lagen.nu

Förordning (2005:278) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2005-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:459
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen.

2 § Med tilläggsprotokollet avses i denna förordning Tilläggsprotokollet av den 22 september 1998 till avtalet mellan Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Österrike, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet (IAEA) rörande tillämpningen av artikel III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (SÖ 2000:29).

3 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska svara för kontakterna med Internationella atomenergiorganet i frågor som rör inspektioner med kompletterande tillträde enligt artiklarna 4-10 i tilläggsprotokollet.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska inom Sverige även svara för kontakterna med andra som berörs av inspektioner enligt tilläggsprotokollet. Förordning (2008:459).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:459

4 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha beredskap för att ta emot anmälningar från Internationella atomenergiorganet om inspektioner enligt artikel 4 b i tilläggsprotokollet. Förordning (2008:459).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:459

5 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska ta fram förslag till regeringens beslut om genomförande och åtgärder enligt 2 och 4 §§ lagen (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen när det gäller inspektioner enligt artikel 4 b i) i tilläggsprotokollet. Förslaget ska lämnas till regeringen inom sex timmar från det att anmälan togs emot. Förordning (2008:459).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:459

6 § Strålsäkerhetsmyndigheten får besluta i frågor som rör inspektioner som avses i artikel 4 b ii) i tilläggsprotokollet. Förordning (2008:459).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:459

7 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska närvara vid inspektioner enligt tilläggsprotokollet.

Strålsäkerhetsmyndigheten får dock avstå från att närvara vid inspektioner enligt artikel 4 b ii) i tilläggsprotokollet om det av förhandsanmälan från Internationella atomenergiorganet framgår att inspektionen är av rutinkaraktär. Förordning (2008:459).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:459

8 § Strålsäkerhetsmyndigheten får begära att inspektioner ska genomföras med tillämpning av s.k. reglerat tillträde enligt artikel 7 i tilläggsprotokollet. Förordning (2008:459).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:459

9 § Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast sju dagar efter att en inspektion har avslutats lämna en rapport till regeringen om denna.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning redogöra för Internationella atomenergiorganets underrättelser enligt artikel 10 b) i tilläggsprotokollet samt redovisa sina egna slutsatser av underrättelserna. Förordning (2008:459).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:459

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:278

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Ikraft
2005-07-01
SFS-nummer
2005:278

Förordning (2008:459) om ändring i förordningen (2005:278) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§;omtryck
Ikraft
2008-07-01
SFS-nummer
2008:459
Rubrik
Förordning (2008:459) om ändring i förordningen (2005:278) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation