lagen.nu

Förordning (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2005-12-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:473
Tidsbegränsad
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå som anordnas med särskilda medel och som syftar till att studenterna skall avlägga en lärarexamen med inriktning mot undervisning i matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Förordning (2007:473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:473

Var utbildningen anordnas

2 § Utbildningarna skall anordnas vid de universitet och högskolor och i den omfattning som regeringen beslutar.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor.

Vad utbildningen avser

3 § Utbildningen avser det allmänna utbildningsområdet inom lärarexamen och skall ges för att på kort sikt fylla behovet av behöriga lärare för undervisning i matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik i grundskolans senare år och i gymnasieskolan.

Tillämpliga bestämmelser

4 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) skall tillämpas på utbildningen, om inte något annat följer av denna förordning.

Särskild behörighet

5 § Utöver de krav på särskild behörighet som kan vara uppställda enligt 7 kap. 8, 9, 10, 11, 25 eller 31 § högskoleförordningen (1993:100) gäller att en sökande skall ha kunskaper i matematik, naturvetenskapliga ämnen eller teknik. Sådana kunskaper skall motsvara de kunskaper som, tillsammans med studier som den särskilda utbildningen erbjuder, uppfyller kraven för att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i dessa ämnen i grundskolans senare år eller i gymnasieskolan. Förordning (2007:473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:473

Urval

6 § Vid urval bland sökande till utbildningen skall i stället för vad som anges i 7 kap. 12, 26 och 32 §§ högskoleförordningen (1993:100) förtur ges till personer som är eller riskerar att bli arbetslösa och som söker arbete genom den offentliga arbetsförmedlingen.

Bestämmelserna om urval i 7 kap. 12, 26 och 32 §§ högskoleförordningen skall dock tillämpas, om fler sökande än som kan antas till utbildningen uppfyller de förutsättningar som anges i första stycket. Förordning (2007:473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:473

Antagning

7 § Den som vill bli antagen till en utbildning enligt denna förordning skall anmäla det inom den tid och i den ordning som högskolan bestämmer.

Utbildningarnas genomförande

8 § Utbildningen skall anordnas på heltid och får pågå längst till och med den 31 december 2007. Den sammanlagda omfattningen av utbildningen för en student får avse högst 90 högskolepoäng. Förordning (2007:473).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:473

9 § Bestämmelserna i 7 kap. 33 § högskoleförordningen (1993:100) skall inte gälla för utbildningarna. Förordning (2007:473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:473

Överklagande

10 § Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av en högskola överklagas:

  • 1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,
  • 2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen (1993:100),
  • 3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och
  • 4. avslag på en students begäran att få examensbevis eller kursbevis.

Beslut av Överklagandenämnden för högskolan får inte överklagas. Förordning (2007:473).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2007:473

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:1235

Tryckt format (PDF)

Departement
Utbildningsdepartementet
Ikraft
2006-02-01
SFS-nummer
2005:1235
Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2006. Den gäller till och med den 31 december 2007, dock att bestämmelsen i 10 § första stycket 4 skall gälla också därefter.

Förordning (2007:473) om ändring i förordningen (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 8, 9, 10 §§
Ikraft
2007-07-01
SFS-nummer
2007:473
Övergångsbestämmelse
  • 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
  • 2. Vid tillämpning av den nya bestämmelsen i 8 § skall en poäng motsvaras av en och en halv högskolepoäng.
Rubrik
Förordning (2007:473) om ändring i förordningen (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa akademiker
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation