalia som inte utgörs av...
MIG 2011:6: I mål om uppehållstillstånd där sökandena åberopat skyddsbehov gentemot...
MIG 2011:7: En domare inom rättsväsendet har inte ansetts tillhöra viss samhällsgrupp i...
MIG 2011:9: Vid en prövning av frågan om uppehållstillstånd med stöd av 12kap. 19 § fjärde...
MIG 2012:2: En migrationsdomstols utredningsskyldighet har ansetts aktualiserad när den...
MIG 2012:20: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande eller...
MIG 2013:2: Frågan om ett internt flyktalternativ föreligger ingår som en del i prövningen...
MIG 2015:22: En asylsökande som är medborgare i ett visst land är enligt lagstiftningen i...

Lagrumshänvisningar hit (22)

Ändringar/Förarbeten (3)

2 a § Med övrig skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 och 2 §§ befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon

 • 1. behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller
 • 2. inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof.

Första stycket 1 gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som avses där eller om utlänningen löper sådan risk genom handlingar från enskilda och inte kan antas bli erbjuden ett effektivt skydd som inte är av tillfällig natur. Vid bedömningen av om skydd erbjuds beaktas endast skydd som ges av staten eller av parter eller organisationer som kontrollerar hela eller en betydande del av statens territorium.

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.

Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är utesluten från att anses som övrig skyddsbehövande. Lag (2014:1400).

2 b § En utlänning är utesluten från att anses som flykting om det finns synnerlig anledning att anta att han eller hon har gjort sig skyldig till

 • 1. brott mot freden, krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten, såsom dessa definieras i de internationella instrument som har upprättats för att beivra sådana brott,
 • 2. ett grovt icke-politiskt brott utanför Sverige innan han eller hon kom hit, eller
 • 3. gärningar som strider mot Förenta nationernas syften och grundsatser enligt inledningen och artiklarna 1 och 2 i Förenta nationernas stadga.

Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat eller på annat sätt deltagit i förövandet av de brott eller gärningar som där nämns. Lag (2009:1542).

Kommentar

En elva år gammal dom för narkotikabrott och medlemskap i en mc-organisation, oavsett dess rykte och erfarenheterna av dess verksamhet ansågs inte kunna utgöra grund för en avvisning. Avvisningsbeslut måste baseras på att den berördes personliga beteende innefattar en konkret risk för att han kommer att begå brott i Sverige och om sådan risk finns så ska det framgå av beslutet, se JO dnr:4488-2007. Bestämmelsen har sitt ursprung i art. 1 f i flyktingkonventionen och art 12.2 i skyddsgrundsdirektivet, jmf 2 c§. Prövningen sker genom att först bedöms om utlänningen har rätt till flyktingstatus och om den har så prövas i ett andra skede, ifall utlänningen trots allt inte ska ges rätten till flyktingstatus p g a förekomst av de i paragrafen uppräknade alternativen. Bestämmelsen gäller även en utlänning som anstiftat eller deltagit i förövandet av ett brott som räknas upp i paragrafen. Jämför även med 8 kap. 8 § UtlL avseende den som i Sverige begår brott efter att ha fått uppehållstillstånd.

Rättsfall (2)

MIG 2012:14: Det har inte funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande, som...
MIG 2016:22: Frågan om uteslutande från att anses som flykting ingår som en del i prövningen...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

2 c § En utlänning är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande och övrig skyddsbehövande om det finns synnerlig anledning att anta att han eller hon

 • 1. har gjort sig skyldig till sådana brott eller gärningar som avses i 2 b § första stycket 1 eller 3,
 • 2. har gjort sig skyldig till ett grovt brott, eller
 • 3. utgör en fara för rikets säkerhet.

Det som anges i första stycket gäller även en utlänning som har anstiftat eller på annat sätt deltagit i förövandet av de brott eller gärningar som avses i första stycket 1 och 2. Lag (2009:1542).

Kommentar

Bestämmelsen har sitt ursprung i art. 1 f i flyktingkonventionen och art 17.1 i skyddsgrundsdirektivet, jmf 2 b §.

Rättsfall (1)

MIG 2011:4: I södra och mellersta Somalia, dvs. i de delar av Somalia som inte utgörs av...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

Statusförklaring

3 § En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl ansökt om uppehållstillstånd, ska förklaras vara flykting (flyktingstatusförklaring) om han eller hon omfattas av definitionen i 1 § och inte är utesluten från att anses som flykting enligt 2 b §.

En utlänning får dock vägras flyktingstatusförklaring om han eller hon

 • 1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne stanna i Sverige, eller
 • 2. har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta verksamheten här. Lag (2009:1542).

Kommentar

Vid bedömningen av trovärdigheten i en sökandens utsaga avseende skyddskälen fästs vikt vid att berättelsen är sammanhängande, inte präglas av motstridiga uppgifter och att berättelsen till sina huvuddrag förblir oförändrad under asylprövningens gång. Åberopade omständigheter får inte heller strida mot allmänt kända fakta i form av exempelvis relevant och aktuell landinformation, se MIG 2007:12 och MiÖD UM 5069-11.

Trots att lagparagrafen pekar på att status som flyktingförklaring per automatik "ska" ges den som är flykting så anges i förarbeten att den inte nödvändigtvis måste ges (är fakultativ), se prop. 2009/10:31 s. 73. Ett yrkande måste även avse både a) uppehållstillstånd pga. flykting jämlikt 4 kap. 1 § UtlL och b) flyktingstatusförklaring jämlikt 4. kap. 3 § för att beviljas flyktingstatusförklaring, annars kan det medföra att man förlorar möjligheten att erhålla flyktingstatusförklaring. Detta kan framstå som märkligt med tanke på att syftet med flyktingstatusförklaring är att den ska klargöra, såväl för flyktingen själv som för berörda myndigheter, att personen är flykting och har rätt till de förmåner som tillkommer en flykting jmf dock prop. 2009/10:31 s. 73 där det framgår att sådan förklaring kan ske även i senare skede och ska då utfärdas av Migrationsverket på begäran av en flykting. Statusförklaring kan återkallas se 5a-b §§.

Rättsfall (9)

MIG 2008:21: Enbart den omständigheten att en person är statslös, tillhörande gruppen...
MIG 2011:13: En utlänning har, genom att hos sitt hemlands myndigheter anskaffa och sedan...
MIG 2011:8: En kvinna har gjort sannolikt att hon hyser en välgrundad fruktan för att...
MIG 2012:14: Det har inte funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande, som...
MIG 2013:16: En kvinna har beviljats uppehållstillstånd som flykting. I enlighet med...
MIG 2016:22: Frågan om uteslutande från att anses som flykting ingår som en del i prövningen...
MIG 2016:7: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring...
MIG 2018:7: Landinformationen ger stöd för att en man från Syrien, vars hus bränts ned av...
MIG 2018:8: Av landinformationen framgår att situationen för kvinnor har påverkats...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

3 a § En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl ansökt om uppehållstillstånd, ska förklaras vara alternativt skyddsbehövande (alternativ skyddsstatusförklaring) om han eller hon omfattas av definitionen i 2 § och inte är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande enligt 2 c §.

En utlänning, som med åberopande av skyddsskäl har ansökt om uppehållstillstånd, ska förklaras vara övrig skyddsbehövande (övrig skyddsstatusförklaring) om han eller hon omfattas av definitionen i 2 a § och inte är utesluten från att anses som övrig skyddsbehövande enligt 2 c §.

Av 3 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att andra stycket inte gäller under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019. Lag (2016:753).

Rättsfall (2)

MIG 2011:4: I södra och mellersta Somalia, dvs. i de delar av Somalia som inte utgörs av...
MIG 2011:6: I mål om uppehållstillstånd där sökandena åberopat skyddsbehov gentemot...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:753, 2009:1542

3 b § Frågan om statusförklaring får inte prövas om asylansökan avvisas enligt 5 kap. 1 b § eller 1 c § andra stycket. Lag (2009:1542).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

3 c § En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige får ansöka om statusförklaring. En sådan ansökan ska prövas enligt 3 eller 3 a §. Lag (2009:1542).

Resedokument

4 § För en flykting eller statslös får utfärdas en särskild passhandling för resor utanför Sverige (resedokument). Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om resedokument.

Kommentar

Regler om ansökan och handläggning av resedokument och främlingspass samt ändring respektive återkallande av densamma ges i MIGRFS 10/2011. Som komplement och som stöd för härledning se även 2 kap. 7-22 § UtlF samt Genevekonventionens art. 11, 27-28 och Bilaga S1

Rättsfall (4)

MIG 2008:21: Enbart den omständigheten att en person är statslös, tillhörande gruppen...
MIG 2009:6: När en utlänning i samband med sin ansökan om resedokument hävdat att han är...
MIG 2013:16: En kvinna har beviljats uppehållstillstånd som flykting. I enlighet med...
MIG 2016:7: Det finns inte skäl att bevilja två minderåriga barn flyktingstatusförklaring...

Lagrumshänvisningar hit (5)

När en utlänning upphör att vara flykting eller annan skyddsbehövande

5 § En flykting upphör att vara flykting om han eller hon

 • 1. av fri vilja på nytt använder sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare,
 • 2. av fri vilja på nytt förvärvar det medborgarskap som han eller hon tidigare har förlorat,
 • 3. förvärvar medborgarskap i ett nytt land och får det landets skydd,
 • 4. av fri vilja återvänder för att bosätta sig i det land där han eller hon är medborgare eller som statslös tidigare hade sin vistelseort, eller
 • 5. på grund av väsentliga och bestående förändringar i hemlandet eller i det land där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelsort inte längre befinner sig i en sådan situation att han eller hon kan anses som flykting och därför inte kan fortsätta att vägra använda sig av hemlandets eller vistelselandets skydd.

Första stycket 5 gäller dock inte en flykting som på grund av tidigare förföljelse har tungt vägande skäl för att inte vilja använda sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare eller där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort. Lag (2014:1400).

Kommentar

Paragrafen motsvarar art. 1.C i Genèvekonventionen

Rättsfall (1)

MIG 2011:13: En utlänning har, genom att hos sitt hemlands myndigheter anskaffa och sedan...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2014:1400

5 a § En utlänning upphör att vara alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande om de omständigheter som medförde att han eller hon bedömdes som skyddsbehövande inte längre finns eller har ändrats i sådan omfattning att skydd inte längre behövs. Vid bedömningen ska endast väsentliga och bestående förändringar beaktas.

Första stycket gäller dock inte en utlänning som på grund av tidigare upplevelser som utgjort grund för skyddsbehov har tungt vägande skäl för att inte vilja använda sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare eller där han eller hon som statslös tidigare hade sin vistelseort. Lag (2014:1400).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:1400, 2009:1542

Återkallelse av statusförklaring

5 b § En flyktingstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att utlänningen inte kan anses vara flykting.

Om det föreligger sådana omständigheter som anges i 3 § andra stycket får en flyktingstatusförklaring återkallas. Lag (2009:1542).

Kommentar

Om en person som fått status som flykting av fri vilja använder sig av det lands skydd där han eller hon är medborgare och sa sig behöva skydd från kan det utgöra grund för att förlora flyktingstatus. När det däremot varit fråga om en enstaka och tillfällig kontakt med hemlandets ambassad som inte syftat till något annat än att tillfredsställa krav som ställts från svenska myndigheters sida, har regeringen ansett att kontakten med ambassaden inte har inneburit att hemlandets beskydd har begagnats, se regeringens vägledande beslut den 21 augusti 1997, reg. 73-97. Sådan situation kan exempelvis uppstå om utlänningen ansöker om och får nytt hemlandspass, även om p. 124 UNHCR anger att det finns undantag även för denna regel. Se även p 118-125 UNHCR

Rättsfall (1)

MIG 2011:13: En utlänning har, genom att hos sitt hemlands myndigheter anskaffa och sedan...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

5 c § En alternativ skyddsstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att utlänningen inte kan anses vara alternativt skyddsbehövande.

En övrig skyddsstatusförklaring ska återkallas, om det kommer fram att utlänningen inte kan anses vara övrig skyddsbehövande. Lag (2009:1542).

Återtagande av skyddsbehövande som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och deras familjemedlemmar

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

5 d § Om en annan EU-stat har ålagt en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i den staten och som har flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring i Sverige att lämna den staten, ska han eller hon återtas till Sverige. Detsamma gäller hans eller hennes familjemedlemmar, om de har ålagts att lämna den andra EU-staten genom ett beslut som har fattats i samband med beslutet avseende utlänningen. Lag (2014:198).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Beslutande myndighet, m.m.

6 § Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket.

Migrationsverket får dock inte bevilja statusförklaring för en utlänning som av allmän domstol har utvisats på grund av brott. Om en sådan utlänning ansöker om statusförklaring och Migrationsverket finner att han eller hon bör beviljas statusförklaring, ska verket inte besluta i ärendet utan med eget yttrande lämna över detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut om statusförklaring hade kunnat överklagas. Lag (2009:1542).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

Tillfälligt skydd

7 § Särskilda bestämmelser om tillfälligt skydd i en massflyktssituation finns i 21 kap.

Skydd för tribunalvittnen

8 § Särskilda bestämmelser om skydd för personer som vittnat eller kommer att vittna i förhandlingar inför en internationell domstol eller tribunal samt för deras nära anhöriga finns i 22 kap.

5 kap. Uppehållstillstånd

Kommentar

Som huvudregel meddelas beslut om uppehållstillstånd av Migrationsverket se 5 kap. 20 § UtlL. Migrationsverket ska också pröva frågor om avvisning jämlikt 8 kap. 4 § UtlL och utvisning 8 kap. 7 § UtlL.

Uppehållstillstånd som skyddsbehövande

1 § Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande som befinner sig i Sverige har rätt till uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd får dock vägras en flykting om han eller hon

 • 1. genom ett synnerligen grovt brott har visat att det skulle vara förenat med allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta honom eller henne stanna i Sverige, eller
 • 2. har bedrivit verksamhet som inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta verksamheten här.

Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket ska vara permanent eller gälla i minst tre år. Om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första stycket, ska det nya tillståndet gälla i minst två år. Första och andra meningarna gäller dock inte om tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid. Giltighetstiden får dock inte vara kortare än ett år.

Av 4 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller för övriga skyddsbehövande under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019. Av 5 § den lagen framgår att under samma period gäller inte tredje stycket för flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Lag (2016:753).

Kommentar

Om det finns skäl att bevilja uppehållstillstånd ska innan sådant beviljas en kontroll göras i Schengens informationssystem (SIS) med stöd av 4 kap. 21 § UtlF om utlänningen finns registrerad på spärrlistan. Om sådan spärr finns ska Migrationsverket enligt art. 25 i Schengenkonventionen samråda med den stat som står bakom spärren ifall det finns skäl häva spärren eller om det finns hinder för att bevilja uppehållstillstånd, se MIG 2008:25 och UN 448-03. Ansökan om uppehållstillstånd kan inte avslås på den grunden att en ansökan lämnats in vid en svensk beskickning eller konsulat i ett annat land än det land som är sökandens hemland eller det land där han eller hon annars är stadigvarande bosatt, se MIG 2011:11. Om en ansökan lämnas in i ett annat land än sökandens hemland eller det land där han eller hon annars är stadigvarande bosatt måste Migrationsverket göra en materiell prövning av ansökan på den utredning som går att presentera. Däremot står sökanden risken av att en fullgod utredning inte kan ske där, se MiÖD UM 414-11.

Rättsfall (13)

MIG 2007:16: Det har inte funnits anledning att ifrågasätta att en familj som tillhör...
MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2007:35: Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande omständigheter...
MIG 2009:19: Engagemang för en organisation som varit delaktig i terroristhandlingar har...
MIG 2009:27: För att det ska anses råda ett tillstånd av inre väpnad konflikt i...
MIG 2009:36: En läkare, en akademiker och en musiker, samtliga från Irak, har inte ansetts...
MIG 2009:4: För att ett internt flyktalternativ ska kunna anses föreligga måste det dels...
MIG 2011:4: I södra och mellersta Somalia, dvs. i de delar av Somalia som inte utgörs av...
MIG 2012:14: Det har inte funnits synnerlig anledning att anta att en asylsökande, som...
MIG 2013:15: UNHCR:s erkännande av en persons flyktingskap är inte bindande vid prövningen...
MIG 2013:16: En kvinna har beviljats uppehållstillstånd som flykting. I enlighet med...
MIG 2013:19: En statslös palestinier har beviljats flyktingstatusförklaring sedan det...
MIG 2016:30: Komplexa frågor om förföljelse på grund av sexuell läggning och...

Lagrumshänvisningar hit (17)

Ändringar/Förarbeten (5)

1 a § Om en utlänning som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas statusförklaring efter ansökan enligt 4 kap. 3 c § ska uppehållstillståndets giltighetstid omprövas och bestämmas i enlighet med vad som föreskrivs i 1 § tredje stycket. Lag (2009:1542).

Rättsfall (1)

MIG 2013:19: En statslös palestinier har beviljats flyktingstatusförklaring sedan det...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

1 b § En asylansökan får avvisas om sökanden

 • 1. i en annan EU-stat har förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande,
 • 2. i ett land som inte är en EU-stat har förklarats vara flykting eller har motsvarande skydd, om sökanden kommer att släppas in i det landet och där är skyddad mot förföljelse och mot att sändas vidare till ett annat land där han eller hon riskerar förföljelse, eller
 • 3. kan sändas till ett land där han eller hon

– inte riskerar att utsättas för förföljelse,

– inte riskerar att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

– är skyddad mot att sändas vidare till ett land där han eller hon inte har motsvarande skydd,

– har möjlighet att ansöka om skydd som flykting, och

– har en sådan anknytning till det aktuella landet att det är rimligt för honom eller henne att resa dit.

I fall som avses i första stycket 3 får dock ansökan inte avvisas om

 • 1. sökanden har en make, ett barn eller en förälder som är bosatt i Sverige och sökanden inte har en lika nära familjeanknytning till det land dit verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan ske, eller
 • 2. sökanden på grund av tidigare långvarig vistelse i Sverige med uppehållstillstånd eller uppehållsrätt har fått särskild anknytning hit och saknar sådan anknytning eller anknytning genom anhöriga i det land dit verkställigheten av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut kan ske. Lag (2014:792).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §. Bestämmelsen baseras på art 25.2 a i asylprocedurdirektivet där det anges att medlemsstaterna får neka att pröva en asylansökan om en annan medlemsstat har beviljat sökanden flyktingstatus.

Rättsfall (5)

MIG 2013:8: En kvinna och hennes barn har sökt asyl i Sverige. Deras ansökningar om...
MIG 2014:26: En asylansökan från ett barn kan inte avvisas med stöd av 5 kap. 1 b § första...
MIG 2015:12: Möjligheten att avvisa en asylansökan med hänvisning till att den sökande har...
MIG 2017:13: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till det...
MIG 2017:20: En asylansökan från en person som har beviljats skyddsstatus i en annan EU-stat...

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:792, 2009:1542

1 c § I Dublinförordningen finns bestämmelser om överföring av asylsökande som tillämpas gentemot EU-stater samt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein.

Vid beslut om överföring enligt Dublinförordningen ska asylansökan avvisas. Lag (2011:1209).

Rättsfall (3)

MIG 2012:20: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande eller...
MIG 2014:26: En asylansökan från ett barn kan inte avvisas med stöd av 5 kap. 1 b § första...
MIG 2016:20: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2011:1209, 2009:1542

2 § Uppehållstillstånd skall ges till en utlänning som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige (vidarebosättning).

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till skyddsbehövande som återtagits enligt 4 kap. 5 d §

2 a § Om en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har återtagits enligt 4 kap. 5 d § har getts uppehållstillstånd, ska uppehållstillstånd för samma tid ges också till hans eller hennes familjemedlemmar som har återtagits enligt samma bestämmelse.

Uppehållstillstånd får dock vägras en familjemedlem som utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Lag (2014:198).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:219, 2009:1542, 2014:198

Uppehållstillstånd för utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige

2 b § Permanent uppehållstillstånd skall ges till den som beviljats ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Lag (2014:198).

2 c § En utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som på grund av vistelse utanför Sverige förlorat sitt uppehållstillstånd ska, efter anmälan, ges ett nytt uppehållstillstånd om han eller hon återvänder till Sverige för att bosätta sig här. Lag (2014:198).

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som återtagits enligt 5 a kap. 7 §

2 d § Om en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som har återtagits enligt 5 a kap. 7 § har getts uppehållstillstånd, ska uppehållstillstånd för samma tid ges också till hans eller hennes familjemedlemmar som har återtagits enligt samma bestämmelse.

Uppehållstillstånd får dock vägras en familjemedlem som utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Lag (2014:198).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

3 § Uppehållstillstånd ska, om inte annat följer av 17–17 b §§, ges till

 • 1. en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,
 • 2. ett utländskt barn som är ogift och
  • a) har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, eller
  • b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige,
 • 3. ett utländskt barn som är ogift och som har adopterats eller som avses bli adopterat av någon som vid tidpunkten för adoptionsbeslutet var och fortfarande är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om barnet inte omfattas av 2 och om adoptionsbeslutet

– har meddelats eller avses komma att meddelas av svensk domstol,

– gäller i Sverige enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, eller

– gäller i Sverige enligt lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer,

 • 4. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller annan skyddsbehövande, om barnet vid ankomsten till Sverige var skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller om barnet lämnats ensamt efter ankomsten, och
 • 5. en utlänning som är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller annan skyddsbehövande, eller en annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, om utlänningen befinner sig i Sverige och beslutet om hans eller hennes asylansökan fattas i samband med beslutet om barnets asylansökan.

När en ansökan om uppehållstillstånd grundas på ett beslut om adoption som har meddelats av svensk domstol, ska den anknytning som har uppkommit genom beslutet godtas i ärendet om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd enligt denna paragraf ska gälla minst ett år. Uppehållstillstånd som beviljas ett ogift barn enligt första stycket 2 b ska gälla för samma tid som förälderns uppehållstillstånd. Om ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas en utlänning som med stöd av första stycket 1, 2, 4 eller 5 har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till en skyddsbehövande, ska det nya tillståndet gälla i minst två år, om inte tvingande hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen kräver en kortare giltighetstid.

Under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 gäller de begränsningar i första och tredje styckena som framgår av 6 § första stycket samt 7 och 8 §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lag (2018:1294).

Kommentar

En grundprincip inom den svenska utlänningsrätten är att hålla samman familjen, vilket kommer till uttryck bl.a. i bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning i 5 kap. 3-3 e §§ utlänningslagen, se även prop. 2005/06:72 s. 68. Bestämmelserna fick sitt nuvarande innehåll genom Familjeåterföreningsdirektivet 2003/86/EG. Principen om familjeåterförening har sitt ursprung i folkrätten och sedermera i EU-rätten genom EKMR, se särskilt art 8.1-2 EKMR. Skyddet för familjen som enhet har ett visst samband med principen om barnets bästa jämlikt 1 kap. 10 § UtlL.

Om begreppet barn, se 1 kap. 2 §. När det gäller barn som vill återförenas med sin/sina förälder/föräldrar, får det ofta räcka med att sannolika skäl talar för att det uppgivna släktskapet är korrekt, se MIG 2012:1. 2 st.: För en vuxen person är det inte tillräckligt att ha ett nära band till sina föräldrar och syskon för att beviljas uppehållstillstånd. Det krävs även ett särskilt beroendeförhållande som går utöver vad som är normalt mellan föräldrar och vuxna barn och ytterligare faktorer som gör att de anhöriga inte kan leva åtskilda från varandra, jmf 3 a-b §§ och MIG 2009:29. 3 st.: Angående samboskap, se 3a §. Angående rätten till DNA-analys, se 13 kap. 15-16 §§.

Rättsfall (25)

MIG 2006:8: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar anknytning till make bosatt...
MIG 2007:10: Brottslighet i form av smuggling av alkohol, vilken medfört fängelsestraff om...
MIG 2007:11: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden har anknytning till Sverige genom...
MIG 2007:14: I mål om uppehållstillstånd saknas utrymme att göra tolkningar av...
MIG 2007:19: En utländsk kvinna har vägrats uppehållstillstånd på anknytning till sin i...
MIG 2007:29: I mål om uppehållstillstånd grundat på anknytning till en i Sverige bosatt...
MIG 2007:36: För att en svensk medborgare skall kunna åberopas som anknytningsperson vid en...
MIG 2007:38: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar anknytning till härvarande...
MIG 2007:49: Utlänning, som dömts till ett längre fängelsestraff för försök till dråp på...
MIG 2007:5: Fråga om förutsättningar föreligger för uppehållstillstånd på grund av...
MIG 2007:54: En utlänning, som åberopat anknytning till Sverige genom här bosatt maka,...
MIG 2007:60: Då ett civilrättsligt äktenskap föreligger råder en presumtion för att den...
MIG 2007:7: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd kan uppgifter av vikt...
MIG 2008:18: Uppgift i folkbokföringen att anknytningspersonen är gift med sökanden av...
MIG 2008:46: Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras för att sökanden utgör ett...
MIG 2008:46: Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras för att sökanden utgör ett...
MIG 2009:21: Fråga om uppehållsrätt - En tredjelandsmedborgare, som ingått äktenskap med en...
MIG 2009:25: Familjeåterföreningsdirektivet är inte tillämpligt när anknytningspersonen...
MIG 2009:28: Särskilda skäl att erkänna ett utländskt äktenskap har ansetts föreligga, trots...
MIG 2013:14: Då ett civilrättsligt äktenskap ingåtts finns det en presumtion för att den...
MIG 2014:16: I mål om familjeåterförening är det inte en förutsättning för att bevislättnad...
MIG 2016:26: Det finns förutsättningar att vägra uppehållstillstånd då två makar samtidigt...
MIG 2016:6: När en utlänning ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sitt...
MIG 2017:17: En utlänning som har permanent uppehållsrätt i Sverige har en sådan stark rätt...
MIG 2018:20: Föräldrar och syskon har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (5)

3 a § Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges till

 • 1. en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges,
 • 2. en utlänning som på något annat sätt än som avses i 3 § eller i denna paragraf är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon har ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som fanns redan i hemlandet,
 • 3. en utlänning som är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige,
 • 4. en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfattning, med ett barn som är bosatt i Sverige, och
 • 5. en utlänning som har svenskt ursprung eller som under lång tid har vistats i Sverige med uppehållstillstånd.

Om en utlänning har getts uppehållstillstånd enligt första stycket 1 ska uppehållstillstånd för samma tid också ges till utlänningens ogifta barn.

När det finns synnerliga skäl får uppehållstillstånd också i andra fall än som avses i första och andra styckena beviljas en utlänning som

 • 1. är adopterad i Sverige i vuxen ålder,
 • 2. är anhörig till en utlänning som är flykting eller annan skyddsbehövande, eller
 • 3. på annat sätt har särskild anknytning till Sverige.

Av 6 § andra stycket och 7 § första stycket lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första–tredje styckena inte gäller under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019, om utlänningen åberopar anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a § den lagen. Lag (2017:356).

Kommentar

1 st.: p.2: Även om det inte går tillämpa 2 st. så kan 3 st. bli aktuell (MIG 2007:1). Med nära anhörig avses inte bara maka, make, sambo och barn (kärnfamilj) utan även andra nära anhöriga (MIG 2007:1). Särskilt beroendeförhållande föreligger om släktingar omedelbart före ankomsten till Sverige haft hushållsgemenskap och det funnits ett beroendeförhållande som innebär att de svårligen kan leva åtskilda (MIG 2007:1). Om delar av familjen åker till Sverige och de kvarvarande väntar en tid innan de söker asyl i Sverige kan det tyda på att något beroendeförhållande inte föreligger (MIG 2007:1). Sökanden har bevisbördan för att beroendeförhållande funnits och myndigheten fattar beslut med utgångspunkt i vad som - med rimlig grad av säkerhet kan bedömas vara de faktiska omständigheterna (MIG 2007:1). Särskilt om samboskap: Två personer som lever tillsammans utan att vara gifta och som inte stadigvarande sammanlevt utomlands är inte att anse som sambor i utlänningslagens mening, se MIG 2011:17. Av detta följer att icke tidigare sammanboende prövas jämlikt 3 a § och i fall där personerna varit sambon utomlands prövas jämlikt 3 §. Rörlighetsdirektivets bestämmelser om uppehållsrätt omfattar inte samboförhållanden se art. 2.2 genom hänvisning från art. 3.1. För att uppehållsrätt ska kunna föreligga får tredjelandsmedborgaren inte ha blivit sambo uteslutande i syfte att få uppehållsrätt, se MIG 2009:11.

En grundläggande förutsättning för att sökanden som åberopar uppehållsrätt via en sambo som är unionsmedborgare utgörs av att unionsmedborgaren omfattas av bestämmelserna om uppehållsrätt. Skälet till detta är att sökandens eventuella uppehållsrätt (sekundär uppehållsrätt) inte utgör en självständig rätt att uppehålla sig i Sverige utan härleds från, och är beroende av, den uppehållsrätt sambon kan tänkas ha i sin egenskap av unionsmedborgare (primär uppehållsrätt), se MIG 2011:17.

2 st.: Om barn inte ges upehållstillstånd per automatik se st. 3.

3 st.: Synnerliga skäl föreligger om det finns ömmande och udda omständigheter i hemlandet som gör att sökandens situation i hemlandet framstår som särskilt utsatt (MIG 2007:1). Bestämmelsen är en undantagsregel och det ska röra sig om en udda situation med ömmande omständigheter (prop. 2004/05:170 s. 183 f. och 277). Prövningen görs snävt och tillämpningen ska vara mycket restriktiv (MIG 2009:26). Bedömningen ska fokusera på om den klagandes sociala, säkerhetsmässiga eller humanitära situation framstår som särskilt utsatt och hänsyn tas till sökandens ålder, boendeförhållanden, försörjningsmöjligheter samt omständigheter av humanitär art (MIG 2009:23). För uppehållstillstånd krävs att sökandens sociala, säkerhetsmässiga eller humanitära situation framstår som särskilt utsatt på grund av någon omständighet (MIG 2007:18).

Hit räknas omständigheter av humanitär karaktär som kön, sexuell läggning, risk för social utstötning vid återvändande, traumatisering till följd av tortyr eller människohandel, (UM 10285-10 från den 23 mars 2012). Även situationer som anses stötande för rättskänslan omfattas, se (MIG 2012:5).

Rättsfall (23)

MIG 2007:1: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till syskon...
MIG 2007:18: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till vuxet barn...
MIG 2007:2: Klaganden har i mål om uppehållstillstånd åberopat anknytning till ett i...
MIG 2007:38: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar anknytning till härvarande...
MIG 2007:45: Fråga om beviskravet vid seriositetsprövning enligt 5 kap. 3 a § första stycket...
MIG 2007:46: När ett avlägsnandebeslut har preskriberats på grund av att utlänningen hållit...
MIG 2007:5: Fråga om förutsättningar föreligger för uppehållstillstånd på grund av...
MIG 2008:1: Uppehållstillstånd har nekats en vuxen utlänning som på grund av tidigare...
MIG 2008:13: Sociala problem i hemlandet bör regelmässigt lösas i samråd med hemlandets...
MIG 2008:16: Enbart tidigare lång legal vistelse i Sverige är inte tillräckligt för...
MIG 2008:2: Synnerliga skäl har inte ansetts föreligga att bevilja uppehållstillstånd för...
MIG 2008:41: Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning har...
MIG 2009:12: När en återkallelse av ett permanent uppehållstillstånd aktualiseras på grund...
MIG 2009:26: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till vuxet barn...
MIG 2009:29: För att ett särskilt beroendeförhållande enligt utlänningslagen ska föreligga...
MIG 2009:3: Ett tidigare beviljat tidsbegränsat uppehållstillstånd för annat ändamål än...
MIG 2009:31: I mål om uppehållstillstånd har en kvinna med barn beviljats permanent...
MIG 2009:33: Synnerliga skäl enligt 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 utlänningslagen har inte...
MIG 2011:23: Konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder ska normalt vara...
MIG 2014:30: Umgänge två timmar varje vecka under nio månader per år med fyraårigt barn...
MIG 2014:7: När föräldrar, på grund av ett barns situation i hemlandet, beslutat att skicka...
MIG 2015:14: Bedömningen av frågan om en utlänning har sådant svenskt ursprung att...
MIG 2017:17: En utlänning som har permanent uppehållsrätt i Sverige har en sådan stark rätt...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (5)

3 b § Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 eller 3 a § får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen.

Av 9 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019. Lag (2016:753).

Rättsfall (1)

MIG 2011:16: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2016:753, 2010:175

3 c § Kraven i 3 b § gäller inte om den person som utlänningen åberopar anknytning till är

 • 1. ett barn,
 • 2. medborgare i Sverige, annan EES-stat eller Schweiz,
 • 3. en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som flykting eller förklarats vara flykting,
 • 4. en utlänning som tagits emot i Sverige inom ramen för ett beslut som regeringen har meddelat om överföring av skyddsbehövande till Sverige (vidarebosättning),
 • 5. en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande eller har förklarats vara alternativt skyddsbehövande, eller
 • 6. en utlänning som har permanent uppehållstillstånd och som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd för bosättning i minst fyra år. Lag (2010:175).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:175

3 d § Kraven i 3 b § gäller inte om sökanden är ett barn och den som barnet åberopar anknytning till är barnets förälder. Kraven i 3 b § gäller inte heller om barnets andra förälder ansöker om uppehållstillstånd tillsammans med barnet. Lag (2010:175).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:175

3 e § Utöver vad som följer av 3 c och 3 d §§ får undantag från kraven i 3 b § medges helt eller delvis, om det finns särskilda skäl. Lag (2010:175).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:175

Uppehållstillstånd på grund av Sveriges internationella åtaganden

4 § Om ett internationellt organ, som har behörighet att pröva klagomål från enskilda, funnit att ett beslut om avvisning eller utvisning i ett enskilt ärende strider mot ett svenskt konventionsåtagande, skall uppehållstillstånd ges till den som omfattas av beslutet, såvida inte synnerliga skäl talar mot att uppehållstillstånd ges.

Uppehållstillstånd på grund av arbete, utbildning på forskarnivå eller försörjning på annat sätt

5 § Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft

 • 1. uppehållstillstånd för arbete eller ett av Sverige utfärdat EU-blåkort, ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse eller tillstånd för säsongsarbete, eller
 • 2. uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå.

Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning ordnad på annat sätt än genom anställning. Om utlänningen ska bedriva näringsverksamhet ska han eller hon ha förmåga att bedriva den aktuella verksamheten. Lag (2018:319).

Rättsfall (4)

MIG 2008:24: För att uppehållstillstånd skall kunna beviljas för egna företagare måste för...
MIG 2015:20: En utlänning har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige...
MIG 2016:5: Vad en ansökan enligt utlänningslagen gäller och vilka omständigheter som är...
MIG 2018:12: En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete har under...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (5)

Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter

6 § Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas.

För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om omständigheterna är särskilt ömmande.

Under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 gäller de avvikelser från första och andra styckena som framgår av 11 och 12 §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lag (2016:753).

Kommentar

Tillståndsgrunden synnerligen ömmande omständigheter är av undantagskaraktär och att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt, se MIG 2007:48 och 2010:23. Utrymmet för att bevilja uppehållstillstånd till vuxna personer enbart på grund av lång legal vistelsetid är med hänsyn till lagtextens restriktiva utformning närmast obefintligt (jfr MIG 2007:43). Vid bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt beaktas. När det gäller barn, se även 1 kap. 10 §. Ett skäl för uppehållstillstånd kan vara att utlänningen har en livshotande fysisk sjukdom. Det ska då beaktas om det är rimligt att vården ges i Sverige. När vård och mediciner finns att tillgå i hemlandet kan uppehållstillstånd inte beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Att den vård som kan erhållas i Sverige håller en högre kvalitet än den i hemlandet är inte skäl för att bevilja uppehållstillstånd här, se UM 7533-12. Ett barn som behandlats för en mycket allvarlig sjukdom med mycket kvalificerad vård och där det inte kunde få nödvändig eftervård om han återvänder till hemlandet ansågs falla inom ramen för en tillämpning av synnerligen ömmande omständigheter. Även ena vårdnadshavaen beviljades uppehållstillstånd med hjälp av paragrafen.

Rättsfall (23)

MIG 2007:15: Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande omständigheter...
MIG 2007:16: Det har inte funnits anledning att ifrågasätta att en familj som tillhör...
MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2007:25: Det förhållandet att ett barn lider av epilepsi och att den vård barnet skulle...
MIG 2007:33: Skyddsgrunder skall hållas åtskilda från övriga grunder vid en bedömning av om...
MIG 2007:35: Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande omständigheter...
MIG 2007:43: Vistelsetiden i Sverige har bedömts vara alltför kort för att en utlänning, som...
MIG 2007:46: När ett avlägsnandebeslut har preskriberats på grund av att utlänningen hållit...
MIG 2007:48: När vård och mediciner finns att tillgå i hemlandet kan uppehållstillstånd inte...
MIG 2007:9: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd är det den asylsökande som...
MIG 2008:3: Vistelsetiden i Sverige har bedömts vara alltför kort för att en familj med...
MIG 2008:38: Verkställighetshinder kan beaktas vid den samlade bedömningen av om synnerligen...
MIG 2009:13: För att uppehållstillstånd ska komma ifråga sedan ett avlägsnandebeslut...
MIG 2009:31: I mål om uppehållstillstånd har en kvinna med barn beviljats permanent...
MIG 2009:8: Synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen har inte...
MIG 2009:9: Synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen har vid en...
MIG 2010:23: En kvinna, som lider av en blodcancersjukdom, riskerar att utveckla akut...
MIG 2010:6: Vilket beviskrav som ska tillämpas vid bedömningen av om det föreligger...
MIG 2012:13: Vid prövningen av om det föreligger sådana ömmande omständigheter att en...
MIG 2013:6: Ett barn, som lider av livshotande leukemi, har tillsammans med sin förälder...
MIG 2014:22: Migrationsverkets och migrationsdomstolens utredningsansvar liksom de principer...
MIG 2015:4: En familj med ett tolvårigt barn har utvisats efter att ha vistats i Sverige i...
MIG 2019:4: Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd p.g.a.praktiskt...

Lagrumshänvisningar hit (12)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:433, 2016:753

Tidsbegränsat uppehållstillstånd

7 § Ett uppehållstillstånd skall tidsbegränsas om det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt råder tveksamhet om uppehållstillstånd bör beviljas.

8 § Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 3 § första stycket 1 eller 3 a § första stycket 1 ska vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället, såvida inte

 • 1. utlänningen sammanbott utomlands med sin make eller sambo under en längre tid, eller
 • 2. det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.

Av 8 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första stycket inte gäller under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 när ett uppehållstillstånd beviljas på grund av anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a § den lagen. Lag (2017:356).

Rättsfall (4)

MIG 2006:8: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar anknytning till make bosatt...
MIG 2007:45: Fråga om beviskravet vid seriositetsprövning enligt 5 kap. 3 a § första stycket...
MIG 2007:54: En utlänning, som åberopat anknytning till Sverige genom här bosatt maka,...
MIG 2013:14: Då ett civilrättsligt äktenskap ingåtts finns det en presumtion för att den...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (4)

9 § Ett uppehållstillstånd som beviljas med stöd av 6 § på grund av sjukdom skall vara tidsbegränsat om utlänningens sjukdom eller behov av vård i Sverige är av övergående natur.

Kommentar

Det är varaktigheten och utvecklingen av hälsotillståndet som måste ligga till grund för bedömningen av längden på ett eventuellt uppehållstillstånd. Ju längre varaktighet, ju starkare talar detta för att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas, se prop. 2004/05:170s. 191.

Rättsfall (1)

MIG 2013:6: Ett barn, som lider av livshotande leukemi, har tillsammans med sin förälder...

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som önskar vistas här i landet för arbete, studier, besök eller för att bedriva näringsverksamhet. Lag (2008:884).

Rättsfall (8)

MIG 2007:21: En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige för studier skall ha sin...
MIG 2007:42: Tillståndstidens längd för ett tidsbegränsat uppehållstillstånd tillhör inte...
MIG 2008:15: Vistelse i Sverige under cirka 18 månader har inte ansetts kunna betecknas som...
MIG 2008:45: Fråga om prövningsramen för migrationsdomstol vid överprövning av...
MIG 2009:10: En dom avseende uppehållstillstånd på grund av studier då ansökan gjorts från...
MIG 2009:5: För att förlängt uppehållstillstånd för studier ska medges krävs det att...
MIG 2015:25: Uppehållstillstånd för studier kan beviljas en utlänning som kan visa att han...
MIG 2016:25: En förutsättning för att beviljas uppehållstillstånd med stöd av4kap. 5 a §...

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:884

11 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas om det finns ett hinder, som inte är bestående, mot att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs.

I 16 a och 16 b §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige finns bestämmelser om uppehållstillståndets längd som gäller under perioden 1 juni 2017–19 juli 2019 för barn som beviljas uppehållstillstånd för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet. Lag (2017:356).

Kommentar

Om den beslutande myndigheten eller domstolen bedömer att avvisning eller utvisning bör ske, men att ett längre rådrum än vad som medges i normalfallet krävs för verkställighet, kan ett tidsbegränsat uppehållstillstånd meddelas samtidigt med ett avlägsnandebeslut som får verkställas efter viss tid, se MIG 2007:30 och prop. 2004/05:170 s. 282 f. I vissa fall kan anstånd beslutas i samband med avvisnings- eller utvisningsbeslut utan att beslutet behöver förenas med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Anstånd får istället beslutas till en tidpunkt när verkställighet är möjlig. Då det råder ett tillfälligt verkställighetshinder bör valet mellan de olika beslutsalternativen ske utifrån verkställighetshindret i det enskilda fallet, se se MIG 2007:30. Tidsbegränsat uppehållstillstånd får inte beviljas för en längre tid än utlänningens pass gäller med vissa undantag, se 4 kap. 23 § UtlF.

Rättsfall (2)

MIG 2007:30: Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan inte beviljas om utlänningen inte...
MIG 2018:21: En utlänning, som är utesluten från att anses som skyddsbehövande och som ska...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:356

12 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som behöver vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

13 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas ett barn eller en man, om barnets eller mannens närvaro i Sverige är nödvändig för att en faderskapsutredning skall kunna genomföras.

Lagrumshänvisningar hit (1)

14 § Om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljats ett barn enligt 12 eller 13 §, får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas också barnets vårdnadshavare.

15 § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader skall på ansökan av förundersökningsledaren ges till en utlänning som vistas här, om

 • 1. det behövs för att förundersökning eller huvudförhandling i brottmål skall kunna genomföras,
 • 2. utlänningen klart visat sin vilja att samarbeta med de brottsutredande myndigheterna,
 • 3. utlänningen brutit alla förbindelser med de personer som är misstänkta för brott som förundersökningen avser, och
 • 4. hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten inte talar emot att tillstånd beviljas.

Om utlänningen vill ha betänketid för att återhämta sig och för att kunna ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna, skall på ansökan av förundersökningsledaren ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om 30 dagar meddelas om de förutsättningar som anges i första stycket 1 och 4 är uppfyllda.

Ett uppehållstillstånd som meddelats enligt första stycket får förlängas om förundersökningsledaren begär det och de där angivna förutsättningarna fortfarande är uppfyllda. Ett uppehållstillstånd som meddelats enligt andra stycket får förlängas om förundersökningsledaren begär det, det av särskilda skäl finns behov av en längre betänketid och de förutsättningar som anges i första stycket 1 och 4 fortfarande är uppfyllda. Lag (2007:322).

15 a § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning vars ansökan om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § eller motsvarande äldre bestämmelser avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, om utlänningen vistas här och

En ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första stycket ska ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter det att beslutet att avslå ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande har vunnit laga kraft. Lag (2014:777).

Rättsfall (2)

MIG 2013:13: En utlänning med lagakraftvunnet utvisningsbeslut har ansökt om förlängning av...
MIG 2014:10: En utlänning kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2014:777, 2008:884

15 b § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska på ansökan av Polismyndigheten beviljas en utlänning som är föremål för särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387). Uppehållstillståndet ska gälla i minst ett år. Lag (2014:655).

15 c § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska på ansökan av socialnämnden beviljas ett barn som avses bli placerat här i landet enligt 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) om uppehållstillstånd behövs för vistelsen. Uppehållstillståndet ska gälla i minst ett år. Lag (2012:322).

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:322

15 d § En utlänning med uppehållstillstånd enligt 15 § får, efter egen ansökan, för tiden efter tillståndets giltighetstid beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, om utlänningen

 • 1. har samarbetat med de brottsutredande myndigheterna i en utredning om brott enligt 20 kap. 5 §, och
 • 2. har väckt talan om innestående ersättning för arbete enligt lagen (2013:644) om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige. Lag (2013:646).

Fortsatt uppehållstillstånd

16 § En utlänning som med stöd av 8 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning får beviljas ett nytt tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd på den grunden endast om förhållandet består.

En utlänning som har familjeanknytning enligt 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket och som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i två år får ges ett permanent uppehållstillstånd. Om det finns särskilda skäl, får permanent uppehållstillstånd ges före tvåårsperiodens slut.

Har ett förhållande upphört får uppehållstillstånd ändå ges, om

 • 1. utlänningen har särskild anknytning till Sverige,
 • 2. förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid, eller
 • 3. andra starka skäl talar för att utlänningen ska ges fortsatt uppehållstillstånd.

Av 8 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige framgår att första–tredje styckena inte gäller under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 när ett uppehållstillstånd beviljas på grund av anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a § den lagen. Lag (2017:356).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

Rättsfall (8)

MIG 2007:57: Vid bedömningen av om en utlänning, som tidigare beviljats ett tidsbegränsat...
MIG 2008:11: En utlänning som tidigare haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av...
MIG 2010:13: Förhållandet mellan en kvinna med tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige...
MIG 2011:25: Om en utlänning har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av...
MIG 2012:21: En kvinna har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till...
MIG 2012:6: När det i ett mål eller ärendeom återkallelse av tidsbegränsat...
MIG 2013:5: En utlännings tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av anknytning till en...
MIG 2014:12: Bestämmelsen om fortsatt uppehållstillstånd i 5 kap. 16 § tredje stycket...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:220, 2016:753, 2017:356

16 a § En utlänning som med stöd av 15 b § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska när tillståndet löper ut, på ansökan av Polismyndigheten, beviljas ett permanent uppehållstillstånd om han eller hon fortfarande är föremål för särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387). Lag (2014:655).

16 b § Ett barn som med stöd av 15 c § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska, när tillståndet löper ut, på ansökan av socialnämnden beviljas ett permanent uppehållstillstånd, om barnet fortfarande är placerat här i landet. Lag (2012:322).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:322
16 c § Ny beteckning 2 c § genom lag (2014:198).

Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd

17 § Vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd enligt detta kapitel ska det, utom i fall som avses i 1, 2, 2 a, 2 d, 3 eller 4 §, särskilt beaktas om den sökande gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Vid prövning av uppehållstillstånd enligt 3 a § första stycket 1 och andra stycket ska det särskilt beaktas om utlänningen eller utlänningens barn kan antas bli utsatt för våld eller för annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid om uppehållstillstånd skulle beviljas.

Uppehållstillstånd enligt 3 § första stycket 2 eller 3 och 3 a § andra stycket får beviljas endast efter medgivande också av den förälder till vilken anknytning inte åberopas, om den föräldern har del i vårdnaden av barnet.

Uppehållstillstånd ska inte beviljas en person som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat, eller hans eller hennes anhöriga, om personen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Lag (2014:198).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:220

17 a § Uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i 3 §, om

 • 1. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet,
 • 2. en utlänning adopterats eller ett äktenskap ingåtts eller ett samboförhållande inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd, eller
 • 3. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.

Uppehållstillstånd får vägras även i sådana fall som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 b, om

 • 1. makarna eller samborna inte lever tillsammans eller inte har sådan avsikt,
 • 2. den person till vilken anknytning åberopas eller utlänningen som sökt uppehållstillstånd är gift eller sambo med någon annan, eller
 • 3. någon av makarna eller samborna är under 18 år.

Vid bedömningen av om uppehållstillstånd bör vägras ska hänsyn tas till utlänningens övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden.

Under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 gäller den avvikelse från andra stycket 3 som följer av 6 § första stycket lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, om utlänningen åberopar anknytning till en flykting eller en alternativt skyddsbehövande som har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt 5 eller 16 a § den lagen. Lag (2017:356).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

Rättsfall (5)

MIG 2007:19: En utländsk kvinna har vägrats uppehållstillstånd på anknytning till sin i...
MIG 2007:38: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar anknytning till härvarande...
MIG 2007:7: Vid prövning av en ansökan om uppehållstillstånd kan uppgifter av vikt...
MIG 2009:25: Familjeåterföreningsdirektivet är inte tillämpligt när anknytningspersonen...
MIG 2013:14: Då ett civilrättsligt äktenskap ingåtts finns det en presumtion för att den...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2016:753, 2017:356, 2006:220

17 b § Uppehållstillstånd skall vägras i de fall som avses i 3 § första stycket 1 eller 2 b om den person till vilken anknytning åberopas är gift med en annan person och sammanlever med den personen i Sverige. Lag (2006:220).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:220

När ansökan om uppehållstillstånd skall vara gjord

(Upphör att gälla 2019-07-20 00:00:00)

18 § En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om

 • 1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,
 • 2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
 • 3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket,
 • 4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd här med stöd av 15 §,
 • 5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1–4, 3 a § första stycket 1–4 eller andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där,
 • 6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket 5,
 • 7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket,
 • 8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
 • 9. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning,
 • 10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller
 • 11. det annars finns synnerliga skäl.

Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det annars finns särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§ samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18–20 §§.

I 19 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige föreskrivs ytterligare undantag från första stycket under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019. Lag (2016:753).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

st. 1: Ansökan som lämnats in till svensk beskickning ett annat land än sökandens hemlandet eller det land där sökande annars är stadigvarande bosatt får inte avslås utan ska utredas så som dess beskaffenhet kräver men sökande står risken av att en fullgod utredning inte kan ske där (MIG 2011:1).

st 2. p. 3, 5, 7 och st. 4 Det finns ett undantag från huvudregeln att uppehållstillstånd inte beviljas efter inresa till Sverige, undantaget består av en prövning i två steg, se MIG 2006:8.

 1. anknytningskravet vilken innebär att sökanden kan anses ha stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige. Om man är gift med en person som är bosatt i Sverige så finns stark anknytning förutsatt att förhållandet kan bedömas vara seriöst (prop. 1999/2000:43 s.57 och MIG 2006:8.
 2. skälighetskravet vilken som uppställer kravet att det inte ska vara skäligt att begära att den sökande ger in en ansökan om uppehållstillstånd i sitt hemland eller något annat land än Sverige.

Exempel på omständigheter som uppfyller skälighetskravet ges i (prop. 1999/2000:43 s. 57-58).

 1. Det kan antas att sökanden efter en hemkomst får svårigheter att få pass eller utresetillstånd och att det beror på någon form av trakasserier från hemlandets myndigheter.
 2. Att en person däremot inte får resa ut på nytt innan han gjort sin värnplikt innebär inte att skälighetskravet är uppfyllt, men om värnpliktstjänstgöring är mycket lång eller tjänstgöringen kommer att ske under osedvanligt stränga förhållanden kan det resultera i att skälighetskravet är uppfyllt.
 3. Återvändande till ett land där det inte finns någon svensk utlandsrepresentation och där det är förenat med stora praktiska svårigheter och betydande kostnader att resa till något grannland för att ge in ansökan.
 4. Ett avlägset land och därmed stora kostnader för att återvända till Sverige sedan tillstånd beviljats.
 5. Att en person tvingas avtjäna straff för ett brott utan politiska förtecken är inte tillräckligt för att uppfylla skälighetskravet men däremot om straffet avser gärningar som inte är straffbelagda i Sverige eller om ett långvarigt fängelsestraff för en gärning som i Sverige endast har ringa straffvärde kan det resultera i att skälighetskravet är uppfyllt.

Det saknas däremot tillräckligt skäl om orsaken är att sökanden gjort sig skyldig till brott, har obetald underhållsskyldighet i hemlandet se prop. 1999/2000:43 s.57-58.

Undantag från regel om familjemedlem är att även någon som förvisso inte är, men i praktiken varit som en förälder, för den som i Sverige beviljats uppehållstillstånd sedan den varit mycket liten, kan räknas som familjemedlem (MIG 2007:2).

Rättsfall (6)

MIG 2006:8: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar anknytning till make bosatt...
MIG 2007:2: Klaganden har i mål om uppehållstillstånd åberopat anknytning till ett i...
MIG 2008:36: I mål där utlänning med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen beviljats ny...
MIG 2009:37: EES-medborgares familjemedlemmar kan få undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 §...
MIG 2011:1: En ansökan om uppehållstillstånd kan inte avslås på den grunden att ansökan har...
MIG 2016:1: Migrationsverket har tagit upp en familjs ansökningar om uppehållstillstånd på...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (10)

(Träder i kraft 2019-07-20 00:00:00)

18 § En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om

 • 1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan skyddsbehövande enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med stöd av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,
 • 2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
 • 3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket,
 • 4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd här med stöd av 15 §,
 • 5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1–4, 3 a § första stycket 1–4 eller andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där,
 • 6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket 5,
 • 7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket,
 • 8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
 • 9. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning,
 • 10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller
 • 11. det annars finns synnerliga skäl.

Första stycket gäller inte heller om utlänningen har beviljats en visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undantagen från kravet på visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstillstånd för arbete inom ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller att det annars finns särskilda skäl.

Vid skälighetsbedömningen enligt andra stycket 5 ska konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvisas enligt ett beslut som har fått laga kraft gäller föreskrifterna i 15 a och 20 §§ samt 12 kap. 16 b, 16 c och 18–20 §§.

I 7 § lagen (2017:000) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå föreskrivs ytterligare undantag från första stycket under perioden 20 juli 2019–19 januari 2023. Lag (2017:356).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

st. 1: Ansökan som lämnats in till svensk beskickning ett annat land än sökandens hemlandet eller det land där sökande annars är stadigvarande bosatt får inte avslås utan ska utredas så som dess beskaffenhet kräver men sökande står risken av att en fullgod utredning inte kan ske där (MIG 2011:1).

st 2. p. 3, 5, 7 och st. 4 Det finns ett undantag från huvudregeln att uppehållstillstånd inte beviljas efter inresa till Sverige, undantaget består av en prövning i två steg, se MIG 2006:8.

 1. anknytningskravet vilken innebär att sökanden kan anses ha stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige. Om man är gift med en person som är bosatt i Sverige så finns stark anknytning förutsatt att förhållandet kan bedömas vara seriöst (prop. 1999/2000:43 s.57 och MIG 2006:8.
 2. skälighetskravet vilken som uppställer kravet att det inte ska vara skäligt att begära att den sökande ger in en ansökan om uppehållstillstånd i sitt hemland eller något annat land än Sverige.

Exempel på omständigheter som uppfyller skälighetskravet ges i (prop. 1999/2000:43 s. 57-58).

 1. Det kan antas att sökanden efter en hemkomst får svårigheter att få pass eller utresetillstånd och att det beror på någon form av trakasserier från hemlandets myndigheter.
 2. Att en person däremot inte får resa ut på nytt innan han gjort sin värnplikt innebär inte att skälighetskravet är uppfyllt, men om värnpliktstjänstgöring är mycket lång eller tjänstgöringen kommer att ske under osedvanligt stränga förhållanden kan det resultera i att skälighetskravet är uppfyllt.
 3. Återvändande till ett land där det inte finns någon svensk utlandsrepresentation och där det är förenat med stora praktiska svårigheter och betydande kostnader att resa till något grannland för att ge in ansökan.
 4. Ett avlägset land och därmed stora kostnader för att återvända till Sverige sedan tillstånd beviljats.
 5. Att en person tvingas avtjäna straff för ett brott utan politiska förtecken är inte tillräckligt för att uppfylla skälighetskravet men däremot om straffet avser gärningar som inte är straffbelagda i Sverige eller om ett långvarigt fängelsestraff för en gärning som i Sverige endast har ringa straffvärde kan det resultera i att skälighetskravet är uppfyllt.

Det saknas däremot tillräckligt skäl om orsaken är att sökanden gjort sig skyldig till brott, har obetald underhållsskyldighet i hemlandet se prop. 1999/2000:43 s.57-58.

Undantag från regel om familjemedlem är att även någon som förvisso inte är, men i praktiken varit som en förälder, för den som i Sverige beviljats uppehållstillstånd sedan den varit mycket liten, kan räknas som familjemedlem (MIG 2007:2).

Rättsfall (6)

MIG 2006:8: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopar anknytning till make bosatt...
MIG 2007:2: Klaganden har i mål om uppehållstillstånd åberopat anknytning till ett i...
MIG 2008:36: I mål där utlänning med stöd av 12 kap. 19 § utlänningslagen beviljats ny...
MIG 2009:37: EES-medborgares familjemedlemmar kan få undantag från huvudregeln i 5 kap. 18 §...
MIG 2011:1: En ansökan om uppehållstillstånd kan inte avslås på den grunden att ansökan har...
MIG 2016:1: Migrationsverket har tagit upp en familjs ansökningar om uppehållstillstånd på...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (10)

18 a § Det som föreskrivs i 18 § första stycket gäller inte för en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd enligt 5 § första stycket eller uppehållstillstånd för arbete enligt 10 § om han eller hon har ett av Sverige utfärdat EU-blåkort, ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse eller tillstånd för säsongsarbete. Detsamma gäller om utlänningen har eller har haft ett EU-blåkort utfärdat av Sverige och han eller hon har återtagits enligt 6 a kap. 14 §.

En ansökan om uppehållstillstånd efter inresan i Sverige får även bifallas för en familjemedlem till en utlänning som avses i första stycket om utlänningen beviljas uppehållstillstånd enligt de bestämmelser som anges där. Lag (2018:319).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2018:319, 2018:67, 2013:606

19 § En ansökan om uppehållstillstånd som avser förlängning av ett pågående besök eller någon annan tidsbegränsad vistelse här i landet får bifallas trots att utlänningen vistas i Sverige, om det finns vägande skäl för förlängning av vistelsetiden.

Rättsfall (3)

MIG 2008:15: Vistelse i Sverige under cirka 18 månader har inte ansetts kunna betecknas som...
MIG 2009:5: För att förlängt uppehållstillstånd för studier ska medges krävs det att...
MIG 2017:5: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Beslutande myndigheter

20 § Beslut om uppehållstillstånd meddelas av Migrationsverket.

Migrationsverket får dock inte bevilja uppehållstillstånd för en utlänning som av allmän domstol har utvisats på grund av brott. Om Migrationsverket finner att en sådan utlänning bör beviljas uppehållstillstånd enligt 12 kap. 16 b §, ska verket inte besluta i ärendet utan med ett eget yttrande lämna över detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut om uppehållstillstånd hade kunnat överklagas.

Beslut om uppehållstillstånd får också meddelas av Regeringskansliet. Lag (2013:648).

Rättsfall (2)

MIG 2013:12: En migrationsdomstol som beviljar en utlänning en ny prövning enligt 12 kap. 19...
MIG 2013:19: En statslös palestinier har beviljats flyktingstatusförklaring sedan det...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2013:648

21 § Av 8 kap. 27 § följer att den instans som prövar överklagande av beslut om avvisning och utvisning i vissa fall också får besluta om uppehållstillstånd. Lag (2014:198).

Rättsfall (2)

MIG 2013:12: En migrationsdomstol som beviljar en utlänning en ny prövning enligt 12 kap. 19...
MIG 2013:19: En statslös palestinier har beviljats flyktingstatusförklaring sedan det...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2013:648

Bemyndiganden

22 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Migrationsverket får meddela föreskrifter om att andra myndigheter har rätt att besluta om uppehållstillstånd.

23 § Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för studier eller besök.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning som slutfört en högskoleutbildning för vilken uppehållstillstånd för studier beviljats och för hans eller hennes familjemedlemmar.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstillstånd får bifallas om det följer av en överenskommelse med en främmande stat.

Regeringen får meddela föreskrifter om när uppehållstillstånd får ges till en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och till anhöriga till en sådan utlänning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för forskning och för medföljande familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för forskning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för familjemedlemmar till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete, studier eller näringsverksamhet. Lag (2014:777).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

Rättsfall (4)

MIG 2007:21: En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige för studier skall ha sin...
MIG 2009:5: För att förlängt uppehållstillstånd för studier ska medges krävs det att...
MIG 2015:25: Uppehållstillstånd för studier kan beviljas en utlänning som kan visa att han...
MIG 2016:25: En förutsättning för att beviljas uppehållstillstånd med stöd av4kap. 5 a §...

Ändringar/Förarbeten (4)

24 § Regeringen får i fråga om en viss grupp av utlänningar meddela föreskrifter om permanent uppehållstillstånd därför att de är övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a §. Lag (2009:1542).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

25 § Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd inte får beviljas för övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a § om det behövs därför att Sveriges möjligheter att ta emot utlänningar har blivit begränsade.

Regeringen ska anmäla sådana föreskrifter till riksdagen genom en särskild skrivelse inom tre månader. Lag (2009:1542).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542
26 § Har upphävts genom lag (2009:1542).

27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om försörjningsförmåga och bostad av tillräcklig storlek och standard enligt 3 b §. Lag (2010:175).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:175

5 a kap. Ställning som varaktigt bosatt i Sverige

Förutsättningar för att beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige

1 § En ansökan från en utlänning om ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska beviljas om sökanden de senaste fem åren utan avbrott har vistats i Sverige med uppehållstillstånd.

Vid beräkningen av vistelsetiden för en sökande som har flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 § eller alternativ skyddsstatusförklaring enligt 4 kap. 3 a § första stycket, räknas även tiden mellan den dag då ansökan om asyl eller ansökan om ny prövning gavs in och den dag då asyl beviljades.

Vid beräkningen av vistelsetiden ska vistelse i Sverige av tillfälliga skäl eller för studier inte räknas.

Vistelse utanför Sverige under kortare tid än sex månader i följd och inte mer än tio månader sammanlagt under femårsperioden ska inte anses vara avbrott i vistelsen. Lag (2017:22).

Kommentar

Ett permanent uppehållstillstånd i en annan EU-stat får enligt art. 13 2003/109/EG utfärdas på förmånligare villkor än ett EG-uppehållstillstånd och utan det prövningsförfarande som anges i art. 4-7 2003/109/EG och kan således inte jämställas med ett EG-uppehållstillstånd.(MIG 2008:22). Sökanden måste styrka att den har EG-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta genom att uppvisa handling som utfärdats i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 8.3 i direktivet 2003/109/EG och förordning (EG) nr 1030/2002 (MIG 2008:22), se även 4 kap. 8-9, 16 a, 17, 18, 19 a och 5 kap. 1 §§ UtlF

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:198, 2017:22

1 a § En ansökan från en utlänning om ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska bifallas om sökanden har vistats inom Europeiska unionens medlemsstaters territorier utan avbrott under minst fem år och under denna tid haft EU-blåkort i en eller flera medlemsstater. Av den angivna tiden ska sökanden de senaste två åren räknat från tiden för ansökan ha haft EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 §.

Vid beräkning av vistelsetiden enligt första stycket första meningen ska vistelse i en annan medlemsstat som understiger arton månader inte beaktas.

Vistelse utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier under kortare tid än tolv månader i följd och inte mer än arton månader sammanlagt ska vid beräkning av vistelsetiden enligt första stycket första meningen inte anses vara avbrott i vistelsen. Lag (2014:198).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:198, 2013:606

2 § För att beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige skall sökanden fullt ut kunna försörja sig och sin familj med egna medel så att grundläggande behov av uppehälle och bostad är tillgodosedda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kravet på försörjningsförmågan. Lag (2006:219).

3 § En person som utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet får inte beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige. Lag (2006:219).

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska inte beviljas

 • 1. en medborgare i en EU-stat,
 • 2. övriga skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 a §, eller
 • 3. en utlänning vars vistelse i Sverige inte är av varaktig karaktär. Lag (2017:22).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2014:198, 2017:22

Återkallelse

5 § Ställning som varaktigt bosatt i Sverige ska återkallas om den som beviljats sådan ställning

 • 1. medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få ställningen,
 • 2. utvisas,
 • 3. utgör ett hot mot allmän ordning,
 • 4. har vistats utanför Europeiska unionens medlemsstaters territorier under tolv månader i följd,
 • 5. har vistats utanför Sveriges territorium under sex år i följd, eller
 • 6. får ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat.

Om ställning som varaktigt bosatt i Sverige har beviljats med stöd av 1 a §, ska tidsperioden i första stycket 4 vara tjugofyra månader. Lag (2013:606).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:606

6 § Den som förlorat sin ställning som varaktigt bosatt i Sverige på grund av vistelse utanför Sveriges respektive Europeiska unionens medlemsstaters territorier ska återfå denna efter ansökan, oavsett kraven på vistelsetid enligt 1 eller 1 a §, om

 • 1. han eller hon har beviljats ett permanent uppehållstillstånd eller ett uppehållstillstånd syftande till bosättning enligt 5 kap.,
 • 2. försörjningskravet i 2 § är uppfyllt, och
 • 3. det inte finns något hinder enligt 3 §. Lag (2013:606).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:606

Återtagande av utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och deras familjemedlemmar

7 § Om en annan EU-stat har ålagt en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige att lämna den staten, ska han eller hon återtas till Sverige. Detsamma gäller hans eller hennes familjemedlemmar, om de har ålagts att lämna den andra EU-staten genom ett beslut som har fattats i samband med beslutet avseende utlänningen. Lag (2014:198).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Beslutande myndighet

8 § Beslut i ärenden om ställning som varaktigt bosatt i Sverige meddelas av Migrationsverket. Lag (2014:198).

6 kap. Arbetstillstånd

1 § Arbetstillstånd ska ges för viss tid. Det får avse ett visst slag av arbete och förenas med de övriga villkor som behövs.

Att en utlänning som har permanent uppehållstillstånd inte behöver ha arbetstillstånd framgår av 2 kap. 8 c § 3. Lag (2014:198).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:198

2 § Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om

 • 1. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och
 • 2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Arbetstillstånd enligt första stycket får endast ges om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen.

Arbetstillstånd får även ges till en utlänning som deltar i ett internationellt utbyte eller om det följer av ett internationellt avtal eller ett avtal med ett annat land. Lag (2008:884).

Rättsfall (5)

MIG 2010:3: När Migrationsverket beslutat att avslå en ansökan enligt 5 kap. 15 a § första...
MIG 2013:17: En turkisk arbetstagare har ansetts uppfylla villkoren för förlängning av sitt...
MIG 2015:6: Arbetstillstånd får beviljas om den erbjudna anställningen har varit...
MIG 2018:12: En utlänning som har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete har under...
MIG 2018:2: Vid rekryteringtillen tjänst som universitetslektor har rekryteringsåtgärderna...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:884

2 a § Ett arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte ges för längre tid än två år. Det får heller inte avse längre tid än anställningstiden.

Den sammanlagda tillståndstiden för arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får vara högst fyra år. Om det finns särskilda skäl får dock den sammanlagda tillståndstiden vara högst sex år.

Ett arbetstillstånd enligt 2 § första stycket ska knytas till en viss arbetsgivare och avse ett visst slag av arbete. Efter en sammanlagd tillståndstid om två år ska tillståndet knytas endast till ett visst slag av arbete. Lag (2014:777).

Rättsfall (2)

MIG 2015:20: En utlänning har haft tidsbegränsat uppehållstillstånd för att arbeta i Sverige...
MIG 2016:10: En migrationsdomstol, som beviljat ett arbetstillstånd med stöd av 6 kap. 2 §...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:777, 2008:884

2 b § Arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte ges till en utlänning som är anställd av ett företag som är etablerat utanför EES-staterna och Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar i ett företag som dels är etablerat i Sverige eller i en annan EU-stat, dels är en enhet som tillhör samma företag eller företag inom samma koncern.

Första stycket gäller inte om utlänningen tillhör någon av de kategorier som är undantagna i 6 b kap. 3 §.

Arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte heller ges till en utlänning som har erbjudits en tidsbegränsad anställning som säsongsarbetare i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här.

Tredje stycket gäller inte om utlänningen tillhör någon av de kategorier som är undantagna i 6 c kap. 4 §. Lag (2018:319).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:319, 2018:67

3 § Arbetstillstånd får ges till en utlänning som har tidsbegränsat uppehållstillstånd, om inte skäl hänförliga till syftet med uppehållstillståndet talar häremot.

Att permanent uppehållstillstånd får meddelas för vissa arbetstagare framgår av 5 kap. 5 §.

När ansökan om arbetstillstånd skall vara gjord

4 § En utlänning som vill ha arbetstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om arbetstillstånd får inte bifallas efter inresan utom i fall som avses i 5 kap. 18 § andra och tredje styckena, 18 a och 19 §§, vilka bestämmelser tillämpas på motsvarande sätt i fråga om arbetstillstånd. Lag (2013:606).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:606

Beslutande myndigheter

5 § Beslut om arbetstillstånd meddelas av Migrationsverket.

Beslut om arbetstillstånd i vissa fall

6 § Av 8 kap. 27 § följer att den instans som prövar överklagande av beslut om avvisning och utvisning i vissa fall också får besluta om arbetstillstånd. Lag (2014:198).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2013:648, 2014:198

Bemyndiganden

7 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Migrationsverket får meddela föreskrifter om att andra myndigheter har rätt att besluta om arbetstillstånd.

8 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om arbetstillstånd.

6 a kap. EU-blåkort

Förutsättningar för tillstånd

1 § En utlänning som erbjudits en högkvalificerad anställning i Sverige med en anställningstid om minst ett år ska, om inte annat följer av 2 eller 3 §, beviljas ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning (EU-blåkort), om

 • 1. lönen är minst en och en halv gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige (lönetröskeln),
 • 2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen,
 • 3. utlänningen kan visa att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i tre månader från inresan i Sverige, och
 • 4. rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen.

En anställning ska anses vara högkvalificerad om den förutsätter att utlänningen har relevant och särskild kompetens för den i form av slutförda studier som motsvarar 180 högskolepoäng eller fem års yrkeserfarenhet inom det yrke eller den bransch som anställningen avser.

Om den högkvalificerade anställningen avser ett reglerat yrke ska utlänningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige. Lag (2013:606).

2 § Ett EU-blåkort ska inte beviljas en utlänning som

 • 1. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem till en sådan medborgare,
 • 2. har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 eller 15 b §, 12 kap. 18 § första stycket 1, 21 kap. eller 22 kap. eller har ansökt om sådant tillstånd och ansökan ännu inte har avgjorts slutligt,
 • 3. har ansökt om uppehållstillstånd för att utföra forskning i Sverige enligt ett mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare,
 • 4. har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat och som utövar sin rätt att vistas i Sverige som arbetstagare eller egen företagare,
 • 5. reser in i Sverige i enlighet med åtaganden enligt ett internationellt avtal som underlättar inresa och tillfällig vistelse för vissa kategorier av personer med anknytning till handel och investeringar,
 • 6. har beviljats arbetstillstånd, eller är undantagen från kravet på arbetstillstånd, för säsongsarbete i Sverige,
 • 7. har ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut som inte kan verkställas, eller
 • 8. är utstationerad i Sverige enligt lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare. Lag (2013:606).

3 § Ett EU-blåkort ska inte heller beviljas en utlänning som

 • 1. visar upp handlingar till stöd för ansökan som har förvärvats på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende, eller
 • 2. utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa. Lag (2013:606).

Lagrumshänvisningar hit (1)

När ansökan om EU-blåkort ska vara gjord

4 § En utlänning som vill ha ett EU-blåkort i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan får inte bifallas efter inresan.

Det som föreskrivs i första stycket gäller dock inte om utlänningen

 • 1. ansöker om förlängning av tillståndstiden för ett EU-blåkort,
 • 2. har ett EU-blåkort och ansöker om ett nytt sådant,
 • 3. har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier och har slutfört studier som motsvarar 180 högskolepoäng,
 • 4. har genomfört ett forskningsprojekt i Sverige enligt ett mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare, eller
 • 5. har återtagits enligt 14 §.

Det som föreskrivs i första stycket gäller inte heller om utlänningen vistats i en annan EU-stat i arton månader och under denna period haft EU-blåkort utfärdat av den staten, om ansökan ges in senast en månad efter inresan i Sverige. Lag (2013:606).

Tillståndstid

5 § Ett EU-blåkort ska gälla för högst två år med den möjlighet till förlängning som framgår av 6 §. Om anställningstiden är kortare än två år ska EU-blåkortet gälla under anställningstiden med ett tillägg av tre månader. Giltighetstiden får dock inte vara längre än två år.

Den sammanlagda tillståndstiden för ett eller flera EU-blåkort får inte överstiga fyra år.

Att den som haft EU-blåkort under en sammanlagd tid av fyra år kan beviljas permanent uppehållstillstånd framgår av 5 kap. 5 §. Lag (2013:606).

Förlängning av tillståndstiden

6 § Tillståndstiden för ett EU-blåkort ska förlängas om förutsättningarna i 1 § är uppfyllda och den sammanlagda tillståndstiden inte överstiger den tid som anges i 5 § andra stycket.

Tillståndstiden för ett EU-blåkort får inte förlängas om

 • 1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
 • 2. bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,
 • 3. utlänningen vid ansökningstillfället avseende EU-blåkortet inte uppfyllde kraven i 1 §,
 • 4. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som EU-blåkortet beviljades för,
 • 5. utlänningen har bytt till en annan anställning eller till ett annat slag av arbete än vad EU-blåkortet är knutet till,
 • 6. utlänningen inte har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt 9 §, eller
 • 7. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

Det som föreskrivs i andra stycket 6 hindrar inte att tillståndstiden för ett EU-blåkort förlängs om utlänningen visar att bristen att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt 9 § beror på orsaker som han eller hon inte råder över. Lag (2013:606).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Tillståndets koppling till en viss anställning och ett visst slag av arbete

7 § Ett EU-blåkort ska under de första två åren knytas till en viss anställning och avse ett visst slag av arbete. Därefter ska ett EU-blåkort endast knytas till ett visst slag av arbete.

Vid beräkningen av den tvåårsperiod under vilken EU-blåkortet ska knytas till såväl viss anställning som slag av arbete, ska även den tid som utlänningen haft ett tidigare EU-blåkort utfärdat av Sverige räknas in.

Om anställningen upphör under tillståndstiden för ett EU-blåkort, får utlänningen vistas i Sverige under tre månader för att ansöka om ny anställning. Tidsperioden börjar löpa när anställningen upphör. Lag (2013:606).

8 § En utlänning som vill byta till en annan anställning än den som EU-blåkortet är knutet till under de två första åren, eller som vill byta till annat slag av arbete, ska ansöka om ett nytt EU-blåkort. Lag (2013:606).

Anmälningsskyldighet

9 § Den som har ett EU-blåkort ska anmäla till Migrationsverket om

 • 1. anställningen upphör, eller
 • 2. den avtalade lönen inte längre når upp till den lönetröskel som ligger till grund för EU-blåkortet. Lag (2013:606).

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar

10 § Familjemedlemmar som avses i 5 kap. 3 § första stycket 1–3 till den som har ett EU-blåkort, ska beviljas uppehållstillstånd. Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som EU-blåkortet.

För barn som åberopar anknytning till den som har EU-blåkort eller till hans eller hennes make eller sambo gäller 5 kap. 17 § andra stycket.

Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 5 kap. 17 a och 17 b §§ utom i fall som avser en familjemedlem som har beviljats uppehållstillstånd av en annan EU-stat på grund av anknytning till en utlänning som har EU-blåkort utfärdat av den staten. Lag (2013:606).

När ansökan om uppehållstillstånd för en familjemedlem ska vara gjord

11 § En familjemedlem som avses i 10 § ska ha ansökt om och beviljats ett uppehållstillstånd före inresan i landet. En ansökan får inte bifallas efter inresan.

Det som föreskrivs i första stycket gäller dock inte om

 • 1. ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats på grund av anknytning till en utlänning som har ett EU-blåkort,
 • 2. sökanden har beviljats uppehållstillstånd av en annan EU-stat på grund av anknytning till en utlänning som avses i 4 § tredje stycket, om ansökan ges in senast en månad efter inresan i Sverige, eller
 • 3. familjemedlemmen har återtagits enligt 14 § och den person som familjemedlemmen har anknytning till ansöker om nytt EU-blåkort. Lag (2013:606).

Återkallelse av tillstånd

12 § Ett EU-blåkort ska återkallas om

 • 1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
 • 2. bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,
 • 3. utlänningen vid ansökningstillfället avseende EU-blåkortet inte uppfyllde kraven i 1 §,
 • 4. den avtalade lönen enligt 1 § första stycket 1 inte längre når upp till den lönetröskel som ligger till grund för EU-blåkortet,
 • 5. förutsättningarna i 1 § första stycket 2 inte längre är uppfyllda,
 • 6. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som EU-blåkortet beviljades för,
 • 7. utlänningen har bytt till en annan anställning eller till ett annat slag av arbete än vad EU-blåkortet är knutet till,
 • 8. utlänningen har varit arbetslös mer än tre månader i följd,
 • 9. utlänningen inte har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt 9 §, eller
 • 10. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

Ett EU-blåkort ska inte återkallas enligt första stycket 9 om utlänningen visar att bristen att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt 9 § beror på orsaker som han eller hon inte råder över. Lag (2013:606).

13 § Ett uppehållstillstånd som beviljats en familjemedlem enligt 10 § får återkallas om

 • 1. anknytningen till den som har EU-blåkort bryts eller om hans eller hennes EU-blåkort återkallas, eller
 • 2. familjemedlemmen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa. Lag (2013:606).

Återtagande av en utlänning som har EU-blåkort och hans eller hennes familjemedlemmar

14 § Om en annan EU-stat har avslagit en ansökan om EU-blåkort från en utlänning som har, eller vid tiden för ansökan i den andra EU-staten hade, ett EU-blåkort utfärdat av Sverige, och den andra EU-staten har ålagt utlänningen och medföljande familjemedlemmar att lämna den medlemsstaten, ska de återtas till Sverige.

Utlänningen och hans eller hennes familjemedlemmar som har återtagits får vistas här i landet i tre månader från inresan även om EU-blåkortet inte längre gäller eller har återkallats. Lag (2013:606).

Beslutande myndighet

15 § Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket. Lag (2013:606).

Föreskrifter om lönetröskeln

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om lönetröskeln enligt 1 § första stycket 1. Lag (2013:606).

6 b kap. Tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT

Förutsättningar för tillstånd

1 § En utlänning som är anställd av ett företag som är etablerat utanför EES-staterna och Schweiz och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar i ett företag (värdföretag) som dels är etablerat i Sverige, dels är en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom samma koncern ska, om inte annat följer av tredje stycket eller 35 §§, beviljas ett uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning av personal (ICT-tillstånd), om

 • 1. utlänningen har varit anställd i företaget under minst tre månader utan uppehåll vid tiden för den företagsinterna förflyttningen,
 • 2. ersättningen inte är sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen, och övriga anställningsvillkor inte är sämre än vad som gäller för arbetstagare som är utstationerade i Sverige enligt 4 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av ett företag som är etablerat inom EES eller Schweiz,
 • 3. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig,
 • 4. utlänningen, vid vistelse som kommer att uppgå till högst ett år, kan visa att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige,
 • 5. utlänningen har de yrkeskvalifikationer och den erfarenhet som krävs för uppdraget som chef eller specialist, eller har en sådan examen från ett universitet eller en högskola som krävs för praktiktjänstgöringen,
 • 6. utlänningen efter förflyttningens slut kommer att kunna överflyttas till en enhet i tredje land som tillhör samma företag eller till ett företag inom samma koncern i tredje land, och
 • 7. utlänningen inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

Om den företagsinterna förflyttningen avser ett reglerat yrke ska utlänningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige.

Ett ICT-tillstånd ska inte beviljas om

 • 1. utlänningen inte har fullgjort anmälningsskyldigheten enligt 13 §, eller
 • 2. värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för personer som är föremål för företagsintern förflyttning. Lag (2018:67).

2 § En utlänning som har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat och som ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar i ett företag som dels är etablerat i Sverige, dels är en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom samma koncern som det i den andra EU-staten ska, om inte annat följer av 3–5 §§, beviljas ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse, om

 • 1. ersättningen inte är sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen, och övriga anställningsvillkor inte är sämre än vad som gäller för arbetstagare som är utstationerade i Sverige enligt 4 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av ett företag som är etablerat inom EES eller Schweiz,
 • 2. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig,
 • 3. utlänningen, vid vistelse som kommer att uppgå till högst ett år, kan visa att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige, och
 • 4. utlänningen inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa.

Om den företagsinterna förflyttningen avser ett reglerat yrke ska utlänningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige. Lag (2018:67).

3 § Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § ska inte beviljas en utlänning som

 • 1. är bosatt inom Europeiska unionens medlemsstaters territorier,
 • 2. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz,
 • 3. ansöker om uppehållstillstånd för att utföra forskning i Sverige enligt ett mottagningsavtal som har ingåtts enligt lagen (2008:290) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare,
 • 4. är utstationerad i Sverige enligt 4 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare av ett företag som är etablerat i en EES-stat eller Schweiz,
 • 5. har beviljats uppehållstillstånd för studier i Sverige, eller
 • 6. hyrs ut av ett företag för att arbeta under övervakning och ledning av ett annat företag. Lag (2018:67).

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § ska inte heller beviljas en utlänning som visar upp handlingar till stöd för ansökan som har förvärvats på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende. Lag (2018:67).

5 § Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § får vägras om

 • 1. arbetsgivaren eller värdföretaget har blivit påförd en sanktion för att ha haft en utlänning anställd utan nödvändiga tillstånd,
 • 2. arbetsgivaren eller värdföretaget har blivit påförd en sanktion för att ha lämnat oriktiga uppgifter till ledning för en myndighets beslut om skatt eller avgift och uppgifterna rör redovisning av arbete,
 • 3. arbetsgivaren eller värdföretaget inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter eller arbetsvillkor, eller
 • 4. arbetsgivarens eller värdföretagets verksamhet håller på att avvecklas eller har avvecklats genom en konkurs eller om arbetsgivaren eller värdföretaget inte bedriver någon ekonomisk verksamhet. Lag (2018:67).

Förutsättningar för rörlighet för kortare vistelse

6 § En utlänning som har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat får under giltighetstiden för tillståndet i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod resa in och vistas i Sverige och arbeta här i ett företag som dels är etablerat i Sverige, dels är en enhet som tillhör samma företag eller ett företag inom samma koncern som det i den andra EU-staten.

Första stycket gäller inte en utlänning som utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa. Lag (2018:67).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ansökan om tillstånd

7 § En utlänning som vill ha ett ICT-tillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i EU. En ansökan får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om utlänningen ansöker om förlängning av ett ICT-tillstånd.

En utlänning som ansöker om en förlängning av tillståndstiden för ett ICT-tillstånd får arbeta i Sverige under tiden för ansökans prövning, om giltighetstiden för tillståndet inte hade löpt ut när ansökan gavs in. Lag (2018:67).

8 § En ansökan om ICT-tillstånd får prövas i Sverige om

 • 1. utlänningen avser att vistas endast i Sverige, eller
 • 2. utlänningen avser att vistas i flera EU-stater men vistelsen i Sverige kommer att vara den längsta. Lag (2018:67).

9 § En ansökan om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse får ges in efter inresan i landet.

En utlänning som ansöker om ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse får arbeta i värdföretaget i Sverige under tiden för ansökans prövning, om giltighetstiden för det ICT-tillstånd som har beviljats av en annan EU-stat inte har löpt ut och utlänningen har rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige enligt 6 §.

Även en utlänning som ansöker om en förlängning av tillståndstiden för ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse får arbeta under tiden för ansökans prövning, om giltighetstiden för tillståndet inte hade löpt ut när ansökan gavs in. Lag (2018:67).

Tillståndstid

10 § Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § får inte gälla för längre tid än uppdragstiden.

Den sammanlagda tillståndstiden för ett ICT-tillstånd får inte överstiga tre år för chefer och specialister eller ett år för praktikanter.

Ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse får inte gälla för längre tid än det ICT-tillstånd som har beviljats av en annan EU-stat. Lag (2018:67).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Förlängning av tillståndstiden

11 § Tillståndstiden för ett tillstånd enligt 1 eller 2 § får efter ansökan förlängas upp till den tid som framgår av 10 §.

Tillståndstiden får inte förlängas om

 • 1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
 • 2. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,
 • 3. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som tillståndet beviljades för,
 • 4. värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för personer som är föremål för företagsintern förflyttning, eller
 • 5. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa. Lag (2018:67).

12 § En förlängning av tillståndstiden får vägras om

 • 1. förutsättningarna i 1 eller 2 § för att bevilja tillståndet i fråga inte är uppfyllda, i andra fall än som anges i 11 § andra stycket 4 och 5,
 • 2. det finns grund för avslag enligt 5 §, eller
 • 3. utlänningen har vistats och arbetat i en annan EU-stat i strid med bestämmelserna om rörlighet för längre eller kortare vistelse. Lag (2018:67).

Anmälningsskyldighet

13 § En utlänning som har ansökt om ett ICT-tillstånd eller som har ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse ska anmäla förändringar som påverkar villkoren för tillståndet till Migrationsverket.

Ett värdföretag ska underrätta Migrationsverket om förändringar som påverkar villkoren för ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse. Lag (2018:67).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar

14 § Familjemedlemmar som avses i 5 kap. 3 § första stycket 1–3 till den som har ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse, ska beviljas uppehållstillstånd. Familjemedlemmens uppehållstillstånd ska gälla för samma tid som anknytningspersonens tillstånd.

För barn som åberopar anknytning till den som har ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse, eller till hans eller hennes make eller sambo, gäller 5 kap. 17 § andra stycket.

Uppehållstillstånd får vägras i fall som avses i 5 kap. 17 a och 17 b §§. Lag (2018:67).

När en ansökan om uppehållstillstånd för en familjemedlem ska vara gjord

15 § En familjemedlem som avses i 14 § ska ha ansökt om och beviljats ett uppehållstillstånd före inresan i landet. En ansökan får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller dock inte om

 • 1. ansökan avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats på grund av anknytning till en utlänning som har ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse som är utfärdat av Sverige, eller
 • 2. sökanden har beviljats ett uppehållstillstånd av en annan EU-stat på grund av anknytning till en utlänning som har ansökt om eller har ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse i Sverige. Lag (2018:67).

Återkallelse av tillstånd

16 § Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § ska återkallas om

 • 1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
 • 2. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,
 • 3. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som tillståndet beviljades för,
 • 4. värdföretaget huvudsakligen har inrättats för att underlätta inresa för personer som är föremål för företagsintern förflyttning, eller
 • 5. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa. Lag (2018:67).

Lagrumshänvisningar hit (1)

17 § Ett tillstånd enligt 1 eller 2 § får återkallas om

 • 1. förutsättningarna i 1 eller 2 § för att bevilja tillståndet i fråga inte är uppfyllda, i andra fall än som anges i 16 § 4 och 5,
 • 2. det finns grund för avslag enligt 5 §, eller
 • 3. utlänningen har vistats och arbetat i en annan EU-stat i strid med bestämmelserna om rörlighet för längre eller kortare vistelse. Lag (2018:67).

18 § Ett uppehållstillstånd som har beviljats en familjemedlem enligt 14 § får återkallas om

 • 1. anknytningen till den som har ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse bryts eller ett sådant tillstånd återkallas, eller
 • 2. familjemedlemmen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa. Lag (2018:67).

Återtagande av en utlänning som har ett ICT-tillstånd och hans eller hennes familjemedlemmar

19 § Om en annan EU-stat har avslagit en ansökan om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse från en utlänning som har eller vid tiden för ansökan i den andra EU-staten hade ett ICT-tillstånd utfärdat av Sverige, och den andra EU-staten har ålagt utlänningen och medföljande familjemedlemmar att lämna den medlemsstaten, ska de återtas till Sverige.

Detsamma ska gälla om en annan EU-stat har motsatt sig att utlänningen vistas i den staten med stöd av ett ICT-tillstånd utfärdat av Sverige eller om det svenska ICT-tillståndet har löpt ut eller återkallats. Lag (2018:67).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Beslutande myndighet

20 § Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket. Lag (2018:67).

6 c kap. Tillstånd för säsongsarbete

Förutsättningar för tillstånd

1 § En utlänning som har erbjudits en tidsbegränsad anställning som säsongsarbetare i Sverige av en arbetsgivare som är etablerad här ska beviljas ett tillstånd för säsongsarbete om förutsättningarna i 2–6 §§ är uppfyllda.

Ett tillstånd för säsongsarbete ska beviljas i form av

 • 1. ett arbetstillstånd för säsongsarbete om vistelsen inte överstiger 90 dagar, eller
 • 2. ett uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete om vistelsen överstiger 90 dagar. Lag (2018:319).

2 § Ett tillstånd för säsongsarbete ska beviljas om

 • 1. anställningen gör det möjligt för utlänningen att försörja sig,
 • 2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen,
 • 3. utlänningen kan visa att han eller hon har, eller har ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige,
 • 4. utlänningen kan visa att han eller hon under sin vistelse kommer att ha tillgång till en bostad med lämplig standard, och
 • 5. rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen.

Om säsongsanställningen avser ett reglerat yrke ska utlänningen styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige.

Ett tillstånd för säsongsarbete ska inte beviljas om

 • 1. det finns risk för att utlänningen inte har för avsikt att lämna Sverige när tillståndstiden har löpt ut, eller
 • 2. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa. Lag (2018:319).

3 § Om arbetsgivaren upplåter eller förmedlar en bostad till utlänningen får ett tillstånd för säsongsarbete beviljas endast om

 • 1. hyran för bostaden inte står i missförhållande till utlänningens lön eller boendets standard,
 • 2. hyran för bostaden inte dras från utlänningens lön i andra fall än enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt,
 • 3. arbetsgivaren har tillhandahållit utlänningen en skriftlig handling med hyresvillkoren, och
 • 4. bostaden uppfyller allmänna säkerhets- och hälsobestämmelser. Lag (2018:319).

4 § Ett tillstånd för säsongsarbete ska inte beviljas en utlänning som

 • 1. är bosatt inom Europeiska unionens medlemsstaters territorier,
 • 2. är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz eller är familjemedlem till en sådan medborgare, eller
 • 3. bedriver verksamhet på ett i en annan medlemsstat etablerat företags vägnar inom ramen för tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Lag (2018:319).

5 § Ett tillstånd för säsongsarbete ska inte beviljas en utlänning som visar upp handlingar till stöd för ansökan som har förvärvats på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i något avseende. Lag (2018:319).

6 § Ett tillstånd för säsongsarbete får vägras om

 • 1. arbetsgivaren har blivit påförd en sanktion för att ha haft en utlänning anställd utan nödvändiga tillstånd,
 • 2. arbetsgivaren har blivit påförd en sanktion för att ha lämnat oriktiga uppgifter till ledning för en myndighets beslut om skatt eller avgift och uppgifterna rör redovisning av arbete,
 • 3. arbetsgivaren har blivit påförd en sanktion för att inte ha uppfyllt sina skyldigheter i förhållande till utlänningar som har beviljats tillstånd för säsongsarbete,
 • 4. arbetsgivaren inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter beträffande social trygghet, skatter, arbetstagares rättigheter, arbetsvillkor eller anställningsvillkor, eller
 • 5. arbetsgivarens verksamhet håller på att avvecklas eller har avvecklats genom en konkurs eller om arbetsgivaren inte bedriver någon ekonomisk verksamhet.

Ett tillstånd för säsongsarbete får även vägras om utlänningen tidigare har haft ett tillstånd för säsongsarbete och inte följt villkoren för det tillståndet. Lag (2018:319).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ansökan om tillstånd

7 § En utlänning som vill ha ett tillstånd för säsongsarbete ska ha ansökt om och beviljats tillståndet före inresan i EU. En ansökan får inte bifallas efter inresan.

Första stycket gäller inte om utlänningen

 • 1. ansöker om förlängning av ett tillstånd för säsongsarbete, eller
 • 2. har ett tillstånd för säsongsarbete och ansöker om ett nytt sådant tillstånd. Lag (2018:319).

8 § En utlänning som inom giltighetstiden för ett tillstånd för säsongsarbete ansöker om en förlängning av tillståndet eller om ett nytt sådant tillstånd, får arbeta som säsongsarbetare i Sverige till dess tillståndsfrågan har avgjorts. Lag (2018:319).

Tillståndstid

9 § Ett tillstånd för säsongsarbete får inte beviljas för längre tid än anställningstiden och inte för längre tid än utlänningens pass gäller.

Den sammanlagda tillståndstiden för ett eller flera tillstånd för säsongsarbete får inte överstiga sex månader under en tolvmånadersperiod. Lag (2018:319).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Förlängning av tillståndstiden

10 § Tillståndstiden för ett tillstånd för säsongsarbete får efter ansökan förlängas upp till den tid som framgår av 9 §.

Tillståndstiden får inte förlängas om

 • 1. förutsättningarna i 1–4 §§ för att bevilja tillståndet i fråga inte är uppfyllda,
 • 2. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt, eller
 • 3. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende. Lag (2018:319).

11 § En förlängning av tillståndstiden får vägras om det finns grund för avslag enligt 6 §. Lag (2018:319).

Återkallelse av tillstånd

12 § Ett tillstånd för säsongsarbete ska återkallas om

 • 1. tillståndet har förvärvats på ett bedrägligt sätt,
 • 2. ett bevis om tillståndet har förfalskats eller ändrats i något avseende,
 • 3. utlänningen vistas i Sverige av andra skäl än dem som tillståndet beviljades för, eller
 • 4. utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller allmän folkhälsa. Lag (2018:319).

13 § Ett tillstånd för säsongsarbete får återkallas om

 • 1. förutsättningarna i 1–4 §§ för att bevilja tillståndet i fråga inte är uppfyllda, i andra fall än som anges i 12 § 4, eller
 • 2. det finns grund för avslag enligt 6 § första stycket. Lag (2018:319).

Anmälningsskyldighet

14 § En utlänning som har ansökt om eller som har ett tillstånd för säsongsarbete ska anmäla till Migrationsverket om han eller hon byter bostad. Lag (2018:319).

Beslutande myndighet

15 § Beslut enligt detta kapitel meddelas av Migrationsverket. Lag (2018:319).

Bemyndiganden

16 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad med lämplig standard enligt 2 § första stycket 4. Lag (2018:319).

17 § Regeringen får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för arbetsgivare som upplåter eller förmedlar en bostad till en utlänning som har beviljats ett tillstånd för säsongsarbete att lämna uppgifter om bostaden,
 • 2. skyldighet för arbetsgivare till en utlänning som har beviljats ett tillstånd för säsongsarbete att lämna uppgifter om de anställningsvillkor som gäller för utlänningen, och
 • 3. hur uppgiftsskyldigheten enligt 1 och 2 ska uppfyllas. Lag (2018:319).

7 kap. Återkallelse av tillstånd

1 § Nationell visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd får återkallas för en utlänning som medvetet har lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet.

I viseringskodexen finns bestämmelser om upphävande och återkallelse av Schengenvisering.

Om utlänningen har vistats här i landet i mer än fyra år med uppehållstillstånd när frågan om återkallelse prövas av den myndighet som först beslutar i saken, får uppehållstillståndet återkallas enligt första stycket endast om det finns synnerliga skäl för det. Lag (2011:705).

Kommentar

Om en utlänning har haft uppehållstillstånd mindre än 4 år så får uppehållstillståndet återkallas om det visar sig att den inte sagt sanningen eller låtit bli att säga saker som var viktiga.

Om utlänningen däremot haft uppehållstillstånd längre än 4 år så får uppehållstillstånd återkallas men inte för vilken bagatell som helst, inte ens om det har hänt en allvarlig sak. Bara om vad som hänt är extremt allvarligt så får uppehållstillståndet återkallas. Ju mer punkter, av de som räknas upp i 4 §, som passar in på utlänningens vistelse i Sverige desto allvarliga anledning krävs för återkallelse.

Om utlänningen beviljats uppehållstillstånd men ännu inte hunnit resa till Sverige så får det återkallas med stöd av 2 § men bara om det finns särskilda skäl.

Rättsfall (1)

MIG 2008:43: Återkallelse av permanent uppehållstillstånd. Vid prövning enligt fyraårsregeln...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:705

2 § Utöver vad som sägs i 1 § får nationell visering, uppehållstillstånd och arbetstillstånd återkallas, om det finns särskilda skäl för det.

Uppehållstillstånd får dock återkallas enligt första stycket endast för en utlänning som ännu inte har rest in i Sverige. Lag (2011:705).

Kommentar

Paragrafen är aktuell endast om utlänningen inte ännu hunnit resa in till Sverige efter att den fått uppehållstillstånd. Det kan exempelvis vara så att det är först efter att utlänningen beviljats uppehållstillstånd som det visar sig att den saknar pengar för mat och bostad.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:705

3 § Uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning som rest in i landet, om

 • 1. utlänningen utan arbetstillstånd bedriver verksamhet som kräver ett sådant tillstånd,
 • 2. utlänningen har beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket och anställningen upphört, om inte utlänningen inom tre månader har fått en ny anställning som omfattas av arbetstillståndet eller inom samma tid ansökt om arbetstillstånd med anledning av en ny anställning och ansökan därefter beviljas, eller
 • 3. det på grund av tidigare verksamhet eller i övrigt kan antas att utlänningen kommer att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt land.

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket får återkallas om förhållandet upphör.

Uppehållstillstånd får dock inte återkallas enligt första stycket 1 eller 3 om utlänningen har vistats här i landet i mer än tre år med uppehållstillstånd när frågan om återkallelse prövas av den myndighet som först beslutar i saken. Lag (2008:884).

Rättsfall (3)

MIG 2012:6: När det i ett mål eller ärendeom återkallelse av tidsbegränsat...
MIG 2013:5: En utlännings tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av anknytning till en...
MIG 2014:18: En utlänning, som tidigare beviljats ett tidsbegränsat uppehålls- och...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:220, 2008:884

4 § Vid bedömning av om uppehållstillståndet bör återkallas enligt 1 eller 3 § för en utlänning som har rest in i landet skall hänsyn tas till den anknytning som utlänningen har till det svenska samhället och till om andra skäl talar mot att tillståndet återkallas.

Vid en sådan bedömning skall särskilt beaktas

 • 1. utlänningens levnadsomständigheter,
 • 2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med utlänningen, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningens uppehållstillstånd återkallas,
 • 3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och
 • 4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige.

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §. Person som vistats i Sverige med uppehållstillstånd i cirka sex månader lämnade Sverige och återvände till sitt hemland för en period av två år. Under tiden i utlandet gifte sig, flyttade ihop och sammanlevde personen med make under tre månader innan personen återvände till Sverige. Detta talade mot att personen hade återvändandeavsikt och anledning att utreda ifall återkalla tillstånd förelåg (MIG 2009:12). Vid bedömningen av tillståndsfrågan ska vistelsen I Sverige i förhållande till utlandsvistelsens längd ha en avgörande betydelse. Hänsyn ska också tas till omständigheterna i det särskilda fallet, som t.ex. anknytning till hemlandet jämfört med annan särskild anknytning till Sverige. Av betydelse kan också vara under vilka omständigheter och under vilken period i livet som sökanden vistades i Sverige, liksom orsakerna till att sökanden lämnade Sverige (jfr MIG 2008:16). Mot att återkalla talade omständigheten att fadern var bosatt här samt att personen både studerade och hade vänner här (MIG 2009:12). Vistelsen i Sverige hade varit sex månader och vistelse utomlands två år samt att där fanns make, mor och syskon så bedömdes en starkare anknytning ha skapats utomlands än den som fanns i Sverige och tillståndet återkallades (MIG 2009:12).

Familj i Sverige utgör en betydelsefull anknytning till landet, särskilt om de anhöriga är svenska medborgare eller har bott i Sverige lång tid, se prop. 1997/98:36 s. 19 f.

Rättsfall (1)

MIG 2008:43: Återkallelse av permanent uppehållstillstånd. Vid prövning enligt fyraårsregeln...

5 § Uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning om vilken uppgifter har registrerats i det register som avses i 1 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), om det finns tillräckliga skäl för en återkallelse. Lag (2010:381).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2010:381

6 § Uppehållstillstånd får återkallas för den som inte är medborgare i en EU-stat även i andra fall än som avses i 2 §, om ett beslut om avvisning eller utvisning har meddelats i en EU-stat eller i Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein och beslutet är grundat på att det finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten och på att

 • 1. utlänningen i den beslutande staten har dömts för ett brott för vilket det är föreskrivet fängelse i minst ett år, eller
 • 2. utlänningen är skäligen misstänkt för att ha begått ett grovt brott eller att det finns starka skäl som tyder på att utlänningen avser att begå ett sådant brott.

Första stycket gäller inte en familjemedlem till en medborgare i en EU-stat eller till en medborgare i Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein som har utövat sin rätt till fri rörlighet enligt de regler som gäller inom Europeiska unionen. Med familjemedlem avses

– make eller sambo,

– barn under 21 år som är beroende av föräldern för sin försörjning, och

– förälder som är beroende av barnet för sin försörjning.

Ett uppehållstillstånd får inte återkallas enligt första stycket innan samråd har skett med den stat som har beslutat om avvisning eller utvisning. Lag (2011:1209).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:946, 2011:1209

7 § Ett permanent uppehållstillstånd ska återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige. Om utlänningen anmält till Migrationsverket att han eller hon vill ha uppehållstillståndet kvar trots att bosättningen upphör, får uppehållstillståndet dock återkallas tidigast när två år har förflutit efter det att bosättningen här i landet upphörde. Lag (2014:777).

Rättsfall (3)

MIG 2007:34: Det saknas utrymme att medge undantag från 7 kap. 7 § första stycket...
MIG 2009:12: När en återkallelse av ett permanent uppehållstillstånd aktualiseras på grund...
MIG 2014:6: Ett permanent uppehållstillstånd ska undantagslöst återkallas om en utlännings...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2014:777

7 a § Utöver vad som anges i 1-3, 5 och 6 §§ får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier återkallas, om förutsättningarna för att medge uppehållstillståndet inte längre är uppfyllda. Lag (2006:447).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:447

7 b § Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § får, utöver vad som anges i 1, 3, 5 och 6 §§, återkallas om förutsättningarna för uppehållstillståndet inte längre är uppfyllda.

Uppehållstillståndet får inte återkallas innan förundersökningsledaren fått tillfälle att yttra sig. Lag (2007:322).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:322

7 c § Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 b § får återkallas endast om förutsättningarna för sådant uppehållstillstånd inte längre finns. Uppehållstillståndet får återkallas endast på ansökan av Polismyndigheten.

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 a § får inte återkallas innan Polismyndigheten fått tillfälle att yttra sig. Lag (2015:655).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:655, 2010:533

7 d § Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c § får återkallas endast om förutsättningarna för sådant uppehållstillstånd inte längre finns.

Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 c eller 16 b § får inte återkallas för ett barn innan den socialnämnd som ansökte om uppehållstillståndet har fått tillfälle att yttra sig. Lag (2012:322).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:322

7 e § Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete för en utlänning som har beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket ska återkallas om

 • 1. förutsättningarna för arbetstillståndet enligt 6 kap. 2 § första stycket av något annat skäl än att anställningen har upphört inte längre är uppfyllda, eller
 • 2. utlänningen inte inom fyra månader från tillståndets första giltighetsdag påbörjat arbetet.

Om utlänningens anställning har upphört sedan utlänningen underrättats om att en utredning om återkallelse enligt första stycket har inletts, men innan beslut om återkallelse fattats, gäller bestämmelserna om återkallelse i 3 § första stycket 2. Tiden ska då vara fyra månader i stället för tre.

Trots vad som anges i första stycket 1 behöver ett tillstånd inte återkallas om arbetsgivaren har avhjälpt bristen utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd. Lag (2017:1093).

Rättsfall (1)

MIG 2015:11: En förlängning av ett arbetstillstånd kan inte beviljas om förutsättningarna...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2017:1093, 2014:776

Beslutande myndigheter

8 § Återkallelse av uppehållstillstånd och arbetstillstånd beslutas av Migrationsverket. Återkallelse och upphävande av Schengenvisering får utöver vad som följer av viseringskodexen beslutas av Migrationsverket. Återkallelse av nationell visering beslutas av den myndighet som har beviljat viseringen eller av Migrationsverket.

Uppehållstillstånd eller nationell visering som har beviljats av Regeringskansliet får återkallas endast av Regeringskansliet. Lag (2011:705).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:705

Bemyndigande

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd får återkallas i andra fall än som anges i detta kapitel för de utlänningar som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppehållstillstånd får återkallas i andra fall än som anges i detta kapitel för utlänningar som har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat. Lag (2014:198).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2006:219, 2014:198

8 kap. Avvisning och utvisning

Kommentar

Det är en folkrättslig princip att en medlemsstat inte får utvisa sina medborgare från sitt territorium och inte heller vägra dem att vistas där eller villkora vistelsen, MIG 2011:17. Detta framgår av direktiv 2005/85 och direktiv 2008/115 lydelse, systematik och syfte att oavsett om ett upphållstillstånd beviljats eller inte så har en asylsökande rätt att stanna i den berörda medlemsstaten åtminstone till dess hans eller hennes ansökan avslagits i första instans, se EU-domstolen mål C-434/09 (Shirley McCarthy) från 5 maj 2011 och MIG 2011:17 och mål C-534/11 från den 30 maj 2013.

Kapitlets innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om avvisning och utvisning.

Bestämmelser om utvisning på grund av brott finns i 8 a kap.

Bestämmelser om utvisning av hänsyn till rikets säkerhet och på grund av befarad brottslighet enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.

Förutsättningar för avvisning och utvisning av andra utlänningar än EES-medborgare och deras familjemedlemmar Lag (2014:198).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §. Beslut om överföring enligt Dublinförordningen ersätter ett beslut om avvisning eller utvisning från Sverige (MIG 2006:4).

Rättsfall (1)

MIG 2007:56: En tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:219, 2006:946, 2011:1209

Avvisning

2 § En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får avvisas

 • 1. om han eller hon saknar pass när det krävs pass för inresa eller vistelse i Sverige,
 • 2. om han eller hon saknar visering, uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som krävs för inresa, vistelse eller arbete i Sverige,
 • 3. om han eller hon har visering eller är undantagen från kravet på visering men inte har för avsikt att lämna Sverige efter att viseringstiden eller den viseringsfria tiden har löpt ut, under förutsättning att han eller hon inte har uppehållstillstånd eller något annat tillstånd som ger rätt att vistas i Sverige,
 • 4. om det vid utlänningens ankomst till Sverige kommer fram att han eller hon tänker besöka något annat nordiskt land men saknar det tillstånd som krävs för inresa där,
 • 5. om han eller hon vid inresan undviker att lämna begärda uppgifter, medvetet lämnar oriktiga uppgifter som är av betydelse för rätten att resa in i Sverige eller medvetet förtiger någon omständighet som är av betydelse för den rätten,
 • 6. om han eller hon inte uppfyller de krav för inresa som föreskrivs i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), eller
 • 7. om han eller hon har avvisats eller utvisats från en EU-stat eller från Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein och förhållandena är sådana som avses i 7 kap. 6 § eller beslutet om avvisning eller utvisning har grundats på att utlänningen inte har följt gällande bestämmelser om en utlännings inresa eller vistelse i den staten. Lag (2016:875).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2006:219, 2016:632, 2016:875

3 § En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får avvisas

 • 1. om det kan antas att han eller hon kommer att sakna tillräckliga medel för vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land som han eller hon tänker besöka eller för hemresan,
 • 2. om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige eller i något annat nordiskt land inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt eller kommer att bedriva verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att han eller hon har ett sådant tillstånd,
 • 3. om han eller hon på grund av tidigare frihetsstraff eller någon annan särskild omständighet kan antas komma att begå brott i Sverige eller i något annat nordiskt land,
 • 4. om han eller hon på grund av tidigare verksamhet eller i övrigt kan antas komma att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt land, eller
 • 5. om det med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner har föreskrivits att han eller hon får avvisas.

En utlänning som avses i första stycket får avvisas även i andra fall när det har begärts av den centrala utlänningsmyndigheten i ett annat nordiskt land och det kan antas att han eller hon annars beger sig till det landet. Lag (2014:198).

Rättsfall (2)

MIG 2007:56: En tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med...
MIG 2013:18: En tredjelandsmedborgare har ansökt om asyl i Sverige. Eftersom han var gift...

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:219

4 § En utlänning får inte avvisas enligt 2 eller 3 § om han eller hon vid ankomsten till Sverige hade eller under en tid därefter har haft uppehållstillstånd som har upphört att gälla. Lag (2014:198).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

Rättsfall (1)

MIG 2013:24: En polismyndighets beslut om återreseförbud ska, även om det fattas i samband...

5 § Beslut om avvisning enligt 2 eller 3 § i första instans får inte fattas senare än tre månader efter det att den första ansökan om uppehållstillstånd gjorts efter ankomsten till Sverige. Lag (2014:198).

Kommentar

Om beslut fattas senare än tre månader ska avlägsnandebeslutet vara utvisning enligt 7 §.

Rättsfall (3)

MIG 2007:35: Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande omständigheter...
MIG 2007:56: En tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med...
MIG 2008:22: För att beviljas uppehållstillstånd som tredjelandsmedborgare med ställning som...

Utvisning

6 § En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare och som inte avvisas enligt 2 § 1 eller 2 får utvisas ur Sverige om han eller hon uppehåller sig här men saknar pass eller de tillstånd som krävs för att få uppehålla sig i landet. Lag (2014:198).

Kommentar

Med uppenbart avses att det ska stå klart att trovärdigheten, tillförlitigheten, av de lämnade uppgifterna är uppenbart osanna i alla väsentliga delar och att en sådan bedömning kan göras utan några mer ingående överväganden. Uppenbarhetsbedömningen måste alltid grundas på omständigheterna i det enskilda fallet och får inte vara alltför schablonartad och exempelvis baseras på enbart det förhållandet att sökanden tillhör en viss nationalitet för vilkas medlemmar asyl normalt inte beviljas. Det räcker inte heller att de lämnade uppgifterna mot bakgrund av kända förhållanden i hemlandet inte stämmer. Vid tveksamhet måste utlänningens intresse väga över (MIG 2006:7).

Rättsfall (2)

MIG 2006:7: Ett förordnande enligt 8 kap. 6 § utlänningslagen borde inte ha meddelats i...
MIG 2010:22: För att bestämmelsen om omedelbar verkställighet enligt 8 kap. 6 §...

Lagrumshänvisningar hit (7)

Avvisning eller utvisning av en utlänning som har tillstånd att vistas i en annan EU-stat

6 a § När en fråga uppkommer om avvisning eller utvisning enligt 2, 3 eller 6 § av en utlänning som har ett giltigt uppehållstillstånd eller någon annan form av tillstånd som ger rätt till vistelse i en annan EU-stat ska den beslutande myndigheten uppmana utlänningen att inom en skälig tid självmant bege sig till den andra EU-staten. Den beslutande myndigheten får avgöra frågan om avvisning eller utvisning först om utlänningen inte har följt en sådan uppmaning.

Första stycket gäller inte om

 • 1. Migrationsverket avvisar eller avslår en ansökan om uppehållstillstånd som enligt bestämmelser i denna lag eller någon annan författning får bifallas efter inresan till Sverige,
 • 2. utlänningen nekas att resa in i landet,
 • 3. utlänningen hejdas i samband med att han eller hon olagligen passerar en yttre gräns,
 • 4. utlänningen utgör en risk för allmän ordning och säkerhet, eller
 • 5. det är sannolikt att utlänningen inte skulle följa uppmaningen.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om uppmaningar enligt första stycket. Lag (2017:22).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:22

Beaktande av verkställighetshinder

7 § När en fråga om avvisning eller utvisning enligt 2, 3 eller 6 § prövas ska hänsyn tas till om utlänningen på grund av bestämmelserna i 12 kap. inte kan sändas till ett visst land eller om det annars finns särskilda hinder mot att beslutet verkställs. Lag (2014:198).

Rättsfall (4)

MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2007:35: Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande omständigheter...
MIG 2007:56: En tredjelandsmedborgare som är anhörig till en EES-medborgare med...
MIG 2008:43: Återkallelse av permanent uppehållstillstånd. Vid prövning enligt fyraårsregeln...

Förutsättningar för avvisning och utvisning av EES-medborgare och deras familjemedlemmar

Avvisning när föreskrivna handlingar saknas

8 § En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare får avvisas i anslutning till inresan eller under de tre första månaderna efter inresan om han eller hon saknar pass eller visering när det krävs en sådan handling för inresa eller vistelse i Sverige.

Avvisning får inte ske på den grunden att utlänningen saknar pass om han eller hon kan styrka sin identitet på annat sätt än genom innehav av pass. Lag (2014:198).

Kommentar

Sexuellt utnyttjande av barn med gränsöverskridande inslag hör till de grova brott som kan åberopas som grund för utvisning jämlikt artikel 28.3 a i direktiv 2004/38/EG. Domstolen ska ta ställning i utvisningsfrågan, före den tar ställning i påföljdsfrågan, se NJA 1981 s. 327.

Rättsfall (70)

NJA 2006 s. 375: Tidigare ostraffad gärningsman, som gjort sig skyldig till flera...
NJA 2007 s. 400: En person har trots ett enligt 1989 års utlänningslag i brottmålsdom meddelat...
NJA 2007 s. 425: En man som gjort sig skyldig till våldtäkt har utvisats ur Sverige trots att...
NJA 2007 s. 533: Fråga om tidigare ostraffad gärningsman, som gjort sig skyldig till flera...
NJA 2009 s. 300: Fråga om förutsättningarna för att en utlänning som varit bosatt här under mer...
RH 2006:40: Fråga om utvisning av EU-medborgare på grund av brott. Vid tillämpningen av 8...
RH 2009:100: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:101: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:102: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:103: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:104: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:105: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:106: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:107: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:108: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:109: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:110: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:111: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:112: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:113: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:114: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:115: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:116: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:117: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:118: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:119: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:120: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:121: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:122: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:123: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:124: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:125: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:126: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:127: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:128: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:129: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:130: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:131: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:132: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:133: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:134: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:135: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:136: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:137: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:138: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:139: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:140: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:141: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:142: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:143: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:144: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:145: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:146: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:147: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:148: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:149: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:150: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:151: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:152: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:153: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:154: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:155: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:156: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:157: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:158: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:97: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:98: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:99: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2010:77: Fråga vid straffmätning om den tilltalade - en utomeuropeisk medborgare, som...
RH 2011:70: Fråga om påföljd och utvisning när det gäller EU-medborgare som dömts för grov...

Avvisning vid orimlig belastning för biståndssystemet

9 § En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare får avvisas under de tre första månaderna efter inresan om han eller hon visar sig utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen (2001:453).

En utlänning som har uppehållsrätt får inte avvisas enligt första stycket. Lag (2014:198).

Utvisning när uppehållsrätt eller tillstånd att vistas i Sverige saknas

10 § En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare som har vistats i Sverige mer än tre månader och som inte har uppehållsrätt, får utvisas om han eller hon uppehåller sig här men saknar de tillstånd som krävs för att få uppehålla sig i landet. Lag (2014:198).

Avvisning och utvisning av hänsyn till allmän ordning och säkerhet

11 § En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare får avvisas i anslutning till inresan eller under de tre första månaderna efter inresan av hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare som inte avvisas i anslutning till inresan eller under de tre första månaderna efter inresan enligt första stycket får därefter utvisas av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Lag (2014:198).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

Rättsfall (66)

NJA 2006 s. 388: En utlänning, som har återfallit i brott, har utvisats trots att han har en i...
NJA 2007 s. 425: En man som gjort sig skyldig till våldtäkt har utvisats ur Sverige trots att...
NJA 2009 s. 300: Fråga om förutsättningarna för att en utlänning som varit bosatt här under mer...
RH 2008:12: Tingsrätten har dömt en irakisk medborgare, som beviljats permanent...
RH 2009:100: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:101: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:102: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:103: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:104: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:105: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:106: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:107: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:108: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:109: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:110: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:111: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:112: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:113: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:114: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:115: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:116: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:117: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:118: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:119: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:120: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:121: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:122: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:123: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:124: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:125: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:126: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:127: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:128: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:129: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:130: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:131: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:132: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:133: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:134: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:135: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:136: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:137: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:138: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:139: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:140: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:141: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:142: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:143: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:144: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:145: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:146: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:147: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:148: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:149: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:150: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:151: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:152: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:153: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:154: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:155: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:156: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:157: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:158: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:97: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:98: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:99: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Lagrumshänvisningar hit (8)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

12 § Avvisning eller utvisning enligt 11 § får ske endast om utlänningens eget beteende utgör ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Tidigare domar i brottmål får inte i sig utgöra skäl för ett sådant beslut. Det får inte vara ekonomiska syften som ligger till grund för beslutet. Lag (2014:198).

Kommentar

Den som bott i Sverige i 25 år ska omfattas av synnerliga skäl i 8 kap 12 § UtlL och ha rätt till tryggheten att få stanna i Sverige, även vid återfallsrisk, se NJA 2009 s. 300.

Rättsfall (66)

NJA 2007 s. 425: En man som gjort sig skyldig till våldtäkt har utvisats ur Sverige trots att...
NJA 2009 s. 300: Fråga om förutsättningarna för att en utlänning som varit bosatt här under mer...
NJA 2018 s. 491: EES-medborgare som gjort sig skyldiga till smuggling respektive grov smuggling...
RH 2009:100: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:101: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:102: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:103: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:104: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:105: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:106: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:107: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:108: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:109: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:110: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:111: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:112: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:113: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:114: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:115: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:116: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:117: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:118: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:119: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:120: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:121: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:122: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:123: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:124: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:125: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:126: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:127: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:128: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:129: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:130: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:131: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:132: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:133: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:134: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:135: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:136: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:137: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:138: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:139: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:140: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:141: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:142: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:143: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:144: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:145: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:146: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:147: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:148: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:149: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:150: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:151: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:152: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:153: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:154: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:155: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:156: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:157: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:158: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:97: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:98: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:99: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2016:79: När det konstateras att personen gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:219

13 § När en fråga uppkommer om avvisning eller utvisning av en EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare enligt 11 §, ska hänsyn tas till utlänningens ålder, hälsotillstånd, familjesituation, ekonomiska situation samt sociala och kulturella integrering i Sverige. Hänsyn ska också tas till hur länge utlänningen har vistats i Sverige och till banden till ursprungslandet. Lag (2014:198).

Kommentar

Utgångspunkten för bestämmande av längden på återreseförbudet vara brottslighetens straffvärde, se RH 2009:2.

Rättsfall (62)

RH 2009:100: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:101: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:102: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:103: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:104: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:105: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:106: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:107: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:108: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:109: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:110: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:111: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:112: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:113: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:114: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:115: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:116: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:117: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:118: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:119: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:120: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:121: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:122: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:123: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:124: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:125: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:126: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:127: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:128: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:129: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:130: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:131: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:132: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:133: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:134: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:135: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:136: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:137: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:138: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:139: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:140: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:141: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:142: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:143: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:144: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:145: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:146: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:147: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:148: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:149: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:150: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:151: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:152: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:153: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:154: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:155: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:156: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:157: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:158: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:97: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:98: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.
RH 2009:99: Utvisning på grund av brott, summariskt referat.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

14 § En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare som har permanent uppehållsrätt får avvisas eller utvisas enligt 11 § endast om det finns synnerliga skäl.

En EES-medborgare som är barn får avvisas eller utvisas enligt 11 § endast om beslutet är oundgängligen nödvändigt av hänsyn till allmän säkerhet.

En EES-medborgare som har vistats i Sverige under de tio närmast föregående åren får utvisas enligt 11 § endast om beslutet är oundgängligen nödvändigt av hänsyn till allmän säkerhet. Lag (2014:198).

Rättsfall (1)

MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2013:648

Beaktande av verkställighetshinder

15 § När en fråga om avvisning eller utvisning enligt 8, 9, 10 eller 11 § prövas ska hänsyn tas till om utlänningen på grund av bestämmelserna i 12 kap. inte kan sändas till ett visst land eller om det annars finns särskilda hinder mot att beslutet verkställs. Lag (2014:198).

Beslut om avvisning eller utvisning när ansökan om uppehållstillstånd avslås eller avvisas eller uppehållstillstånd återkallas

Rättsfall (1)

MIG 2017:11: En asylsökande somtjänstgjort som läkare inom sitt lands säkerhetstjänst har...

16 § Avslås eller avvisas en ansökan om uppehållstillstånd eller återkallas ett sådant tillstånd och befinner sig utlänningen i Sverige, ska det samtidigt meddelas beslut om avvisning eller utvisning, om inte särskilda skäl talar mot det.

Första stycket gäller inte om ansökan avvisas enligt 5 kap. 1 c § andra stycket. Lag (2014:198).

Kommentar

Ett beslut om avvisning eller utvisning är verkställbart under fyra år jmf 12 kap. 22 §.

Rättsfall (4)

MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2007:31: Genom att först i migrationsdomstolen yrka uppehållstillstånd på grund av...
MIG 2008:43: Återkallelse av permanent uppehållstillstånd. Vid prövning enligt fyraårsregeln...
MIG 2010:2: Särskilda skäl att inte förena ett beslut om avslag på en ansökan om...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

Beslutande myndigheter

17 § Migrationsverket ska pröva frågan om avvisning om utlänningen

 • 1. söker asyl här,
 • 2. har en nära familjemedlem som söker asyl här, eller
 • 3. kan komma att avvisas med stöd av 2 § 7 eller 3 § andra stycket.

I andra fall får såväl Migrationsverket som Polismyndigheten pröva frågan om avvisning.

Om Polismyndigheten anser det tveksamt om en utlänning bör avvisas, ska ärendet lämnas över till Migrationsverket. Lag (2016:875).

Rättsfall (2)

RH 2007:16: En eritreansk medborgare har dömts för bl.a. våldtäkt i två fall till fängelse...
RH 2008:12: Tingsrätten har dömt en irakisk medborgare, som beviljats permanent...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:655, 2016:875

18 § Migrationsverket ska pröva frågan om utvisning enligt 6, 10 eller 11 §. Lag (2014:198).

Rättsfall (3)

MIG 2008:40: Sökandens skyddsbehov har prövats mot hemlandet eftersom det inte har...
MIG 2011:28: Ett beslut om att det finns särskilda skäl att ange mer än ett land till vilket...
MIG 2011:5: Sökandenas skyddsbehov har prövats mot det land där de är födda och har växt...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:1542

Beslut om omedelbar verkställighet

19 § Migrationsverket får besluta att verkets beslut om avvisning enligt 17 § första stycket 1 eller 2 får verkställas även om det inte har fått laga kraft (avvisning med omedelbar verkställighet), om de uppgifter som utlänningen åberopar saknar betydelse för prövningen av ansökan eller saknar tillförlitlighet, och det därmed är uppenbart att det inte finns grund för asyl och det är uppenbart att uppehållstillstånd inte heller ska beviljas på någon annan grund (uppenbart ogrundad ansökan). Migrationsverket får också besluta om avvisning med omedelbar verkställighet om en asylansökan avvisas med stöd av 5 kap. 1 b § första stycket 1 eller 2.

I 12 kap. 7 § finns närmare bestämmelser om verkställigheten av beslut om avvisning med omedelbar verkställighet. Lag (2016:1243).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §. Ett i Sverige meddelat återreseförbud för en enskild hindrar inresa i samtliga Schengenstater, se MIG 2008:31. Varaktigheten av ett återreseförbud bör bestämmas utifrån en allsidig bedömning av vad som ligger utlänningen till last och stå i proportion till de individuella rättsverkningar återreseförbudet får för utlänningen, se MIG 2008:31. En illegal vistelse i Sverige i cirka fyra och ett halvt års tid ansågs av MiÖD vara lång tid och motiverade ett återreseförbud på fyra år, se MIG 2008:31. Att någon befinner sig illegalt i Sverige och självmant uppsöker svenska myndigheter leder inte till att tiden för återreseförbudet kortas ned, se MIG 2008:31.

Rättsfall (3)

MIG 2008:31: Varaktigheten av ett återreseförbud ska bestämmas utifrån en allsidig bedömning...
MIG 2013:24: En polismyndighets beslut om återreseförbud ska, även om det fattas i samband...
MIG 2014:22: Migrationsverkets och migrationsdomstolens utredningsansvar liksom de principer...

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (4)

Anvisningar om verkställighet

20 § I ett beslut om avvisning eller utvisning som meddelas av Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen ska det anges vilket land utlänningen ska avvisas eller utvisas till.

Om det finns särskilda skäl, får mer än ett land anges i beslutet.

Ett beslut av en myndighet som avses i första stycket som rör avvisning eller utvisning ska innehålla de anvisningar om verkställigheten som omständigheterna i det enskilda fallet kan ge anledning till. Lag (2014:198).

Rättsfall (3)

MIG 2015:12: Möjligheten att avvisa en asylansökan med hänvisning till att den sökande har...
MIG 2017:27: Den omständigheten att en annan EU-stat har beviljat en utlänning status som...
MIG 2018:21: En utlänning, som är utesluten från att anses som skyddsbehövande och som ska...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2012:129

20 a § En utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som har internationellt skydd i en annan EU-stat får utvisas endast till den staten. Lag (2014:198).

Kommentar

Familjemedlem se 2 kap. 3 a §.

Rättsfall (1)

MIG 2014:10: En utlänning kan beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:129, 2006:219

Tidsfrist för frivillig avresa och återreseförbud

21 § Ett beslut om avvisning eller utvisning ska innehålla en tidsfrist inom vilken utlänningen frivilligt ska lämna landet i enlighet med beslutet (tidsfrist för frivillig avresa). Tidsfristen ska bestämmas till två veckor om utlänningen avvisas och till fyra veckor om utlänningen utvisas. Om det finns särskilda skäl får en längre tidsfrist bestämmas.

En tidsfrist för frivillig avresa ska dock inte meddelas om

För EES-medborgare och deras familjemedlemmar gäller i stället för första stycket 12 kap. 15 § tredje stycket. Lag (2017:22).

Rättsfall (5)

MIG 2008:19: Hinder mot att meddela återreseförbud har ansetts föreligga, trots att sökanden...
MIG 2012:11: Bestämmelserna om återreseförbud i utlänningslagen har inte ansetts röra sådana...
MIG 2013:5: En utlännings tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av anknytning till en...
MIG 2014:25: Ett återreseförbud upphör att gälla om beslutet om avvisning eller utvisning...
MIG 2015:27: Att en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning har gjorts medför...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2017:22

22 § I ett beslut om avvisning eller utvisning som innehåller en tidsfrist för frivillig avresa ska utlänningen upplysas om att ett återreseförbud kan meddelas om han eller hon inte lämnat landet i enlighet med beslutet senast när tidsfristen löper ut.

Tidsfristen för frivillig avresa börjar löpa när beslutet om avvisning eller utvisning fått laga kraft eller när utlänningen förklarat sig nöjd med beslutet. Lag (2017:22).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:22

23 § Finns det inte förutsättningar att meddela en tidsfrist för frivillig avresa enligt 21 §, ska Polismyndighetens beslut om avvisning och Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning förenas med ett återreseförbud, om inte särskilda skäl hänförliga till utlänningens personliga förhållanden talar mot att ett sådant förbud meddelas. Ett beslut om avvisning varigenom en utlänning nekas att resa in i landet ska dock inte förenas med ett återreseförbud.

Ett beslut om avvisning eller utvisning som avser en EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare eller som avser en utlänning som beviljats uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §, får förenas med ett återreseförbud endast om beslutet har meddelats av hänsyn till allmän ordning och säkerhet. Lag (2014:655).

Rättsfall (1)

MIG 2017:27: Den omständigheten att en annan EU-stat har beviljat en utlänning status som...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:655

24 § Tiden för återreseförbud enligt 23 eller 27 § ska bestämmas till högst fem år. Utgör utlänningen ett allvarligt hot mot allmän ordning och säkerhet får dock en längre tidsperiod bestämmas. Lag (2014:198).

Särskilt tillstånd till kort besök

25 § En utlänning som har meddelats ett återreseförbud enligt 23 eller 27 § eller 12 kap. 14 a eller 15 a § får ges särskilt tillstånd av Migrationsverket att göra ett kort besök här, om besöket gäller synnerligen viktiga angelägenheter. Om det finns särskilda skäl, får ett sådant tillstånd ges också på ansökan av någon annan än utlänningen. Lag (2014:198).

Upphävande av återreseförbud

26 § Ett beslut om återreseförbud enligt 23 eller 27 § eller 12 kap. 14 a eller 15 a § som har vunnit laga kraft får helt eller delvis upphävas av Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen om det finns särskilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla.

En utlänning får ansöka om upphävande av ett förbud som avses i första stycket. En sådan ansökan ska ges in till Migrationsverket.

Migrationsverket får dock inte upphäva ett återreseförbud som meddelats av domstol. Om Migrationsverket finner att ett sådant återreseförbud bör upphävas ska verket inte besluta i ärendet utan med eget yttrande lämna över detta till den migrationsdomstol till vilken verkets beslut i fråga om upphävande hade kunnat överklagas. Lag (2014:198).

Rättsfall (1)

MIG 2017:16: Vid prövningen av om ett återreseförbud ska upphävas bör en helhetsbedömning av...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Beslut vid sidan av beslut om avvisning eller utvisning

27 § När ett överklagat ärende eller mål om avvisning eller utvisning avgörs, får också beslut fattas i fråga om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Detta gäller även om dessa frågor inte har tagits upp av utlänningen.

Vid prövning av ett beslut om avvisning eller utvisning får en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen besluta att utlänningen ska förbjudas att återvända till Sverige för viss tid, även om ingen lägre instans har meddelat ett sådant förbud.

När Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen prövar ett beslut om avvisning eller utvisning, får ett sådant beslut samtidigt meddelas angående den som är under 16 år och som står under utlänningens vårdnad. Detta gäller även om ingen lägre instans har prövat denna fråga. I mål hos en migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen gäller detta dock inte om det för barnet har åberopats omständigheter som avses i 4 kap. 1, 2 eller 2 a §. Lag (2014:198).

8 a kap. Utvisning på grund av brott

Förutsättningar för utvisning av andra utlänningar än EES-medborgare och deras familjemedlemmar

1 § En utlänning som inte är EES-medborgare eller familjemedlem till en EES-medborgare får utvisas ur Sverige om han eller hon döms för ett brott som kan leda till fängelse. En sådan utlänning får utvisas också om en domstol undanröjer en villkorlig dom eller skyddstillsyn som utlänningen har dömts till och dömer till en annan påföljd.

Utvisning får dock ske endast om utlänningen döms till svårare påföljd än böter och om

 • 1. gärningen är av sådant slag och övriga omständigheter är sådana att det kan antas att han eller hon kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet, eller
 • 2. brottet med hänsyn till den skada, fara eller kränkning som det har inneburit för enskilda eller allmänna intressen är så allvarligt att han eller hon inte bör få stanna kvar. Lag (2014:198).

Rättsfall (6)

MIG 2018:11: Användandet av häktning respektive förvar när en utlänning är dömd till...
NJA 2014 s. 415: En EES-medborgare får utvisas endast om det sker av hänsyn till allmän ordning...
NJA 2018 s. 491: EES-medborgare som gjort sig skyldiga till smuggling respektive grov smuggling...
RH 2015:40: Tilltalad har dömts för anstiftan av mord till livstids fängelse. I målet har...
RH 2016:43: Motvärnsfallet av rån. Fråga om målsägandes åtgärd för återtagande av...
RH 2017:30: Grovt vapenbrott har i sig ansetts utgöra ett sådant verkligt, faktiskt och...

Lagrumshänvisningar hit (16)

2 § När en domstol överväger om en utlänning bör utvisas enligt 1 §, ska den ta hänsyn till utlänningens anknytning till det svenska samhället. Domstolen ska särskilt beakta

 • 1. utlänningens levnadsomständigheter,
 • 2. om utlänningen har barn i Sverige och, om så är fallet, barnets behov av kontakt med honom eller henne, hur kontakten har varit och hur den skulle påverkas av att utlänningen utvisas,
 • 3. utlänningens övriga familjeförhållanden, och
 • 4. hur länge utlänningen har vistats i Sverige.

En utlänning som är flykting och som behöver en fristad i Sverige får utvisas enligt 1 § endast om han eller hon har begått ett synnerligen grovt brott och det skulle medföra allvarlig fara för allmän ordning och säkerhet att låta utlänningen stanna här. Utvisning får också ske om utlänningen i Sverige eller utomlands har bedrivit verksamhet som har inneburit fara för rikets säkerhet och det finns anledning att anta att han eller hon skulle fortsätta med sådan verksamhet här.

Av 21 kap. 9 § och 22 kap. 5 § framgår att en utlänning som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd enligt 22 kap. 2 eller 3 § får utvisas enligt 1 § endast om det finns sådana omständigheter som anges i andra stycket. Lag (2014:198).

Rättsfall (1)

RH 2017:30: Grovt vapenbrott har i sig ansetts utgöra ett sådant verkligt, faktiskt och...

3 § En utlänning får utvisas enligt 1 § endast när det finns synnerliga skäl, om han eller hon hade vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd sedan minst fyra år när åtal väcktes eller om han eller hon då varit bosatt i Sverige sedan minst fem år.

En utlänning får inte utvisas enligt 1 § om utlänningen kom till Sverige innan han eller hon fyllde 15 år och hade vistats här sedan minst fem år när åtal väcktes. Lag (2014:198).

Rättsfall (1)

RH 2017:26: För bifall till ett yrkande om utvisning har hovrätten, vid tillämpning av 8 a...

4 § När en fråga om utvisning enligt 1 § prövas ska hänsyn tas till om utlänningen på grund av bestämmelserna i 12 kap. inte kan sändas till ett visst land eller om det annars finns särskilda hinder mot att beslutet verkställs. Lag (2014:198).

Rättsfall (1)

RH 2017:30: Grovt vapenbrott har i sig ansetts utgöra ett sådant verkligt, faktiskt och...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Förutsättningar för utvisning av EES-medborgare och deras familjemedlemmar

5 § En EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare får utvisas ur Sverige om de förutsättningar som anges i 1 § är uppfyllda och det sker av hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

Det som föreskrivs i 2–4 §§ i fråga om utvisning enligt 1 § gäller även vid utvisning av en EES-medborgare eller en familjemedlem till en EES-medborgare enligt denna paragraf. Även det som föreskrivs i 8 kap. 12–14 §§ i fråga om utvisning enligt 8 kap. 11 § gäller vid utvisning enligt denna paragraf.

En medborgare i ett annat nordiskt land får utvisas enligt denna paragraf endast när det finns synnerliga skäl, om han eller hon hade varit bosatt i Sverige sedan minst två år när åtalet väcktes. Lag (2014:198).

Rättsfall (3)

NJA 2014 s. 415: En EES-medborgare får utvisas endast om det sker av hänsyn till allmän ordning...
NJA 2018 s. 491: EES-medborgare som gjort sig skyldiga till smuggling respektive grov smuggling...
RH 2016:79: När det konstateras att personen gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott...

Lagrumshänvisningar hit (8)

Behörig domstol

6 § Utvisning på grund av brott beslutas av den domstol som handlägger brottmålet. Lag (2014:198).

Beslut om utvisning vid ändring av påföljd enligt 34 kap. brottsbalken

7 § När en domstol enligt 34 kap. brottsbalken beslutar att ändra en påföljd som en utlänning har dömts till utöver utvisning, får domstolen även meddela det beslut om utvisningen som förändringen av påföljd ger anledning till. Lag (2014:198).

Utvisning av en utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige

7 a § En utlänning som har ställning som varaktigt bosatt i Sverige och som har internationellt skydd i en annan EU-stat får utvisas endast till den staten. Lag (2014:198).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Återreseförbud

8 § En allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott ska innehålla förbud för utlänningen att återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning. I ett beslut med ett tidsbegränsat återreseförbud ska utlänningen upplysas om vilken dag förbudet upphör att gälla. I beslutet ska han eller hon också upplysas om den påföljd som överträdelse av förbudet kan medföra enligt 20 kap. Lag (2014:198).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Särskilt tillstånd till kort besök

9 § En utlänning som har meddelats ett återreseförbud enligt 8 § får ges särskilt tillstånd av Migrationsverket att göra ett kort besök här, om besöket gäller synnerligen viktiga angelägenheter. Om det finns särskilda skäl, får ett sådant tillstånd ges också på ansökan av någon annan än utlänningen. Lag (2014:198).

Uppehållstillstånd och upphävande av utvisningsbeslut

10 § I 12 kap. finns bestämmelser om uppehållstillstånd för den som av allmän domstol har utvisats på grund av brott och om upphävande av ett sådant utvisningsbeslut. Lag (2014:198).

9 kap. Kontroll- och tvångsåtgärder

Kommentar

Utredningsmetoder får inte användas slentrianmässigt utan fordrar varsamhet i tillämpningen. Kravet gäller särskilt om utredande myndighet kontaktar utländsk beskickning i syfte att anlita lokalt ombud för utredning avseende omständigheter kring sökande. Myndigheten måste säkerställa att sekretess- och rättssäkerhetsaspekter beaktas på den utredningsteknik som övervägs. Utredningsmetoder får inte användas slentrianmässigt utan fordrar varsamhet i tillämpningen, JK dnr:16559421. De överväganden som görs i samband med uppdrag av detta slag bör dessutom tydligt dokumenteras, jämför 21 kap. 5 § 1 st. OSL och 37 kap. 1 § 1 och 4 st. OSL samt 10 kap. 2 § OSL, se JO dnr:258-2011. Om en ambassad inte redovisar de bedömningsgrunder vilka legat till grund för beslut att kontakta förtroendeadvokat i utlandet är ambassadens agerande att uppfatta som försumligt och det kan inte uteslutas att anmälarens uppgifter om att han lidit skada är riktiga, se JO dnr: 258-2011.

Kontroll av personer enligt kodexen om Schengengränserna

1 § Polismyndigheten ansvarar för kontroll av personer enligt kodexen om Schengengränserna. Tullverket och Kustbevakningen är skyldiga att hjälpa Polismyndigheten vid en sådan kontroll. Migrationsverket får efter överenskommelse med Polismyndigheten hjälpa till vid kontrollen. Kustbevakningen ska medverka i Polismyndighetens kontrollverksamhet genom att utöva kontroll av sjötrafiken. Lag (2015:91).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:709, 2014:655, 2015:91

2 § En polisman får i samband med inresekontroll enligt kodexen om Schengengränserna kroppsvisitera en utlänning och undersöka hans eller hennes bagage, handresgods, handväskor och liknande, i den utsträckning som det är nödvändigt för att ta reda på utlänningens identitet. Sådana undersökningar får också göras för att ta reda på en utlännings resväg till Sverige, om den är av betydelse för bedömningen av rätten att resa in i och vistas här i landet. En polisman får i samband med inresekontrollen även undersöka bagageutrymmen och övriga slutna utrymmen i bilar och andra transportmedel i syfte att förhindra att en utlänning reser in i Sverige i strid med bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna.

När inresekontrollen sköts av särskilt förordnade passkontrollanter, tulltjänstemän eller tjänstemän vid Kustbevakningen har de samma befogenheter som en polisman har enligt första stycket.

Kroppsvisitation får inte göras mer ingående än vad som krävs med hänsyn till ändamålet med åtgärden. All den hänsyn som omständigheterna medger ska iakttas. Om möjligt ska ett vittne närvara.

En kvinna får inte kroppsvisiteras av eller i närvaro av andra män än läkare eller legitimerade sjuksköterskor. Om en visitation innebär att enbart ett föremål som en kvinna har med sig undersöks, får visitationen dock genomföras och bevittnas av en man.

Protokoll ska föras över en kroppsvisitation. I protokollet ska det anges vad som har förekommit vid visitationen. Lag (2015:91).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:91

Transportörers kontrollskyldighet

3 § En transportör skall kontrollera att en utlänning, som transportören transporterar till Sverige direkt från en stat som inte omfattas av Schengenkonventionen, innehar pass och de tillstånd som krävs för resa in i landet.

Transportören skall, om det inte är obehövligt på grund av resultatet av kontroll som utförs enligt första stycket, även kontrollera att utlänningen har medel för sin hemresa.

Rättsfall (1)

HFD 2012 ref. 63: Utlänning har rest in till Sverige med förfalskat pass. Fråga om särskild...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Transportörers uppgiftsskyldighet m.m.

3 a § En transportör, som luftvägen ska transportera passagerare till Sverige direkt från en stat som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har slutit avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen med konventionsstaterna, ska på begäran av Polismyndigheten överföra uppgifter om de ankommande passagerarna så snart incheckningen avslutats.

De uppgifter som avses i första stycket är

 • 1. nummer på och typ av resehandling som används,
 • 2. medborgarskap,
 • 3. fullständigt namn,
 • 4. födelsedatum,
 • 5. gränsövergångsstället för inresa,
 • 6. transportkod,
 • 7. avgångs- och ankomsttid för transporten,
 • 8. det totala antalet passagerare vid transporten, och
 • 9. ursprunglig ort för ombordstigning. Lag (2014:655).

Lagrumshänvisningar hit (6)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:655, 2006:447

3 b § Uppgifter enligt 3 a § ska samlas in av transportören och sedan elektroniskt överföras till Polismyndigheten.

Om det inte är möjligt att föra över uppgifterna elektroniskt ska de överföras på annat lämpligt sätt. Lag (2014:655).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:655, 2006:447

3 c § Bestämmelser om behandlingen av de uppgifter som överförts till Polismyndigheten enligt 3 b § finns i lagen (2006:444) om passagerarregister. Lag (2014:655).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:655, 2006:447

3 d § En transportör som har överfört uppgifter enligt 3 a § skall inom 24 timmar efter det att transportmedlet har anlänt till gränsövergångsstället radera de insamlade och överförda uppgifterna. Lag (2006:447).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:447

3 e § En transportör som samlar in uppgifter som är avsedda att överföras enligt 3 a § skall informera passagerarna enligt bestämmelserna i 23-26 §§ personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2006:447).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:447

3 f § Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan myndighet än Polismyndigheten får begära uppgifter av transportören. Lag (2014:655).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:655, 2006:447

Omhändertagande av pass

4 § Om en utlänning ansöker om uppehållstillstånd när han eller hon kommer till Sverige eller därefter, får Migrationsverket eller Polismyndigheten ta hand om hans eller hennes pass eller andra identitetshandlingar i väntan på att utlänningen får tillstånd att vistas här i landet eller lämnar det. Lag (2014:716).

Rättsfall (1)

MIG 2010:5: En EES-medborgare har uppehållsrätt i Sverige om denne är att betrakta som...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:655

5 § När ett beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas, får den verkställande myndigheten ta hand om utlänningens pass eller andra identitetshandlingar till dess beslutet kan verkställas.

Omhändertagande av biljetter

6 § En utlännings biljett för resan från Sverige får tas om hand av Migrationsverket eller Polismyndigheten i väntan på att utlänningen får tillstånd att vistas här i landet eller lämnar det. Detta gäller om

 • 1. utlänningen saknar pass, visering, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd när detta krävs för inresa eller vistelse i Sverige, eller
 • 2. utlänningen kan antas komma att ansöka om uppehållstillstånd.

Biljetten får tas om hand endast om

 • - det framstår som sannolikt att utlänningen inte kommer att få tillstånd att vistas här, och
 • - det finns anledning att anta att utlänningen annars gör sig av med biljetten och inte själv kan betala kostnaden för sin resa från Sverige. Lag (2014:655).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:655

7 § Migrationsverket eller Polismyndigheten får lösa in en biljett som tagits om hand enligt 6 §, om den annars skulle förlora sitt värde. Om biljetten löses in, ska i stället de pengar som då betalas ut tas om hand. Lag (2014:655).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:655

Fotografi och fingeravtryck

8 § Migrationsverket eller Polismyndigheten får fotografera en utlänning och, om utlänningen fyllt 14 år, ta hans eller hennes fingeravtryck om

 • 1. utlänningen inte kan styrka sin identitet när han eller hon kommer till Sverige,
 • 2. utlänningen ansöker om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §, eller
 • 3. det finns grund för att besluta om förvar. Lag (2014:655).

8 a § En utlänning som ansöker om uppehållstillstånd är skyldig att låta Migrationsverket, en utlandsmyndighet eller Regeringskansliet fotografera honom eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck. Samma skyldighet gäller om bevis om uppehållstillstånd (uppehållstillståndskort) ska utfärdas enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land av annan anledning än att en utlänning ansöker om uppehållstillstånd.

Skyldigheten att låta en myndighet ta fingeravtryck gäller inte om utlänningen är under sex år eller om det är fysiskt omöjligt för utlänningen att lämna fingeravtryck. Den gäller inte heller om utlänningen omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

Ett fotografi och två fingeravtryck ska sparas i ett lagringsmedium i uppehållstillståndskortet. Fingeravtryck som inte sparats i ett sådant medium och de biometriska data som tas fram ur fingeravtrycken och ur fotografiet ska omedelbart förstöras när uppehållstillståndskortet har lämnats ut eller ärendet om uppehållstillstånd har avgjorts utan att utlänningen har beviljats uppehållstillstånd. Lag (2018:319).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2018:319, 2011:709

8 b § Vid en kontroll enligt 1 eller 9 § är den som innehar ett uppehållstillståndskort skyldig att låta en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Tullverket, Kustbevakningen eller Migrationsverket fotografera honom eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck, för kontroll av att fotografiet och fingeravtrycken motsvarar det fotografi och de fingeravtryck som finns sparade i uppehållstillståndskortet.

När en kontroll enligt första stycket har genomförts, ska det fotografi och de fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart förstöras. Detsamma gäller de biometriska data som tagits fram i samband med kontrollen. Lag (2011:709).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:709

8 c § En utlänning är vid in- eller utresekontroll skyldig att låta en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Tullverket, Kustbevakningen eller Migrationsverket fotografera honom eller henne och ta hans eller hennes fingeravtryck för kontroll av identiteten och av resehandlingens äkthet, i enlighet med artikel 8.2 b eller 8.3 ib i kodexen om Schengengränserna. Denna skyldighet gäller under förutsättning att utlänningen har en resehandling som är försedd med ett lagringsmedium som innehåller ett fotografi eller fingeravtryck.

När en kontroll enligt första stycket har genomförts ska det fotografi och de fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart förstöras. Det gäller också de biometriska data som tagits fram i samband med kontrollen. Lag (2018:30).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2015:91, 2018:30

8 d § Den som har en Schengenvisering är vid in- eller utresekontroll enligt artikel 8.3 i kodexen om Schengengränserna skyldig att låta en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Tullverket, Kustbevakningen eller Migrationsverket ta hans eller hennes fingeravtryck för kontroll av identiteten och av viseringens äkthet, i enlighet med artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen), i den ursprungliga lydelsen.

Skyldighet att lämna fingeravtryck enligt första stycket gäller även för en utlänning som vid en sådan in- eller utresekontroll inte kan styrka sin identitet och som får kontrolleras i identifieringssyfte i enlighet med artikel 20 i VIS-förordningen.

När en kontroll enligt första eller andra stycket har genomförts, ska de fingeravtryck som tagits för kontrollen omedelbart förstöras. Det gäller också de biometriska data som tagits fram i samband med kontrollen. Lag (2018:30).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:30

Kontroll under vistelsen i Sverige

(Upphör att gälla 2019-04-01 00:00:00)

9 § En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. Utlänningen är också skyldig att efter kallelse av Migrationsverket eller Polismyndigheten komma till verket eller myndigheten och lämna uppgifter om sin vistelse här i landet. Om utlänningen inte gör det, får han eller hon hämtas genom Polismyndighetens försorg. Om det på grund av en utlännings personliga förhållanden eller av någon annan anledning kan antas att utlänningen inte skulle följa kallelsen, får han eller hon hämtas utan föregående kallelse.

Kustbevakningen ska medverka i Polismyndighetens kontrollverksamhet enligt första stycket genom kontroll av och i anslutning till sjötrafiken. Om kontrollen utövas av Kustbevakningen, ska pass eller andra handlingar överlämnas till tjänstemannen vid Kustbevakningen.

Kontroll enligt första och andra styckena får vidtas endast om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. Lag (2014:655).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:709, 2014:655, 2019:44
(Träder i kraft 2019-04-01 00:00:00)

9 § En utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av en polisman överlämna pass eller andra handlingar som visar att han eller hon har rätt att uppehålla sig i Sverige. Utlänningen är också skyldig att efter kallelse av Migrationsverket eller Polismyndigheten komma till verket eller myndigheten och lämna uppgifter om sin vistelse här i landet. Om utlänningen inte gör det, får han eller hon hämtas genom Polismyndighetens försorg. Om det på grund av en utlännings personliga förhållanden eller av någon annan anledning kan antas att utlänningen inte skulle följa kallelsen, får han eller hon hämtas utan föregående kallelse.

Kustbevakningen ska medverka i Polismyndighetens kontrollverksamhet enligt första stycket genom kontroll av och i anslutning till sjötrafiken. Kustbevakningen får även i annat fall biträda Polismyndigheten vid kontroll enligt första stycket. Om kontrollen utövas av Kustbevakningen ska pass eller andra handlingar överlämnas till tjänstemannen vid Kustbevakningen.

Kontroll enligt första och andra styckena får vidtas endast om det finns grundad anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här i landet eller om det annars finns särskild anledning till kontroll. Lag (2019:44).

Lagrumshänvisningar hit (3)

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2011:709, 2014:655, 2019:44

10 § Om en utlänning vägrar att följa ett beslut som Migrationsverket har fattat med stöd av 4, 5, 6, 8 eller 9 §, får verket begära hjälp av Polismyndigheten för att verkställa beslutet. Lag (2014:655).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:655

Skyldighet att stanna kvar för utredning

11 § En utlänning är skyldig att stanna kvar för utredning i samband med in- eller utresekontroll enligt kodexen om Schengengränserna eller i samband med kallelse eller hämtning enligt 9 §, dock inte längre än nödvändigt och inte i något fall längre än sex timmar. Detta gäller inte om ett beslut har meddelats om förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 §.

En polisman får hålla kvar en utlänning som vägrar att stanna kvar för utredning. Lag (2015:91).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:91

Omhändertagande för att verkställa ett avvisnings- eller utvisningsbeslut

12 § När ett beslut om avvisning eller utvisning ska verkställas av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen enligt 12 kap. 14 §, får utlänningen omhändertas av den verkställande myndigheten om det är nödvändigt för att verkställigheten av beslutet ska kunna förberedas eller genomföras.

Utlänningen får omhändertas under högst 24 timmar eller om det finns särskilda skäl under ytterligare 24 timmar. Lag (2017:906).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:906

Andra åtgärder för att möjliggöra verkställighet

13 § När en utlänning har omhändertagits enligt 12 § eller har tagits i förvar med stöd av 10 kap. för att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning får Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om det är lämpligt, vidta sådana åtgärder som behövs för att utlänningen ska få nödvändiga handlingar för verkställigheten eller för att utlänningens identitet eller medborgarskap ska kunna klarläggas. Lag (2017:906).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:906

Inspektioner på arbetsplatser

14 § Polismyndigheten får genomföra en inspektion för att kontrollera om en arbetsgivare har en utlänning anställd som

– inte har rätt att vistas i Sverige, eller

– har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd.

Inspektioner får endast genomföras inom verksamhetssektorer som är identifierade som risksektorer i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2018:739).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:739

15 § En inspektion får genomföras på arbetsplatser och i lokaler där arbetsgivaren bedriver näringsverksamhet och utan att arbetsgivaren underrättas om den i förväg.

Inspektionen ska genomföras på ett sådant sätt att verksamheten inte hindras i onödan. Lag (2018:739).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:739

16 § En arbetsgivare är skyldig att lämna tillträde till de arbetsplatser och lokaler där näringsverksamheten bedrivs samt tillhandahålla de handlingar och lämna de övriga upplysningar som behövs för kontrollen. Lag (2018:739).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2018:739

10 kap. Förvar och uppsikt avseende utlänningar

Kommentar

Det finns ingen tidsgräns för att överklaga beslut om förvar eller uppsikt, se 14 kap. 9 § st. 2. Enligt artikel 18.1 i direktiv 2005/85 får medlemsstaterna inte hålla en person i förvar endast av det skälet att han eller hon är asylsökande, se mål C-534/11 från den 30 maj 2013.

Förvar

1 § En utlänning som har fyllt 18 år får tas i förvar om

 • 1. utlänningens identitet är oklar vid ankomsten till Sverige eller när han eller hon därefter ansöker om uppehållstillstånd och han eller hon inte kan göra sannolikt att den identitet han eller hon uppger är riktig, och
 • 2. utlänningens rätt att få resa in i eller vistas i Sverige inte kan bedömas ändå.

En utlänning som har fyllt 18 år får också tas i förvar om

 • 1. det är nödvändigt för att en utredning om utlänningens rätt att stanna i Sverige ska kunna genomföras,
 • 2. det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller utvisas enligt 8 kap. 2, 3, 6, 8, 9 eller 10 § eller 11 § första stycket, eller
 • 3. det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning.

Beslut om förvar av en utlänning enligt andra stycket 2 eller 3 får meddelas endast om det annars finns en risk att utlänningen bedriver brottslig verksamhet i Sverige, avviker, håller sig undan eller på annat sätt hindrar verkställigheten. Lag (2014:198).

Kommentar

Möjligheten att ta en utlänning i förvar utgör ett led i förfarandet att avlägsna utlänningen ur landet (MIG 2006:5). Att en utlänning ska avtjäna ett kortare fängelsestraff är inget hinder mot beslut om förvar (MIG 2006:5). Utvisad som inte medverkat till att beslutad utvisning verkställs och som gjort sig skyldig till upprepade brottslighet samt vars personliga förhållanden i övrigt i förening med hans inställning i utvisningsfrågan gjorde att uppsikt inte ansågs tillräckligt utan det fanns stark anledning att anta att han togs i förvar (MIG 2006:5). Förvar ska vara under så kort tid som möjligt och får endast fortgå under den tid som förfarandena inför avlägsnandet pågår och genomförs med rimliga ansträngningar, se art 15.1 i återvändandedirektivet. Vid tillämpning brukar en tidsperiod om max två månader tillämpas, se MIG 2013:3.

Rättsfall (15)

MIG 2006:5: Tillfälligt verkställighetshinder på grund av utdömt fängelsestraff medför inte...
MIG 2007:44: I ett mål rörande uppehållstillstånd är migrationsdomstol ansvarig som...
MIG 2008:23: Grund för verkställighetsförvar föreligger när det finns anledning att anta att...
MIG 2008:44: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har ansetts föreligga trots att klaganden...
MIG 2009:18: Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar -...
MIG 2013:3: Den i utlänningslagen angivna sammanlagda längsta förvarstiden på tolv månader...
MIG 2014:13: En asylansökan från en utlänning, som utvisats på grund av brott, utgör ett...
MIG 2014:15: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har inte ansetts föreligga när det bedömts...
MIG 2014:17: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har ansetts finnas när en utlänning bl.a....
MIG 2014:2: Det finns inte förutsättningar för förvar när en utlänning är intagen i en...
MIG 2015:10: En utlänning ska utvisas enligt ett lagakraftvunnet beslut från...
MIG 2015:26: Ett beslut att utvisa en utlänning verkställs när han eller hon lämnar Sverige....
MIG 2015:5: Utlänningslagens förvarsbestämmelser är inte tillämpliga när det är fråga om...
MIG 2017:23: Om en asylsökandesom ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först...
MIG 2018:11: Användandet av häktning respektive förvar när en utlänning är dömd till...

Lagrumshänvisningar hit (5)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:129, 2014:198

2 § Ett barn får tas i förvar, om

 • 1. det är sannolikt att barnet kommer att avvisas av Polismyndigheten eller avvisas med omedelbar verkställighet av Migrationsverket eller om det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett sådant beslut,
 • 2. risken är uppenbar att barnet annars håller sig undan och därigenom äventyrar en verkställighet som inte bör fördröjas, och
 • 3. det inte är tillräckligt att barnet ställs under uppsikt enligt bestämmelserna i 7 §.

Ett barn får också tas i förvar, om

 • 1. det är fråga om att förbereda eller genomföra verkställigheten av ett beslut om avvisning i andra fall än enligt första stycket eller ett beslut om utvisning enligt 8 kap. 6 eller 10 § eller 8 a kap. 1 eller 5 §, och
 • 2. det vid ett tidigare försök att verkställa beslutet inte visat sig tillräckligt att barnet ställts under uppsikt enligt bestämmelserna i 7 § andra stycket. Lag (2017:906).

3 § Ett barn får inte skiljas från båda sina vårdnadshavare genom att barnet eller vårdnadshavaren tas i förvar. Ett barn som inte har någon vårdnadshavare i Sverige får tas i förvar endast om det finns synnerliga skäl.

4 § En utlänning får inte hållas i förvar för utredning med stöd av 1 § andra stycket 1 längre tid än 48 timmar.

En utlänning får inte hållas i förvar för verkställighet med stöd av 1 § andra stycket 3 längre tid än två månader, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Även om det finns sådana synnerliga skäl får utlänningen inte hållas i förvar längre tid än tre månader eller, om det är sannolikt att verkställigheten kommer att ta längre tid på grund av bristande samarbete från utlänningen eller det tar tid att införskaffa nödvändiga handlingar, längre tid än tolv månader. Tidsgränserna om tre och tolv månader gäller dock inte om utlänningen av allmän domstol utvisats på grund av brott.

I andra fall än som avses i första och andra styckena får en utlänning som har fyllt 18 år inte hållas i förvar längre tid än två veckor, om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Lag (2012:129).

Kommentar

Ett fortsatt förvar ska vara proportionerligt i förhållande till intresset av att en verkställighet sker, se MIG 2008:44.

Rättsfall (6)

MIG 2006:5: Tillfälligt verkställighetshinder på grund av utdömt fängelsestraff medför inte...
MIG 2008:44: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har ansetts föreligga trots att klaganden...
MIG 2014:15: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har inte ansetts föreligga när det bedömts...
MIG 2014:17: Synnerliga skäl för fortsatt förvar har ansetts finnas när en utlänning bl.a....
MIG 2014:2: Det finns inte förutsättningar för förvar när en utlänning är intagen i en...
MIG 2017:23: Om en asylsökandesom ska överföras enligt Dublinförordningen tas i förvar först...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:129

5 § Ett barn får inte hållas i förvar längre tid än 72 timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare 72 timmar.

Uppsikt

6 § En utlänning som har fyllt 18 år får, under de förutsättningar som anges i 1 §, i stället för att tas i förvar ställas under uppsikt.

Rättsfall (1)

MIG 2008:23: Grund för verkställighetsförvar föreligger när det finns anledning att anta att...

7 § Ett barn får, under de förutsättningar som anges i 2 § första stycket 1 och 2, ställas under uppsikt.

Ett barn får dessutom ställas under uppsikt när beslut har meddelats om avvisning i andra fall än som avses i 2 § första stycket eller när beslut har meddelats om utvisning enligt 8 kap. 6 eller 10 § eller 8 a kap. 1 eller 5 §. Lag (2014:198).

Rättsfall (1)

MIG 2009:18: Ett förordnande som offentligt biträde för en förvarstagen person omfattar -...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:198

8 § Uppsikt innebär att utlänningen är skyldig att på vissa tider anmäla sig hos Polismyndigheten eller hos Migrationsverket. I ett beslut om uppsikt ska det anges på vilken ort anmälningsskyldigheten ska fullgöras. Utlänningen får också åläggas att lämna ifrån sig sitt pass eller annan legitimationshandling. Lag (2014:655).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:655

Ny prövning av förvar och uppsikt

9 § Ett beslut om förvar enligt 4 § andra eller tredje stycket ska prövas på nytt inom två veckor från den dag då det började verkställas. I de fall det finns beslut om avvisning eller utvisning ska beslutet om förvar prövas på nytt inom två månader från den dag då det började verkställas.

Ett beslut om uppsikt ska prövas på nytt inom sex månader från beslutet.

Om utlänningen hålls kvar i förvar eller fortfarande ska stå under uppsikt, ska ny prövning fortlöpande ske inom samma tider.

Ett beslut om förvar eller uppsikt ska omedelbart upphävas, om det inte längre finns skäl för beslutet. Lag (2012:129).

Kommentar

Paragrafen täcker två situationer dels när tid för förvar eller uppsikt är på väg att löpa ut eller när sådan tvångsåtgärd ska upphävas. Myndigheten behöver inte fatta formella beslut hela tiden utan det räcker med att den sakliga motiveringen för att tvångsåtgärden vidtas antecknas i akten. Jämför med 10 § att om myndigheten missar att pröva och fatta nytt beslut inom tidsfristen så måste utlänningen släppas. Jämför även 11 § som anger att muntlig förhandling måste hållas av prövning inom tidsfristen annars är det inte att se som ett nytt beslut och i få fall blir 10 § aktuell.

Rättsfall (5)

MIG 2006:5: Tillfälligt verkställighetshinder på grund av utdömt fängelsestraff medför inte...
MIG 2007:23: Den prövning av om utlänningen fortfarande skall hållas i förvar som den...
MIG 2007:41: Fråga om enskild har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om uppsikt...
MIG 2014:2: Det finns inte förutsättningar för förvar när en utlänning är intagen i en...
MIG 2016:21: Ett beslut om att ta en utlänning i förvar kan inte överklagas på nytt om...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:129

10 § Beslut om förvar eller uppsikt som inte prövas på nytt inom föreskriven tid upphör att gälla.

Rättsfall (3)

MIG 2006:5: Tillfälligt verkställighetshinder på grund av utdömt fängelsestraff medför inte...
MIG 2007:41: Fråga om enskild har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om uppsikt...
MIG 2014:2: Det finns inte förutsättningar för förvar när en utlänning är intagen i en...

Lagrumshänvisningar hit (2)

11 § Varje ny prövning av ett beslut om förvar ska föregås av en muntlig förhandling. Detta gäller även en ny prövning av ett beslut om uppsikt, om det inte med hänsyn till utredningens art eller andra omständigheter framstår som uppenbart att en muntlig förhandling saknar betydelse.

Bestämmelser som gäller för muntlig handläggning hos en myndighet finns i 13 kap. 1–8 §§. I fråga om muntlig förhandling i domstol finns bestämmelser i 16 kap. Lag (2013:648).

Rättsfall (5)

MIG 2006:5: Tillfälligt verkställighetshinder på grund av utdömt fängelsestraff medför inte...
MIG 2006:9: Migrationsdomstol borde ha hållit muntlig förhandling i mål om förvar, eftersom...
MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2007:23: Den prövning av om utlänningen fortfarande skall hållas i förvar som den...
MIG 2007:41: Fråga om enskild har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om uppsikt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2013:648

Beslutande myndigheter

12 § Beslut om förvar eller uppsikt fattas av den myndighet eller domstol som handlägger ärendet.

Om en utlänning som har tagits i förvar eller står under uppsikt avvisas eller utvisas, skall den myndighet eller domstol som fattar beslutet pröva om utlänningen fortfarande skall hållas i förvar eller stå under uppsikt.

Rättsfall (8)

MIG 2006:6: En polismyndighet som inte särskilt förordnats av regeringen eller...
MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2007:23: Den prövning av om utlänningen fortfarande skall hållas i förvar som den...
MIG 2007:41: Fråga om enskild har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om uppsikt...
MIG 2007:47: Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas ansvar som handläggande myndighet...
MIG 2008:35: Migrationsverket är handläggande myndighet i fråga om förvar efter den tidpunkt...
MIG 2012:7: Det finns inte något rättsligt hinder mot att en polismyndighet till vilken...
MIG 2013:13: En utlänning med lagakraftvunnet utvisningsbeslut har ansökt om förlängning av...

13 § Polismyndigheten är handläggande myndighet

 • 1. från det att en utlänning begär att få resa in i landet till dess att ett ärende som ska prövas av Migrationsverket tas emot av verket eller utlänningen har lämnat landet,
 • 2. från det att myndigheten tar emot ett beslut om avvisning eller utvisning för verkställighet till dess att verkställighet har skett, och,
 • 3. från det att en utlänning efter verkställighet har återvänt till Sverige, om beslutet ska verkställas på nytt, till dess att verkställighet har skett.

Första stycket 2 och 3 gäller även om ärendet är föremål för prövning enligt 12 kap. 18–20 §§, dock inte under den tid då beslutet inte får verkställas på grund av ett beslut om inhibition eller ny prövning.

Även Säkerhetspolisen kan vara handläggande myndighet enligt första stycket 2 och 3. Lag (2017:906).

Rättsfall (4)

MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2008:35: Migrationsverket är handläggande myndighet i fråga om förvar efter den tidpunkt...
MIG 2012:7: Det finns inte något rättsligt hinder mot att en polismyndighet till vilken...
MIG 2013:13: En utlänning med lagakraftvunnet utvisningsbeslut har ansökt om förlängning av...

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2014:655, 2017:906

14 § Migrationsverket är handläggande myndighet

 • 1. från det att verket tar emot ett ärende som verket ska pröva och till dess verket fattar beslut eller utlänningen har lämnat landet eller Polismyndigheten har tagit emot ärendet eller, om Migrationsverkets beslut överklagas, till dess ärendet tas emot av migrationsdomstolen, och
 • 2. från det att verket tar emot ett beslut om avvisning eller utvisning för verkställighet och till dess att beslutet har verkställts eller ärendet lämnas över till Polismyndigheten. I fråga om beslut som gäller omedelbart är, även om beslutet överklagas, Migrationsverket handläggande myndighet till dess domstolen meddelar beslut om inhibition. Lag (2014:655).

Rättsfall (2)

MIG 2008:35: Migrationsverket är handläggande myndighet i fråga om förvar efter den tidpunkt...
MIG 2013:13: En utlänning med lagakraftvunnet utvisningsbeslut har ansökt om förlängning av...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2014:655
15 § Har upphävts genom lag (2013:648).

16 § En migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen är i ärenden, där beslut om inhibition kan meddelas med stöd av 12 kap. 11 §, handläggande myndighet från det att den meddelar beslut om inhibition. Lag (2013:648).

Rättsfall (2)

MIG 2007:22: Rättssäkerhetsskäl talar för att förvarsfrågor, där det finns mer än en...
MIG 2008:35: Migrationsverket är handläggande myndighet i fråga om förvar efter den tidpunkt...

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2009:1542, 2013:648

17 § Polismyndigheten får, även om den inte är handläggande myndighet, fatta beslut om att ta en utlänning i förvar eller ställa honom eller henne under uppsikt, om det inte finns tid att avvakta den handläggande myndighetens beslut. Ett sådant beslut ska skyndsamt anmälas till den myndighet som handlägger ärendet, och denna myndighet ska därefter omedelbart pröva om beslutet om förvar eller uppsikt ska fortsätta att gälla.

Att en polisman i vissa fall får omhänderta en utlänning i avvaktan på Polismyndighetens beslut om förvar framgår av 11 § polislagen (1984:387).

Om kontroll av en utlänning sker under medverkan av Tullverket, Kustbevakningen eller med hjälp av en särskilt förordnad passkontrollant, har tulltjänstemannen, tjänstemannen vid Kustbevakningen eller passkontrollanten samma rätt att omhänderta utlänningen som en polisman har enligt andra stycket. Omhändertagandet ska så skyndsamt som möjligt anmälas till en polisman för prövning av om åtgärden ska bestå. Lag (2014:655).

Rättsfall (1)

MIG 2012:7: Det finns inte något rättsligt hinder mot att en polismyndighet till vilken...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:655

Verkställighet av beslut om förvar och transport av förvarstagna

18 § Migrationsverket ansvarar för att beslut om förvar verkställs.

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:123

19 § På begäran av den myndighet eller den domstol som har fattat ett beslut om förvar ska Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för att verkställa beslutet. Lag (2017:123).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2014:655, 2017:123

19 a § Om Migrationsverket begär det, ska Kriminalvården lämna den hjälp som behövs för att transportera en utlänning som hålls i förvar.

En sådan begäran får göras endast om

 • 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att Kriminalvårdens särskilda befogenheter enligt 4 kap. 4 § eller 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller
 • 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2017:123).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:123

19 b § Vid en transport enligt 19 a § tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):

4 kap. 4 § om kroppsvisitation,

4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och

8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten. Lag (2017:123).

Ändringar/Förarbeten (1)