lagen.nu

Förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2005-12-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1170
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

1 § Denna förordning gäller vid inhämtande och utfärdande av sådana intyg som avses i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott (rättsintyg).

2 § Bestämmelser om att rättsintyg skall inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller läkare som enligt avtal med verket har åtagit sig att utfärda sådana intyg finns i 2 § första stycket lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott.

Rättsintyg enligt 2 § andra stycket samma lag skall inhämtas från legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare.

3 § Information enligt 6 § lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott skall lämnas av den myndighet som har beslutat att inhämta ett rättsintyg om detta endast avser ett yttrande över dokumentation.

Om en läkarundersökning i syfte att utfärda ett rättsintyg skall göras, skall sådan information som avses i första stycket lämnas av den läkare som skall utföra undersökningen. Informationen skall lämnas före undersökningen.

Information enligt första och andra styckena skall om möjligt lämnas både muntligen och skriftligen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

4 § Rättsmedicinalverket får, efter samråd med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Socialstyrelsen, meddela föreskrifter om utformningen av den information som avses i 3 §. Förordning (2014:1170).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1170

Ändringar och övergångsbestämmelser

2005:1063

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet Å
Ikraft
2006-01-01
SFS-nummer
2005:1063

Förordning (2014:1170) om ändring i förordningen (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1170
Rubrik
Förordning (2014:1170) om ändring i förordningen (2005:1063) om rättsintyg i anledning av brott
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation