lagen.nu

Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2005-04-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2018:1465
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-15

Kommentar

Var kommer de här kommentarerna från? Läs mer...

2005-220 eng. ver.doc An unofficial translation is available from the Swedish Board of Agriculture

Hittar du något fel i lagkommentaren? Du får gärna skriva en felrapport.

Definitioner

1 § I denna förordning avses med

plastflaska: förpackning som är tillverkad av huvudsakligen polymera material, och

metallburk: förpackning som är tillverkad av metall.

Krav på godkänt retursystem

2 § Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska marknaden.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice. Förordning (2008:26).

Rättsfall (1)

MÖD 2007:40: Miljösanktionsavgift ----- Efter miljödomstolens dom har ändringar i 30 kap....

Lagrumshänvisningar hit (4)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2008:26

3 § Frågor om godkännande av retursystem prövas av Statens jordbruksverk.

4 § En ansökan om godkännande skall vara skriftlig. Den skall innehålla uppgift om

  • 1. retursystemet,
  • 2. vilka näringsidkare som avser att vara anslutna till systemet,
  • 3. villkoren för anslutning till systemet,
  • 4. vilken märkning som skall användas, och
  • 5. vilka åtgärder mot nedskräpning som avses att bli vidtagna.

5 § Ett retursystem skall godkännas om sökanden visar att den som driver eller avser att driva systemet har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att göra det på ett sätt som är godtagbart både från miljöskyddssynpunkt och konsumentsynpunkt.

Om ett retursystem har en dominerande ställning på marknaden skall systemet vara utformat så att

  • 1. de villkor som gäller för anslutning inte är diskriminerande,
  • 2. de krav som ställs på flaskornas och burkarnas utformning och egenskaper är skäliga.

Rättsfall (1)

MÖD 2007:38: Godkännande av retursystem ----- Även om det i ett inledningsskede inte kan...

6 § Ett godkännande skall förenas med

  • 1. villkor om att retursystemet skall innebära att en pant eller premie utbetalas i syfte att uppmuntra att förpackningar lämnas tillbaka till systemet,
  • 2. villkor om att sökanden för varje kalenderår lämnar uppgift till Statens jordbruksverk om vilka näringsidkare som är anslutna till systemet, och
  • 3. de villkor i övrigt som behövs från miljöskyddssynpunkt och konsumentsynpunkt.

Ett godkännande får begränsas till viss tid.

7 § Om det med hänsyn till metallburkens eller plastflaskans utformning eller material finns särskilda skäl, får Statens jordbruksverk i det enskilda fallet under en begränsad tid ge dispens från kravet i 2 §.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Märkning

8 § En plastflaska eller metallburk, som ingår i ett retursystem i enlighet med 2 §, skall vara märkt med uppgift om detta. Av märkningen skall det framgå vilket retursystem flaskan eller burken ingår i samt vilket belopp som utbetalas som pant eller premie när flaskan eller burken lämnas tillbaka till retursystemet.

Information till allmänheten

9 § Statens jordbruksverk skall informera allmänheten om godkända retursystem och vilken märkning som används inom det godkända systemet. Information skall även lämnas om dispenser som beviljats enligt 7 §.

Överlåtelseförbud

10 § Konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas endast om plastflaskan eller burken ingår i ett sådant retursystem som avses i 2 §.

Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.

Rättsfall (1)

NJA 2013 s. 842: Statens skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen och enligt...

Lagrumshänvisningar hit (1)

Återvinning

11 § Bestämmelser om mål för materialutnyttjande finns i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Förordning (2018:1465).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2008:26, 2018:1465

Tillsyn och ansvar

12 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och 2 kap. 25 § miljötillsynsförordningen.

Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken. Förordning (2011:41).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2011:41

Överklagande

13 § Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 § miljöbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:220

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2005-06-01
SFS-nummer
2005:220
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048

Förordning (2008:26) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Ikraft
2008-03-01
CELEX-nr
31998L0034, 31998L0048
Omfattning
ändr. 2, 11 §§
SFS-nummer
2008:26
Rubrik
Förordning (2008:26) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Förordning (2011:41) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:41
Rubrik
Förordning (2011:41) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Förordning (2018:1465) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraft
2019-01-01
SFS-nummer
2018:1465
Rubrik
Förordning (2018:1465) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation